Karjalan kielen viikko 27.11.–3.12.2023

Karjalan kielen viikkoa vietetään vuonna 2023 neljättä kertaa. Kutsumme mukaan kieliyhteisön jäsenet ja kaikki karjalan kielestä kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhdistykset. Osallistumisohjeet on annettu karjalan kolmella päämurteella. Tule mukaan!

Vienankarjalaksi

27. pimiekuuta Šuomešša pruasnuijah karjalan kielen päivyä. Šen kunnivokši piemmä karjalan kielen netälin 27.11.–3.12., kumpasen jokahisešta päiväštä tulou karjalan kielen päivä! Šillä netälillä joka päivä julkuamma mitänih karjalakši Karjalan Šivissyššeuran Uutisčuppuh šekä Karjalan kieli eläy -šivulla Facebookissa. Julkaukšet kerätäh niise elvytyšprojektih blogih. Yhy šieki karjalan kielen netälih!

Vuuvven 2023 tiemakši on valittu ”armaš, karjalaisuoh liittyjä esineh”. Tiemah kuulutah juuri šiula tärkiet, kaunehet tahi vesselät esinehet, kumpaset juohutellah mieleh karjalaisutta. Esineh voipi olla vanha tai perintehini tahi uuvvempi ta vuottamatoin – piäasieloina ollah šiun omat tunnot ta še, jotta esineh millänih tavalla liittyy karjalaisuoh šiun elokšešša. Valiče esineh tahi kakši ta työnnä meilä kuva tahi video. Kuvan tahi videon lisäkši kirjuta šelityš. Puolisen šivuo on hyvä pituvuš. Luatinet videon, še vois olla šiinä yhen minuutin pituvuini.

Karjalan kielen netälie varoin työnnetyt tekstit tarkissetah. Kirjuttajan oma murreh šuau kuuluo, ka elvytyšprojektin blogissa julattuja tekstijä voijah käyttyä niise opaššannašša. Šentäh tekstien pitäy nouvattua karjalan nykyistä kielioppie ta oikeinkirjutušnormie.

Vuotamma kirjutukšie ta videoloita šähköpoštih (karjalanelvytys@uef.fi) 20.11.2023 šuaten. Myöhempäh työnnettyjä kuvie, videoloita ta kirjutukšie emmä välttämättä voi ottua vaštah.

Lisäkši voipi työntyä meilä tietuo karjalan kielen netälin aikana piettävistä pitoloista tahi tempaukšista. Niistä kerrotah elvytyšprojektin blogissa ta karjalan kielen netälin šomesivuloilla.

Meijän joukkoh kuulutah Päivännoušu-Šuomen yliopisson karjalan elvytyšprojektin ta Karjalan Šivissyššeuran ruatajat šekä Šuomešša eläjät karjalaiset ta karjalan kielen šuvaččijat.

Eteläkarjalaksi

27. pimiekuuda Suomessa pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivoksi piemmä karjalan kielen nedälin 27.11.–3.12., kumbazen jogahizesta päivästä tulou karjalan kielen päivä! Sillä nedälillä joga päiviä julguamma midägi karjalaksi Karjalan Sivissysseuran Uudisčuppuh segö Karjalan kieli eläy -sivulla Facebookassa. Julgavot kerätäh lizäksi elvytysprojektan blogah. Yhy siegi karjalan kielen nedälih!

Vuuven 2023 tiemaksi on vallittu ”armas karjalazuoh liittyjä ezineh”. Tiemah kuulutah juuri siula tärgiet, čomat libo vesselät ezinehet, kumbazet juohatetah karjalazutta. Ezineh voi olla vanha dai perindehelline libo uuvembi da vuottamatoin – piädielot ollah siun omat tunnot da se, jotta ezineh millätahto tavalla liittyy karjalazuoh siun eloksessa. Valliče ezineh libo kaksi da työnnä meilä kuva libo lyhyččäne video. Kuvan libo videon lizäksi kirjuta lyhyt teksta. Vähembi puolda sivuo on hyvä piduhus. Luadinet videon, ga sen hyvä piduhus on nenga yksi minuutta.

Karjalan kielen nedälie varoin työnnetyt tekstat tarkissetah. Kirjuttajan oma murreh suau kuuluo, ga elvytysprojektan blogassa jullattuloi tekstoi voijah käyttiä vielä opassannassa. Sentäh tekstat pidäy olla kirjutettu nouvattuan karjalan nygöistä kielioppie da oigeinkirjutusnormua.

Vuotamma kirjutuksie da videoloi sähköpoštah (karjalanelvytys@uef.fi) 20.11.2023 suaten. Myöhembäh työnnettylöi kuvie, videoloi da kirjutuksie emmä välttämättä voi jullata.

Lizäksi voit työndiä meilä tieduo karjalan kielen nedälin aigua piettävistä pidoloista libo tembavuksista. Niistä kerrotah elvytysprojektan blogassa da karjalan kielen nedälin somesivuloilla.

Miän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivissysseuran ruadajat segö Suomessa eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

Livvinkarjalaksi

27. kylmykuudu Suomes pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivokse piemmö karjalan kielen nedälin 27.11.–3.12., konzu joga päiviä roih karjalan kielen päivy! Sil nedälil joga päiviä julguammo midägi karjalakse Karjalan Sivistysseuran Uudisčuppuh sego Karjalan kieli eläy -sivule Facebookas. Julgavot kerätäh sežo elvytysprojektan blogah. Yhty sinägi karjalan kielen nedälih!

Vuvven 2023 tiemakse on vallittu ”armas karjalažuoh liittyi ezineh”. Tiemah kuulutah juuri sinule tärgiet, čomat libo vesselät ezinehet, kudamat mustoitetah karjalažuttu. Ezineh voi olla vahnu dai perindölline libo uuzi da vuottamatoi – piädielot ollah sinun omat tunnot da se, gu ezineh hos mittumal taval liittyy karjalažuoh sinun elokses. Valliče ezineh libo kaksi da työnnä meile kuvaine libo lyhyččäine video. Kuvan libo videon ližäkse kirjuta lyhyt tekstu. Vähem puoldu sivuu on hyvä piduhus. Luadinet videon, ga sen hyvä piduhus on nenga yksi minuuttu.

Karjalan kielen nedälih niškoi työtyt tekstat tarkistetah. Kirjuttajan oma murreh suau kuuluo, ga elvytysprojektan blogas jullattuloi tekstoi voijah käyttiä sežo opastandas. Sendäh tekstat pidäy olla kirjutettu novvattajen karjalan nygösty kielioppii da oigiehkirjutusnormua.

Vuotammo kuvii, videoloi da kirjutuksii sähköpoštah (karjalanelvytys@uef.fi) 20.11.2023 sah. Myöhembä työttylöi kuvii, videoloi da kirjutuksii emmo välttämättäh voi jullata.

Ližäkse voit kirjuttua meile tieduo karjalan kielen nedälin aigua olijoih pidoloih libo tembavuksih näh. Pidolois da tembavuksis kerrotah elvytysprojektan blogas da somesivuloil.

Meijän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivistysseuran ruadajat sego Suomes eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.