Research bulletin

RESEARCH BULLETIN

Verzoek voor deelname aan het onderzoeksproject Bomen Naast Ons
We nodigen u uit deel te nemen aan het onderzoeksproject Bomen Naast Ons. Het onderzoek richt zich  op de relatie tussen mens en boom en het belang dat mensen hechten aan bomen in hun omgeving. Dit document beschrijft het onderzoek en uw rol hierin. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of zich wenden tot de contact persoon. Voordat u onderzoeksvragen beantwoord wordt u gevraagd naar uw toestemming voor het gebruik van uw antwoorden in het onderzoek.

Vrijwillige deelname 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en u kunt uw deelname op elk moment stoppen. Indien u uw deelname opzegt kan de eerder door uw aangeleverde informatie (dwz uw antwoorden op de onderzoeksvragen), wel nog gebruikt worden in het onderzoek.

Het doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het culturele belang van bomen voor mensen.

Communicatie van de onderzoeksresultaten
Indien gewenst zullen deelnemers aan het onderzoek een electronische nieuwsbrief ontvangen waarin ze op de hoogte worden gehouden van de voortgang en de uitkomst van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, in de dissertatie van promovenda Kaisa Vainio’s, op de website van het project en in een speciale afsluitende tentoonstelling waarin kunst-en-wetenschap bijeen worden gebracht.

Loop van het onderzoeksproject
Het onderzoek eindigt in 2023.

Extra informatie
Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met onze vanuit Nederland betrokken onderzoekspartner Juul Limpens (Juul.Limpens [at] wur.nl: in het Nederlands of Engels) of de projectleider Eeva-Stiina Tuittila (eeva-stiina.tuittila [at] uef.fi: in het Engels). 

Contact details van de onderzoekers 

 • Dr. Juul Limpens, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer (Plant Ecology and Nature conservation group), Wageningen Universiteit, tel. +31 483173 Juul.Limpens [at] wur.nl (in Nederlands of Engels) 
 • Professor Eeva-Stiina Tuittila, University of Eastern Finland, Department of Forest Sciences, PO Box 111, 80101 Joensuu. Tel. +358 50 4424 299, eeva-stiina.tuittila [at] uef.fi ( in Engels) 
 • Promovenda Kaisa Vainio, University of Eastern Finland, Department of Forest Sciences, PO Box 111, 80101 Joensuu. Tel. +358 50 4780 465, kaisa.vainio [at] uef.fi (in Engels) 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS TIJDENS HET ONDERZOEK

In dit onderzoek worden uw gegevens met zorgvuldigheid behandeld, in navolging van de pricacy wetgeving rond gebruik van persoonsgegevens (EU General Data Protection Act, 679/2016, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018). Hieronder wordt dieper ingegaan op hoe we met uw gegevens om zullen gaan.

Administratief verantwoordelijke van het onderzoek
Professor Eeva-Stiina Tuittila, University of Eastern Finland, Department of Forest Sciences, PO Box 111, 80101 Joensuu. Tel. +358 50 4424 299, eeva-stiina.tuittila [at] uef.fi

Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in het kader van dit onderzoek: geslachtsidentiteit, leeftijd, woonplaats, geboorteplaats, beroep, opleiding, migratieachtergrond, land- of boseigenaar 

Voor personen die deelnemen aan een vervolginterview worden aanvullende gegevens gevraagd zoals: naam, emailadres, postadres en telefoonnummer

Waarvoor worden deze persoonlijke gegevens gebruikt
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksproject Bomen Naast Ons verzameld informatie over aspecten die verklaren waarom de ene boom belangrijker is voor Finnen en Nederlanders dan de andere boom. Het onderzoek probeert te achterhalen welke factoren de hechting van mens aan boom bepalen en welke de rol individuele bomen in het leven van mensen spelen. Hiervoor verkennen we of er bepaalde eigenschappen zijn die een boom belangrijk maakt voor mensen. In de enquete vragen we u naar informatie over de boom of bomen waaraan u gehecht bent, waarom deze boom belangrijk voor u is en persoonlijke achtergrondinformatie die ons helpt de gegevens te interpreteren.

