Uudissanastoa

 

Täl sivul julguammo uuttu sanastuo livvinkarjalakse. Vuitti sanois on luajittu Kuibo parem karjalakse -kyzelyn vuoh.

Sanaston luadii on Natalia Giloeva.

Sanastojoukon piätöksen mugah vienan- da suvikarjalakse julguammo mostu  sanastuo, kuduadu juuri nygöi tarvitah tavallizet kielenpagizijat. Net sanastot lövvytäh täs: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/sanastoryhman-sanastoja/

 

Uvvet sanat: oras-kezäkuu 2021

 

Oras- da kezäkuun uvvet sanat ollah täs. Erähät niilöis on luajittu Kuibo parem karjalakse -kyzelyn vuoh. Passibo kaikile kyzelyh vastannuzile! Sano omii mielii sanastoh näh. Sinungi sanaehoitus voibi puuttuo täh luvetteloh!

 

ajaa ahtaalle – ajua ahtahah čuppuh

Yle: Näyttää siltä, että hallinto yrittää ajaa sekä Navalnyin liikkeen että jäljellä olevan vapaan median hyvin ahtaalle.

Yle: Nägyy / ozutahes, gu hallindo oppiu ajua kui Naval’noin liikkehen, mugai jiännyön vällän medien ahtahah čuppuh.

 

aluevaltuusto – alovehvaldujoukko, alovehen deputuatat

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Alovehvaldujoukon ruandukauzi on nelli vuottu. / Alovehen deputuatoin ruandukauzi on nelli vuottu.

 

asiakaskato – klijentoin / ostajien / käyjien kaduomine / häviendy

Asiakaskato uhkaa paikallisten yritysten tulevaisuutta.

Klijentoin häviendy tuou varavuo yrityksien tulieh aigah / varaittau yrityksien tuliedu aigua.

 

asunnottomuus – koittomus, fatierattomus

Asunnottomuus väheni jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Fatierattomus / koittomus pieneni / väheni seiččemetty vuottu peräkkäi.

 

asunnoton – koitoi, fatieratoi

Suomessa asunnottomien määrä laskee.

Suomes fatierattomien / koittomien miäry vähenöy / pienenöy.

 

aukoton (esim. tieteellisesti aukoton) – ravotoi

Aukoton tarkoittaa sitä, että jossakin ei ole aukkoa.

Ravotoi tarkoittau sidä, gu mistahto ei ole raguo.

 

auttava puhelin – avvuttai telefon, abutelefon

Valtakunnallinen auttava puhelin toimii numerossa 0800 100 200 ma–pe klo 9–21.

Valdukunnalline avvuttai telefon / abutelefon on 0800 100 200 ezmässargen–piätteniččän 9–21 aigah.

 

avohakkuu – mečän avvoihakkavus, avvonaine mečänkuandu, avomečänkuandu, mečän avokundu

Kansa halusi kieltää metsien avohakkuut.

Rahvas tahtottih kieldiä mečän avvoihakkavukset / avvonazet mečänkuandat.

 

barometri  – barometru

Barometria on toteutettu vuodesta 2010 lähtien.

Barometrua on todevutettu vuvves 2010 algajen.

 

drooni – drounu

Koronapandemia nosti droonit siivilleen Yhdysvalloissa.

Koronapandemii nosti drounat siibilöilleh Yhtysvallois.

 

ehkäisy (raskauden) – kohtužuon eständy

Raskauden ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa.

Kohtužuon eständän käyttöh niškoi ei ole igärajua.

 

elää kuplassa – eliä kublas

Samanlaisessa kuplassa elää moni meistä.

Yhtenjyttymäs kublas eläy moni meis / eletäh äijät meis.

 

fundamentaalinen – fundamentualline, fundamental’noi

Fundamentaalinen pohjautuu latinan kieleen ja tarkoittaa perustavaa laatua olevaa, kaiken perustana olevaa.

Fundamentualline / fundamental’noi pohjavuu latinan kieleh da tarkoittau perustajua luaduu olijua, kaiken perustannu / alustannu olijua.

 

gravitaatio (synon. painovoima) – gravitacii, painovoimu, painovägi

Painovoima eli gravitaatio on yksi neljästä luonnon perusvoimasta.

Painovoimu / painovägi libo gravitacii on yksi nelläs luonnon perusvoimas / perusväis.

 

ingressi – ingressu

Yle: ingressi Karjalaisnuori Obrika Kiikin pohtii karjalaisten polkua kielenelvytykseen saamelaiskulttuurin esimerkillä.

Yle: ingressu Karjalaine nuori Obrika Kiikin miettiy karjalazien troppastu kielen elvytändäh saamelazien kul’tuuran ezimerkin vuoh.

hankiainen, hankikanto – hangenkeli, kestohangi, hangikando

Suomen murteissa lumelle ja sen eri olomuodoille on lukuisia eri nimityksiä.

Suomen murdehis lumeh da sen eriluaduzih muodoloih näh on äijy eri nimitysty.

 

harvennushakkuu – harvendusmečänkuandu, kuandu mečän harvendamizekse, mečänharvenduskuandu

Harvennushakkuiden tavoitteena on parantaa puiden kasvua.

Harvendusmečänkuandoin tavoittehennu on parandua puuloin kazvandua.

 

hiihtotunneli – hiihtotunneli, suksitandutunneli

Maailman ensimmäinen hiihtotunneli on 1,2 km pitkä.

Muailman enzimäine hiihtotunneli on 1,2 km (kilometrin) piduhuttu.

 

imperiumi – impierii

Ensinnäkin imperiumi on monarkia.

Ezmäzikse impierii on monarhii.

 

jakolinja – jagoliinii

Poliittiset jakolinjat ovat Suomessa muutoksessa.

Poliittizet jagoliiniet ollah Suomes muuttumas.

 

kaksoiskaupunki – kaksoslinnu

Kaksoiskaupungeiksi kutsutaan kaupunkeja tai kaupunkimaisia alueita, joiden läpi kulkee valtakunnanraja.

