Yhteiskunnallista uudissanastoa livvinkarjalaksi

Kerännyt karjalan sanakirja- ja sanastotyönkurssilla: Sanna Mylläri
Tarkistanut: Natalia Giloeva

Sanastossa on Ylen karjalankielisistä uutisista kerättyjä uudissanoja. Mukana on kokonaan uusia sanoja sekä sellaisia, joita on ollut tarpeen kehittää jo olemassa olevan sanan sijaan tai rinnalle, kontekstista riippuen. Sanasto painottuu suomalaisessa yhteiskunnassa käytettävään sanastoon, mutta mukana on myös muita uudissanoja. Osalle sanoista on annettu muitakin käytössä olevia synonyymejä. Nominit on taivutettu yksikön genetiivissä ja partitiivissa sekä monikon partitiivissa. Verbeistä on annettu preesensin yksikön 1. ja 3. sekä monikon 3. persoonamuoto.

Esimerkkien lähde: Yle uudizet karjalakse, pääasiassa radiouutiset vuodelta 2015. Ylen karjalankieliset uutiset kääntää Natalia Giloeva.

aluehallintovirasto – alovehhallindovirrast|o (-on, -uo, -oloi)

Aluehallintoviraston tekemissä turvallisuustarkastuksissa tutkittiin alueen 27:stä skeittipaikasta 22. Alovehhallindovirraston piettylöin turvalližustarkastuksien aigua tutkittih alovehen 27 skeittupaikas 22.

diginatiivi – diginatiiv|u (-an, -ua, -oi)

Suurin osa heistä on niin sanottuja diginatiiveja, jotka pystyvät helposti etsimään tietoa verkosta. Suurin vuitti heis kuuluu muga sanottuloih diginatiivoih, kuduat maltetah ruttozeh eččie tieduo verkos.

eduskuntavaaliehdokas – parluamentuvalličuksienkandiduat|tu (-an, -tua, -toi)

Yle tenttaa kaikki noin 2 000 eduskuntavaaliehdokasta henkilökohtaisessa videotentissä. Yle koittelou kaikkii läs 2 000 parluamentuvalličuksienkandiduattoi hengilökohtazes videotarkastusruavos.

elintarvikekioski – eloitarvikehkiosk|u (-an, -ua, -oi)

Kyläkaupan lakkautumista yritetään paikata perustamalla elintarvikekioski. Kylälaukan salbuamistu opitah paikata perustamal eloitarvikehkiosku.

eläkevakuutusyhtiö – eläkehtugiyhtiv|ö (-ön, -yö, -ölöi)

Eläkevakuutusyhtiö Etera. Eläkehtugiyhtivö Etera.

elämänkatsomustieto – eloksenkaččomusti|edo (-ijon, -eduo, -edoloi)

Ortodoksinuoren tahto osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen on tyrmätty. Ortodoksinuoren tahtuo opastuo eloksenkaččomustieduo on vastustettu.

erämatkailu – erämatkailu (-n, -u, -loi)

Samalla taloon on tarkoitus saada talvi- ja erämatkailupalveluita. Yhteltiedy on tarkoitus suaja taloih talvi- da erämatkailupalveluloi.

esikoulu – eziškol|a (-an, -ua, -lii)

Esikouluvelvollisuuden astuminen voimaan on aiheuttanut hämmennystä. Eziškolavellalližuon voimah tulemine on tuonnuh hämmendysty.

euro – eur|o (-on, -uo, -oloi), jevro (-on, -uo, -loi)

Palkkioista jää saamatta 39 000 euroa. Palkivolois jiäy suamattah 39 000 euruo.

hallinto-oikeus – hallindo-oigevu|s (-on, -ttu, -ksii)

Rehtorin kanssa samalla linjalla on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Yhty mieldy rehtoranke on Päivännouzu-Suomen hallindo-oigevus.

hoivapalvelu – hoivupalvelu (-n, -u, -loi)

Rääkkylä ostaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa Pohjoismaiden suurimmalta terveys- ja hoivapalveluyritykseltä Attendolta. Riäkkylä ostau sociali- da tervehyspalvelut Pohjasmualoin suurimas tervehys- da hoivupalveluyritykses Attendos.

hukkalämpö – sudre menii läm|bö (-mön, -byö, -bölöi)

