1.3 Tieteelliseet julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Terveystieteet

  • Terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin tällä alalla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä: julkaistaan sekä artikkeleita, että myös kirjoja. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Psykologia

  • Vaikka psykologia lasketaan kuuluvaksi yhteiskuntatieteisin, noudattaa se julkaisemisessa pitkälti luonnontieteellistä tapaa ja artikkeleita julkaistaan paljon.
Taulukko julkaisumääristä. Kaikilla tieteenaloilla on eniten vertaisarvioituja artikkeleita. Näitä on eniten luonnontieteissä, 8468 kpl ja vähiten maa- ja metsätalouden alalla, 513 kpl.  Psykologian alan julkaisut: vertaisarvioidut artikkelit 608 kpl, muut tieteelliset artikkelit 36 kpl, tieteelliset kirjat 5 kpl, ammattijulkaisut 44 kpl, yleistajuiset 15 kpl. Kaikki taulukon luvut ovat saatavilla kuvatekstin linkistä.
Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2022 julkaisutyypeittäin ja aloittain, kpl. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Psykologian alan julkaisut (708 kpl) olivat 1,7% kaikista yliopistojen julkaisuista (40 813) Suomessa 2022.

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Science & Engineering indicators 2018 -raportin mukaan maailmassa julkaistiin vuonna 2016 noin 2,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Näistä psykologian alalta oli 1,7 % eli noin 39 000 artikkelia.

Erityisen paljon psykologian artikkeleita julkaistaan Yhdysvalloissa (3,5 %) ja EU:ssa (2,1 %). Muissa suurissa julkaisumaissa, Kiina, Japani ja Intia, psykologian artikkeleita julkaistaan vähemmän.

Vuonna 2020 julkaisujen määrä koko maailmassa oli jo lähes kolme miljoonaa tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 52 % kymmenessä vuodessa (2010-2020). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.
Lähde: National Science Board (2021). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus
.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Alla oleva kuva havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Avaa alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0.

Seuraava sivu: Erilaisia julkaisutyyppejä