De basis voor gebruik van uw persoonlijke data
Gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt alleen op vrijwillige basis na het geven van toestemming van uw kant.

The looptijd van het onderzoek (en verwerking van uw gegevens) is:
2019-2023

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens na afloop van het onderzoek?
De onderzoeksgegevens worden na anonimisering opgeslagen in de archieven van het Finse bosmuseum Lusto. De gegevens kunnen dan op geen enkele wijze meer gekoppeld worden naam of contact gegevens.  

Toegankelijkheid van informatie
Geanonimiseerde onderzoeksgegevens verzameld ten behoeve van het onderzoeksproject Bomen Naast Ons kunnen verstrekt worden aan partners binnen het onderzoeksproject. Deze gegevens worden enkel verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Persoonsgegevens of contactinformatie worden niet openbaar gemaakt of overgedragen aan derden. Zie voor meer details kopje Gebruik Onderzoeksmateriaal.

Verstrekking gegevens buiten de EU or de EEA:
Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan personen of instanties buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EEA).

PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het het persoonsregister van dit project*.

Eenmaal opgeslagen heeft u het recht om: (neem hiervoor contact op met Juul Limpens) 

 • nadere informatie op te vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens 
 • uw persoonlijke gegevens in te zien 
 • uw persoonlijke gegevens aan te passen 
 • uw persoonlijke gegevens te wissen (indien u zich terugtrekt uit de studie)  
 • uw toestemming tot gebruik van uw persoonlijke gegevens terug te trekken  
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens verder in te perken 
 • uw gegevens te kopieren 
 • een klacht in te dienen wanneer u van mening bent dat het gebruik van uw gegevens in strijd is met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming  
 • een bericht te ontvangen van de controller nadat uw aanpassing, verwijdering of beperking van uw gegevens is doorgevoerd

*Indien u anoniem aan het onderzoek hebt meegedaan zonder verstrekking van naam, of contactgegevens, en de controller niet kan achterhalen wie de verstrekker van de informatie is dan vervallen uw rechten om uw de door u verstrekte informatie in te zien, te veranderen, verwijderen, gebruik in te perken, of te kopiëren. 

Neem voor het inzien of veranderen van uw gegevens contact op met onze Nederlandstalige onderzoekspartner.  

Er is voor dit onderzoek een Privacy Statement opgesteld (in het Engels). U kunt de statement inzien door contact op te nemen met Voor een Nederlandstalige toelichting kunt u contact opnemen met onze Nederlandstalige onderzoekspartner van Wageningen Universiteit: Juul Limpens (Tel.+31 317 483173, juul.limpens [at] wur.nl).

GEBRUIK ONDERZOEKSMATERIAAL

De door u verstrekte gegevens en onderzoeksinformatie worden vertrouwelijk behandeld volgens de wettelijke voorschriften omtrent privacy. Personen worden voorzien van een identificatienummer. Alle informatie die het identificatienummer kan herleiden tot een persoon wordt versleuteld in een andere file bewaard. De versleutelingscode blijft in bezit van projectleider Eeva-Stiina Tuittila en promovenda Kaisa Vainio en wordt niet gedeeld met personen buiten dit onderzoeksproject. De onderzoeksinformatie wordt geanonimiseerd voordat de gegevens worden geanalyseerd op patronen. Resultaten worden gerapporteerd op een algemeen niveau op zo’n manier dat deze resultaten niet terug te leiden zijn tot individuele personen.

De onderzoeksdata en de persoonsgegevens blijven voor de periode 2019-2023 opgeslagen op de server van de University of Eastern Finland. Daarna worden de geanonimiseerde gegevens, zonder identificatienummer en zonder de versleutelingscode, overgedragen aan het Finse bosmuseum Lusto. De gegevens kunnen dan op geen enkele wijze meer gekoppeld worden naam of contact gegevens. Na overdracht wordt het materiaal beheerd door Lusto en kan dan gebruikt worden voor andere onderzoeksdoeleiden. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke onderzoekers deze gegevens uit het Lusto archief willen gebruiken.