Kaksoslinnoikse sanotah moizii linnoi libo linnanjyttyzii alovehii, kudamis läbi menöy valdukunnalline raja.

 

kantapaikka – kandupaikku, kannakkipaikku -/kohtu

Kahviosta on tullut kantapaikkani.

Koufeičuppuzes on roinnuh minun kandupaikku, kannakki(paikku).

 

kanta-asiakas, vakioasiakas – alalline klijentu / ostai / käyjy / kävii, kanduniekku (kontekst.)

Olen tämän kaupan kanta-asiakas.

Olen tämän laukan alalline käyjy / kanduniekku.

 

kertaluonteinen – kerduluaduine

Kertaluonteinen on sellainen (ilmiö), joka tapahtuu vain kerran.

Kerduluaduine on moine (ilmivö), kudai roih / tapahtuu vai kerran.

 

keskiyön aurinko – keskiyön päiväine, yötöi yö, pol’arnoi päivy

Keskiyön aurinko (myös yötön yö tai polaaripäivä) on luonnonilmiö, jossa aurinko ei laske horisontin alapuolelle vuorokauden aikana.

Keskiyön päiväine (sežo yötöi yö libo pol’arnoi päivy) on luonnonilmivö, kuduas päiväine ei laskei horizontan alapuolele suutkien aigua.

 

kierrätyspiste – kierrätysčökeh

Joensuun Prismassa on kierrätyspiste.

Jovensuun Prismas on kierrätysčökeh

 

kiinteistöhuolto – kiindehistöhuoldo

Kiinteistöhuolto tarjoaa monipuoliset kiinteistöpalvelut.

Kiindehistöhuoldo tariččou eriluaduzet / monipuolizet kiindehistöpalvelut.

 

klikkaus – plikkavus

Hiiren oikea klikkaus.

Hiiren oigei plikkavus.

 

klikkijournalismi – plikkužurnalizmu

Klikkijournalismi pääsi sanakirjaan.

Plikkužurnalizmu piäzi sanakniigah.

 

klusteri – klusteri / klusteru

Oulun Automotive-klusteri kasvaa kovaa vauhtia.

Oulun Automotive-klusteru kazvau lujua vauhtii / ruttoh.

 

kolumni – kolumnu

Yle: Kolumni: Saamelaisnuorten ja karjalaisnuorten tapaaminen loi uskoa oman kulttuurini elpymiseen.

Yle: Kolumnu: Saamelazien da karjalazien nuorien vastavundu livutti uskomah oman kul’tuuran elbymizeh.

 

korkein oikeus – korgevin suudo, korgevin oigevus

Korkeimpaan oikeuteen tuli viime vuonna käsiteltäväksi noin seitsemän prosenttia vähemmän asioita kuin edellisvuonna.

Korgevimah suudoh mulloi tuli kačeltavakse läs seičendy prosentua vähembi dieluo, migu iellizel vuvvel.

 

kosketusallergia – kosketusallergii

Kosketusallergia on pysyvä.

Kosketusallergii on alalline.

 

kraatteri – kruatteru

Tutkijat eivät ole varmoja, miten kraatterit muodostuvat.

Tutkijat ei olla varmat sit / ei tietä varmah, kui kruatterat muvvostutah / roitah.

 

kriisinhallinta – kriizisanhalličendu

Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan.

Suomi ottau ozua kanzoinvälizeh kriizisanhalličendah.

 

kriisinhallintajoukot – kriizisanhalličendujoukot

Eduskuntapuolueet haluavat lisää suomalaisia kriisinhallintajoukkoja Afrikkaan.

Parluamentan puolovehet tahtotah ližiä suomelastu kriizisanhalličendujoukkuo Afrikkah.

 

kuntayhtymä – kunduyhtymy, kundienyhtymy

Tutustu kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

Tuttavu kundien da kunduyhtyminen ruandah / toimindah.

 

liiketoimintakielto – liikehruandukieldo, liikehtoimindukieldo

Liiketoimintakiellon noudattamista vahtii poliisi.

Liikehruandukiellon novvattamistu kaččou / vahtiu / vardoiččou policii.

 

loppuunpalaminen (burn out) – loppuhpalandu

Estä loppuunpalaminen.

Estä loppuhpalandu.

 

luonnonvarakeskus – luonnonvarakeskus

Yle: Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maakunnassa elää ennen metsästyskauden alkua noin 220–235 aikuista ilvestä.

Yle: Luonnonvarakeskuksen arvivon mugah muakunnas eläy enne mečästyskavven alguu nenga 220–235 aiguhistu ilvesty.

 

lähikontakti – lähikontaktu / lähäine kontaktu

Vältä lähikontakteja.

Vältä lähikontaktoi / lähäzii kontaktoi.

 

miesvaltainen – miesvaldaine

Naisten ja miesten välinen palkkaero on suurempi miesvaltaisilla toimialoilla.

Naizien da miehien väline palkuero on suurembi miesvaldazil toimialovehil / ruandualovehil.

 

naapuristo – susiedalisto

Täällä on hyvä naapuristo.

Tiä on hyvä susiedalisto.

 

neliöhinta – kvadrattu(metri)hindu

Yle: Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 555 euroa.

Yle: Piälinnan alovehel omien kodiloin keskimiäräine kvadrattumetrihindu oli 3 555 euruo.

 

näköpiiri – nägöpiiri

Näköpiiri on katsojan silmiin (joka suuntaan) näkyvä alue.

Nägöpiiri on kaččojan silmih (joga čurah) nägyi aloveh.

 

piharoskis – pihajätehkonteineru, pihajätehurnu

Piharoskiksia valmistetaan muovista ja metallista.

Pihajätehkonteineroi da -urnii luajitah plastiekas da matallas.

 

potilasvahinko – voimattomanvahingo

Mikä on potilasvahinko?

Mibo on voimattomanvahingo?

 

potilasvahinkolautakunta – voimattomanvahingokomissii

Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin.

Voimattomanvahingokomissii on iččenäine voimattomanvahingodieloloi kaččelii azientundijoin elin.

