Tiedonhaun oppimispolku | Learning path of information retrieval

(Please, scroll down to read in English.)

Tiedonhaun opetus kirjastoissa on ikiaikaista. Itse olen osallistunut 1980-luvun lopulla opetukseen, jossa käytiin läpi painettuja bibliografioita ja tutustuttiin tieteellisiin lehtiin. Opettajana olen vetänyt niin atk-passia kuin erilaisia tiedonhaun verkko- tai lähikursseja 2000-luvun alusta alkaen. Sisällöt ja opetusmuodotkin ovat olleet vuosien varrella myllerryksessä, mutta tiedonhaun opetuksen tärkeys on kirjastossa ollut tunnustettu läpi vuosikymmenten. Tämä perustavanlaatuinen tuki ja opetukseen resursoiminen on ollut keskeinen edellytys tiedonhaun opetuksen jatkuvaksi kehittämiseksi.

Pikkuhiljaa tiedonhaun opetuksesta onkin rakentunut kokonaisuus, joka läpäisee opiskelijan koko opintopolun: tavoitteena on tarjota oikea-aikaisesti taitoja ja välineitä, joita tarvitaan opiskelun, oppimistehtävien ja opinnäytteiden vaatiman tieteellisen tiedon, erityisesti lähdekirjallisuuden, hankkimiseksi.

Tämä oppimispolku on nyt nähtävillä kirjaston verkkosivuilla. Sivulla kuvataan lyhyesti opetuksen tarkoitus ja sisällöt, jotta opiskelijat voivat hahmottaa tiedonhakuun liittyvän oppimiskokonaisuuden ja vaikkapa opettajat olla selvillä siitä, millaisia taitoja kirjasto opiskelijoille opettaa.

Kaaviokuva tiedonhaun opetuksesta opiskelujen eri vaiheissa.
Tiedonhaun oppimispolku tiivistettynä.

Oppimispolun rungon muodostavat tiedonhaun kurssit, jotka ovat tarjolla sekä perus- että jatko-opiskelijoille. Tiedonhaun opintojaksot on Itä-Suomen yliopiston kirjastossa linkitetty vahvasti opiskelijan omaan tekemiseen sekä osittain oppiainekohtaisesti räätälöidyn sisällön että oppimistehtävien kautta. Opiskelija pääsee tekemään tiedonhaun harjoituksia johonkin omaan, todelliseen tiedontarpeeseen liittyen ja saa myös henkilökohtaista palautetta tekemisestään.

Tiedonhaun kurssit opettavatkin ensisijaisesti laajempaa tiedonhakua, kun tarvitaan kattavaa kuvaa tiettyyn aiheeseen liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta: kirjoista ja artikkeleista. Näin järeää tietopakettia ei tarvita eikä siten ole tarkoituksenmukaista tarjotakaan kaikissa tilanteissa, esimerkiksi ihan opiskelujen alkuun riittää vaikkapa tieto siitä, kuinka löytää kurssikirjan, verkosta tai painettuna.

Toisaalta monet esimerkiksi tiedonhaun tekniikkaan liittyvät pienet mutta tärkeät asiat unohtuvat herkästi, jos ja kun laajaa, syvällistä tiedonhakua ei ole koko ajan tarpeen tehdä. Siksi oppimispolkua täydentävät erimuotoiset muut opetukset, joissa sekä kerrataan jo aiemmin opittua että tuodaan rinnalle uusia taitoja ja tietoja.

Varsinaisen opetuksen rinnalla on aina kulkenut myös ajatus erilaisista oppaista, joihin tukeutumalla voi kukin tiedontarvitsija milloin vain saada selville, kuinka käyttää yliopistokirjastoa ja hankkia tietoa erilaisiin tarpeisiin. Oppaita onkin kertynyt melkoinen määrä, eikä varmaksi voi luvata, etteikö lisääkin vielä tulisi. Ongelma on, kuten aina, löytävätkö käyttäjät nämä tiedot juuri silloin kun tarve on. Kirjaston oppaisiin on linkki kirjaston etusivuilla ja googlaamallakin niitä voi löytää. Myös kirjastobotti Uffe linkittyy kirjaston verkkosivujen oppaisiin ja ohjeisiin. Tiedonhaun ohjaus, henkilökohtainen tai ryhmässä tapahtuva, täydentää varsinaista opetusta ja itseopiskelua.

Tiedon digitalisoituminen 90-luvulta alkaen oli valtavan suuri murros tiedonhankinnan maailmassa. Tuleeko tekoälyn uusimmasta kehitysharppauksesta yhtä iso muutos? Se jää nähtäväksi, mutta täällä sitä edelleenkin ollaan, kirjastolla valmiina tallaamaan tiedonhaun polkua uusille urille.

Kulkija vehreän metsän polulla. A walker in a path of a green forest.
Kuva | Photo: Laura Parikka.

The teaching of information retrieval is a long-time activity in libraries. In the late 1980s, as a student, I participated in a teaching that went through printed bibliographies and became familiar with scientific journals. As a teacher, I have been instructing in various online or classroom courses in information retrieval since year 2001. Contents and forms of teaching have changed over the years, but the importance of teaching information retrieval has been recognized in the library throughout the decades. This fundamental support and resourcing for teaching has been a key prerequisite for the continuous development of information retrieval teaching.

Gradually, the teaching of information retrieval has become an entity that spans over a student’s entire study path: the goal is to provide in a timely manner the skills and tools needed to acquire the scientific information, especially literature sources, required for studying, learning assignments and theses.

This learning path is now available on the library’s website. The page briefly describes the teaching so that students can discover purpose, contents and timing related to information retrieval, and teachers, for example, are aware of the kinds of skills the library teaches students.

A graph of information retrieval teaching in different stages of studies.
Information retrieval learning path in UEF Library.

The core of the learning path consists of information retrieval courses, which are available to both undergraduate and postgraduate students. The information retrieval courses at the UEF Library are strongly linked to students’ own work through partially subject-specific tailored content and learning assignments. Students will be able to do information retrieval exercises related to their own topics of interest and will also receive personal feedback on their work.

Information retrieval courses primarily teach extensive information retrieval skills when a comprehensive picture of the scientific literature related to a particular topic is needed. Such an exhaustive information package is not needed and it is not appropriate to offer in all situations, for example in the beginning of studies, when just an ability to find a course book, online or in print, is quite enough.

Alongside the actual teaching, there is the idea of online guides, on which each customer can at any time find out how to use the university library and search information for different needs. Indeed, quite a number of guides have been published, and even more might appear. The problem is, as always, whether users can find this information exactly when the need arises. There is a link to the library’s guides on the library’s front page and even by googling they can be found. The library bot Uffe also relies on guides and instructions from the library’s website. Information retrieval guidance, personal or in a group, supplements the actual teaching and self-studying.

The digitalisation of information since the 1990s was a huge transformation in the world of information supply. Will the latest development leap in AI become just as big a change? It remains to be seen, but here we are still, in the library ready to tread the path of information retrieval onto new trails.

Laura Parikka, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Share