Hands on -asenne vie harjoittelijan pitkälle

Ennen koronaa kulttuurintutkimuksen opiskelija Laura Väänänen haaveili harjoittelusta ulkomailla. Harjoittelu Joensuussa Abloylla on kuitenkin tarjonnut hänelle antoisan, kansainvälisen työympäristön. Häntä ohjaa markkinointikoordinaattori Linda Moorrees, joka hänkin on koulutukseltaan humanisti. Millaista polkua Linda on päätynyt Abloylle, mitä ovat humanistien vahvuudet työelämässä ja millainen Lauran harjoittelukokemus on ollut? HUMUS-hankkeen opiskelijatyöyhmä haastatteli Lauraa ja Lindaa.

Kuvassa harjoittelija Laura Väänänen seisoo ABLOY-tekstin alla.

Laura Väänänen on päässyt hyödyntämään humanistista osaamistaan kansainvälisen markkinoinnin harjoittelussa Abloylla.

Harjoittelija Laura Väänäsen tie Abloylle

Laura Väänänen on viidennen vuoden maisteriopiskelija Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen tutkinto-ohjelmassa, jossa hän on suuntautunut mediakulttuuriin ja viestintään. Sivuaineina hänellä on markkinointia ja johtamista, kansainvälistymisen opintokokonaisuus sekä englannin kieli ja kulttuuri. Opinnot antavat hänelle siis vahvan pohjan kansainväliseen markkinointiin.

Laura kuuli tuttavaltaan viime keväänä, että Abloylla olisi auki harjoittelupaikka, joka voisi kiinnostaa häntä, muttei vielä tuolloin hakenut paikkaa. Paikan auettua uudelleen hän päätti hakea sitä. Abloy valikoitui Lauran hakukohteeksi muun muassa siksi, ettei harjoittelijan oletettu harjoittelupaikkailmoituksen mukaan olevan valmis osaaja, vaan harjoittelussa pääsisi todellakin harjoittelemaan oman osaamisensa hyödyntämistä työelämässä.

Syiksi valituksi tulemiseensa Laura kertoo tehtävään sopivan kielellisen, kansainvälisen ja markkinoinnin osaamisensa sekä sen, että hänellä oli paljon intoa ja halua päästä näyttämään opiskeluaikanaan kertynyttä tietoa ja osaamista käytännössä.

Markkinointikoordinaattori Linda Moorreesin tie Abloylle

Linda Moorrees työskentelee markkinointikoordinaattorina ABLOY Critical Infrastructure -yksikössä, joka tarjoaa ABLOY ja ASSA ABLOY -ratkaisuja kriittisen infran suojaamiseen ympäri maailman. Linda opiskeli Itä-Suomen yliopistossa venäjän kieltä ja kulttuuria, markkinoinnin perusteita sekä mediakulttuuria ja viestintää.

Lindan ura Abloylla alkoi opintoihin kuuluvalla harjoittelulla. Harjoittelun ansiosta Linda pääsi näkemään, millaista työ oli käytännössä ja millaisia tarpeita työnantajilla on. Harjoittelun jälkeen hän tiedustelikin mahdollisuutta tehdä Abloylle myös opinnäytetyönsä.

Lindan opinnäytetyö käsitteli sitä, mihin suuntaan Abloyn Venäjän maayhtiön digitaalista yritysten välistä sisältömarkkinointia kannattaisi kehittää. Heti valmistuttuaan hän osallistui ASSA ABLOY Graduate -ohjelmaan, joka auttaa vastavalmistuneita integroitumaan työelämään, alaan sekä organisaatioon. Linda pääsi myös ASSA ABLOY -toimistolle Berliiniin kolmen kuukauden harjoitteluun, josta hän jatkoi nykyiseen tehtäväänsä.

Kuvassa vaaleahiuksinen, punaiseen jakkutakkiin pukeutunut Linda Moorrees hymyilee.

Markkinointikoordinaattori Linda Moorreesin ura Abloylla alkoi korkeakouluharjoittelusta.

Konkreettista ja ihmisläheistä osaamista opinnoista

Lauran päivät harjoittelussa kuluvat monenlaisten, vaihtelevien tehtävien parissa. Viikko alkaa palaverilla, jossa käydään tulevien päivien tehtävät läpi. Työtehtävät tehdään itsenäisesti etänä, ja päivään kuuluu puheluita kansainvälisten myyntiyhtiöiden tai markkinointitiimin partnereiden, kuten mainostoimistojen kanssa. Tehtäviin sisältyy organisaation sisäistä viestintää, verkkosivujen muokkausta, mainosten ja sosiaalisen median sisällön suunnittelua ja tuottamista eri maiden markkinointia varten.

