Tutkimus

”Jolleivat puun juuret mene syvälle, ei puun latva kohoa korkealle”

Mitä ymmärrämme puiden kulttuurisesta merkityksestä? Puut lähellämme – hanke selvittää, millaisia puusuhteita suomalaisilla on.

Hypoteesinamme on, että mitä vähemmän puita ihmisten elinympäristössä on ja mitä kauempana metsät ovat, sitä monisyisempi suhde yksittäiseen puuhun on. Lähestymme aihetta kontrastien kautta. Tarkastelemme puita vanhassa ja nuoressa kaupunkikulttuurissa sekä eroja puusuhteissa pääkaupunkiseudun, pikkukaupunkien sekä maaseudun välillä. Puupeitteistä Suomea vertaamme toiseen pohjoiseurooppalaiseen maahan, Hollantiin, josta metsät on hävitetty jo ennen nykyisin elävien ihmisten syntymää. Hollannissa vertaamme Wageningenin kaupunkia sitä ympäröivään maaseutuun.

 

Tyvestä puuhun, tutkimuksen tavoitteena on:

1. Tutkitaan, miten suhde ihmisen ja puun välillä kytkeytyy puu- ja ihmisyksilön sekä ihmisyhteisöjen ominaisuuksiin.

Aineisto kerätään kyselylomakkeella, jossa selvitetään erityisten puuyksilöiden ja niitä arvostavien ihmisten ominaisuuksia. Puulajeihin liitettyjä ominaisuuksia etsitään myös suomalaisesta kaunokirjallisuudesta. Aineiston analyysissa hyödynnetään kasvien tutkimuksessa yleisiä monimuttujamenetelmiä.

2. Tutkitaan, mitä merkityksiä, mielikuvia ja tunteita ihmiset liittävät yksittäisiin, erityisen tärkeisiin puihin.

Tutkimme ihmisten tarinoita ja valokuvia joissa suomalaiset kuvailevat heille läheistä puuta. Kuva- ja tarinaineistoa täydennetään esimerkeillä suomaisesta runoudesta ja kertomakirjallisuudesta. Tekstejä ja valokuvia analysoidaan ekokriittisen taiteentutkimuksen menetelmin.

3. Luodaan luonnontieteitä, humanistisia tieteitä ja taidetta yhdistämällä uusi tutkimusmenetelmä puihin liittyvien tunne- ja merkityskokemusten selvittämiseksi.

Tutkimusmenetelmä perustuu puu-ihmisparin kohtaamiseen. Kohtaamisessa tehdään haastattelu ja puun ominaisuuksia tutkitaan. Puille annetaan oma ääni nauhoittamalla puiden nestekiertoa ja sähkökentän vaihtelua äänitaiteeksi. Ihmiset ja puut kuvataan yhdessä potrettikuviksi. Poikkitieteellinen – ja taiteellinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan puu- ja luontosuhteita uudella tavalla.

4. Tehdään näkyväksi ihmisten yksittäisiin puihin liittämiä merkityksiä esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun, metsien käytön ja kestävän metsäsuhteen tueksi.

Popularisoimme hankkeessa kerättyä tietoa ihmisten ja puuyksilöiden naapuruussuhteesta luomalla tieteen ja taiteen tuloksia yhdistävän näyttelyn. Aihetta käsitellään myös asiantuntijoiden välisissä paneelikeskusteluissa. Keskustelua suhteestamme yksittäisiin puihin herätellään koko hankkeen ajan tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa ja blogeissa.