 

Pride-kulkue – Pride-demonstracii, Pride-kulgoveh

Pride-kulkueessa oli 35 000 marssijaa.

Pride-kulgovehes oli 35 000 astujua.

 

pullopantti – butilkupanti

Pullopantit vähennetään ostosten loppusummasta.

Butilkupantit vähendetäh ostoksien loppusummas / lopullizes summas.

 

puolisotilaallinen – puolivojennoi, puolisodilahine

Puolisotilaallinen toiminta on armeijan valvonnassa.

Puolivojennoi / puolisodilahine ruandu on armien valvondas / Puolisodilahistu ruandua valvou armii.

 

puukuitu – puukuidu

Pohjoinen puukuitu on tulevaisuuden raaka-aine.

Pohjaine puukuidu on tulien aijan ruohkuaineh.

 

rikosvyyhti – rikosviihti

Rikosvyyhti laajenee.

Rikosviihti levenöy / suurenou.

 

riskiarvio – riskuarvivo, riskanarvivo

Kansallisen riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi​.

Kanzallizen riskanarvivon taga-alal on Euroupan unionan pellastuspalvelumehanizmu / pellastuspalvelun mehanizmu.

 

riskiryhmä – riskujoukko

Kuka kuulu riskiryhmään?

Kenbo kuuluu riskujoukkoh?

 

seksismi – seksizmu

Seksismiä on monesti vaikea tunnistaa.

Seksizmua puaksuh on jygei tunnistua.

 

sellutehdas – sel’l’ulouzuzavodu

Sellutehdas suljettiin.

Sel’l’ulouzuzavodu salvattih.

 

sopimusrikkomus – sobimusrikkomus, sobimuksenrikkomus

Maksuviivästys on sopimusrikkomus.

Makson hätkestämine on sobimusrikkomus.

 

striimata – striimata (striimuan, striimatah), striimuija (striimuičen, striimuijah)

Striimata voi eri laitteella.

Striimata / striimuija voit eri(luaduzil) laittehil.

 

sulkutila – salbavotila

Sulkutila on päättynyt.

Salbavotila on loppenuhes.

 

sulkutoimet – salbavotoimet

Rajoituksia ja sulkutoimia jatketaan.

Rajoituksii da salbavotoimiloi jatketah.

 

toimintamalli – toiminnanmalli, toimindumalli, ruandumalli

Kehitä toimintamalleja!

Kehitä ruandumalliloi / toimindumalliloi / toimindanmalliloi!

 

treffit – treffit

Treffit (ruots. träff, tapaaminen) tarkoittaa sovittua tapaamista.

Treffit (ruoč. träff, vastavundu) tarkoittau sovittuu vastavundua.

 

tulivuorenpurkaus – tulivuaranpurgavus / tulivuaran purgavus

Tulivuorenpurkaus on tapahtuma, jossa  tulivuoresta purkautuu magmaa, kiviä, pölymäistä ainetta ja kaasua.

Tulivuaranpurgavus on tapahtumu, kudaman aigua tulivuaraspäi purgavuu magmua, kivii, pölynjyttysty ainehtu da guazuu.

 

tunneside – tunnesive

Tärkeintä on tunnesiteet toisiin ihmisiin, ei tavaroihin.

Tärgevimii dieloloi ollah tunnesidiet toizih ristikanzoih, ei tavaroih.

 

ulosmyynti – ullosmyöndy, myöndy keräle otettavakse

Tuoko ulosmyynti sen verran kauppaa että siinä on järkeä?

Tuougo ullosmyöndy / myöndy keräle otettavakse sen verran kauppua, gu sit olis tolkuu?

 

urheiluvaateyritys – sportusobayritys

Yle: Marimekko ja urheiluvaateyritys Adidas tuovat markkinoille kesällä yhteistyömallistonMarimekko

Yle: Marimekko da sportusobayritys Adidas kezäl tuvvah markinoile yhtes luajitun malliston. Kuva: Marimekko

 

vaikutusmekanismi – vaikutusmehanizmu

Tämä on aivan uusi vaikutusmekanismi.

Tämä on uboiuuzi vaikutusmehanizmu.

 

varoitussignaali – varaitussignualu, vakustussignualu

Tämän suurempaa varoitussignaalia ei voi antaa.

Tädä suurembua varaitussignualua / vakustussignualua ei voi andua.

 

vastakkainasettelu – vastakkai azettelendu, vastakkai panendu

Lopetetaan vastakkainasettelu.

Lopemmo (kontekst.) vastakkai azettelendu.

 

vedenalainen – vienalaine, vien al olii

Vedenalainen äänimaailma koostuu luonnon omista ja ihmisten aiheuttamista äänistä.

Vien al olii iänimualilmu roih luonnon omis da ristikanzan iänis.

 

viestintäsalaisuus – viestindypeittožus, viestindän peitospiendy

Viestintäsalaisuus pohjautuu perustuslain yksityiselämän suojaa käsittelevään 10 §:ään.

Viestindypeittožus / viestindän peitospiendy pohjavuu perustuszakonan yksittäzen eloksen suojua / vardoičendua kaččelijah 10 §:äh.

 

webinaari – webinuaru, verkoseminuaru

Webinaari eli verkkoseminaari on internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma.

Webinuaru libo verkoseminuaru on internetači / internetan vuoh todevutettu virtualine tapahtumu / pido.

 

yhteisvastuu – yhtehine  vastuolližus

Voiko koronapandemia muuttaa suhdettamme yhteisvastuuseen?

Voibigo koronapandemii muuttua meijän kohtavundua yhtehizeh vastuolližuoh?

 

ylijäämä – ylijiämy, ylijiännyh, ylimiäry

Ulkomaankaupan ylijäämä oli 20 prosenttia tuonnin arvosta.

Ulgomuan kaupan ylijiämy / ylijiännytty  on 20 prosentua tuondan arvos.

 

ylikuormitus – yligruuzindu, yliväzyndy

Näin estät ylikuormituksen.

