Kampuksien remonttityöt muutetah kirjaštojen ruatoaikua ta laihina-aikoja, šekä tilojen käyttyö | Kampuksien remonturuavot vaikutetah kirjastoloin ruadoaigah da laihinaigoih sego tiloin käyttämizeh

(Suomeksi)
(In English)

Kirjaštot ollah toičči šalvattu, kulkutiet kirjaštoloih muututah ta voit olla ni metelie.

Kuopion kampuskirjašto on kokonah šalvattu 1.5.4.6.2021 ta Jovenšuun kampuskirjašto on kokonah šalvattu 10.5.4.6.2021.

Kohennušvaruššukšien tähen Jovenšuun kampuskirjašto ta Kuopion kampuskirjašto šiirrytäh kešäruatoaikoih 19.4.2021. Kešäruatoajat ollah Kuopion kampuskirjaštošša 19.4.–30.4. ta Jovenšuun kampuskirjaštošša 19.4.–7.5. šekä molommissa 7.6. alkuan 31.8.2021 šuaten.

Remontti jatkuu koko kešän, ni šentäh kampuskirjaštoloissa ei šuata ruatua rauhašša. Lisätietuo kampuksien muista ičeopaššuntatiloista löyvvät Kamusta.

Laihina-aikoja jatetah šalvatun ajan yličči.

Varaukšie voi luatie vain 20.4.2021 šuaten. Rajoituš košettau ni KYSin tiijollisen kirjašton ainehistoja.

20.4.2021 klo 17.00 šuaten luajitut varaukšet paikalla olijoih kirjoih toimitetah varaukšen luatijan toivomah ruatokohtah. Varaukšie ei voi luatie 21.4.–6.6.2021. Varaukšie voipi uuvveštah ruveta luatimah 7.6.2021 alkuan.

Lukušalikirjoja annetah laihinah kotih šalvatun ajan yličči. Niitä voi ottua laihinah viimesenä ruatopäivänä klo 12.00 jälkeh. Lukušalikirjah pitäy luatie varauš varaušjärješšelmäššä kirjaštošša. Kirjoja voi šalvattuna aikana työntyä kampuskirjaštoloissa olijoih loutih. Huomua Kuopion kampuskirjašton louvan muuttunut paikka!

Jovensuušša Oppari ta tietotekniikkapalvelu palvellah uuvvešša tilašša Agorašša 21.4. alkuan iellähpäin. Oppari ta Tipa tiijotetah as’s’ašta tarkempah.

Šekä Jovenšuun ta Kuopion kampuksella remonttie luajitah kevyän ta kešän aikana. Kuopion kampuksen Snellmania-rakennukšen hollah luajittavat muutokšet ta Jovenšuun kampuksella uuvven konservatorion rakentamini Carelia-rakennukšen yhtevyteh niisi vaikutetah kirjaštojen tiloih ta ruantah. Ruavot jatutah kevätkuušta elokuun loppuh.

Kun tarvinnet painettuo ainehistuo, varauvu palvelujen muutokših ta aikanah ota laihinah kirjat, kumpasie tarvičet.

Palveluloih voi tulla muutokšie. Šeurua tiijotušta kirjašton verkkošivulla, sosialisešša mediašša ta Yammerissa.

Kohennukšien vaikutukset kirjaštoh (video)
Lisätietuo: kirjasto@uef.fi

Vienankarjalaksi kääntänyt Elena Rapa

levylle käsinkirjoitettu teksti kulku kielletty putoamisvaara! stop Snellmania-rakennus, sisäänkäynti, verkkoaidata, kyltti työmaa-alue

Kirjastot toiči ollah salvas, kulgudorogat kirjastoloih muututah da hälyygi sežo voibi kuuluo.

Kuopion kampuksen kirjasto on kogonah salvas 1.5.–4.6.2021
Jovensuun kampuksen kirjasto on kogonah salvas 10.5.–4.6.2021.

Kohenduksien varustandan täh Jovensuun kampuskirjasto da Kuopion kampuskirjasto siirrytäh kezäruadoaigah 19.4.2021. Kezäruadoaijat ollah Kuopion kampuskirjastos 19.4.–30.4. da Jovensuun kampuskirjastos 19.4.–7.5. sego mollembis 7.6.–31.8.2021.

Kohendusruavot jatkutah kogo kezän aigua, da sendäh kirjastolois ei vältämättäh rodei täytty hil’l’ažuttu. Ližiä tieduo kampuksien toizis ičeopastundukohtis lövvät Kamus.

Laihinaigoi pitkendetäh salbavoaijan yliči.

Kniigoi voibi zakažie vaigu 20.4.2021 sah. Rajoitus koskou sežo KYSan kirjaston tiijollistu materjualua. Enne 20.4.2021 17.00 aigua paikal olijat zakažitut kniigat työtäh sih ruadokohtah, kuduah klientu tahtou. Kniigoi et voi zakažie 21.4.–6.6.2021. Zakažie uvvessah voit 7.6.2021.

Luguzualas olijat kniigat annetah laihinah kodih salbavon aijakse. Niilöi voibi ottua laihinah jälgimäzenny avvoiolendupäivänny 12.00 algajen. Luguzualas olii kniigu pidäy zakažie tilavussistieman kauti kirjastos.

Kniigoi voit tuvva  kirjastoh salbavon aigua kampuksil olijoih vakkoih. Ota huomavoh Kuopion kampuskirjaston vakan uuzi kohtu!

Jovensuus Oppari da tiedotiehniekkupalvelu ruatah uvves kohtas Agoras 21.4. algajen. Oppari da Tipa tiijoitetah dielos tarkembah.

Jovensuun da Kuopion kampuksil luajitah remontua keviän da kezän aigua. Kuopion kampuksen Snellmania-huonuksen zualan kohendusruavot da Jovensuun kampuksel uvven konservatourien srojindu Carelia-huonuksen bokkah vaikutetah sežo kirjastoloin tiloih da ruandah. Kohendusruavot kestetäh kevätkuus elokuun loppussah.

Tarvinnet painettuu materjualua, ole valmis palveluloin muutoksih da ota kniigat kirjastospäi aijalleh.

Palveluloih voibi tulla muutoksii. Kačo tiijoituksii kirjaston verkosivul, somes da Yammeris.

Kohendusruadoloin vaikutukset kirjastoh (video)
Ližiä tieduo: kirjasto@uef.fi

Livvinkarjalaksi kääntänyt Heidi Kuosmanen