Yhtehiskunnalline sanasto (suomi–suvikarjala)

16.5.2021

Yhteiskunnallinen sanasto – Yhtehiskunnalline sanasto

Suomi–suvikarjala (eteläkarjala)

Luadija: Katerina Paalamo

Päivännouzu-Suomen yliopisto

Karjalan kielen elvytyshankeh 2021–2022

Sanastojoukon ruadoloi

Täh sanastoh on kerätty keskehizie, yhtehiskunnan eri oza-alovehih liittyjie sanoi. Niidä ollah ezimerkiksi yhtehiskunnan perusrakendeheh, talohuoh da valdarakendeheh liittyjät sanat.

 

Yhteiskunta – Yhtehiskunda

yhteinen – yhtehine

yhteiset asiat – yhtehizet dielot, aziet

yhteiskunta – yhtehiskunda

yhteiskunnallinen – yhtehiskunnalline

yhdyskunta – yhyskunda

yksilö – yksilö

 

Yhteiskunnalliset toimijat ja talous – Yhtehiskunnallizet toimijat da talohus

julkinen – julgine

yksityinen – yksityne

sektori – sektora

julkinen sektori – julgine sektora

yksityinen sektori – yksityne sektora

kolmas sektori – kolmas sektora

valtio – valdivo

kunta – kunda

kuntayhtymä – kundayhtymä

kaupunki – linna

yhdistys – yhissys

järjestö – järjestö

jäsen – jäzen

yritys – yritys, firma

yrittäjä – yrittäjä

talous – talohus

taloudellinen – talohuolline

kauppa, kaupankäynti – kauppa

kaupallinen – kaupalline

voitto – voitto

voittoa tavoittelematon – voittuo tavottelematoin

tulo – tulo

tuloero – tuloero

tulonsiirto – tulonsiirdo

pienituloinen – pienitulone

suurituloinen – suuritulone

elintaso – elännän tazo

hyvinvointi – hyvinvoinda

köyhä – keyhä

köyhyys – keyhys

sosiaaliturva – sozialiturva

tuki – tugi

eläke – eläkeh, penzie

vero – vero

verottaa – verottua

verotus – verotus

maksaa – maksua

maksu – makso

maksullinen – maksolline

markkinat – markkinat

pankki – bankka

 

Työ – Ruado

työskennellä, tehdä työtä – ruadua

työntekijä – ruadaja

työ – ruado

työpaikka – ruadopaikka

työnantaja – ruavonandaja

työtön – ruavotoin

työttömyys – ruavottomus

työllisyys – ruavollizus

vapaaehtoinen – omatahtone

vapaaehtoistyö – omatahtone ruado

vapaaehtoistyöntekijä – omatahtone ruadaja

palkka – palkka

pienipalkkainen – pienipalkkane

suuripalkkainen – suuripalkkane

ammatti – ammatti

ammattiliitto – ammattiliitto

ammattiyhdistys – ammattiyhissys

 

Palvelut – Palvelut

palvelu – palvelu

sosiaalinen – sozialine

sosiaalipalvelut – sozialipalvelut

päivähoito – päivähoido

päiväkoti – päiväkodi

vanhuspalvelut – vanhoin ristikanzoin palvelut

vammaispalvelut – niistielöinpalvelut

terveyspalvelut – tervehyspalvelut

sairaala – bol’ničča

terveysasema – tervehysazema

neuvola – neuvola

kirjasto – bibliotiekka, kirjasto

liikuntapalvelut – liikundapalvelut

nuorisotyö – nuorizoruado

peruspalvelu – peruspalvelu

ostopalvelu – ostopalvelu

 

Koulutus – Opassus

koulu – škola

koululainen – školaniekka

opiskella, oppia – opastuo

opiskelija, oppilas – opastuja

koulutus, opetus – opassus

esiopetus – eziopassus

esikoulu – eziškola

perusopetus – perusopassus

peruskoulu – perusškola

toisen asteen koulutus – toizen astehen opassus

lukio – gimnuazie

ammatillinen koulutus, ammattikoulutus – ammatilline opassus, ammattiopassus

ammattillinen oppilaitos, ammattikoulu – ammattiškola

ammattikorkeakoulu – ammattikorgieškola

korkeakoulutus – korgie opassus

yliopisto – yliopisto

 

Tekninen infrastruktuuri – Tehnilline infrastruktuura, perusrakenneh

energia – energie

sähkö – sähkö

sähköverkko – sähköverkko

kaukolämpö – loittolämbö

kaukolämpöverkko – loittolämböverkko

liikenne – liikenneh

joukkoliikenne – joukkoliikenneh

tietoliikenne – tiedoliikenneh

vesi – vezi

vesijohto – vezibutki

vesijohtoverkosto – vezibutkiverkosto

likavesi, jätevesi – ligavezi

viemäröinti – ligavezikaivot, liga-, vihma- da sulavezikaivot

jätevedenpuhdistus – ligavein puhassanda

jäte – jäteh

jätteenkeräys – jättehien keriändä

viheralue – vihanda aloveh

 