Joensuun lämmityksessä ryhdytään hyödyntämään hukkalämpöä. Jovensuun lämmitykses otettihes hyövyndämäh muite sudre menijiä lämbyö.

hyödyntää – hyövynd|iä (-än, -äy, -etäh)

Joensuun lämmityksessä ryhdytään hyödyntämään hukkalämpöä. Jovensuun lämmitykses otettihes hyövyndämäh muite sudre menijiä lämbyö.

irtisanominen (työstä) – ruavospäi työnnänd|y (-än, -iä, -öi), ruavos iäre työnnändy

Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai lomautukset koskevat noin 65 ihmistä. Mahtollizet ruavospäi työnnändät, oza-aiguruadosobimuksien solmimizet libo lomale lähtendät koskietah läs 65 ruadajua.

jokaisenoikeus (aiemmin jokamiehenoikeus) – jogahizenoigevu|s (-on, -ttu, -ksii)

Geologian opiskelijat tekevät jokaisenoikeuksin maastotöitä. Geolougien opastujat ruattih jogahizenoigevuksin muastoruaduo.

kansanedustaja – kanzanevusta|i (-jan, -jua, -jii), deputuat|tu (-an, -tua, -toi)

Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat haastatellaan Kuopiossa. Savo-Karjalan valličuspiirin kanzanevustaikandiduatat pagizutellah Kuopios.

kasvukeskus – kazvukesku|s (-ksen, -stu, -ksii)

Vain pieni osa alueista hyötyy kasvukeskuksista. Vai pieni oza alovehis hyödyy kazvukeskuksis.

kaukoliikenne – loittoliikendeh (-en, -ty, -ii)

VR:n kaukoliikenteen liikennesuunnittelusta vastaava johtaja. VR:an loittoliikendehen liikendehpluanois vastuolline johtai.

kiinteistö – kiindehist|ö (-ön, -yö, -ölöi)

Meillä on rajavyöhykkeellä kiinteistöjä. Meil on raja-alovehel kiindehistyö.

kiinteistöyhtiö – kiindehistöyhtiv|ö (-ön, -yö, -ölöi)

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. Kiindehistöyhtivön toimitusjohtai.

kilpailukyky – kilbumalt|o (-on, -uo, -oloi)

Lentoasemat ovat elintärkeitä alueiden kilpailukyvylle. Lendoazemat ollah elointärgiet alovehien kilbumaltole.

konsulttipalkkio – konsultupalkiv|o (-on, -uo, -oloi)

Konsulttipalkkioista jää saamatta 39 000 euroa. Konsultupalkivolois jiäy suamattah 39 000 euruo.

korko – kor|go (-ron, -guo, -goloi)

Suoran kriisituen lisäksi edustajat käyttäisivät tukikeinona muun muassa korkotukilainoja. Kohtinazen kriizissutuven ližäkse deputuatat käytettäs tugitavannu ezimerkikse korgotugilaihinua.

korkotukilaina – korgotugilaihin (-an, -ua, -oi)

Suoran kriisituen lisäksi edustajat käyttäisivät tukikeinona muun muassa korkotukilainoja. Kohtinazen kriizissutuven ližäkse deputuatat käytettäs tugitavannu ezimerkikse korgotugilaihinua.

kunnallinen – kunnalli|ne (-zen, -stu, -zii)

Hankkeessa vahvistetaan myös kunnallisia rakenteita. Projektas sežo lujendetah kunnallizii rakendehii.

kustannusarvio – maksoarviv|o (-on, -uo, -oloi)

Kustannusarvio ylittyi kaikkiaan 600 000 euroa. Maksoarvivo ylityi kaikkiedah 600 000 euruo.

käräjäoikeus – paikalli|ne (-zen, -stu, -zii) su|udo (-vvon, -uduo, -udoloi), paikallissuudo

Pohjois-Karjalassa vastustetaan jyrkästi käräjäoikeuden lakkauttamista. Pohjas-Karjalas äijäl vastustetah paikallizen suvvon salbuamistu.

liikenne- ja viestintäministeriö – liikendeh- da viestindyministerstv|u (-an, -ua, -oi)

Maakuntaliitot vaativat liikenne- ja viestintäministeriöltä maakuntien lentoliikenneyhteyksien säilyttämistä. Muakunduliitot vuaditah liikendeh- da viestindyministerstvas muakundien lendoliikendehyhtevyksien säilyttämisty.

