Avoimista tieteellisistä artikkeleista kohti avoimia tieteellisiä teoksia | From Open Academic Articles to Open Academic books

Tieteellisiin artikkeleihin, jotka on rahoitettu cOAlition S -rahoittajien rahoituksella, on entistä enemmän ryhdytty soveltamaan Plan S:n vaatimuksia. Seuraavaksi on jo suunnattu katse kohti tieteellisiä teoksia, kuten esimerkiksi monografioita, kirjojen kappaleita ja erillisteoksia. cOAlition S on ottanut kantaa tieteellisten teosten avoimen saatavuuden edistämisestä.

Kannanoton taustalla cOAlition S:n toimintaa koordinoivan Science Europen julkilausuma tieteellisten kirjojen avoimesta saatavuudesta, jossa on toisaalta nostettu esiin niitä haasteita, joita tieteellisten kirjojen julkaiseminen on kohdannut ja toisaalta on esitetty suosituksia tieteellisen julkaisutoiminnan eri toimijoille. Lisäksi äskettäin on esitetty tutkimustuloksia, joissa avoin julkaiseminen edistää näihin teoksiin viittaamista (SpringerNature). Jotkin cOAlition S -rahoittajat ovat jo laatineet omia avoimen saatavuuden linjauksia tieteellisille teoksille.

Nyt julkistettuun cOAlition S:n lausuntoon sisältyy viisi suositusta:

 1. Kaikki alkuperäistutkimukseen perustuvat akateemiset teokset, joita tuetaan cOAlition S -organisaatioiden rahoituksella, olisi julkaistava avoimen saatavuuden periaatteella.
 2. Tekijöillä tai heidän organisaatioillaan olisi säilytettävä riittävät immateriaalioikeudet saattaakseen julkaisut avoimesti saataville ja salliakseen uudelleenkäyttämisen.
 3. Tieteelliset teokset tulisi julkaista avoimen saatavuuden periaatteella hyödyntäen Creative Commons -lisenssejä.
 4. Viivästetyn julkaisemisen kaudet, eli embargo-ajat, pitäisi olla niin lyhyitä kuin mahdollista ja eivät koskaan saisi ylittää 12 kuukautta.
 5. cOAlition S -rahoittajien pitäisi taloudellisesti tukea tieteellisten teosten avointa saatavuutta rahoitusmallien kautta ja avoimen julkaisemisen liiketoimintamalleja erityisjärjestelyin.

Nämä periaatteet tullevat vaikuttamaan myös kansalliseen politiikkatyöhön. Tällä hetkellä kirjoitetaan luonnosta Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjaukseksi, joka on osa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaustyötä. Kokoomateoksen linjausten taustalla tulee olemaan periaatteita, joissa otetaan kantaa niin rahoitukseen, julkaisujen laadun arviointiin, kuten julkaisemiseen yleensä.

Tieteellisten teosten avoimen saatavuuden linjausta määriteltäessä joudutaan laajasti pohtimaan julkaisemisen bibliodiversiteettiä. On huomioitava kuinka maantieteelliset alueet, kielialueet ja tieteenalat vaikuttavat julkaisukäytänteisiin sekä luonnollisesti julkaisuprosessin erilaisuus liiketoimintamallina. Tyypillisesti tieteellisellä teoksella voi olla pidempi vaikutusaika kuin yksittäisellä lehtiartikkelilla, toki niistäkin löytyy poikkeuksia.

Suunnitelmien toteuttamiselle on annettu enemmän aikaa, koska on nähty, että toimintakulttuurin muuttaminen voi olla haastavaa. Toiveena on, että tekniset ratkaisut vastaisivat niitä samoja vaatimuksia, joita on asetettu avoimen saatavuuden lehdille ja arkistoille.

Samassa yhteydessä on tunnustettu teknisen infrastruktuurin tarpeet myös avoimen saatavuuden kirjoille laajassa merkityksessä. Näitäkin palveluita on jo olemassa ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Tavoitteena on löytää toimintamalli, jossa rahoittajat ja toimijat saadaan yhdessä kehittämään tulevaa toimintakulttuuria.

Käsitteitä:

 • cOAlition S = tiederahoittajien yhteenliittymä, joka on sitoutunut toteuttamaan Plan S:n toimenpiteitä
 • Plan S = suunnitelma tieteellisen julkaisemisen avoimuuden edistämiseksi
 • Science Europe = eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteistyöelin

Lamppuja lautaseinällä keskellä muistikirja, jossa tekstit 1) Dream 2) Set goal 3) Action ja kolme viivaa sekä kynä näiden viivojen alla

The requirements of Plan S have increasingly been applied to the academic articles published in the funding of cOAlition S funders. Next, the focus is already in academic books, such as monographs, book chapters and other long format works. cOAlition S has taken a position on promoting open access to academic books.

The statement is based on the briefing paper by Science Europe, which coordinates cOAlition S. The briefing paper on open access to academic books highlights the challenges faced by the publication of academic books and on the other hand, recommendations have been given to various actors in the field of academic publishing. In addition, research findings have recently been presented: open access books have more citations than non-open access books on average (SpringerNature). Some cOAlition S funders have developed their own open access policies for academic books.

The cOAlition S statement on open access to academic books contains five recommendations:

 1. All academic books based on original research that was directly supported with funding from cOAlition S organisations should be made available open access on publication.
 2. Authors or their institutions should retain sufficient intellectual property rights to make their academic books available OA and to allow for re-use.
 3. Academic books should be published open access under a Creative Commons licence.
 4. Any embargo periods on academic books should be as short as possible and never exceed 12 months.
 5. cOAlitions S funders should financially support Open Access of academic books via their funding schemes and open access publishing business models via dedicated arrangements.

These recommendations will also influence the national policy work in Finland. A draft policy of the open access of scholarly monographs and compiled works will currently be written. This is a part of the national policy of Open access to scholarly publications in Finland. The policy on the open access of scholarly monographs and compiled works will be based on principles that take a stand on both funding and the evaluation of the quality of publications, as well as publishing in general.

In defining the policy of open access to scholarly books, the bibliodiversity of publication must be considered extensively. Consideration must be given to how geographical areas, language areas and disciplines influence publishing practices and, of course, the diversity of the publishing process as a business model. Typically, an academic book may have a longer duration of impact than a single research article, and of course there are also exceptions.

More time has been given to implement the plans, as it has been seen that changing the operating culture can be challenging. It is hoped that the technical solutions will meet the same requirements what are used in open access journals and archives. In the same context, the need for a technical infrastructure for open access books and other works has also been recognized. These services already exist and have established themselves. The aim is to find an operating model where funders and other actors are brought together to develop a future operating culture.

Concepts:

 • cOAlitions S = a consortium of national research agencies and funders
 • Plan S = a plan to promote open access in scientific publishing
 • Science Europe = a collaboration body of European research funders

Tomi Rosti | tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services