Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2023–2024

Karjalan kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot kuuluvat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tarjontaan myös lukuvuonna 2023–2024. Suurin osa kursseista järjestetään joko kokonaan Zoomissa tai hybridiopetuksena, jolloin luennoille voi osallistua sekä paikan päällä Joensuussa että Zoomin välityksellä. Lisäksi on valittavissa itsenäisesti esimerkiksi esseenä tai kirjatenttinä suoritettavia kursseja.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan tänä lukuvuonna järjestettävistä kursseista. Lisätietoja opetustarjonnasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Linkki perusopintojen tietoihin.

Linkki aineopintojen tietoihin.

Kurssien tarkempiin toteutusmuotoihin ja aikatauluihin voi tutustua Pepin opinto-oppaassa.

Linkki Peppiin.

Opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin. Avoimen yliopiston kautta on mahdollista suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opintomaksu opinnoissa on 15 euroa per opintopiste. Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat opintojen aloitusohjeet, joissa ohjataan mm. yhteiseen oppimisympäristöön.

Perusopinnot

Tänä lukuvuonna tarjotaan seuraavat perusopintokurssit:

 • Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin, 3 op (luentokurssi tai essee)
 • Karjalan historia, 4 op (essee tai tentti)
 • Karjalan kielen peruskurssi (eteläkarjala), 5 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen jatkokurssi (eteläkarjala), 5 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen keskustelukurssi (eteläkarjala), 3 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen peruskurssi (livvinkarjala), 5 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen jatkokurssi (livvinkarjala), 5 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen keskustelukurssi (livvinkarjala), 3 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen murteet, 5 op (luentokurssi)
 • Näkökulmia karjalaiseen perinnekulttuuriin, 5 op (luentokurssi)

Koko perusopintokokonaisuuden suorittajalle kaikki yllä luetellut kurssit ovat pakollisia. Kielitaitokurssit tarvitsee suorittaa vain yhdellä murteella.

Aineopinnot

Kaikille yhteisiä aineopintokursseja tarjotaan tänä lukuvuonna seuraavasti:

 • Karjala ja venäjä, 5 op (verkkokurssi)
 • Nykynäkökulmia Karjalaan ja karjalaisuuteen, 5 op (essee tai tentti)
 • Vähemmistökielet ja uhanalaisuus, 5 op (luentokurssi)
 • Karjalan kielen lukupiiri, 5 op (verkkokurssi)

Vähemmistökielet ja uhanalaisuus on opintojakso, joka kuuluu sekä karjalan kielen ja kulttuurin että suomen kielen opintoihin. Kurssilla tarkastellaan vähemmistökieliä monesta eri näkökulmasta ja perehdytään uhanalaistumiseen, elvyttämiseen ja kielipolitiikkaan. Karjalan kielen opiskelijat voivat kurssin aikana pitää esillä erityisesti karjalan näkökulmia ja verrata karjalaa muihin vähemmistökieliin. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oppimistehtävinä, mutta kevätlukukaudella järjestetään myös kontaktiopetuskurssi (alkaa 18.3.2023). Kurssi järjestetään hybridiopetuksena niin, että lähiopetus on samaan aikaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella ja Zoomissa. Kurssi ei ole perinteinen luentokurssi, vaan siihen sisältyy paljon opiskelijoiden omaa ryhmätyöskentelyä, ja kurssilla pidetään myös esitelmiä eri vähemmistökielistä. Kurssin opetuskieli on suomi.

Lukupiirissä luetaan ja analysoidaan erityyppisiä karjalankielisiä tekstejä: esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita, proosatekstejä, runoja, verkkotekstejä sekä tieteellisiä tekstejä. Sen lisäksi kurssilla hyödynnetään karjalankielisiä audiovisuaalisia ja internetaineistoja. Aineistojen pohjalta opiskelija suorittaa itsenäisesti erilaisia tehtäviä, jotka palautetaan eLearn-alustalle (Moodleen). Kurssin opettaja antaa tehtävistä palautetta. Kurssin opetuskieli on karjala.

Kaikille yhteisten kurssien lisäksi aineopintovaiheessa suoritetaan yhteensä 10 opintopisteen edestä valinnaisia opintojaksoja. Tulevana lukuvuonna tarjotaan seuraavat valinnaiset opintojaksot:

 • Käännösseminaari II, 5 op (luentokurssi)
 • Rajakarjalaismurteet, 5 op (verkkokurssi)
 • Karjalainen nimistöntutkimus, 5 op (luentokurssi)
 • Tverin karjala ja karjalaiset, 5 op (verkkokurssi)
 • Karjalainen rituaaliperinne, 5 op (essee tai tentti)

Käännösseminaari II -kurssille voi osallistua, vaikkei olisi suorittanut Käännösseminaari I -kurssia. Opintojaksolla tuotettavat käännökset tarkistetaan ja osallistua voi oman kielitaitonsa puitteissa, mutta suosittelemme, että käännösseminaariin osallistutaan perusopintovaiheen jälkeen tai siten, että tarvittava kielitaito on saavutettu muuta kautta. Kurssilla käännetään monenlaisia tekstejä karjalaksi ja tarkoituksena on, että mahdollisimman suuri osa käännösharjoituksista päätyy oikeaan käyttöön. Kurssin alustava painopiste on kaunokirjallisessa kääntämisessä, mutta opettajat kuuntelevat harjoitteiden suunnittelussa kurssin opiskelijoiden toiveita. Kurssin opetuskieli on karjala.

Karjalaista nimistöntutkimusta -kurssilla perehdytään karjalaiseen paikan- ja henkilönnimistöön, painopisteenä viime vuosisadalla käytössä ollut perinteinen karjalankielinen nimistö. Nimistön säilymistä, muuttumista sekä nykyistä käyttöä karjalan kielen eri puhuma-alueilla käsitellään lähinnä arkisto- ja kenttäaineiston valossa. Luento- sekä varsinaisten nimistömateriaalien pohjalta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan karjalaisten nimimaisemien rakentamista ja suunnittelua. Kurssin opetuskieli on karjala.