liiketoiminta – liikehtoimind|u (-an, -ua, -oi), biznes|su (-an, -sua, -soi)

Voitokas liiketoiminta on mahdotonta hiljaisen talvikauden vuoksi. Liikehtoimindu ei voinnuh olla lykykäs hil’l’azen talviaijan täh.

luontainen – luondohi|ne (-zen, -stu, -zii)

Saimaan järvilohi on lisääntynyt luontaisesti viimeksi ennen voimalaitosrakentamista. Jälgimäzen kerran Saimuan järvilohi on liževynnyh luondohizeh tabah enne voimulaitoksen rakendamistu.

lähisuhdeväkivalta – lähivälivägival|du (-lan, -dua, -doi)

Lähisuhdeväkivaltaa vastaan taistelevaa toimintamallia viedään maailmalle. Lähivälivägivaldua vastah toruajua toimindumallii vietäh muailmale.

maakuntaliitto – muakunduliit|to (-on, -tuo, -toloi)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Pohjas-Karjalan muakunduliitto.

merkkihuolto – merkihuol|do (-lon, -duo, -doloi)

Lisäksi autotalossa on monimerkkihuolto. Ližäkse talois on monimerkihuoldo.

opastuskierros, opastettu kierros – ozutuskierro|s (-ksen, -stu, -ksii)

Tähän mennessä opastuskierroksia on järjestetty pääosin kasvihuoneissa. Tässäh ozutuskierroksii ollah organizuittu enimite kazvipertilöis.

osa-aikatyösopimus – oza-aiguruadosobimu|s (-ksen, -stu, -ksii)

Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai lomautukset koskevat noin 65 ihmistä. Mahtollizet ruavospäi työnnändät, oza-aiguruadosobimuksien solmimizet libo lomale lähtendät koskietah läs 65 ruadajua.

osakeyhtiö – ozakehyhtiv|ö (-ön, -yö, -ölöi)

Maatilaosakeyhtiön mukaan suurpihaton kustannusarvio ylittyi. Muatilaozakehyhtivön mugah suuren pihatahnuon maksoarvivo ylityi.

poikkeuslupa – poikkevuslu|ba (-van, -bua, -bii)

Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kannanhoidollisen sudenmetsästyksen poikkeusluvista. Hallindo-oigevus on hyllännyh žualobat kannanhoijoillizen hukanmečästyksen poikkevusluvis.

porvarihallitus – buržuihalliču|s (-ksen, -stu, -ksii)

Aluepäällikkö kertoo osanneensa odottaa porvarihallitukselta eilen julki tuotuja leikkauksia. Alovehpiälikkö sanelou, gu tovengi vuotti buržuihalličukses egläi julgi tuoduloi vähendyksii.

pääomasijoittaja – piäomažuon sijoittaj|u (-an, -ua, -ii)

Kesko myy tavarataloketju Anttilan saksalaiselle pääomasijoittajalle. Kesko myöy laukkuketju Anttilan saksalazele piäomažuon sijoittajale.

rahoitus – rahoitu|s (-ksen, -stu, -ksii), finansiiruičend|u (-an, -ua, -oi), finansiiruičus (-ksen, -stu, -ksii), dengoitus (-ksen, -stu, -ksii)

Lisäksi juuri vahvistunut Tekesin jatkorahoitus on 600 000 euroa. Ližäkse vastevai tiijustettu Tekesin jatkorahoitus on 600 000 euruo.

Ainutlaatuisen laitteiston rahoitus on myös kunnossa. Ainavoluaduzen laittehiston finansiiruičendu on sežo kunnos.

rajavartiolaitos – rajavardoičuslaito|s (-ksen, -stu, -ksii)

Ensimmäisiä venäläisiä uusilla viisumeilla alkaa tulla rajavartiolaitoksen arvion mukaan Suomeen syyskuun lopussa. Rajavardoičuslaitoksen arvivon mugah enzimäzii ven’alazii uuzien viizoinke rubieu tulemah Suomeh syvyskuun lopus.

reittiliikenne – reisuliikendeh (-en, -ty, -ii)

