Kirjaston toiminta vuoden 2019 tilastojen ja palautteen perusteella | Library activities based on year 2019 statistics and feedback

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Kansalliset, tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat tilastot ovat valmistuneet alkuvuodesta ja luettavissa perinteiseen tapaan Tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta. Itä-Suomen yliopiston kirjaston palveluissa on taas tapahtunut eniten muutosta digitaalisten aineistojen käytössä, muu palveluiden käyttö on pysynyt suhteellisen tasaisena.

Yliopiston käyttäjien määrässä merkittävin trendi on se, että avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä on selkeästi kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Kirjastotilojen käytön määrässä on hienoista laskua, mutta suurin selittäjä on yliopiston kampusten määrän väheneminen. Kirjastokäyntejä on kuitenkin edelleen reilu puoli miljoonaa vuodessa. Kirjaston verkkokurssien ja antamien opintopisteiden määrässä oli viime vuonna hienoista kasvua. Kirjaston opintojakson suorittaa vuodessa noin 1500 opiskelijaa, joka on yliopiston aloituspaikkoihin (2600) suhteutettuna hyvä luku.

Kirjaston kokoelmat ovat myös kasvaneet. Painettujen kirjojen lukumäärä (noin 660 000) on käytännössä säilynyt ennallaan. Digitaalisten kirjojen nimekemäärä ylitti viime vuonna 600 000 kappaleen rajan. Kun näihin lisätään mikromuodossa olevat kirjat, on kirjaston kokoelmassa yhteensä 1,3 miljoonaa teosta. Jos tähän lisätään vielä ns. vapaakappalekokoelmassa olevat teokset (760 000) voidaan todeta, että kirjastomme monografiakokoelmat ovat ylittäneet jo kahden miljoonan rajapyykin. Kausijulkaisujen nimekemäärä on noin 40 000.

Kokoelmiamme myös käytetään runsaasti. Painettujen aineistojen lainamäärä on jatkanut hienoista laskevaa trendiään ja oli viime vuonna lähes tasan 130 000 ja uusintojen määrä oli 330 000. Käytön määrä ja sen kasvu oli suurinta digitaalisissa aineistoissa. Hakuteostietokantoihin tehtiin noin 1,6 miljoonaa hakua, sanakirjatietokantoihin melkein kolme miljoonaa hakua ja e-lehtiin yli miljoona hakua. E-kirjojen käyttö on melkein kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana ja viime vuonna niihin tehtiin yli 2,1 miljoonaa hakua.

Taulukko: Verkkopalvelut - Katsotut tietueet: Rivit: Josku, Hakuteostietokannat, Sanakirjatietokannat, E-kausijulkaisut, E-kirjat. Sarakkeet: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Rivin 1 (Josku) luvut: 906745, 647699, 112289, 99231, 93204. Rivin 2 (Hakuteostietokannat) luvut: 1874799, 1635094, 1586165, 1598338, 1616375. Rivin 3 (Sanakirjatietokannat) luvut: 85909, 74065, 50955, 2633, 1538. Rivin 4 (E-kausijulkaisut) luvut: 893153, 909612, 869315, 1009833, 1011543. Rivin 5 (E-kirjat) luvut: 1261398, 1443084, 1053271, 1443588, 2160207.

Verkkopalvelu: katsotut tietueet

Kirjaston toimintakulut laskivat hieman viime vuonna ja kaiken kaikkiaan ne olivat noin 7,8 miljoonaa euroa. Tästä kului kirjastoaineistoihin suurin osa eli 3,1 miljoonaa euroa, josta suurin osa digitaalisiin aineistoihin: 2,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat samaa suuruusluokkaa. Tilakulut laskivat hieman viime vuonna ja olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Verrattaessa samankokoisia suomalaisia yliopistokirjastoja, voidaan todeta, että UEFin kirjasto on tehokas ja taloudellinen toiminnassaan. Merkittävä osa budjetista käytetään kirjastoaineistoihin, minkä lisäksi olemme pystyneet pitämään vuokrakulumme alhaisina verrattuna muihin. Kirjastomme käyttää myös eniten varoja henkilökuntansa kouluttamiseen, ja on tehokkain opiskelijoiden kouluttaja laskettaessa suoritettuja opintopisteitä ja verkkokurssien osallistujia.

