Avoimen tieteen uutisia 4/2021 | Open Science News 4/2021

(Please, scroll down to read in English.)

Open access -viikko

OA-viikolla järjestettiin kaksi kaikille avointa online-kahvilaa sekä työpaja tutkijoille. Tapahtumista viestittiin kaikilla kanavilla. Kuhunkin tapahtumaan osallistui 10-15 kiinnostunutta, joista suurin osa oli saanut tiedon Yammerin kautta. Saatu palaute oli positiivista, keskiarvona 4 tai 5 asteikolla 1-5.

Viikolla jaettiin perinteinen avoimen tieteen edistäjän kunniakirja, jonka sai tänä vuonna Vaikuttavuuden talo, ja arvottiin avoin gradu -stipendi opinnäytetyönsä avoimesti julkaisseiden ja arvontaan ilmoittautuneiden kesken.

Kirjaston blogissa pohdittiin, miten tieteen avaaminen rakentaa oikeudenmukaisuutta ja avoimen tieteen edistämistä kansalaistieteen keinoin.

Kirjaston OA-viikon tapahtumiin sisältyi tutkijoille suunnattu työpaja 27.10. Tutkijoiden mietteitä datanhallinnasta, tukipalveluista ja kollegiaalisesta tuesta voi lukea lisää kirjaston blogijutusta ”Tutkijoiden viesti: Lisää tukea, osaamista ja suunnitelmallisuutta tutkimusdatan hallintaan!”

Millaisia koulutuksia, työpajoja tai muita tapahtumia toivoisit ensi vuoden oa-viikolle? Meille voi antaa vinkkejä tai ehdottaa yhteistyötä. Otathan yhteyttä!

Avoin tiede Horisontti Eurooppa -tutkimushankkeissa

UEF kirjaston järjestämän englanninkielisen koulutustilaisuuden tallenne ja esitysmateriaali (vaatii UEF kirjautumisen) ovat saatavilla ja hyödyllisiä hankehakemuksia valmistellessa. Koulutuksessa esitellään avoimen tieteen vaatimuksia, käsitteitä, käytäntöjä ja työkaluja, jotka ovat olennaisia Horisontti Eurooppa -tutkimushankkeissa. Koulutuksessa käydään läpi, miten viedä avointa tiedettä, kuten avointa julkaisemista ja FAIR-periaatteiden toteuttamista, osaksi tutkimushanketta jo hakuvaiheessa, ja kuinka avointa tiedettä arvioidaan hakemuksissa.

Knowledge Rights 21 (KR21)

Ohjelmassa keskitytään saamaan aikaan lainsäädännöllisiä ja käytännön muutoksia, jotka vahvistavat kaikkien oikeutta tietoon kaikkialla Euroopassa. Ohjelman perustana on usko siihen, että tieto on olennaista koulutuksen, innovoinnin ja kulttuurisen osallistumisen kannalta ja että kaikilla on oltava mahdollisuus käyttää sitä erityisesti kirjastojen ja arkistojen kautta sekä digitaalisesti.

ALLEA:n lausunto avoimen tieteen oikeudenmukaisuudesta

ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) julkaisi lausunnon ”Equity on Open Access”. Julkilausumassa pyritään käsittelemään sitä, miten ”kultaiset” avoimet julkaisureitit ja suuret luku- ja kirjoitussopimukset edistävät akateemisen tutkimuksen epäoikeudenmukaisten rakenteiden vahvistamista ja luomista.

Ilmoittaudu Avoimen tieteen asiantuntija- ja työryhmiin kevätkaudelle 2022!

Uusina työryhminä syyspäivillä perustettiin Oppimisen avoimuuden alle Vastuullisen avoimen oppimisen suositusta luonnosteleva työryhmä sekä Aineistojen avoimuuden alle Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekarttaa luonnosteleva työryhmä. Ilmoittautuminen uusiin sekä työtään jatkaviin työryhmiin on avattu ja jatkuu 28.1.2022 asti.

Linjausluonnos suomalaisen tutkimusyhteisön toimintakulttuurin avoimuuden edistämiseksi on kommentoitavana 9.11.–20.12.2021

Kommentoitavana oleva linjausluonnos tarkentaa ja konkretisoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyä toimintakulttuurin avoimuuden strategista päämäärää: “Tutkimusyhteisössä vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja tutkimusorganisaatioissa on tätä tukevat arviointikäytännöt, kannustimet ja palvelut.” Luonnosta voi kommentoida verkkolomakkeella.