Valtio – Valdivo 

alue – aloveh

alueellinen – alovehelline

raja – raja

itsenäinen – iččenäne

itsenäisyys – iččenäzys

itsenäisyyspäivä – iččenäzyspäivä

maa – mua

muuttaa – muuttua

maahanmuutto – muahmuutto

maahanmuuttaja – muahmuuttaja

anoa – pakita

anoa turvapaikkaa – pakita turvapaikkua

turvapaikanhakija – turvapaikanpakiččija

pakolainen – pagolane

kansa – kanza, rahvas

kansallinen – kanzalline, rahvahalline

kansallispäivä – kanzallispäivä

kansallisuus – kanzallizus

kansalainen – kanzalane

kansalaisuus – kanzalazus

passi – pasportta

henkilöllisyystodistus – hengilöllizystovessus

henkilökortti – hengilökartti

henkilötunnus – hengilötunnus

asiakirja – aziekirja, dokumentta

valuutta – val´uutta

raha – denga

euro – euro

sentti – sentta

symboli – simvola

tunnus, tunnusmerkki – tunnus

lippu – lippu, flagu

hymni, kansallislaulu – himna, kanzallislaulu

vaakuna – gerba

pääkaupunki – piälinna

hallitsija – halliččija

valtionpäämies – valdivonpiämies

 

Väestö – Rahvahalisto

asukas – eläjä

ikä – igä

ikäluokka – igäluokka

ikärakenne – igärakenneh

lapsi – lapsi

nuori – nuori

aikuinen – aiguhine

vanhus – vanha ristikanza

sukupuoli – sugupuoli

nainen – naine

mies – mies

kaupunkilainen – linnalane

maaseudun asukkaat – kylissä eläjät ristikanzat

 

Valta – Valda 

valtiomuoto – valdivomuodo

demokratia – demokratie

kansanvalta – rahvahanvalda

tasavalta – tazavalda

kuningaskunta – kuningaskunda

diktatuuri – diktatuura

lainsäädäntövalta – zakonoinluajindavalda

toimeenpanovalta – toimehpanovalda

tuomiovalta – suudovalda

oikeuslaitos – oigevuslaitos

oikeusvaltio – oigevusvaldivo

eduskunta, parlamentti – parlamentta

kansanedustaja – kanzanevustaja

hallita – hallita

hallinto – hallindo

aluehallinto – alovehhallindo

itsehallinto – ičehallindo

hallitus – halličus

valtioneuvosto – valdivoneuvosto

ministeri – ministra

pääministeri – piäministra

presidentti – prezidentta

politiikka – politikka

poliittinen – poliittine

puolue – puoloveh

enemmistö – enämmistö

vähemmistö – vähemmistö

oikeisto – oigielisto

vasemmisto – huralisto, vazemisto

ideologia – ideologie

valita – vallita

vaalit – valličukset

ehdokas – ehotettu

ääni – iäni

äänestää – iänestiä

äänioikeus – iänioigevus

aloite – aloteh

kansalaisaloite – kanzalaisaloteh

esitys – ezitys

neuvottelu – neuvottelu

kompromissi – kompromissa

päättää – piättiä

päätös – piätös

sopimus – sobimus

uudistus – uuvissus

vaikuttaa – vaikuttua

kokous – kerahmo

puhe – pagina

puheenjohtaja – paginanvedäjä

sihteeri – sekretari

virkailija, virkamies, viranomainen – virganiekka

virasto – virrasto

virallinen – virralline

epävirallinen – ebävirralline

toimisto – toimisto

kanslia – kanslie

laitos – laitos

byrokratia – b’urokratie

media – medie

sananvapaus – sananvällys

kritisoida, arvostella – kritikuija

mielenosoitus – mielenozutus

 

Laki – Zakona

perustuslaki – perussuszakona

säätää laki – luadie zakona

lainsäädäntö – zakonoinluajinda

laillinen – zakonalline, zakonanmugane

laillisuus – zakonallizus

laiton – zakonatoin

pykälä – pygälä

asetus – azetus

oikeus – oigevus

korkein oikeus – korgein oigevus

oikeus, tuomioistuin; tuomio – suudo

tuomari – sud´d´a

tuomita – suudie

puolustaa – puolistua

asianajaja – puolistaja, advokuatta

lakimies – jurista

syyttää – viärittiä

syyttäjä – viärittäjä

syyllinen – viärähine, viäräniekka

syytön – viärätöin

todistaja – tovestua

todistaa – tovestaja

vankila – tyrmä

vanki – vangi

sakko – sakko, štruafa

rikos – rikos

täysi-ikäinen – täyzi-igäne

velvollinen – vellalline

velvollisuus – vellallizus

yhdenvertainen – yhenverdane

yhdenvertaisuus – yhenverdazus

tasa-arvo – taza-arvo

tasa-arvoinen – taza-arvone

 

Maanpuolustus – Muanpuolissus

maanpuolustusvelvollisuus – muanpuolissusvellallizus

puolustusvoimat – puolissusvoimat

armeija – armie

sota – voina, soda

rauha – rauha

sotilas – saldatta

 

Kuva: Pixabay