FAIR, RDM, DMP… Mitä tekemistä näillä lyhenteillä on tutkimuksen kanssa? | FAIR, RDM, DMP… What do these abbreviations have to do with research?

(Please, scroll down to read in English.)

Mitä aloittelevan tai jo pidemmällekin edenneen tutkijan tulisi tietää aineistonhallinnasta? Mitä aineistonhallinta ylipäätään on ja miten sitä toteutetaan? Koskeeko aineistonhallinta ainoastaan niitä aineistoja, jotka avataan ja julkaistaan? Ja onko siitä lopultakaan mitään hyötyä vai onko aineistonhallinta vain tutkijalle pakotettua lisätyötä uusine lomakkeineen ja kapulakielineen?

Näihin kysymyksiin kirjastolla on tarjolla koulutusta ja oppimateriaalia, ja aineistonhallinnan kiperiinkin kysymyksiin vastaa UEF Datatuki. Tässä blogissa on muutama nosto tarjolla olevista avun lähteistä ja lisäksi kerromme uudesta opintojaksosta ”Mastering the research data!”, josta me opintojakson suunnittelijat olemme varsin innoissamme.

Jotain uutta: Mastering the research data! – Aineistonhallintaa tutkimusmenetelmien ja -kysymysten näkökulmasta

Tohtoriopiskelijoiden tai tutkijanuralle tähtäävien graduntekijöiden kannattaa suunnitella viettävänsä Joensuussa elokuun alun vielä kesäiset pari viikkoa. 5.–16.8.2024 on nimittäin tarjolla ainutlaatuinen aineistonhallintaa ja tutkimusmenetelmiä yhdistävä 5 op:n opintojakso Mastering the research data – Tutkimusaineisto haltuun! Opintojakso on UEF Summer Schoolin opetustarjonnassa, ja sille ovat tervetulleita myös muut kuin UEFin opiskelijat (ulkopuolisille opintojakso on maksullinen).

Opintojakso pohjautuu aineistonhallinnan keskeisiin teemoihin. Siellä käsitellään kaikki tutkimusaineiston hallinnan vaiheet ja tarjotaan esimerkkejä eri tieteenaloilta ja aineistotyypeistä. Alustajina kuullaan eri alojen tutkijoita geenitutkimuksesta someaineistoihin ja rekisteritutkimukseen. Vastuuopettajina ovat kirjaston datanhallinnan tietoasiantuntijat, joilla kaikilla on käytännön kokemusta tutkijan arjesta eri aloilta. Aineistonhallintaa tarkastellaan siten tutkimuksen arjen käytännöissä sekä tutkimusmenetelmien ja -kysymysten näkökulmasta. Kurssilla keskustellaan, tehdään töitä yksin ja ryhmissä, saadaan vertaistukea, jaetaan hyviä käytänteitä tieteenalarajat ylittäen. Konkreettisena lopputuotoksena kurssilaiset pääsevät tekemään posterin, josta on varmasti hyötyä myös kurssin jälkeen.

Hakuaika opintojaksolle päättyy 15.6.2024. Hakemaan pääsee tästä linkistä.

Tutkimusaineistonhallinnan perusteet – Basics of research data management: lyhenteille kyytiä

Opintojakson englanninkielinen nimi kertoo lyhenteen RDM merkityksen: Basics of Research Data Management eli suomeksi Tutkimusaineistonhallinnan perusteet. Opintojakso on suunnattu UEFin tohtoriopiskelijoille, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin lukuvuoden aikana verkossa.

Opintojaksolla perehdytään tutkimusaineiston määrittelyyn ja laatuun aineistonhallinnan näkökulmasta, eettisiin ja juridisiin seikkoihin, tutkimusaineiston tallennukseen tutkimuksen aikana sekä sen avaamiseen ja säilyttämiseen tutkimuksen jälkeen. Opintojakso selventää, mitä aineistonhallinta on ja miksi se on tärkeää. Siellä pohditaan, mitä FAIR-periaatteet ovat ja miten niitä voi toteuttaa, ts. miten tutkimusaineisto tehdään löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Reusable).

Opintojaksosta jää käteen myös erittäin hyödyllinen ja tärkeä dokumentti, aineistonhallintasuunnitelma eli DMP (Data Management Plan), joka lähtökohtaisesti pitäisi laatia tutkimussuunnitelman liitteeksi. Opiskelija saa aineistonhallintasuunnitelmastaan henkilökohtaisen kirjallisen palautteen, mitä voi sitten hyödyntää tutkimuksen kuluessa.

Opintojakso on osa UEF Tohtorikoulun vapaavalintaisia opintoja (laajuus 1 op), ja sen voi suorittaa suomeksi tai englanniksi. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–25 aukeaa elokuussa. Tutkimusaineistonhallinnan perusteet -oppimateriaali on kaikille avoin ja löytyy kirjaston sivuilta. Oppimateriaalia voi hyödyntää, vaikka opintojaksolle ei osallistuisikaan.

Aineistonhallinta muiden opintojaksojen osana

Basics of Open and Responsible Science (2 op) tutustuttaa avoimeen tieteeseen sekä julkaisemisen että tutkimusaineiston kautta. Englanninkielisellä opintojaksolla käsitellään tutkimusaineistonhallintaa avoimen tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija pääsee pohtimaan esimerkiksi, mitä pitäisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa, miten datan uudelleenkäyttöä voi toteuttaa tai miten tutkimusdata ja metadata avataan. Opintojakso on suunnattu UEFin tohtoriopiskelijoille ja YUFE-verkoston jatko-opiskelijoille. Basics of Open and Responsible Science -oppimateriaali on kaikille avoin ja löytyy kirjaston sivustolta.