Lentoaseman ylläpitämisen ehdoksi on rajattu reittiliikenne maakunnasta Helsinkiin. Lendoazeman hoidamizen ehtokse on rajattu reisuliikendeh muakunnas Helsingih.

sairauspäiväkorvaus – voimattomuspäivänkorvavu|s (-ksen, -stu, -ksii)

Sairauspäiväkorvausten leikkaukset heikentävät jo valmiiksi pienipalkkaisten ammattiryhmien tulotasoa. Voimattomuspäivänkorvavuksien pienendämizet pahendetah jo ennepäi piendy palkua suajien ruadajien tulotazuo.

seuranta – tarkailu (-n, -u, -loi)

Valkoselkätikan seurannoissa koko maassa löytyi 118 pesintää. Valgoselgytikan tarkailulois kogo muas löydyi 118 pezindiä.

sormenjälkitunniste – sormenjälgitunnisteh (-en, -tu, -ii)

Suomi alkaa vaatia venäläisiltä sormenjälkitunnisteita viisumiin. Suomi rubieu vuadimah ven’alazis sormenjälgitunnistehii viizah näh.

sosiaali- ja terveyspalvelut, sote-palvelut – sociali- da tervehyspalvelu|t (-loin, -loi), sote-palvelut

Rääkkylä ostaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa Pohjoismaiden suurimmalta terveys- ja hoivapalveluyritykseltä Attendolta. Riäkkylä ostau sociali- da tervehyspalvelut Pohjasmualoin suurimas tervehys- da hoivupalveluyritykses Attendos.

sunnuntaikorvaus – pyhänpäivänkorvavu|s (-ksen, -stu, -ksii)

Sunnuntaikorvausten leikkaukset heikentävät jo valmiiksi pienipalkkaisten tulotasoa. Pyhänpäivänkorvavuksien pienendämizet pahendetah jo ennepäi piendy palkua suajien tulotazuo.

syrjäseutu – agjualoveh (-en, -tu, -ii)

Kasvukeskuksiin perustuva aluepolitiikka ei hyödytä syrjäseutuja. Kazvukeskuksih perustui alovehpoliitiekku ei hyövytä agjualovehii.

toimintamalli – toimindumalli (-n, -i, -loi)

Lähisuhdeväkivaltaa vastaan taistelevaa toimintamallia viedään maailmalle. Lähivälivägivaldua vastah toruajua toimindumallii vietäh muailmale.

toimipiste, toimipaikka – toimipaik|ku (-an, -ua, -koi)

Autotalo Laakkonen on päättänyt sulkea Kiteen toimipisteensä kesäkuun lopussa. Autotaloi Laakkonen on piättänyh salvata oman Kidien toimipaikan kezäkuun lopus.

tukipaketti – tugipakiet|tu (-an, -tua, -toi)

Valtaosa Savo-Karjalan kansanedustajista olisi valmis tukemaan maanviljelijöitä kiireellisellä tukipaketilla. Suuri oza Savo-Karjalan kanzanevustajis olis valmis tugemah muanruadajii kiirehellizel tugipakietal.

turvapaikanhakija – turvupaikanpakičči|i (-jan, -jua, -joi), turvupaikankyzy|i (-jän, -jiä, -jii/jöi)

Poliisilaitos valmistautuu turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun. Policiilaitos valmistahes turvupaikanpakiččijoin miärän kazvuh.

turvapaikkatutkinta – turvupaikkututkind|u (-an, -ua, -oi)

Poliisi suorittaa hakijoiden turvapaikkatutkinnat. Policii luadiu kyzyjien turvupaikkututkindat.

työnhakija – ruavonečči|i (-jän, -jiä, -jii/ -jöi)

Maakunnassa oli tammikuun lopussa lähes 12 900 työtöntä työnhakijaa. Muakunnas pakkaskuun lopus oli läs 12 900 ruavottomua ruavoneččijiä.

työntekijä – ruada|i (-jan, -jua, -jii/ -joi), ruavonruada|i, ruadoniek|ku (-an, -ua, -koi)

Leskinen pitää erityisen hankalana yhtälönä sitä, että työntekijöiden sunnuntaikorvaus pienenee samalla kun kauppojen aukioloaikoja vapautetaan. Leskizen mugah on ylen vaigei yhtistiä ruavonruadajien pyhänpäivänkorvavuksen vähendämisty da laukoin ruadoaijan pitkendämisty.

