Avoimen tieteen uutisia 2/2020 | Open Science News 2/2020

(Please, scroll down to read in English.)

Luonnos Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen periaatteista ja oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksesta on avoimella kommentointikierroksella 26.6.2020 saakka

Luonnos on ensimmäinen osa korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksesta, joka täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa 2020-2025 mainittua Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kansallista päämäärää. Myöhemmin linjausta täydentämään luonnostellaan osalinjaus Avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä.

Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi

Tieteellisille julkaisukanaville suunnattu ohje vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi on julkaistu 17.3.2020. Tiedelehdissä julkaistuihin artikkeleihin ei yleensä ole mahdollista liittää tutkimuksessa käytettyjä aineistoja tai dataa, mutta niiden jakaminen on hyödyllistä monella tavalla. Tieteellisten julkaisukanavien olisi hyvä kiinnittää huomiota siinä julkaistujen tutkimusten aineistojen ja datan saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä ohjeistaa kirjoittajiaan huomioimaan näihin liittyvät seikat.

Tutkijan ja tutkimuksen arviointi kehittyy vastuullisempaan suuntaan

Avoimen tieteen koordinaatio järjesti maaliskuun puolessa välissä vastuullisen arvioinnin seminaarin, jossa julkistettiin neljä toisiaan täydentävää ohjetta ja suositusta suomalaisen tutkimusyhteisön uusiksi arviointikäytännöiksi: vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus, TENKin päivitetty Tutkijan ansioluettelomalli, julkaisufoorumin (JUFO) käyttöohje sekä Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) Vastuullisen metriikan suositus. Tutkijan ja tutkimuksen arvioinnin yhdenmukaistamisesta keskustellaan myös Euroopan Unionin tasolla.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 on julkaistu

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteistyössä laatinut itselleen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen. Julistus antaa tutkimusyhteisön kehittymiselle yhteisen suunnan. Julistuksessa avoimen tieteen ja tutkimuksen visiona nähdään avoimuus saumattomana osana tutkijan arkea. Yhteisenä missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tutkitun tiedon liikkuvuutta ja vaikuttavuutta.

Kestävä ja FAIR-periaatteiden mukainen aineiston jakaminen humanistisissa tieteissä

ALLEA-raportti sisältää keskeisiä suosituksia humanististen tieteiden digitaalisen aineiston tuottamiseksi luotettavasti, saavutettavasti, yhteentoimivasti ja uudelleenkäytettävästi, eli FAIR-periaatteiden mukaisesti. Asiakirja on suunniteltu käytännölliseksi oppaaksi tutkijoille.

Avoimuuden seurantajärjestelmää kehitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen kypsyystasoselvitysten tekeminen päättyy ja seurantavastuu siirtyy tiedeyhteisölle itselleen. Tämän johdosta tutkimusyhteisöä pyydetään mukaan uuden seurantamekanismin luomiseen. Tavoitteena on, että organisaatioille ei tulisi valtavaa arviointityötä, vaan hyödynnettäisiin jo olemassa olevia rakenteita, kuten tutkimustietovarantoa. Uuden seurantajärjestelmän näkökulmana on organisaatioiden kehittäminen ja arvioinnin jatkuvuus. Olemassa olevia seurattavia asioita on vähän ja ne rakentuvat pala kerrallaan.

Avoimen tieteen juridiset kysymykset selvitettäväksi

Avoimen tieteen koordinaatio on todennut, että kaikkialla kotimaisissa tutkimusorganisaatioissa painitaan yhteisten kysymysten äärellä, joten näitä kysymyksiä yritetään tunnistaa. Tunnistettuja kysymyksiä ryhdytään ratkaisemaan yhdessä tutkimusyhteisön kanssa, jotta saadaan kansallisesti yhteiset näkemykset, kuinka näiden asioiden kanssa voidaan edetä.

Vastaa kyselyyn: Scoping the OA & OS Infrastructure Landscape in Europe

SPARC Europe:n järjestämässä kyselyssä kartoitetaan, millaisia avoimen tieteen infrastruktuureja Euroopassa on jo olemassa.
Kyselyyn voi vastata 5.6.2020 asti ja sen tulokset julkistetaan loppukesästä tai alkusyksystä 2020. Linkki kyselyyn.

Preprintit julki – missä ja miksi?

Niin sanottuja preprinttejä ​eli tieteellisen artikkelin kustantajille lähetettyjä käsikirjoitusversioita, joita ei ole vielä vertaisarvioitu, saataville tarjoavat palvelut ovat nyt nousseet suosioon tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Preprinttien julkaiseminen on yksi avoimen julkaisemisen muodoista.Lisää aiheesta kirjaston blogissa.

UEF mukana kansainvälisessä konsortiossa tukemassa avointa julkaisemista

Itä-Suomen yliopisto on liittynyt OA-kustantaja Open Library of Humanities’in (OLH) konsortioon. OLH on voittoa tavoittelematon akateeminen julkaisija, joka kustantaa 27 täysin avointa OA-lehteä. OLH ei veloita lainkaan kirjoittajamaksuja, vaan kustannustoiminta katetaan jäsenyysmaksuin. Toiminnallaan Open Library of Humanities edistää nimenomaan humanististen tieteiden avointa julkaisemista. Konsortiossa on mukana yli 300 yliopistoa. Itä-Suomen yliopistossa jäsenyyttä koordinoi kirjasto. Lue Open Library of Humanities’n tiedote asiasta.