Nenga estät yliväzyndän / yligruuzindan.

 

ympäristöteko – ymbäristöruado

Tänä vuonna vuoden ympäristöteko -kiertopalkinnon teemana oli puhdas vesi.

Tänä vuon vuvven ymbäristöruado -kierdopalkindon tiemannu on puhtas vezi.

 

Kuva: Pixabay

Kahvikuppi ja tietokone

 

Uvvet sanat: kevät-sulakuu 2021

Kevät-sulakuun uvvet sanat ollah täs.  Erähät niilöis on luajittu Kuibo parem karjalakse -kyzelyn vuoh. Passibo kaikile kyzelyh vastannuzile!  Sanokkua omii mielii uudeh sanastoh näh: myö luajimmo nygösty karjalan kieldy yhtes.

 

ajokeli – ajokeli, ajandukeli, dorogu

Ajokeli muuttuu Pohjois-Karjalassa yön aikana erittäin huonoksi.

Ajandukeli Pohjas-Karjalas muuttuu yön aigua pahakse / huonokse.

Dorogat Pohjas-Karjalas siän täh roitah pahat yön aigua.

 

albiino – albiinu, al’binossu

Harvinainen albiinohirvi nähtiin Kainuussa.

Harvinastu al’biinu- / al’binossuhirvie nähtih Kainuus.

 

autokaista – autokaistaleh (kč. drive-in), autokafe

Kesäkuun vaaleissa suositaan autokaistalta äänestämistä.

Kezäkuun valličuksis nevvotah iänestämisty autokaistalehel / autokafes.

 

avaruuslento – lendo / lennändy kosmossah, kosmossulendo

Yle: Tänään tulee päivälleen 60 vuotta kuluneeksi maailman ensimmäisestä ihmisen tekemästä avaruuslennosta.

Yle: Tänäpäi roih 60 vuottu muailman enzimäzes ristikanzan lennos kosmossah.

 

avaruusvalta – kosmossuvaldivo

Kiina pyrkii olemaan maailman suurin avaruusvalta.

Kitai pyrgihes olemah muailman suurin kosmossuvaldivo. / Kitai pyrgihes muailman suurimakse kosmossuvaldivokse.

 

bongata – dogadie, nähtä, huomata

Lintuharrastajat bongasivat harvinaisen siperialaisen lintulajin.

Linduloinsuvaiččijat dogadittih harvinazen lindulajin / linduluavun / linduloin lajin.

 

bongari – (linduloin) dogadii (dogadijan, dogadijua)

Bongari kertoo viettävänsä keväällä useita yötä lintutornissa.

Linduloin dogadii sanou, gu keviäl häi on viettänyh äijän yödy lindubašn’as.

 

buddha – budda

Räjäytetty buddha-patsas on korvattu 3D-mallinnoksella.

Räjähtetty budda-pačas on vaihtettu 3D-mallindoksel.

Räjähtetyn budda-paččahan / buddan paččahan sijah on luajittu 3D-mallindos /malli.

 

burka – burku

Useissa Euroopan maissa käydään keskustelua burkan kieltämisestä.

Äijis Euroupan mualois paistah burkan kieldämisty.

 

drive-in – drive-in

Kaupungin drive in-näytteenottopisteellä on otettu parisen sataa koronanäytettä päivittäin.

Linnan drive in-näyttehen otandučökkehes / näyttehenottočökkehes on otettu kaksiene sadua koronanäytehty joga päiviä.

 

elinajanodote – eloksenaijanvuotandu

Yle: Vastasyntyneen elinajanodote oli viime vuonna pojilla 79 vuotta ja tytöillä 84,6 vuotta.

Yle: Vasteroinnuzien eloksenaijanvuotandu oli mulloi brihaččuloil 79 (seiččiekymmen yheksä)  da tyttölöil 84,6 (kaheksakymmen nelli pilku kuuzi) vuottu.

 

elintarviketurva –  elointarvikehturvu

Suomen elintarviketurva on todettu tutkimuksessa maailman parhaaksi.

Suomen eloitarviksehturvu on tovendettu tutkimukses muailman parahakse.

 

ergonomia – ergonoumii

Istumatyön huono ergonomia aiheuttaa paljon terveysongelmia.

Istunduruavon / istumuruavon pahan ergonoumien täh roih äijy tervehysprobliemua / probliemua tervehyönke.

 

etähali – loittosebiändy -sebävö, sebiämine

Kumpaa sinä käytät, etähalia vai kyynärtervehdystä?

Kudamua sinä käytät: loittosebävyö vai kynäbrystervehtysty?

 

googlata, googlettaa –  googlettua; googlettaminen – googletandu, googlettamine

Tieto löytyi nopeasti googlettamalla.

Tiedo terväh löydyi googlettamal/ googlettamizen vuoh.

 

haalarikamera –  uniformukameru

Poliisi haluaa haalarikamerat pian valtakunnalliseen käyttöön.

Policii tahtou uniformukamerat teriämbäh valdukunnallizeh käyttöh niškoi.

 

hajauttaa – huaroittua, levähyttiä, jagua ozih (ehoitukset), (suomi-karjala-sanakniigas ’luadie ozittain / oza kerralleh’)

Useat kunnat pyrkivät hajauttamaan energiantuotantonsa.

Äijät kunnat pyrritähes huaroittamah / levähyttämäh / jagamah ozih  omassah energientuotandot.

 

halutunlainen – tahtonmugaine

Kokeilu ei tuottanut halutunlaisia tuloksia.

Eksperimentu ei tuonnuh tahtonmugazii tuloksii.

Eksperimentas ei roinnuh tahtonmugazii tuloksii.

 

hanavesi – kruanuvezi, vezi kruanaspäi

Hanavesi on puhtaampaa kuin kaupassa myytävä pullovesi.

Kruanuvezi on puhtahembi, migu laukas myödävy butilkuvezi.

Vezi kruanaspäi on puhtahembi, migu laukas myödävy vezi butilkois.