ulkoministeriö – ulgoaziiministerstv|u (-an, -ua, -oi)

Hanketta rahoitetaan ulkoministeriön ohjelmasta. Projektua finansiiruijah ulgoaziiministerstvan programmaspäi.

vaalikone – valličuskoneh (-en, -tu, -ii)

Videot liitetään osaksi ehdokkaiden vaalikoneprofiileja. Videot liitetäh ozakse kandiduatoin valličuskonehprofiililoi.

vaalitentti – valličustarkastusrua|do (-von, -duo, -doloi), valličusekzuamenu (-an, -ua, -oi), valličuskoit|eh (-tehen, -ehtu, -tehii)

Ehdokkaiden vaalitentit julkaistaan maaliskuussa avautuvassa Vaaligalleria-verkkopalvelussa. Kandiduatoin valličustarkastusruavot jullatah kevätkuus avavujas Vaaligalleria-verkopalvelus.

vahingonkorvaus – vahingomaks|o (-on, -uo, -oloi)

ProAgria Pohjois-Karjala joutuu maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvaukset. ProAgria Pohjas-Karjala jouduu maksamah savointuhanzien euroloin vahingomaksot.

vastaanottokeskus – vastahottokesku|s (-ksen, -stu, -ksii)

Alueelle perustetaan mahdollisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Alovehele perustetah mahton mugah turvupaikanpakiččijoin vastahottokeskuksii.

viranomaislupa – virranoma|ine (-zen, -stu, -zii) lu|ba (-van, -bua, -bii)

Investoinnit ovat viivästyneet tai peruuntuneet viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi. Investiiruičendat ollah hätkestytty libo hyllätty virranomazih lubih yhtyjien vijoin täh.

virtuaalivaluutta – virtualival’uut|tu (-an, -tua, -toi)

Virtuaalivaluutalla tehdystä huumekaupasta on langetettu vankeusrangaistuksia. On ilmoitettu vangičusrangaistukset virtualival’uutal pietys narkoutiekkukaupas.

voimalaitos – voimulaito|s (-ksen, -stu, -ksii)

Saimaan järvilohi on lisääntynyt luontaisesti viimeksi ennen voimalaitosrakentamista. Jälgimäzen kerran Saimuan järvilohi on liževynnyh luondohizeh tabah enne voimulaitoksen rakendamistu.

vuorotyöläinen, vuorotyöntekijä – vuororuada|i (-jan, -jua, -jii/ -joi)

Se on aiheuttanut hämmennystä etenkin vuorotyöläisissä. Se on tuonnuh hämmendysty enimite vuororuadajile.

vuosiluokka – vuoziluok|ku (-an, -kua, -kii)

Taustalla on viime vuoden keväällä syntynyt vahva vuosiluokka. Taga-alal on mullozen keviän aigua roinnuh luja vuoziluokku.

väestökehitys – rahvahankehity|s (-ksen, -sty, -ksii)

Havainnot väestökehityksesta osoittavat selkeästi, että vain pieni osa alueista hyötyy kasvukeskuksista. Tutkimuksen tulokset rahvahankehitykseh näh selgieh ozutetah, gu vai pieni oza alovehis hyödyy kazvukeskuksis.

väestörakenne – rahvahaliston rakendeh (-en, -tu, -ii)

Uusi ensihoitajan koulutus vastaa alueen lisääntyvään hoidontarpeeseen, jota on erityisesti väestörakenteen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Uuzi enzihoidajan opastus vastuau alovehen liženijäh hoijontarbeheh, kudamua on enne kaikkie rahvahaliston rakendehen da pitkien välimatkoin täh.

yhteistoimintaneuvottelut, yt-neuvottelut – yhtestoimindunevvottelu|t (-loin, -loi), yt-nevvottelut

Itä-Suomen yliopisto aloittaa laajat yhteistoimintaneuvottelut. Päivännouzu-Suomen yliopisto aloittau suuret yhtestoimindunevvottelut.

ympärivuorokautinen – ymbärivuorokaudi|ne (-zen, -stu, -zii), ymbärisuutkahi|ne (-zen, -stu, -zii)

Ympärivuorokautista hoitoa tarjoava päiväkoti. Ymbärivuorokaudistu hoiduo tariččii päivykodi.