Hanke käynnistyy

Tulppaaneja ikkunalaudalla
Yheššä vesselä, erikseh atkala: karjalan kielen elvytyšprojekti pannah rattahilla

Terveh teilä kaikilla, kellä karjalan kieli on armaš!

Päivännoušu-Šuomen yliopisto vetäy karjalan kielen elvytyšprojektie, kumpasen ruato on alkan tuiskukuušša 2021. Kahen vuuvven aikua ennen kaikkie ruvetah tukiemah pakinua ta kirjutantua karjalakši šekä šuamah keralla uušie pakasijie. Kučumma teitä kaikkie täh yhtehiseh ruatoh!

Karjalankielisien yhtöveh Šuomešša on luaja ta leviekkäli huarottun, šentäh projektin enšimmäini ruato on kerätä yhteh elvytykšeštä kiinnoštunuot šeurat, yhtövehet ta yksityiset ihmiset. Kučumma kaikkie karjalan kielen yštävie vaštuamah kyšelyh, kumpaseh piäšöy tämän linkin kautti https://link.webropolsurveys.com/S/842D5FBEF78C5C8C. Kyšely on auki 28.2.2021 šuaten, ta tietuo šiitä olis hyvä jakua etehpäin. Vuotamma teistä mahollisuon mukah äijän vaštaukšie.

Kun kyšely on šalpautun, luajimma šen pohjalta ruantapluanin enšimmäisen versijan ta kučumma kaikkie kommentiiruimah šitä yhtehiseh Zoom-kerähmöh. Lopulliset piätökšet projektin ruannašta luajimma tämän kerähmön jälkeh.

Myöhempäh kevyällä rupiemma eččimäh pienie projektisie, kumpasie yliopisto voipi totevuttua yheššä yhissykšien tahi yksityisien ihmisien kera. Projektiset voijah liittyö esimerkiksi šemmosih teemoih: karjalankielini joukkoruanta (kielikerhot, leirit tni.), karjalankieliset julkaisut, opaššušmaterijalit, kiännöšprojektit ta audiovisualisien materijalien luatimini.

Luve lisyä alempuana.

**********

Yhessä vesselä, erikseh atkala: karjalan kielen elvytysprojekta pannah rattahilla

 

Terveh teilä kaikilla, kellä karjalan kieli on armas!

Päivännouzu-Suomen yliopisto vedäy karjalan kielen elvytysprojektua, kumbazen ruado on algan srieten’n’ankuussa 2021. Kahen vuuven aigua ennen kaikkie ruvetah tugemah paginua da kirjutandua karjalaksi segö suamah keralla uuzie pagizijoi. Kučumma teidä kaikkie täh yhtehizeh ruadoh!

Karjalankieline yhtehizö Suomessa on suuri da moneh čurah jagaudun, sentäh projektan enzimäne ruado on kerätä yhteh elvytyksestä kiinnostunuot yhtehizöt da yksittäzet ristikanzat. Kučumma kaikkie karjalan kielen ystävie vastuamah kyzelyh, kumbazeh piäzet tästä linkasta: https://link.webropolsurveys.com/S/842D5FBEF78C5C8C. Kyzely on avoin 28.2.2021 suaten, da tieduo siidä olis hyvä jagua edehpäin. Vuotamma teistä mahollizuon mugah äijän vastausta.

Kun kyzely on salbaudun, luajimma sen pohjalda ruandapluanan enzimäzen versien da kučumma kaikkie kommentiiruimah sidä yhtehizeh Zoom-kerahmoh. Lopullizet piätökset projektan ruannasta luajimma tämän kerahmon jälgeh.

Myöhembäh keviällä rubiemma eččimäh pienie projektazie, kumbazie yliopisto todeuttau yhessä yhissyksien libo yksittäzien ristikanzoin kera. Projektazet voijah liittyö ezimerkiksi moizih tiemoih: karjalankieline joukkoruanda (kielikerhot, leirit dmi.), karjalankielizet julgavot, opassandamaterijualat, kiännösprojektat da audiovizualizien materijualoin luajinda.

Luve liziä alembana.

************

Yhtes vessel, eriže atkal: karjalan kielen elvytysprojektu pannah rattahile 

Terveh teile kaikile, kelle karjalan kieli on armas!

Päivännouzu-Suomen yliopisto vedäy karjalan kielen elvytysprojektua, kudaman ruado on alganuh tuhukuul 2021. Kahten vuvven aigua enne kaikkie ruvetah tugemah  paginua da kirjutandua karjalakse sego suamah keräle uuzii pagizijoi.  Kučummo teidy kaikkii täh yhtehizeh ruadoh!

Karjalankieline yhtehistö Suomes on suuri da äijäh čurah jagavunnuh, sendäh projektan enzimäzenny ruavonnu on kerätä yhteh elvytykses kiinnostunnuot yhtehistöt da yksittäzet ristikanzat. Kučummo kaikkii karjalan kielen ystävii vastuamah kyzelyh, kuduah piäzet täs linkas: https://link.webropolsurveys.com/S/842D5FBEF78C5C8C.  Kyzely on avvoi  28.2.2021 sah, da tieduo sih näh hyvä olis jagua edehpäi. Vuotammo teis mahton mugah äijän vastavustu.

Konzu kyzely roih salvattu, luajimmo sen pohjal ruandupluanan enzimäzen versien da  kučummo kaikii kommentiiruimah sidä yhtehizeh Zoom-kerähmöh. Lopullizet piätökset ruandah näh luajimmo nečen kerähmön jälles.