Graduntekijöitäkään ei ole unohdettu. Aineistonhallinta opiskelijalle on osa Tutkielmantekijän informaatiotaidot -opintojaksoa (1 op), jossa käsitellään myös mm. tiedonhakua, avointa tiedettä ja viittauskäytäntöjä. Tutkimusaineistonhallintaan liittyvä materiaali esittelee aineistonhallinnan perusteet maisterivaiheeseen soveltuvin osin. Kirjaston sivulta löytyy tietoa koko opintojaksosta linkistä Tutkielmantekijän informaatiotaidot. Aineistonhallinta opiskelijalle -oppimateriaali on kaikille avoin ja löytyy kirjaston sivustolta. Tämä opintojakso on toistaiseksi tarjolla vain suomeksi.

UEF Datatuki – yksi osoite, monenlaista osaamista

Jos jokin asia aineistonhallinnassa askarruttaa, UEF Datatuki auttaa. Palveluita tuotetaan yhdessä kirjaston, tietotekniikkapalveluiden, lakipalveluiden, tietoaineistojen hallinnan, tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että kysymykset voivat koskea koskee esimerkiksi aineistonhallinnan suunnittelua, juridisia kysymyksiä, tallennustilaa tai datan jakamista, ja apua on tarjolla yhdestä osoitteesta.

Käytännössä apua löytyy UEF Datatuen verkkosivuilta ja palveluosoitteesta datasupport@uef.fi. Samassa osoitteessa on tarjolla myös DMP- ja DMPol-kommentointipalvelu ympäri vuoden.

Kuva | Image: Joona Kotilainen, CC0 (kuviasuomesta.fi).

What should a novice or even an advanced researcher know about data management? What is data management in the first place, and how is it implemented? Does data management only apply to data that are opened and published? And is it ultimately of any use, or is data management just additional work forced on the researcher with its new forms to fill in and officialese to consider?

The library offers training and learning materials on the topic, and UEF Data Support can answer even the trickiest questions about data management. This blog highlights some of the helpful sources available. In addition, we will tell you about the new course titled ‘Mastering the research data!’ which we as its course designers are quite excited about.

Something new: Mastering the research data! – Data management from the viewpoint of research methods and questions

Doctoral students or master’s degree students aiming to pursue a research career are recommended to spend the last couple of summery weeks in Joensuu at the beginning of August. A unique 5 ECTS course combining data management and research methods, Mastering the research data!, takes place from the 5th to the 16th of August. The course is part of UEF Summer School and welcomes students outside UEF as well (non-UEF students need to pay a participation fee).

The course is focused on the central themes of data management. It covers all stages of research data management and provides examples from different disciplines and types of data. Topics will be introduced by researchers from different fields, ranging from genetic research to social media and register research. The teachers-in-charge are data management experts of the library, all of whom have practical research experience from different fields. Data management is thus examined through everyday research practices and from the perspective of research methods and questions. During the course, we discuss, work alone and in groups, receive peer support, and share good practices across disciplinary boundaries. The students get to make a poster as the tangible output for the course, and it is sure to be useful afterwards as well.

The application deadline for the course is the 15 of June 2024. Application is possible through this link.

Basics of research data management: away with the abbreviations

The name of this course reveals the meaning of the abbreviation RDM: Basics of Research Data Management. The course is aimed at UEF doctoral students and can be completed at your own pace during the academic year online.

The course introduces students to the defining and quality of research data from the perspective of data management, ethical and legal matters, the storage of data during research, as well as opening and storing the data after the research is concluded. The course clarifies what data management is and why it is important. It discusses what FAIR principles are and how they are implemented, i.e., how to make research data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

The student will also draft a useful and important document on the course: a data management plan, or DMP (Data Management Plan), which, in principle, should be added as an appendix to the research plan. The student receives personal written feedback on their DMP, which can then be utilised during research.

The course is included in the UEF Doctoral school’s optional courses (1 ECTS) and can be taken either in Finnish or in English. Registration for the academic year 2024–25 opens in August. The learning material, Basics of Research Data Management, is open to everyone and found on the UEF Library website. The learning material can be used even if you don’t plan on attending the course.

Research data management as part of other courses

Basics of Open and Responsible Science (2 ECTS) introduces open science through publishing as well data management. This English language course discusses research data management from the perspective of open science and research. During the course, the students ponder matters such as what things should be considered at the planning stage, how data reuse should be implemented, and how research data and metadata could be opened. The course is aimed at UEF doctoral students and graduate students of the YUFE network. The learning material, Basics of Open and Responsible Science, is open for everyone and found on the UEF Library website.

Master’s students are not forgotten either. Data Management for Students is part of the course Information Skills for Master’s students (in Finnish, Tutkielmantekijän informaatiotaidot, 1 ECTS), which also covers information retrieval, open science and referencing practices. Although the course is currently only available in Finnish, the learning material on research data management will be published in English in June 2024. It presents the basics of data management as applicable to the master’s phase. You can find information about the entire course on the UEF Library page behind the link Tutkielmantekijän informaatiotaidot. The Data Management for Students -learning material is open to everyone and found on the UEF Library website (once the English version is published, you will have access to it through the same link).

UEF Data Support – one address, many-sided know-how

If you have any questions about data management, UEF Data Support will be able to help. The services are produced together with experts in the fields of library, information technology services, legal services, data management, data protection and information security. This means that questions can relate to issues such as data management planning, legal issues, data storage, or data sharing, and help is available from a single address.

In practice, help can be found on the UEF Data Support website and at datasupport@uef.fi. The same address also offers a DMP and DMPol commenting service throughout the year.


Manna Satama, tietoasiantuntija | Information specialist
Anne Karhapää, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services