Vastuullisen arvioinnin SCOPE-malli

Kansainvälinen tutkimuksen arvioinnin työryhmä INORMS REG on julkaissut ohjeen SCOPE-mallin käyttöön. SCOPE on vastuullisen arvioinnin malli, joka koostuu viidestä vaiheesta, ja jonka avulla mikä tahansa taho voi arvioida mitä tahansa kokonaisuutta, ja toteuttaa sen vastuullisesti

Koulutuksia, webinaareja, verkkotapahtumia ja työpajoja

Open Science -konferenssi 8.-9.3.2022

Yhdeksäs kansainvälinen avoimen tieteen konferenssi tarjoaa oivalluksia sekä käytännöllisistä että teknisistä innovaatioista, jotka palvelevat avoimien käytäntöjen toteuttamista. Konferenssin verkkosivut.

Lisää avoimen tieteen asioita kirjaston tutkimuksen tuki -sivuilla ja Avoin tiede -sivuilla sekä OpenUEF-Yammer-ryhmässä (UEFlaiset).

valkoisia palloja, valoviivoja harmalla taustalla

Open access week

The Open Access Week featured two online cafés open to all and a workshop for researchers. Information about these events was shared on all channels. Each event attracted 10–15 participants, most of whom had learnt about the event through Yammer. The feedback we received was positive, and the average score given was 4 or 5 on a scale of 1–5.

As has become tradition, an award was presented to a contributor for open science and open access during the Open Access Week. This year, the award was given to the House of Effectiveness. A grant was also raffled off among students who had published their thesis with open access and registered for the raffle.

The library blog delved into the topics of promoting open science through citizen science and how open science will promote fairness.
What types of training sessions, workshops or other events would you like to see during next year’s Open Access Week? You can send us tips or propose cooperation. Please, contact us!

A workshop for researchers was held on 27th October as part of the Library’s Open Access Week program. Read more about researchers’ thoughts on data management, support services and collegial support in our blog post “Message from the researchers: More support, skills and planning for research data management, please!”

Open science in Horizon Europe research projects

Recording and presentation material (requires UEF login) from the training session organised by UEF Library are available and useful when preparing funding applications. This training introduces open science requirements, concepts, practices and tools relevant in Horizon Europe research projects. The trainers explain how to implement open science, for example open access publishing and FAIR data principles in data management, into the proposal and how open science is evaluated.

Knowledge Rights 21 (KR21)

The programme is focused on bringing about changes in legislation and practice across Europe that will strengthen the right of all to knowledge. It is built on a conviction that knowledge is essential for education, innovation and cultural participation, and that everyone should have the possibility – in particular through libraries, archives and digitally – to access and use it.

ALLEA’s statemant on ‘Equity on Open Access’

ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) published statement ‘Equity on Open Access’. The statement aims to address how “gold” open access publishing routes and large read-and-write deals contribute to reinforcing and establishing inequitable structures within academic research.

Register for open science expert panels and working groups for spring season 2022!

During the Open Science Autumn Conference, two new working groups were set up: a working group tasked with drafting a recommendation on open education was set up under the Expert Panel for Open Education, while a working group tasked with drafting a roadmap for the vocational qualification of data management experts was set up under the Expert Panel for Open Data. Registration (form in Finnish) for the new working groups, as well as the existing working groups, is now open and will remain open until 28 January 2022.

Draft policy for the promotion of a culture for open scholarship in the Finnish research community available for comments from 9 November to 20 December 2021

The draft Policy of Open Scholarship, which is currently available for comments, specifies and concretises the strategic goal of ‘culture for open scholarship’, which is defined as follows in the Declaration for Open Science and Research: “Responsible openness is part of daily life in the research community and it permeates the entire research process. Research organisations have the evaluation practices, incentives and services needed to support open science and research.” Use this online form to comment on the draft.

SCOPE framework for responsible research evaluation

The international INORMS Research Evaluation Group (REG) has published new guidelines for the use of the SCOPE framework. The SCOPE framework is a five-stage model for evaluating research responsibly. By using the framework, anyone can evaluate any entity in a responsible manner.

Courses, webinars, online events and workshops

Open Science Conference 8-9 March 2022

The 9th International Open Science Conference offers insights into both practical and technical innovations that serve the implementation of open practices. Conference website .

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services