Harjoittelussa Laura on päässyt hyödyntämään humanistista osaamistaan monipuolisesti. Mediakulttuurin ja viestinnän opinnoista hän kertoo saaneensa hyödyllistä konkreettista osaamista erilaisiin viestinnän tehtäviin sekä esimerkiksi kuvankäsittelyyn ja Office-ohjelmistojen käyttöön. Myös vaihto-opiskelu Salt Lake Cityssä Westminster College -yliopistossa on tuonut konkreettista osaamista visuaalisesta suunnittelusta ja mainosten analysoinnista.

Laura on kokenut humanististen opintojen tuoman ihmisläheisen näkökulman harjoittelunsa kannalta tärkeänä:

– Kun tuotteita markkinoidaan ja myydään, niin yleensä siellä on kumminkin ihminen, joka niitä ostaa.

Humanistisen alan opinnoista on kertynyt myös kielitaitoa, kulttuurista osaamista ja ymmärrystä sekä kokemusta erilaisten ihmisten kohtaamisesta.

Myös ainejärjestötoiminta on antanut eväitä työelämään: ainejärjestönsä Nefa-Joensuu ry:n viestinnän ja sosiaalisen median vastaavana toimimisesta Laura kertoo saaneensa osaamista muun muassa sosiaalisen median sisällön tuottamisesta. Kulttuurintutkimuksen fuksien tuutorointi taas antoi hänelle suunnittelu- ja esiintymiskokemusta.

Humanisti sopii uudenlaista ajattelua vaativiin tehtäviin

Humanistisesta koulutuksesta on ollut paljon hyötyä myös urallaan pidemmälle edenneelle Lindalle, joka korostaa, että humanistinen koulutus antaa laajaa tietämystä ja taitoja kansainväliseen liike-elämään. Lindan mukaan humanistista osaamista on mahdollista hyödyntää monella eri alalla, erityisesti niillä, jotka vaativat luovuutta, uudenlaista ajattelua ja uusia näkökulmia – jollainen hänen oma alansa markkinointi ja viestintä on.

Linda tuo esiin, että humanistinen koulutus kehittää syy–seuraussuhteiden hahmottamista ja analyyttista ja kriittistä ajattelua, jotka ovat hyödyllisiä työelämässä. Venäjän kieltä pääaineenaan opiskellut Linda kokee kieliopintojen avulla pystyvänsä hahmottamaan yleisemminkin eri kielijärjestelmiä, vaikka ei itse kieltä osaisikaan.

Ylipäätään Linda pitää tärkeänä työyhteisön moninaisuutta.

– Yrityksissä ja tiimeissä tulisi olla mahdollisimman erilaisia ihmisiä, jotka tulevat eri taustoista, ovat eri ikäisiä ja näin ollen näkevät asioita eri näkökulmista.

Tällä tavalla yritykset pääsisivät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen hyödyntämällä monen eri alan osaamista ja tuomalla ne yhteen.

Harjoittelu Abloylla on käytännönläheistä ja kansainvälistä

Abloylle otetaan harjoittelijoita monilta eri opiskelualoilta, ja heille kullekin annetaan tehtäviä, joissa he voisivat hyödyntää omaa osaamistaan parhaiten.

– Me Abloylla koemme yhteiskuntavastuuna sen, että olemme mukana kehittämässä Joensuun aluetta sekä myös Itä-Suomen yliopistoa ja muita oppilaitoksia. Henkilökohtaisesti pidän paljon harjoittelijoiden kanssa työskentelystä ja kokemusten mahdollistamisesta. Mikä olisi parempaa kuin harjoitella opitun teorian laittamista käytäntöön, Linda selittää.

Sen lisäksi, että harjoittelijoilla on opinnoista kartutettua osaamista omalta alaltaan, Linda korostaa oikeanlaisen asenteen ja oma-aloitteisuuden tärkeyttä:

– Sellainen hands on -asenne, eli toimeenpanokyky, että ottaa asioista kiinni ja alkaa rohkeasti tekemään niitä, Linda selittää.

Ohjaajana Linda haluaa tarjota harjoittelijalle mahdollisuuden päästä tekemään mahdollisimman paljon töitä käytännössä. Harjoittelu on Lindan mukaan se paikka, jossa saa harjoitella ja kokeilla, mitä jo hallitsee ja mitä tulee vielä kehittää, ja onko kyseinen työtehtävä itselle sopiva ja mahdollisesti tulevaisuuden ammatti.

Harjoittelijat ovat tiimin täysivaltaisia jäseniä ja heillä on omat vastuualueensa. Harjoittelija ja ohjaaja käyvät harjoittelun alussa perehdytysmateriaalit läpi ja harjoittelija tutustuu tiimiin sekä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Tällä tavoin harjoittelija ymmärtää mahdollisimman nopeasti, millaisesta organisaatiosta on kyse ja keiden kanssa työskennellään tulevat harjoittelukuukaudet.

Lindan mukaan aiemmat harjoittelijat ovat nauttineet harjoittelusta Abloylla muun muassa siksi, että yritys on kansainvälinen. Monelle tulee yllätyksenä, mitä kaikkea Abloy tuottaa ja missä kaikkialla heillä on liiketoimintaa.

