Ellibs-palvelun e-kirjojen käyttö muuttuu 18.7. / Ellibs e-book service usage customs will be updated on 18th July

ellibs-logo-iso

Asiakkaiden toivomuksista ja käytänteiden yhtenäistämiseksi Ellibs-palvelun e-kirjojen käytössä siirrytään kirjastokorttiin perustuvasta käytöstä yliopistoyhteisön jäsenyyteen perustuvaan käyttöön. Muutoksen jälkeen kirjoja pääsevät lukemaan vain yliopistoyhteisön jäsenet (tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta) ja KYSin henkilökunta. Muut henkilöt voivat lukea kirjoja ainoastaan paikan päällä yliopiston kirjastoissa.

Myös jatkossa Ellibsin käyttö edellyttää kirjautumista palveluun. Avattaessa Ellibs-palvelu ensimmäistä kertaa muutoksen jälkeen palvelu pyytää luomaan uuden henkilökohtaisen käyttäjätilin. Tiliin annettavaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa tarvitaan palveluun kirjautumisessa esimerkiksi aloitettaessa kirjan lukeminen. Lisäksi yliopiston verkon ulkopuolella on ensin kirjauduttava etäkäyttöön yliopiston/KYSin kirjautumistunnuksilla. Josku-tietokannassa etäkäyttö avautuu yliopiston käyttäjätunnuksella siirryttäessä kirjaan Joskun linkistä. Nelli-portaalissa ja UEF-Finna-tietokannassa etäkäyttö avautuu kirjauduttaessa palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella. KYSin henkilökunta avaa etäkäyttöyhteyden aina erillisen etäkäyttösivun kautta.

Nykyiset kirjastokorttitunnistautumiseen perustuvat käyttäjien tilit (oman kirjahyllyn tiedot kuten lainaushistoria, selaushistoria ja suositellut kirjat) menetetään muutoksen yhteydessä.

Muutoshetken lainat eivät automaattisesti katkea, mikäli kirja on ladattu lukuohjelmaan. Muutoksen jälkeen ei kuitenkaan pääse enää kirjastokortin tunnuksilla omaan kirjahyllyyn, joten varaukset ja mahdolliset selainlukijassa voimassa olevat lainat menetetään.

Muutos astuu voimaan maanantaina 18.7.

Ellibs-palvelun käytössä voi ilmetä muutoksesta johtuvia häiriöitä.

Esimerkki Ellibs-kirjan avaamisesta vaihe vaiheelta Josku- tai UEF-Finna-tietokannassa (yliopistoyhteisön jäsenenä):

1. UEF-Finna: Kirjaudu UEF-Finnaan yliopiston käyttäjätunnuksellasi, jolloin etäkäyttö avautuu.

2. UEF-Finna ja Josku: Siirry kirjan tietoihin linkistä: Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ellibs-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ellibs

3. Josku: Jos olet yliopiston verkon ulkopuolella, palvelu kysyy sinulta yliopiston kirjautumistunnukset etäkäytön avaamista varten.

4. UEF-Finna ja Josku: Siirtyessäsi lukemaan kirjaa palvelu pyytää luomasi kirjautumistunnukset (sähköpostiosoite ja salasana). Jos käytät Ellibs-palvelua ensimmäistä kertaa (muutoksen jälkeen), joudut luomaan em. tunnukset itsellesi.

******************

Due to customer request and in order to standardise customs in e-book usage, signing in to the Ellibs service with library card information will be replaced with university community membership login information. Following the update, books can be accessed by only the members of the university community (degree students, open university students and personnel) and the KUH staff. Other individuals can read books only at the university libraries.

In future also the use of Ellibs requires signing in to the service. When accessing the Ellibs service for the first time, the service will present a request to create a new personal user account. The e-mail address and password provided for the account will be required, for example, when signing in to read a book. In addition, UEF/KUH login information is needed for remote access outside the campus network. In the Josku database the remote access environment can be accessed via a link and using UEF login information. In the Nelli portal and the UEF-Finna database the remote access will open when signing in using UEF login information. The KUH staff opens the remote access connection always using a separate remote access site.

The current library card identification-based user accounts (personal bookshelf information, such as loan history, browsing history and titles of interest) will be lost in the course of the update.

E-book loans will not be automatically cut off during the update, if the book has been downloaded into a reader program. However, after the update personal bookshelves cannot be accessed using library card information, and thus reservations and possible web browser e-book loans will be terminated.

The update will come into effect
from Monday 18th July.

The Ellibs service may encounter errors due to the update.

Below is a step-by-step example of accessing an Ellibs e-book in the Josku database or UEF-Finna (as a member of the university community):

1. UEF-Finna: Sign in to the UEF-Finna using your university login information in order to open the remote access connection.

2. UEF-Finna and Josku: Go to the book details via the link, Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ellibs-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ellibs

3. Josku: If you are outside the campus network, the service will enquire your UEF login information for remote access.

4. UEF-Finna and Josku: When moving on to read a book, the service will enquire the login information you have registered (e-mail address and password). If you are using the Ellibs service for the first time (after the update), you will have to register the aforementioned information to your account.

Lisätietoja. / For more information: nelli (at) uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services