 

hienosäätö – pieni reguliiruičus / reguliiruičendu

Pienellä hienosäädöllä asia saadaan toimimaan huomattavasti paremmin.

Pienen reguliiruičendan vuoh dielo suajah menemäh äijiä parembah.

 

huvivene – vällänaijanveneh, joudoaijanveneh, jahtu, jahtaine (kontekst.)

Yle: Saimaan kanava on avautunut myös huviveneille.

Yle: Saimuan kanualu on avavunnuh sežo vällänaijanvenehile.

 

höttö (täyttä höttöä) – ni padah pandavua

Tarkemmassa tutkimuksessa osoittautui, että tulokset olivat täyttä höttöä.

Tarkembas tutkimukses tiijustettih, gu tuloksis ei roinnuh ni padah pandavua.

 

julkaisupäätös – julguandupiätös, julguandan piätös

Nyt kiistellään päätoimittajan tekemästä julkaisupäätöksestä.

Nygöi kiistetäh piätoimittajan luajitus julguandupiätökses.

 

jäteasema – jätehazemu, jätehkohtu

Kertakäyttöinen rihkama päätyy liian nopeasti jäteasemille.

Kerdukäyttösty / kerrankäyttösty ezinehty liijan terväh piädyy jätehkohtih.

 

kaveruusstipendi – dovarišusstipendii

Yle: Lehden sisällön ovat tehneet alakoululaiset ja sen tuotto käytetään koulujen retkiin ja kaveruusstipendeihin.

Yle: Lehten syväindön ollah luajittu alaškolaniekat da sen tuotto käytetäh školien pohodoih da dovarišusstipendielöih.

 

kaupunkiviiri – linnanvimpel

Yle: Nurmeksen kaupunkiviirin suunnittelukisan voitto meni Kuopioon.

Yle: Nurmeksen linnanvimpelan dizainukižan voitto meni Kuopioh.

 

kehysriihi – (halličuksen) kehysriihi, b’udžiettunelvvottelendukerähmö, b’udžiettukerähmö

Yle: Hallituspuolueet ovat eri linjoilla siitä pitäisikö tämän kuun kehysriihessä tehdä sopeutuspäätöksiä.

Yle: Halličuspuolovehet ollah eri liinielöil sih näh, pidäsgo kuun kehysriihes luadie sobivutandupiätöksii.

 

ketjukolari – čieppiavuarii

Turunväylällä sattuneessa ketjukolarissa oli lähes 90 ajoneuvoa.

Turrun magistarlil roinnuos čieppiavuaries oli läs 90 ajonevvuo.

 

kilpajuoksu avaruuteen – kosmossukilbu

Yle: Kilpajuoksu avaruuteen on rauhoittunut viime vuosituhannen kuumista vuosista.

Yle: Kosmossukilbu on alevunnuh mennyt vuozituhanden ravieloih vuozih verraten.

 

kuolonkolari – kuolenduavuarii, kuolendupriičču, avuarii, kuduas kuoli…

Kuolonkolarin tekninen tutkinta on saatu valmiiksi.

Kuolenduavuarien tehnine tutkindu on suadu valmihekse / on valmis / on loppiettu (karjalas se voibi merkitä ’on saatu valmiiksi’)

 

kryptovaluutta – kriptodengat, kriptoval’uuttu

Poliisi tutkii kryptovaluutoilla käytävää huumausainekauppaa.

Policii tutkiu kriptoval’uutoil piettäviä narkoutiekkuainehien kauppua / myöndiä.

 

kyynelkaasu – kyynälguazu

Monet rauhallisista mielenosoittajista saivat oireita kyynelkaasusta.

Monet / äijät rauhallizis mielenozuttajis suadih tavvinmerkilöi kyynälguazus.

 

kyynärpäätervehdys – kyynäbrystervehtys

Ministerit tekivät kyynärpäätervehdyksen.

Ministrat azuttih / luajittih kynäbrystervehtyksen.

 

lajisto-osaaminen – lajistonmaltamine, lajistonmaltandu, luadulistonmalto

Yle: Jatkossa Metsähallitus keskittyy etenkin korpikohteiden parempaan tunnistamiseen sekä lajisto-osaamiseen.

Yle: Ielleh Meččyhalličus keskittyy enne kaikkie korbikohtien parembah tunnistamizeh sego lajistonmaltamizeh.

 

lastensuojeluilmoitus  – lapsiensuojeluilmoitus, lapsiensuojelenduilmoitus, lapsienvardoičusilmoitus

Epidemia on vähentänyt lastensuojeluilmoitusten määrää.

Epidemii on vähendännyh lapsiensuojeluilmoituksien miäriä.

 

liikkumisrajoitus – liikkumizen rajoitus

Liikkumisrajoitukset astuivat voimaan tasan vuosi sitten.

Liikkumizen rajoitukset tuldih voimah tazan vuozi tagaperin.

 

maskipakko – maskupakko, maskan vältämätöi käyttö

VR on ottanut käyttöön maskipakon.

VR on ottanuh käyttöh maskupakon.

 

myräkkä – (tuuli)bauhu, tuulisviehkuri (kontekst.)

Uusi myräkkä saapuu Suomeen viikonloppuna.

Uuzi tuulisviehkuri roih Suomes nedälinlopul.

Uuzi tuulibauhu tulou Suomeh nedälinlopul.

 

nenäsuihke – nenä-spray

Nenäsuihkeena annettava koronarokote on kehittelyvaiheessa.

Nenä-spraynny annettavu koronarokoteh on kehittelyvaihies / nenä-spraynny annettavua koronarokotehtu ollah kehittämäs.

 

palvelukatko – palvelukatko

Pankin maanantaina alkanut palvelukatko on saatu korjattua.

Bankan ezmässargen alganuh palvelukatko kohendettih.

 

peliriippuvuus – kižarippuvus, ripuvus kižas

Peliriippuvuutta ei edelleenkään osata aina nähdä sairautena.

Kižarippuvuttu tässäh vie ei malteta ainos nähtä voimattomuonnu. / Kižarippuvuos iellehgi ei ainos nähtä voimattomuttu.