Palaute kirjaston vuoden 2019 palveluista

Kirjaston asiakaspalvelusta saatu palaute oli vuonna 2019 pääsääntöisesti hyvää, joka näkyy myös edellä esitetyissä palveluiden käyttöluvuissa.  Tiloista saadaan jatkuvasti palautetta kummaltakin kampukselta.  Lähinnä ongelmaksi koetaan itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettujen hiljaisten tilojen puute (Kuopion kampus) ja äänen käyttö äänivyöhykkeellisissä tiloissa, joissa päivittäisiä asiakaskäyntejä on suhteellisen paljon (Joensuun kampus).  Tätä on yritetty ratkaista ohjaamalla asiakkaita kirjaston ja koko yliopiston muihin itseopiskelutiloihin ja tekemällä yhteistyötä yliopiston kiinteistöpalveluiden kanssa.

Joensuun kampuksella on saatu palautetta kirjaston 24/7- eli omatoimiaikana esiintyvästä äänen käytöstä.  Tästä herätetty keskustelua 24/7-Yammer-ryhmässä, johon kaikki kulkutunnisteen saajat automaattisesti liitetään.  Kritiikkiä on tullut myös tarpeettomaksi katsotusta puolen tunnin siirtymäajasta kirjaston sulkeuduttua ja ennen 24/7-tilan avaamista.  Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvän siirtymäajan perustelua avattiin pitemmällä kirjoituksella Yammer-ryhmässä, koska itse palaute oli nimetöntä.  Muuten Carelia 24/7 -tila on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Myönteinen palaute on johtanut siihen, että Kuopion kampuskirjasto remontoidaan kesällä 2020 myös 24/7-valmiuteen. Joensuun kampuksella asiakkaat eivät aina osaa hakeutua oikealle tiskille, kun samassa tilassa ovat sekä kirjaston, että opparin ja tipan palvelupisteet. Tämä tilanne todennäköisesti paranee, kun remontin yhteydessä tilojen jako selkeytyy.

Molempien kampuskirjastojen tietokonetyöskentelyalueilla päädyttiin palautteiden perusteella kokeilemaan yhteisiä pelisääntöjä, joilla pyritään takaamaan yhteisissä tiloissa koneita käyttävien tasapuolinen kohtelu.


The national statistics, which collate the activities of academic libraries, have been completed and can be accessed from the joint statistics database of the academic libraries. The services of the University of Eastern Finland’s library have again undergone the most extensive change with respect to the use of digital materials, while the use of other services has remained relatively stable.

There has been a slight reduction in the extent of use of library premises; nonetheless, the number of library visits is still just over half a million per year. There was a slight increase in the number of online courses and credits awarded by the library last year. The library’s online course is completed by about 1,500 students a year, which is a significant proportion of all starting places (2,600).

The library’s collections have also grown. The number of printed books has remained virtually static at around 660,000. The number of titles of digital books exceeded 600,000 last year. When books in microform are added to these, this amounts to a total of 1.3 million works in the library’s collection. If the works in the legal deposit copy collection (760,000) are added, then the monograph collections in our library now exceed 2 million. The number of titles of periodicals is about 40,000.

Our collections are also widely used. The loan volume of printed materials has continued its slight downward trend; last year, it was almost exactly 130,000 copies and the number of renewals was 330,000 copies. Instead, the greatest amount of use and growth occurred in digital materials. About 1.6 million searches were made in reference work databases, almost three million searches in dictionary databases and just over a million searches in e-journals. The use of e-books has almost doubled in the last five years and last year there were more than 2.1 million searches in these sources.

Last year, the library’s operating expenses decreased slightly and totaled approximately EUR 7.8 million. Most of this was spent on library materials: EUR 3.1 million, almost entirely on digital materials (EUR 2.9 million). Personnel costs are in the same range. Premises-related expenses decreased slightly last year and amounted to EUR 1.3 million.

In comparison with Finnish university libraries of the same size, it can be stated that UEF is efficient and economical in its operations. A significant portion of the budget is spent on library materials and, in addition, we have been able to keep our rental costs relatively low when compared to others. The UEF Library also spends more resources than comparable libraries on training its staff and is also the most effective student educator, when calculating by credits completed and participants in online courses.

Feedback on the library’s services in 2019

The feedback received from the library’s customer service was generally good in 2019, which is also reflected in the service usage figures presented above. We encourage a constant feedback from the facilities on both campuses. The main problems are perceived as the lack of quiet spaces for independent work (Kuopio campus) and the noise experienced in silence-zone spaces due to the relatively large number of daily customer visits (Joensuu campus). Attempts have been made to resolve these problems by directing customers to other self-study facilities in the library and to other university premises as well as by collaborating with the university’s real estate unit. The 24/7 library space has received good feedback from customers; this positive feedback was the stimulus behind the renovation of the Kuopio campus library in the summer of 2020 to make it compatible with 24/7 availability.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library director
Arja Juntunen, palvelupäällikkö, Asiakaspalvelut | Head of services, Customer Services