Suhde puihin jäsentää ihmisten elämäntarinoita  

Perhe kuvattu kotipihallaan puun edessä.

  

Itä-Suomen yliopistossa toteutettavassa hankkeessa tutkittiin suomalaisten puihin liittyviä elämäntarinoita. Tutkimuksen mukaan puut antavat ihmisille välineitä jäsentää ja sanoittaa ihmiselämän perustavimpia vaiheita sekä ihmisen omaksumia arvoja ja identiteettiä. Monitieteisessä tutkimushankkeessa selvitettiin, kuinka suomalainen kaunokirjallisuus ja ihmisten kertomukset kuvaavat puuyksilöitä ja puusuhteita nykypäivässä. 

Puut miellyttävät aisteja, tarjoavat turvaa, ankkuroivat muistoja ja symboloivat inhimillisen kokemusmaailman ylittävää todellisuutta. Puussa ihminen voi nähdä myös itsensä, oman kasvunsa ja muutoksensa. Minuutta jäsennetään suhteessa tiettyyn puuhun tai puihin yleensä esimerkiksi keskeisten puun kasvupaikkaan liittyvien muistojen, sekä merkityksellisten kokemusten ja elämysten perusteella. Puut voivat olla myös merkittäviä elämänkatsomuksen, maailmankuvan ja arvomaailman kannalta, jolloin puusuhde kytkeytyy identiteettiin.  

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Suomessa viime vuosina julkaistua puu- ja metsäaiheista runoutta, sekä ’Puut Lähellämme-hankkeessa’ kerätyn tutkimuskyselyn tekstivastauksia. Tutkimuskyselyyn on osallistunut noin 1700 suomalaista vuosina 2019–2020. Runoudessa on viime vuosina runsaasti kuvattu puusuhteita, lempipuita ja kokemusta puiden lähellä. Tutkimuksessa havaittiin, että verratut puuaiheiset tekstiaineistot (runot ja kertoma-aineisto) liittyvät vahvasti itseilmaisuun ja omien tuntemusten ja kokemusten sanoittamiseen. Tutkijat havaitsivat, runoudessa ja omaa puusuhdetta koskevissa kertomuksissa on yleistä inhimillistää puuta ja samalla kielikuvallisesti samaistua puun elämään. Kertoma-aineiston ja nykyrunouden perusteella puusuhteissa on havaittavissa vaihtelua sen mukaan, suhteudutaanko puuhun puulähtöisesti vai ihmislähtöisesti, eli keskitytäänkö puussa sen ominaisuuksiin ja toimintaan vai puihin liittyviin muistoihin ja maailmankatsomuksellisiin merkityksiin. 

Puusuhteiden tutkimisessa olennaista on huomata luontokokemusten, erityisesti puiden havainnoimisen ja puiden kanssa toimimisen rikkaat, monimutkaiset kytkennät muistoihin, arvoihin, ajatuksiin ja käsityksiin, sekä kielellisen itseilmaisun tapoihin.  

– Puut antavat välineitä jäsentää ja sanoittaa ihmiselämän perustavimpia kokemuksia ja vaiheita: varttumista, kukkaan puhkeamista, vanhojen lehtien varistamista, pystyssä pysymistä tai kaatumista myrskyssä. Tällaisissa metaforissa ja niille perustuvissa kertomuksissa ihminen inhimillistää puuta ja samalla puullistaa omaa ihmisyyttään, kertoo kirjallisuuden dosentti Karoliina Lummaa Turun yliopistosta. 

Tutkimustulokset ja artikkeli Itseksi puiden kanssa – identiteettiä jäsentävät puut suomalaisessa nykyrunoudessa ja lempipuuaiheisessa verkkokyselyssä julkaistiin suomalaisessa kansantietouden tutkimuksen Eloressa. Suomenkielinen artikkeli on verkossa vapaasti saatavilla julkaisussa Elore Vol 30 Nro 1 (2023). 

https://journal.fi/elore/article/view/126754