Yhteistyöprojektihaku 2023

Elvytyshanke on nyt avannut toista kertaa sähköisen lomakkeen, jolla haemme karjalankieliseltä yhteisöltä ehdotuksia Suomessa toteuttaviksi karjalan kieleen liittyviksi yhteistyöprojekteiksi. Meille voi ehdottaa projekteja, joihin tarvitaan elvytyshankkeelta rahallista tukea, mutta myös sellaisia yhteistyön muotoja, jotka eivät aiheuta kuluja. 

Tätä tiedotetta saa jakaa vapaasti eteenpäin karjalankieliselle yhteisölle ja muille karjalan kielen elvyttämisestä kiinnostuneille. 

Toivomme erityisesti suunnitelmia, jotka edistävät karjalan kielen suullista tai kirjallista käyttöä ja kielen oppimista. Erityisenä kohderyhmänä voidaan pitää kielen elpymisen kannalta tärkeitä ikäryhmiä eli lapsia ja nuoria. Etenkin eteläkarjalan materiaaleille on suuri tarve. Ehdotuksia voivat tehdä tasaveroisesti niin yhdistykset tai yhteisöt kuin yksittäiset henkilöt tai työryhmätkin. Elvytyshanke osallistuu yhteistyöhön rahoituksen kautta mutta tarpeen vaatiessa myös hankeen työtekijöiden antaman avun muodossa. 

Linkki lomakkeelle.

Lomake on avoinna 19.5.2023 saakka. Sen jälkeen käymme läpi kaikki ehdotukset ja päätämme, mihin projekteihin vuosien 2023–2024 elvytyshankkeen on mahdollista osallistua tämän rahoituksen puitteissa. Päätöksentekoon vaikuttavat monet asiat: eri kielimuotojen tai kohderyhmien tarpeet, kohderyhmän laajuus (kuinka suurta joukkoa projektin tulokset hyödyttävät) ja suunnitelman toteutuskelpoisuus sovitussa määräajassa. Hakemukset kannattaa siis laatia mahdollisimman huolellisesti. Valittujen projektien kanssa neuvotellaan kustannuksista, tehdään tarkennettu kustannusarvio ja kirjallinen sopimus yhteistyöstä. Sopimuksessa sovitaan myös tuotetun aineiston käyttöoikeuksista. 

Rahoituksen käytössä noudatetaan valtionavustusten määräyksiä, ja koska rahaliikenne hoidetaan Itä-Suomen yliopiston kautta, noudatetaan myös yliopiston talousasioiden ohjeita. Elvytyshanke ei siis voi myöntää työskentelyapurahoja tai luovuttaa rahaa muille tahoille. Sen sijaan on mahdollista,  että elvytyshanke vastaa projektissa syntyvistä kuluista tai toimii projektiin kuuluvien palveluiden tilaajana. 

Projektiehdotuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat professori Helka Riionheimo (helka.riionheimo@uef.fi) ja koordinaattori Milla Tynnyrinen (milla.tynnyrinen@uef.fi); talousasioiden osalta vastaa myös humanistisen osaston johtaja Esa Penttilä (esa.penttila@uef.fi). 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti, millaisia suunnitellut projektit voivat olla, ja annetaan esimerkkejä edellisellä rahoituskaudella toteutetuista projekteista. Kattavamman koonnin projekteista voi halutessaan lukea elvytyshankkeen blogissa julkaistusta kaksivuotiskatsauksesta. 

Linkki kaksivuotiskatsaukseen. 
 

Karjalankielinen ryhmätoiminta 

Elvytyshanke haluaa tukea toimintaa, joka tuo yhteen karjalan kielen puhujia ja jossa on mahdollisuus opetella tai harjaannuttaa kielitaitoa. Ryhmätoiminta voi olla suunnattu eri-ikäisille, mutta erityisesti kannustamme toteuttamaan sellaisia ideoita, jotka tuovat yhteen vanhempaa ja nuorempaa sukupolvea. Esimerkkejä: kielikerhot, keskustelukerhot, opintopiirit, harrastusryhmät, lasten kielikerhot tai -leirit. Myös eri paikkakunnilla pidettävien Paginpertien järjestäjät voivat osallistua tähän hakuun. 

Rahoituskaudella 20212022 elvytyshanke on toiminut yhteistyössä esimerkiksi Karjalan Liiton ja Opintokeskus Siviksen kanssa, jolloin järjestettiin maksuttomia matalan kynnyksen verkkokursseja karjalan kielestä osana Unelmien koulutus -projektia. Edellisen projektihaun kautta päädyttiin lisäksi tukemaan eräitä yliopiston ulkopuolella järjestettyjä, kaikille avoimia ja maksuttomia kerhoja, opintopiirejä ja kielileirejä.
 