 

pelote – varaiteh

Uusilla hävittäjillä saadaan puolustusvoimille uskottava sotilaallinen pelote.

Uuzien hävittäjien vuoh suajah puolistusvoimile luja sodilalline / vojennoi varaiteh.

 

pelotevaikutus – varaitehvaikutus, varaitehvoimu

Maskia tulisi käyttää myös ilman pelotevaikutusta.

Maskua pidäs käyttiä sežo ilmai varaitehvaikutustu.

 

pienpanimo – (pieni) piivozavodaine

Pienpanimoiden määrä jatkaa kasvuaan.

Pienien piivozavodazien miäry jatkau kazvandua. / Pienien piivozavodazien miäry on kazvamas  iellehgi.

 

pikatesti – ruttotestu

Pikatestit on jo otettu käyttöön.

Ruttotestat jo on / ollah otettu käyttöh.

 

populismi – populizmu

Populismi on uhka demokratialle.

Popolizmu on demokruatiele varavo.

 

populisti  – populistu

Näin tunnistat populistin.

Nenga tunnistat populistan.

 

porsaanreikä – počinloukko

Asia johtuu lakiin jääneestä valitettavasta porsaanreijästä.

Dielo on nenga zakonah jiännyön pahan počinloukon täh.

 

prioriteetti – prioritiettu

Nämä ovat hallituksen mukaan työllisyystoimien prioriteetit.

Halličuksen mugah nämmä ollah ruavolližustoimiloin prioritietat.

 

putkirikko – butken murenemine

Viranomaiset määräsivät juomaveden keitettäväksi putkirikon takia.

Virguniekat käskiettih keittiä / kiehuttua juonduvetty butken murenemizen täh.

 

pätkätyö – palaruado

Nuorten pätkätyöt ovat lisääntyneet.

Nuorien palaruavot ollah ližetty.

 

rihkama – pienet ezinehet, kerdukäytözet tavarat, kerduezinehet

Kertakäyttöinen rihkama päätyy liian nopeasti jäteasemille.

Kerdukäyttözet ezinehet liijan terväh piävytäh jätehazemile / mennäh lykättäväkse.

 

ruokahävikki – lykättäväkse menijät / piädyjät syömizet

Ruokahävikin vähentämiseen tarvitaan tehokkaita toimia.

Lykättäväkse menijöin syömizien vähendämizeh niškoi pidäy olla effektiivisty ruandua / toimii.

 

selkosuomi – selgosuomi, selgei suomi, selgei suomen kieli

Uutiset selkosuomeksi kuullaan joka päivä.

Uudizet selgosuomekse kuultah joga päiviä.

 

sensori – senzoru

Uudella sensorilla voidaan havaita yhä pienempiä määriä.

Uvvel senzoral / uvven senzoran vuoh voijah nähtä / dogadie viegi pienembiä miäriä.

 

silminnäkijä – omin silmin nägii

Tapauksen silminnäkijöitä pyydetään ilmoittautumaan poliisille.

Tapahtuksen omin silmin nägijöi kučutah ilmoittamahes policiele.

 

sisäilma – pertin ilmu, syväintiloin ilmu

Koulu joudutaan sulkemaan huonon sisäilman vuoksi.

Škola pidäy salvata pahan syväintiloin ilman täh.

 

sopeutuspäätös – sobivutandupiätös

Yle: Hallituspuolueet ovat eri linjoilla siitä pitäisikö tämän kuun kehysriihessä tehdä sopeutuspäätöksiä.

Yle: Halličuspuolovehet ollah eri liinielöil sih näh, pidäsgo kuun kehysriihes luadie sobivutandupiätöksii.

 

startup-yritys – startup-firmu, startup-yritys

Parhaimmat startup-yritykset palkitaan.

Parahat startup-yritykset palkitah.

 

suhdanne – konjunktuuru, talovuontila

Yle: Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan näkymät ovat nousussa kaikilla päätoimialoilla.

Yle: Eloikeinoeloksen keskusliiton konjunktuurubarometran mugah nägymät ollah nouzemas kaikil piäruandualoil / piätoimialoil.

 

sulkutila – salbavotila

Kolmen viikon sulkutila käynnistyi maanantaina.

Kolmen nedälin salbavotila pandih rattahile / algoi ezmässargen.

 

sulkutoimi – salbavoruandu, salbavotoimi

Sulkutoimet alkavat talvilomien jälkeen.

Salbavotoimet alletah talvilomien jälles.

 

suoratoistopalvelu – suorutoistopalvelu

Suoratoistopalvelut ovat jo suositumpia kuin perinteinen televisionkatselu.

Suorutoistopalveluloi suvaijah jo enämbäl perindöllisty tv:n kaččomistu.

 

suunnittelukilpailu – dizainukilbu

Yle: Nurmeksen kaupunkiviirin suunnittelukilpailun on voittanut Simo Huovinen.

Yle: Nurmeksen linnanvimpelan dizainukilvan on voittanuh Simo Huovinen.

syytesuoja – viärityssuoju

Parlamentti kumosi presidentin syytesuojan.

Parluamentu kumoi prezidentan viärityssuojan.

 

tapahtumajärjestäjät – tapahtuman / pivon pidäjät, organizuiččijat / järjestäjät

Monet tapahtumajärjestäjät pelkäävät konkurssia.

Äijät tapahtuman pidäjät varatah bankrotakse menendiä.

 

tunnekuohu – tunnehbauhu

Kilpailija itki tunnekuohun vallassa.

Kilbuniekku itki tunnehbauhun vallas.

 

tuulipuku – tuulisovat

Paljon parjattu tuulipuku on palannut muotiin.

Äijäl čakatut tuulisovat ollah tuldu moudah järilleh.

 

tärkeysjärjestys – tärgevysjälletys

Puheenjohtaja laittoi asiat tärkeysjärjestykseen.

Paginanvedäi pani dielot tärgevysjälletykseh.

 

vaaliuurna – valličusuurnu

Vaaliuurnat avataan sunnuntaina klo 21.

