Avoimen tieteen uutisia 2/2022 | Open Science News 2/2022

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-kirjaston Avoimen tieteen uutiset – kyselyn tulokset ja jatko

Halusimme selvittää (kysely 14. -27.2.2022), miten UEFilaiset (tutkijat, muu henkilökunta, opiskelijat) seuraavat avoimeen tieteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita, koulutuksia, linjauksia, päätöksiä, suosituksia jne.

Vastauksia saimme 47, joka on todella vähän suhteutettuna koko UEFin henkilöstöön ja opiskelijoihin! Kiitos kaikille vastaajille!

Luetko UEF-kirjaston avoimen tieteen uutisia? Ei ole tuttu 47 %, Kyllä, useimmiten 23 %, En yleensä 21 %, En koksaan 4 %, Kyllä, aina 4 %.

Kyselyyn vastanneista suurimmalle osalle (47 %) UEF-kirjaston avoimen tieteen uutiset ei ole tuttu.

6. Missä seuraat mieluiten avoimen tieteen asioita tulevaisuudessa? Suosituimmuusjärjestys: Yammer openUEF, UEF Avoin tiede -sivusto, UEF-kirjaston avoimen tieteen uutisia, sosiaalinen media, avointiede.fi, Suomen akatemia, sähköpostilistat, muu, Plan S.

Kyselyyn vastanneet haluaisivat seurata avoimen tieteen asioita mieluiten openUEF Yammerista (57 %) sekä UEF avoin tiede -verkkosivuilta (45 %).

Kyselyn tulosten perusteella tämä kesäkuun UEF-kirjaston avoimen tieteen uutiset 2/2022 jää viimeiseksi. Kirjasto tiedottaa jatkossa avoimen tieteen asioista Yammer openUEF ja UEF avoin tiede -verkkosivuilla.

Avoimen tieteen toimintakulttuuri -linjaus julkaistu

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus riippuu kulttuurista, jossa tutkittua tietoa tuotetaan. Toimintakulttuurin avoimuuden linjausta kirjoitettaessa on käyty läpi kaikki kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehdyt aikaisemmat linjaukset ja suositukset. Avoimen toimintakulttuurin strategisina periaatteina ovat 1) vastuullisuus, eli luotettavuus, eettisyys, toistettavuus ja läpinäkyvyys on reunaehto avoimuudelle 2) Toimintakulttuurin avoimuus edellyttää vastavuoroisuutta, joka ilmenee sekä organisaation sisäistä että ulkopuolista toimintaa hyödyntävänä vuorovaikutuksena kaikille osapuolille sekä 3) avoimen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää läpinäkyvyyttä, palveluja ja kannustimia. Lisätietoja.

Yritysyhteistyön suositus julkaistu

Suosituksessa käsitellään avoimen tieteen toimintatavan sisällyttämistä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa) Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti. Lisätietoja.

Kansalaistieteen suositus julkaistu

Suosituksen tarkoitus on antaa tutkimusorganisaatioille ja näiden rahoittajille sekä muille kansalaisyhteisön rajapinnassa toimiville organisaatioille periaatteet ja ohjeet kansalaistieteen edistämiseksi. Suositus käsittelee kansalaistieteen erityiskysymyksiä ja tarjoaa tapoja kansalaistieteen vakiinnuttamiseksi yhdeksi tasavertaiseksi käytössä olevista tieteellisistä menetelmistä. Suosituksen tavoitteena on tarjota perusta kansalaistieteen tutkimuksen laadun varmistamiseksi suomalaisessa tiedeyhteisössä. Lisätietoja.

Palveluiden itsearviointityökalu

Toimintakulttuurin avoimen linjauksen tueksi on kehitetty palveluiden itsearviointityökalu, joka huomioi kaikkien aiempien avoimen tieteen kansallisten linjausten suositukset. Työkalun tarkoituksena on auttaa tutkimusorganisaatioita palveluiden itsearvioinnissa, kehittämisessä ja saataville asettamisessa. Itsearviointityökalun toimenpiteitä ja kriteeristöjä hyödynnetään myös kansallisen avoimen tieteen seurantamallissa. Lisätietoja.

UNESCO kerää parhaita käytäntöjä avoimen tieteen suosituksen tueksi

UNESCO on avannut lomakkeen, jolla se kerää parhaita käytäntöjä, jolla voidaan tukea avoimen tieteen suosituksia. Käytäntöjä etsitään erityisesti seitsemän eri kokonaisuuden edistämiseksi:

 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyötyjen ja haasteiden sekä erilaisten tapojen ymmärtämisen lisäämiseksi
 2. Tutkimuksen avoimuutta edistävästä linjaus/säädösympäristöstä
 3. Avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuureihin investoinneista
 4. Investoinneista henkilöstöön, koulutukseen, opetukseen ja digitaaliseen lukutaitoon avoimen tieteen mahdollisuuksien edistämiseksi
 5. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kulttuurin ja kannustimien tukemiseksi ja kehittämiseksi
 6. Innovatiivisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapoihin kannustamiseksi tutkimuksen kaikissa vaiheissa sekä
 7. Kansainväliseen ja monialaiseen yhteistyöhön kannustaminen avoimessa tieteessä vähentämään digitaalista, teknologista ja tiedollista eriarvoisuutta.

