Sähköinen lomake avattu projektiehdotuksia varten

Elvytyshanke on nyt avannut sähköisen lomakkeen, jolla haemme karjalankieliseltä yhteisöltä ehdotuksia Suomessa toteuttaviksi karjalan kieleen liittyviksi yhteistyöprojekteiksi. Meille voi ehdottaa projekteja, joihin tarvitaan elvytyshankkeelta rahallista tukea, mutta myös sellaisia yhteistyön muotoja, jotka eivät aiheuta kuluja.

Tätä tiedotetta saa jakaa vapaasti eteenpäin karjalankieliselle yhteisölle ja muille karjalan kielen elvyttämisestä kiinnostuneille.

Toivomme erityisesti suunnitelmia, jotka edistävät karjalan kielen suullista tai kirjallista käyttöä ja kielen oppimista. Erityisenä kohderyhmänä voidaan pitää kielen elpymisen kannalta tärkeitä ikäryhmiä eli lapsia ja nuoria. Ehdotuksia voivat tehdä tasaveroisesti niin yhdistykset tai yhteisö kuin yksittäiset henkilöt tai työryhmätkin. Elvytyshanke osallistuu yhteistyöhön rahoituksen kautta mutta myös kieliasiantuntijoiden työn muodossa.

Lomake on osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/8DD786B7746BDC1D, ja se on avoinna 15.5.2021 saakka. Sen jälkeen käymme läpi kaikki ehdotukset ja päätämme, mihin projekteihin vuosien 2021–2022 elvytyshankeen on mahdollista osallistua tämän rahoituksen puitteissa. Päätöksentekoon vaikuttavat monet asiat: eri kielimuotojen tai kohderyhmien tarpeet, kohderyhmän laajuus (kuinka suurta joukkoa projektin tulokset hyödyttävät) ja suunnitelman toteutuskelpoisuus sovitussa määräajassa. Valittujen projektien kanssa neuvotellaan kustannuksista, tehdään tarkennettu kustannusarvio ja kirjallinen sopimus yhteistyöstä. Kaikki rahaliikenne hoidetaan Itä-Suomen yliopiston kautta, jolloin sen kanssa noudatetaan yliopiston talousasioiden ohjeita.

Projektiehdotuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat professori Helka Riionheimo (helka.riionheimo@uef.fi) ja talousasioiden osalta osastonjohtaja, professori Risto Turunen (risto.turunen@uef.fi).

 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti, millaisia suunnitellut projektit voivat olla.

Karjalankielinen ryhmätoiminta

Elvytyshanke haluaa tukea toimintaa, joka tuo yhteen karjalan kielen puhujia ja jossa on mahdollisuus opetella tai harjaannuttaa kielitaitoa. Ryhmätoiminta voi olla suunnattu eri-ikäisille, mutta erityisesti kannustamme sellaisia ideoita, jotka tuovat yhteen vanhempaa ja nuorempaa sukupolvea. Esimerkkejä: kielikerhot, keskustelukerhot, opintopiirit, harrastusryhmät, lasten kielikerhot tai -leirit. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon koronatilanne, joten ainakin aluksi on viisasta keskittyä verkkotapaamisiin, kunnes lähikontaktit ovat taas turvallisia.

Karjalankieliset (verkko)julkaisut

Toivomme ehdotuksia karjalankielisiksi (verkko)julkaisuiksi, jotka tukevat kirjakieliä ja/tai kielen oppimista. Karjalan kirjakielet ovat eri tilanteissa. Livvinkarjalan kirjakieli on jo sekä Venäjällä että Suomessa varsin vakiintunut. Vienankarjalan kirjakielen tukena on Venäjän Karjalassa tehty työ, mutta suomalaisille suunnattua materiaalia tarvitaan lisää. Vähiten materiaalia on ollut saatavilla eteläkarjalaksi (josta elvytyshanke käyttää kielitieteellisen käytännön mukaista nimitystä ja johon kieliyhteisössä viitataan myös nimityksillä varsinaiskarjala ja suvikarjala). Sen normittamistyön on aloittanut Suojärven Pitäjäseura 2010-luvulla. Kirjakielen normittaminen on iso työ, joka koostuu monesta pienemmästä palasesta, etenee vähitellen eikä varsinaisesti lopu koskaan. Kirjakieltä rakennetaan tekemällä esimerkiksi kielioppeja, sanakirjoja tai sanastoja, oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia mutta myös kirjoittamalla tai kääntämällä erilaisia tekstejä. Elvytyshankkeelle voi ehdottaa kaikkien kirjakielten tukemiseen tähtääviä projekteja, mutta kiinnitämme huomiota eteläkarjalan ja vienankarjalan erityistarpeisiin.

Yhteistyön tuloksena syntyvät materiaalit julkaistaan verkossa sellaisessa muodossa, että ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Jos jotain halutaan julkaista myös painettuna, on neuvoteltava yhteistyöstä jonkin julkaisijan kanssa.

Ääni- ja videotallenteet

Helmikuussa tekemämme kysely osoitti, että kielenoppijat kaipaavat kirjallisen oppimateriaalin lisäksi audiovisuaalista aineistoa, joka auttaa harjoittelemaan karjalan kielen ääntämistä ja kielen suullisia käyttötapoja. Siksi toivomme ehdotuksia projekteista, joissa tuotetaan karjalankielisiä ääni- tai videotallenteita. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä voi tässäkin pitää lapsia ja nuoria, mutta tallenteet ovat tärkeitä myös aikuisille kielenoppijoille.

Muut hankkeet

Lomakkeella voi ehdottaa myös muita kuin yllä kuvattua ideoita, jos ne ovat hyvin perusteltuja. Elvytyshankkeen rahoitusta ei kuitenkaan käytetä taiteelliseen työskentelyyn tai taidetapahtumien rahalliseen tukemiseen.

Yhteistyö, joka ei vaadi rahoitusta

Olemme saaneet jo tähän mennessä muutamia viestejä, joissa toivotaan elvytyshankkeen kanssa yhteistyötä mutta jotka eivät tarvitse rahallista tukea. Olemme avoimia myös tällaiselle yhteistyölle, ja näihin liittyviä esityksiä voi esittää samalla sähköisellä lomakkeella. Myös karjalan kieleen ja kulttuuriin liittyvissä tapahtumissa voidaan olla tällä tavoin mukana yhteistoiminnassa.

 

Toivomme, että saamme monenlaisia yhteistyöehdotuksia. Kielen elpyminen on koko kieliyhteisön asia, ja nyt kannattaa esittää kaikenlaisia omaa kieltä tukevia ideoita!

 

Kuva: Margarita Kemppainen