Valličusuurnat avatah pyhänpiän 21 aigah.

 

vaikuttamisverkosto – vaikutanduverkosto, vaikuttamisverkosto

Monet tahot ovat olleet tietämättään osa Kiinan vaikuttamisverkostoa.

Äijät kohtat ollah oldu tiedämättäh vuitti Kitain vaikutanduverkostuo.

 

valmisruoka – valmissyömine

Valmisruokien suosio kasvaa erityisesti nuorison keskuudessa.

Valmissyömizien suvaičendu kazvau / liženöy enne kaikkie nuorižon keskes.

 

viivästyttää – hätkestyttiä

Radankorjaus viivästyttää junia Joensuun ja Imatran välillä.

Raudutien kohendamine hätkestyttäy pojiezdoi Jovensuun da Imatran välil.

 

ulkonaliikkumiskielto – pihal liikkumiskieldo, pihal liikkumizen kieldo

Ulkonaliikkumiskiellon rikkojille on kirjoitettu sakkoa.

Pihal liikkumizen kiellon rikkojile on pandu štruaffuu.

 

ulosotto – konfiskuičendu, iäresotandu, ullosotto, ullosotandu

Velallisen omaisuus määrättiin ulosottoon.

Vellallizen omažus pandih ullosotandah.

 

uniikki – unikal’noi, uniikku

Tämä uniikki maljakko on ollut minulla jo kauan.

Tämä unikal’noi mal’l’akko minul on olluh jo hätken.

 

wow-elämys – wow-elämys

Tämä taidenäyttely antaa todellisen wow-elämyksen.

Tämä taido-ozuttelu andau tovellizen / oigien wow-elämyksen.

 

yhteiskäyttöauto – auto / mašin yhtehizeh käyttöh näh, yhteskäyttömašin /-auto

Useat yritykset tarjoavat työntekijöilleen yhteiskäyttöautoa.

Äijät yritykset taritah omissah ruadajile yhteskäyttömašinua.

 

yksinyrittäjä – yksinyrittäi

Yksinyrittäjien tuet ovat olleet riittämättömät.

Yksinyrittäjien tuvet oldih vajuat / tugiloi ei täydynyh kaikkeh.

 

äänisaalis – iänisualis, iänenandosualis

Presidentin äänisaalis on historiallinen.

Prezidentan iänisualis on histourielline.

 

Uvvet sanat:  tuhukuu 2021

 

Karjalan kielen elvytysprojektan yhtenny ruavonnu on sanastoruado, kuduah kuuluu sežo uuzien sanoin luajindu. Piemmö sidä tärgienny, sendäh gu karjalan kieldy pidäy kehittiä ottajen huomavoh nygözen aijan, kuduas on äijy uuttu sanastuo.

Täs on tuhukuun sanastoruavon tulos. Nämmä sanat ollah luajittu Natalia Giloeva da Timoi Munne. Joga sanan kohtal on kontekstuvirkeh: juuri kontekstas sanan merkičys avavuu parembah luaduh.

Nygöi tahtozimmo kuulta teijän mielii da ehoituksii luajittuh sanastoh niškoi. Jogahine kommentu on meile tärgei da passibot jo ennepäi!

 

aamuvirkku – huondeskirkei (ristikanzu), huondesniekku

Yle: Aamuvirkut jaksavat töissä paremmin kuin iltavirkut.

Yle: Huondeskirkiet ristikanzat parem voijah / kestetäh ruavos, migu ildukirkiet.

 

alkuraskauden seulonta – algukohtužuon sieglondu

Lääkärit toivovat, että kaikki naiset kävisivät alkuraskauden seulonnassa.

Liägärit tahtottas, gu kai naizet käydäs algukohtužuon sieglondah.

 

aurinkosähkö – päiväzensähkö

Aurinkosähkön käyttö on yleistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.

Päiväzensähkön käyttö / käyttämine on roinnuh ylehizekse jälgimäzen vuozikymmenen aigua.

 

aurinkopaneeli – päiväzenpaneli

Aurinkopaneelit tulee huoltaa kerran vuodessa.

Päiväzenpanelit pidäy huoldua kerran vuvves.

 

disinformaatio – dezinformacii

Disinformaatiolla tarkoitetaan tarkoituksella levitettyä väärää tietoa.

Dezinformacii on nareko levitetty viäry tiedo.

 

erikoissyyttäjä – eričysviärittäi

Erikoissyyttäjä tutki Venäjän tekemää vaalihäirintää.

Eričysviärittäi tutki Ven’an luajittuu valličushäiričendiä / häiričendiä valličuksis.

 

finanssivalvonta – finansoin valvondu

Finanssivalvonta varoittaa hämäristä sijoitusvinkeistä.

Finansoin valvondu varaittau / vakustau pimielöih sijoitusvihjavuksih näh.

 

hakkeri – hakkeru

Hakkeri yritti murtautua ulkoministeriön sähköpostijärjestelmään.

Hakkeru oppi murdavuo ulgoaziiministerstvan sähköpoštusistiemah.

 

hakkerointi – hakkeroičendu

Hakkerointi johti tietojärjestelmän uusimiseen.

Hakkeroičendu vei tiedosistieman uvvistandah.

 

henkilötyövuosi – hengiruadovuozi

Vähennykset tarkoittavat käytännössä noin viittäkymmentä henkilötyövuotta.

Vähendykset / vähendämizet praktiekal / käytändös tarkoitetah nenga viittykymmedy hengiruadovuottu.

 

henkinen hyvinvointi – hengine hyvinvoindu

Pandemia on laittanut väestön henkisen hyvinvoinnin koetukselle.

Pandemii koittelou / opittelou rahvahan hengisty hyvinvoindua. / Pandemii on pannuh rahvahan hengizen hyvinvoindan koiteltavakse / opiteltavakse.

 

höllentää rajoituksia – lievendiä / vähendiä  / kebjendiä rajoituksii

Ministeriö on päättänyt höllentää rajoituksia kesään mennessä.