Lomake on avoinna 15.7.2022 saakka.

Avoimen tieteen seuranta käynnistyy

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa on kehitetty OKM:n 2015-2019 tekemän kypsyystasoselvityksen pohjalta ja toimintaympäristön kehittymisen myötä näkökulmaakin on laajennettu. Tiedonkeruu toteutetaan 19.5.-30.6.2022. Kyselyssä tarkastellaan organisaatioiden avoimuutta ohjaavia dokumentteja sekä avoimuutta tukevia palveluita. Tehtävää työtä tarkastellaan neljän osa-alueen mukaisesti: toimintakulttuuri, julkaisut, aineistot ja menetelmät sekä oppiminen. Tulokset julkaistaan Tiedejatutkimus.fi-portaalissa loka-marraskuussa 2022. Lisätietoja.

Results of UEF library’s survey on Open science news and what happens next

We wanted to find out (survey 14. -27.2.2022) how UEFians (researchers, other staff members, students) follow current affairs, trainings, alignments, decisions, recommendations, etc., related to open science.

We received 47 responses to the survey, which is quite a low number in proportion to the total number of UEF staff and students! Thank you to all respondents!

Most of the respondents were not familiar with UEF library’s Open Science News (47%).

The respondents would like to follow open science issues from Yammer openUEF (57%) and Open science web pages by UEF (45%).

Based on the results of the survey this June issue of UEF library’s Open science news 2/2022 will be the last one. In future, the library will broadcast the issues related to open science on Yammer openUEF and UEF Open science web pages.

Policy for open scholarship has been published

Open Science and open research require changes in the ways in which researched information is produced. When drafting the policy for open scholarship, all previous policies and recommendations made within the framework of the Open Science Coordination in Finland have been reviewed. The strategic principles are 1) Responsibility, i.e. reliability, ethics, repeatability and transparency, is a precondition for openness 2) The openness of the culture requires reciprocity, which is manifested in interaction that benefits both internal and external activities of the organizations and 3) The realization of a culture of open scholarship requires transparency, services and incentives. More information.

Recommendation on research cooperation with businesses has been published

The recommendation deals with the inclusion of an open science approach in research, development and innovation activities between Finnish research organizations and companies (RDI activities). More information (Finnish).

Recommendation on citizen science has been published

The purpose of the recommendation is to provide research organizations and their funders, with principles and guidelines for the promotion of citizen science. The recommendation addresses the specific issues of citizen science and provides ways to consolidate citizen science as one of the scientific methods in use. The aim of the recommendation is to provide a basis for ensuring the quality of research in citizen science in the Finnish scientific community. More information (Finnish).

Self-evaluation tool for research services

To support the policy for open scholarship, a service self-assessment tool has been developed that considers the recommendations of all previous national policies on open science in Finland. The purpose of the tool is to assist research organizations in self-evaluating, developing, and making available services. The measures and criteria of the self-assessment tool are also utilized in the national open science monitoring model. More information (Finnish).

UNESCO launches a global call for best practices in open science

Further to the adoption of the UNESCO Recommendation on Open Science, UNESCO is launching a Global Call for Best Practices in Open Science. The best practices will be collected from seven priority areas of the action highlighted in the Recommendations:

 1. Promoting a common understanding of open science, associated benefits and challenges, as well as diverse paths to open science
 2. Developing an enabling policy environment for open science
 3. Investing in open science infrastructures and services
 4. Investing in human resources, training, education, digital literacy and capacity building for open science
 5. Fostering a culture of open science and aligning incentives for open science
 6. Promoting innovative approaches for open science at different stages of the scientific process
 7. Promoting international and multi-stakeholder cooperation in the context of open science and with a view to reducing digital, technological and knowledge gaps.

The survey is open until July 15, 2022. More information

Open Science monitoring begins

The Finnish research community has jointly set clear objectives for the development of open science and research both in the Open Science and Research Declaration and in the policies supporting it. Open science and research monitoring examines the achievement of objectives both nationally and from the perspective of organisations. Open Science and Research monitoring data collection is open 19.5.-30.6.2022. The results will be published in October-November 2022 in Research.fi. More information

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open science and OpenUEF Yammer Group (UEFians).

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services