Itä-Suomen yliopisto Open Book Publishersin jäseneksi

UEF on liittynyt OA-kustantaja Open Book Publishersin jäseneksi. Yliopistoyhteisömme jäsenet saavat jäsenyytemme perusteella mm. seuraavat edut: alennuksia painettujen kirjojen tilauksista, räätälöityjä painoksia, kirjojen kaikki e-versiot maksutta käyttöön ja kirjoja ladattaessa ei tule esille lahjoituspyyntöikkunaa. Edut ovat voimassa niin yliopiston verkossa kuin etäkäytössäkin. Kustantajan kirjat löytyvät nimekkeittäin UEF-Primosta. Etujen hyödyntämiseksi kirjat tulee avata UEF-Primon kirjalinkeistä tai avata palvelu yliopiston kirjautumistunnuksin tästä linkistä.

 

Kuva | Photo: Pixabay

Draft of the principles of the Policy on Open education and educational resources and of the Policy component on Open access to educational resources is open for comments until 26th of June, 2020

Draft is the first part in the national Policy of open education and educational resources for Finnish higher education and research community, which specifies the national Objective for open education and educational resources in Finnish Declaration of Open Science and Research 2020-2025. Later the policy is completed by a Policy component on Open educational practices.

More responsible direction with the evaluation of research and researcher

The open scholarship coordination organized the seminar of responsible research evaluation in mid-March. In the seminar published four complementary guidelines and recommendations for the new evaluation practices of the Finnish research community : Recommendations for the responsible evaluation of a researcher in Finland, Template for researcher’s curriculum vitae, User guide for the Publication Forum classification  and National recommendation on the Responsible use of Metrics (only in Finnish).

Declaration for open science and research 2020-2025 is published

The Finnish research community has jointly created a Declaration for Open Science and Research. The declaration provides a common direction for the development of the research community. The declaration outlines a vision, where open science and research are seamlessly integrated in researchers’ everyday work. The joint mission is to promote openness as a fundamental value of science, to strengthen the relevance of research in society and to increase the mobility and impact of research.

Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities

The ALLEA report “Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities” provides key recommendations to make digital data in the humanities “Findable, Accessible, Interoperable and Reusable”, in line with the FAIR principles. The document is designed as a practical guide to help scholars, research funders, professionals and policymakers navigate the shift towards a sustainable data sharing culture.

The Open Science monitoring system is being developed

The Ministry of Education and Culture’s open science maturity evaluation will end and the responsibility for monitoring will be transferred to the scientific community itself. The Finnish research community is involved in setting up a new monitoring mechanism. The aim is not to give organizations a huge amount of evaluation work, but to make use of existing structures, such as the research information hub. The perspective of the new monitoring system is the development of organizations and the continuity of evaluation work. There are few things to monitor and these are built piece by piece.

Legal issues of open science to be cleared

The Finnish national coordination of open science has stated that all domestic research organizations are pushing for common issues. These issues will be identified and these will be addressed together with the Finnish research community to reach nationally common views.

Participate in the survey: Scoping the OA & OS Infrastructure Landscape in Europe

You are invited to participate in a survey of Open Access (OA)/Open Science/Scholarship (OS) services/infrastructure in Europe commissioned by SPARC Europe.
We look forward to reporting results in the coming months in close collaboration with OPERAS.
The survey deadline is 5 June 2020 and its results will be published in late summer or early autumn 2020. Link to the survey.

Preprint archives – what and why?

Services providing access to Preprints or Submitted Versions under Review, i.e. manuscripts of scientific articles, sent to publishers but not yet peer-reviewed, have recently become popular in scientific publishing. Preprints are a form of open access publishing. Fore more information, please refer to the library blog.

UEF supports OA publishing as a member of an international consortium

The University of Eastern Finland has joined the consortium of an OA publisher Open Library of Humanities (OLH). The Open Library of Humanities is an academic-led, gold open-access publisher, and it publishes 27 fully Open Access journals. It is a non-profit organisation, and it does not charge the APC fees (Article Processing Charge) at all. The publishing costs are covered by membership fees. With its publishing work, the Open Library of Humanities promotes Open Access publishing in the humanities. At the moment, there are more than 300 universities in the consortium. The OLH membership of the University of Eastern Finland is coordinated by the library. Read the press release of the Open Library of Humanities.

The University of Eastern Finland is a member Open Book Publisher

The UEF become a member of an OA publisher ‘Open Book Publishers’. Due to university membership, the members of the university have benefits as follows: discounts on printed editions of the titles, possibility to download all kind of digital versions available for free, customised editions and no donation prompts when downloading a book. Benefits available on the university network as well as remotely. All Open Book Publishers titles can be found on the UEF Primo. In order to take an advantage of the benefits, please, open the ebooks from UEF Primo’s ebook links or open the homepage of the publisher with your university username and password here.

 

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open UEF and OpenUEF Yammer.

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services