Myöhembäh keviäl rubiemmo eččimäh pienii projektazii, kudamii yliopisto todevuttau yhtes yhtistyksien libo yksittäzien ristikanzoin kel. Projektazet voijah liittyö ezimerkikse moizih tiemoih: karjalankieline joukkoruandu (kielikerhot, leirit imi.), karjalankielizet julgavot, opastandumaterjualat, kiännösprojektazet da audiovizualizien materjualoin luajindu.

Luve ližiä alemba.

************

Yksin hyvä, yhdessä parempi: karjalan kielen elvytyshanke käynnistyy

Tervehdys kaikille, joille karjalan kieli on lähellä sydäntä!

Työ Itä-Suomen yliopiston johtamassa karjalan kielen elvytyshankkeessa on alkanut helmikuussa 2021. Opetusministeriön myöntämä valtionavustus on yhteensä 200 000 euroa, ja sen käyttö jakautuu vuosille 2021–2022. Kahden vuoden aikana tuetaan erityisesti karjalan kielen puhumista ja kirjoittamista ja tuodaan kieltä uusien puhujien ulottuville. Toivotamme teidät kaikki mukaan yhteiseen työhön!

Hankkeen osa-aikaisena koordinaattorina työskentelee 1.2. alkaen Natalia Giloeva. Hän on myös livvinkarjalan asiantuntija sanastoryhmässä, joka jatkaa aikaisemman elvytyshankkeen aikana alkanutta sanastotyötä. Tässä ryhmässä vienankarjalan asiantuntijana on Olga Karlova ja eteläkarjalan asiantuntijana Katerina Paalamo. Sanastoryhmän tehtävänä on esimerkiksi pitää huolta karjalan murteiden uudissanoista ja niiden kokoamisesta verkkoon kaikkien ulottuville.

Käytännössä kieltä elvyttävät tietenkin karjalan puhujat itse. Karjalankielisten yhteisö Suomessa on laaja ja moneen suuntaan haarautunut, joten hankkeen ensimmäinen tehtävä on koota yhteen elvytyksestä kiinnostuneet yhteisöt ja yksityishenkilöt. Kutsumme kaikki karjalan kielen ystävät vastaamaan kyselyyn, johon pääsee tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/842D5FBEF78C5C8C. Kysely on avoinna 28.2.2021 saakka, ja siitä saa mielellään levittää tietoa eteenpäin. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia.

Kyselyllä on kaksi tarkoitusta: 1) Haluamme luoda laajan verkoston, jonka kesken voidaan käydä keskustelua karjalan kieleen liittyvistä asioista ja jolle voimme suoraan tiedottaa elvytyshankkeen toiminnasta. 2) Kartoitamme karjalankielisen yhteisön osaamista ja hyviksi havaittuja työskentelytapoja sekä pyydämme näkemyksiä siitä, mitä karjalan kieli tarvitsee elpyäkseen.

Kun kysely on sulkeutunut, teemme sen pohjalta luonnoksen toimintasuunnitelmaksi ja kutsumme kaikki kommentoimaan sitä yhteiseen Zoom-kokoukseen. Lopulliset päätökset toiminnasta tehdään tämän kokouksen jälkeen.

Tämän jälkeen elvytyshanke etsii pieniä projekteja, joita yliopisto voi toteuttaa yhteistyössä yhdistysten tai yksittäisten henkilöiden kanssa. Avaamme sähköisen lomakkeen, johon kaikki kiinnostuneet voivat lähettää projektisuunnitelmansa. Projektit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin: karjalankielinen ryhmätoiminta (kielikerhot, leirit ym.), karjalankieliset julkaisut, oppimateriaalit, käännösprojektit ja audiovisuaalisten materiaalien tuottaminen.

Suunnitelmien on oltava hyvin suunniteltuja ja realistisia, joten niiden laatimiseen kannattaa käyttää aikaa. Päätös siitä, mihin projekteihin elvytyshanke tarttuu, tehdään sen puitteissa, mihin vuotuinen rahoitus antaa mahdollisuuden. Projekteihin voi sisältyä esimerkiksi palkkioita, matkakuluja tai materiaalikuluja. Kaikki rahaliikenne hoidetaan yliopiston kautta, jolloin sen kanssa noudatetaan hyvää kirjanpitotapaa.

Karjalan elvyttämiseen liittyy myös eräitä suuria tavoitteita, joiden toteuttaminen ei ole mahdollista pienen kaksivuotisen rahoituksen aikana ja jotka vaativat yhteistyötä valtion kanssa. Tällaisia ovat karjalan kielen elvytyksen pitkäaikainen toimenpideohjelma, karjalan asiain neuvottelukunta, karjalan kielilautakunta ja mahdollisuus saada karjala kouluun oppilaan oman äidinkielen opetuksena. Pysyviä resursseja tarvitaan myös pitkäjänteisen elvytystoiminnan kuten kielipesätoiminnan tai mestari-kisälli-mallin toteuttamiseksi. Itä-Suomen yliopistosta on pyydetty edustus hallituksen kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmään, ja näitä asioita pidetään siellä esillä.

Lopuksi kerromme vielä, että yliopiston karjalan kielen ja kulttuurin oppiainetta kehitetään tulevaisuudessa siten, että se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla kielen elvytystä. Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot tulevat lukuvuodeksi 2021-2022 tarjolle avoimeen yliopistoon, ja ne on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi kursseillemme!

 

 

Lisätietoja:

Professori Helka Riionheimo (helka.riionheimo@uef.fi)

Koordinaattori Natalia Giloeva (natalia.giloeva@uef.fi).