– Päivällä saattaa olla puhelu Aasiaan ja myöhemmin iltapäivällä latinalaiseen Amerikkaan ja USA:han, Linda havainnollistaa.

Perehdytys ja yhteydenpito on tänä vuonna koronan takia järjestetty etäyhteyksin. Harjoittelijoita autetaan ja ohjataan paljon kädestä pitäen ja säännöllisesti pari kertaa viikossa, jotta he pääsevät eteenpäin työtehtävissään eivätkä jää yksin mahdollisten haasteiden kanssa. Etätapaamisissa käydään läpi muun muassa, miten harjoittelija lähtisi etenemään työn kanssa ja miten ohjaaja lähestyisi työtä.

Korona on vaikuttanut myös siihen, ettei markkinointia ja tapahtumia ole voinut järjestää tavalliseen tapaan, joten työhön on kuulunut markkinoinnin muuttamista virtuaaliseksi.

– Jos verrataan harjoittelijan työkuvaa vuosi sitten, on virtuaalinen maailma korostunut merkittävästi tämän harjoittelun yhteydessä.

Kuvassa Laura Väänänen tekee töitä tietokoneella.

Laura tekee harjoitteluaan etänä.

Koronasta huolimatta antoisa kokemus

Harjoittelija Laura on päässyt soveltamaan koulutuksessa oppimiaan taitoja monipuolisesti. Ennen harjoittelua hänelle on ollut epävarmaa, mihin hänen taitonsa soveltuvat. Työharjoittelun myötä hän on saanut varmuutta ja vahvuutta taitoihinsa ja oppinut lisää esimerkiksi kuvankäsittelystä, nettisivujen muokkauksesta, kulttuurien eroavaisuuksista sekä mainosten laatimisesta. Työpaikkana Abloy on ollut hyvin joustava, ja Laura on päässyt tekemään itselleen mieleisiä töitä. Laura on saanut haastavia työtehtäviä ja hänen taitoihinsa on alusta alkaen luotettu.

Etätyöt jännittivät Lauraa ensin, koska hän ei ollut varma, kuinka hän saisi yhteyden muihin työntekijöihin ja pääsisi mukaan työyhteisöön. Etäyhteydet ovat toimineet kuitenkin hyvin ja työkavereihin on aina saanut yhteyden, kun sitä on tarvittu. Hänen työaikansa ovat olleet joustavia ja työ on sujunut kotoa käsin. Kotona on tietysti ollut kaikenlaisia ärsykkeitä, mutta rutiinit ja työn keskittäminen työpisteeseen ovat edesauttaneet töiden sujuvuutta.

– Olen yllättynyt siitä, miten paljon olen loppujen lopuksi tykännyt etätöistä.

Ennen koronaa Lauralla oli haave suorittaa työharjoittelu esimerkiksi Ranskassa tai Isossa-Britanniassa, mutta Abloy on ollut todella monipuolinen työympäristö, jossa Laura on päässyt olemaan vuorovaikutuksessa ihmisiin eri maissa ja oppinut myös muiden maiden työkulttuureista. Esimerkkinä Laura kertoo, että verrattuna Suomeen monessa muussa maassa ei olla kovin tiukkoja aikarajojen kanssa.

Harjoittelun aikana Laura ei ole suorittanut muita opintoja. Laura muistuttaa, että pitää myös muistaa levätä.

– On tärkeää olla armollinen itselleen, kun tekee kuitenkin täyttä työpäivää.

Kaiken kaikkiaan Laura on saanut paljon irti harjoittelustaan, niin oman osaamisensa kehittämistä, kiinnostavan kansainvälisen työympäristön, kuin uutta motivaatiota omille opinnoilleen.

Kyllä se oma paikka löytyy

Laura kannustaa myös muita humanististen aineiden opiskelijoita hakeutumaan työharjoitteluun.

– Työharjoittelusta saa tosi hyvin kokemusta, itsevarmuutta ja motivaatioita opintoihin, koska sitten tietää, että tulevaisuudessa on kohde, mitä kohti voi mennä.

Laura myös muistuttaa, ettei harjoittelupaikkaa hakiessa pidä lannistua.

Linda taas kehottaa opiskelijoita rohkeasti käyttämään opintojensa aikana kaikkia työharjoitteluna suoritettavissa olevia opintopisteitä, jotka voivat myöhemmin auttaa työllistymisessä.

– Kannustan kaikkia humanisteja selvittämään, mitä nuo opintopisteet ovat, ja rohkeasti lähestymään yrityksiä, joihin haaveilee työllistyvänsä ja jotka kiinnostavat – mukaan lukien meidät, Linda vinkkaa.

Teksti: Anna Arkko & Saimi Hirvonen, HUMUS-opiskelijatyöryhmä