Karjalankieliset (verkko)julkaisut 

Toivomme ehdotuksia karjalankielisiksi (verkko)julkaisuiksi, jotka tukevat kirjakieliä ja/tai kielen oppimista. Elvytyshankkeelle voi ehdottaa kaikkien kirjakielten tukemiseen tähtääviä projekteja, mutta kiinnitämme huomiota eteläkarjalan ja vienankarjalan erityistarpeisiin. Kirjalliset projektit voivat olla myös käännöksiä, mutta tällöin hakijan toivotaan esittävän konkreettinen ehdotus käännettävästä materiaalista, sen vaatimista käännösluvista ja valmiin käännöksen julkaisemisoikeudesta. 

Yhteistyön tuloksena syntyvät materiaalit julkaistaan ensisijaisesti verkossa sellaisessa muodossa, että ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Edellisellä rahoituskaudella julkaistiin pdf-muodossa muun muassa Anne Kalliolan nuoria karjalaisia käsittelevä Meidy on olemas -kirja, Suojärven Pitäjäseuran kokoama näytelmätekstikorpus ja Milan perehen päivä -oppimateriaalikokonaisuus. Jos materiaaleja halutaan julkaista myös painettuna, on neuvoteltava yhteistyöstä jonkin julkaisijan kanssa. Jos elvytyshanke osallistuu julkaisun painokustannuksiin, painettujen tuotteiden tulee olla ilmaisia kaikille kieliyhteisön jäsenille. Esimerkiksi Karjalan Sivistysseuran kanssa yhteistyössä tuotettuja materiaaleja (mm. karjalan kielen esite ja Milan perehen päivä) voi tilata veloituksetta ja ilman postikuluja Karjalan Sivistysseuran verkkokaupasta. 

Tämän rahoituskauden valtionavustuksen päätöksessä todetaan, että hankkeessa tuotettavat varsinaiset oppimateriaalit on julkaistava myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Tähän kirjastoon ladatut materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, minkä lisäksi niitä on sallittua muokata omaan opetukseen sopiviksi. Myös kaupallinen käyttö sallitaan, mikä mahdollistaa materiaalien käyttämisen esimerkiksi pääsymaksullisilla kielikursseilla. Tällaisesta julkaisemisesta sovitaan kirjallisesti ennen projektin käynnistämistä.
 

Ääni- ja videotallenteet 

Sekä elvytyshankkeen alussa että helmikuussa 2023 tekemämme kyselyt osoittivat, että kielenoppijat kaipaavat kirjallisen oppimateriaalin lisäksi audiovisuaalista aineistoa, joka auttaa harjoittelemaan karjalan kielen ääntämistä ja kielen suullisia käyttötapoja. Siksi toivomme ehdotuksia projekteista, joissa tuotetaan karjalankielisiä ääni- tai videotallenteita. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä voi tässäkin pitää lapsia ja nuoria, mutta tallenteet ovat tärkeitä myös aikuisille kielenoppijoille. 

Edellisellä rahoituskaudella audio- ja videomuotoista materiaalia julkaistiin runsaasti. Elvytyshankkeen blogissa on julkaistu useita videosarjoja (Karjalaine iäni, Karjalan kieli eläy -opetusvideot, Katerina da Miša opassetah suvikarjalua -kielikurssivideot) ja ääniaineistoja (Gostis-podcast, Suistamon paginua -arkistoäänitteet, Lea Tajakan kokoama arkistonauhoitekokonaisuus).
 

Muut hankkeet 

Edellä kuvattuihin projektityyppeihin elvytyshankkeella on olemassa rutinoituneita toimintatapoja, mutta lomakkeella voi ehdottaa myös muunlaisia ideoita. Mitä kattavampi ja konkreettisempi hakemus on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä projektiin voidaan tarttua. Haun piiriin ei kuulu taiteellinen työskentely, vaan sitä varten rahoitusta on etsittävä muista lähteistä. 

Taiteellisten tapahtumien kokonaisvaltainen rahallinen tukeminen ei kuulu elvytyshankkeen tehtäviin. Yhteistyö on kuitenkin mahdollista silloin, jos on kyse isomman tapahtuman jostain osasta, joka on yleisölle maksuton ja joka liittyy karjalan kieleen. Esimerkkinä voi mainita karjalan kieleen liittyvät yleisöluennot tai keskustelutilaisuudet.  

Elvytyshanke voi olla mukana myös projekteissa, jotka eivät vaadi rahallista tukea, ja myös tällaisia esityksiä voi jättää samalla sähköisellä lomakkeella. Elvytyshankkeen panos tällaisissa projekteissa voi olla esimerkiksi asiantuntija-avun tarjoaminen.  


Toivomme, että saamme monenlaisia yhteistyöehdotuksia. Kielen elpyminen on koko kieliyhteisön asia, ja nyt kannattaa esittää kaikenlaisia pienempiä tai suurempia omaa kieltä tukevia ideoita!