1.3 Tieteelliseet julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Terveystieteet

Terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin tällä alalla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä: julkaistaan sekä artikkeleita, että myös kirjoja. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Psykologia

Vaikka psykologia lasketaan kuuluvaksi yhteiskuntatieteisin, noudattaa se julkaisemisessa pitkälti luonnontieteellistä tapaa ja artikkeleita julkaistaan paljon.

Vertais-
arvioidut
artikkelit
Muut tieteelliset,
ei vertaisarvioitu
Tieteelliset
kirjat
Ammatti-
julkaisut
Yleis-
tajuiset
Maa- ja metsä-
talous
814< 1114
Luonnontieteet894142
Tekniikka912141
Terveystieteet826< 1121
Humanistiset471951018
Yhteiskuntatieteet63113158
* Psykologia, osa yhteiskuntatieteitä856153
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2021 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Psykologian alan julkaisut (708 kpl) olivat 1,7% kaikista yliopistojen julkaisuista (40 813) Suomessa 2022.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Science & Engineering indicators 2018 -raportin mukaan maailmassa julkaistiin vuonna 2016 noin 2,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Näistä psykologian alalta oli 1,7 % eli noin 39 000 artikkelia.

Erityisen paljon psykologian artikkeleita julkaistaan Yhdysvalloissa (3,5 %) ja EU:ssa (2,1 %). Muissa suurissa julkaisumaissa, Kiina, Japani ja Intia, psykologian artikkeleita julkaistaan vähemmän.

Suomessa psykologian alan tieteelliset artikkelit (608 kpl) kattoivat 2 % kaikista suomalaisten yliopistojen artikkeleista vuonna 2022. (lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen)

Vuonna 2020 julkaisujen määrä koko maailmassa oli jo lähes kolme miljoonaa tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.
Lähde: National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Alla oleva kuva havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Seuraava sivu: Erilaisia julkaisutyyppejä