Ministerstvu on piättänyh lievendiä / vähendiä / kebjendiä rajoituksii.

 

identiteettivarkaus – identitiettuvarrastus, identitietanvarrastandu

Identiteettivarkauden kohteeksi joutuneet joutuvat liian usein selvittämään asiaa itse.

Identietietanvarrastandan objektakse roinnuzile / joudunuzile ylen puaksuh pidäy  ičel sellittiä dielot.

 

ilmaantuvuus – ilmitulendu

Tartuntojen ilmaantuvuus on puolittunut kahdessa kuukaudessa.

Tartundoin ilmitulendu on vähennyh puolessah kahtes kuus.

 

Iltavirkku – ildukirkei, ilduniekku

Yle: Aamuvirkut jaksavat töissä paremmin kuin iltavirkut.

Yle: Huondeskirkiet ristikanzat parem voijah ruavos, migu ildukirkiet.

 

immuunivaste – immuunuvasteh

Tärkeintä olisi saada aikaan riittävän laaja immuunivaste.

Tärgevin dielo olis suaja täydyi imuunuvasteh.

 

Kela-kyyti – Kela-kulletus, Kela-taksi

Syrjäseuduilla Kela-kyydit ovat monen ikäihmisen pelastus.

Agjualovehil / agjuhierulois Kela-kulletukset olah äijän ristikanzan pellastus / äijäle ristikanzale pellastus.

 

kertausharjoitukset – kerdavusharjaitus

Armeijan kertausharjoitukset alkavat elokuun toisella viikolla Lapissa.

Armien kerdavusharjaitukset alletah elokuun toizel nedälil Lapis.

 

kiinniotto – kiinniotandu, tabuandu

Poliisin mukaan kiinniotto tapahtui ilman vastarintaa.

Policien mugah kiinniotandu / tabuandu rodih / tapahtui / meni ilmai vasturindua.

 

kiintiö – kiindivö

Kiintiö koskee vuonna 2022 maahan saapuvia turvapaikanhakijoita.

Kiindivö koskou vuvvennu 2022 muah tulijoi turvupaikanpakiččijoi.

 

kivijalkamyymälä – kivijalgulaukku

Asiakkaat valittavat kaupunkikeskustojen kivijalkamyymöiden vähyyttä.

Ostajat / Klijentat / Rahvas žualuijahes keskilinnoin / linnoin keskučoin kivijalgulaukoin vähytty.

 

kotiaresti –  kodiarestu

Oppositiojohtaja on ollut nyt jo yli vuoden kotiarestissa.

Oppoziciijohtai / oppozicienjohtai nygöi  on olluh jo piäl vuvven kodiarestas.

 

kulttuuriseteli – kul’tuurubanknottu

Kulttuurisetelit ovat piristäneet teatteriden katsojamääriä.

Kul’tuurubanknotat ollah ravendettu / suurendettu teatroin kaččojien miäriä.

 

kumppanuusopettaja – sluadniekkuopastai

Kumppanuusopettaja toimii koltansaamenkielisten oppilaiden kielitaitoisena tukena.

Sluadniekkuopastai on kol’tansaamenkielizien školaniekoin kielituvennu / kielenmaltozennu tuvennu / Sluadniekkuopastai on kol’tansaamenkielizien školaniekoin kielenmaltajannu  abuniekannu.

 

kumppanuusopettajuus – sluadniekkuopastajus

Hankkeessa pilotoidaan kumppanuusopettajuuden käyttöä.

Projektas opitah / pilotiiruijah sluadniekkuopastajuon käyttyö.

 

kuntavaalit – kunnanvalličukset

Epidemista huolimatta kuntavaalit on tarkoitus pitää huhtikuussa.

Epidemieh kaččomattah kunnanvalličukset pidäy pidiä sulakuul.

 

kuormittuminen – yligruuzivundu

Tutkijat ovat huolissaan nuorten psyykkisestä kuormittumisesta.

Tutkijat ollah huolevuttu nuorien psiihizes yligruuzivundas.

 

laumasuoja – kollektiivanimmunitiettu, kollektiivine  immunitiettu, kollektiivusuoju

Terveysviranomasten mukaan laumasuoja ei toteudu vielä vuoteen.

Tervehysvirguniekoin mugah kollektiivanimmunitiettu / kollektiivusuoju vie ei todevu vuodeh.

 

liikuntaseteli – liikundubanknottu

Liikuntaseteleillä on todettu olevan suosiollinen vaikutus kansanterveyteen.

On tovendettu, gu liikundubanknotoil on pozitiivine / hyvä vaikutus rahvahantervehyöh / kanzantervehyöh.

 

lisärakentaminen – ližäsrojindu, ližärakendamine

Kaupunkikeskustan lisärakentamisesta päätetään ensi viikolla.

Linnankesken ližäsrojimizeh näh piätetäh tuliel nedälil.

 

liukulumikengät – libiet lumijallačit, libiet lumikengät, liugulumijallačit, liugulumikengät

Liukulumikengät ovat loppuneet useista myymälöistä.

Liugulumikengät / libiet lumijallačit ollah loppiettuhes laukois.

 

lounasseteli – murginbanknottu, murginlippu

Uuden linjauksen mukaan lounasseteleillä voi maksaa myös kaupoissa.

Uvven liinien mugah murginbanknotal voit maksua sežo laukois.

 

maanpuolustustyö – muanpuolistusruado

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön suosio yllätti kurssien järjestäjät.

Omatahtozen muanpuolistusruavon suvaičendu yllätti kursiloin pidäjät / rodih s’urpriizakse kursiloin pidäjile. / Kursiloin pidäjät diivittihes, gu omatahtozen muanpuolistusruado on roinnuh äijile mieleh.

 

markkinatilanne –  markinutilandeh

Katsauksen mukaan markkinatilanne on kohentunut toisen vuosineljänneksen aikana.

Kačahtuksen mugah markinutilandeh on kohennuh toizen vuozinelländeksen aigua.

 

medialukutaito – mediilugumalto / mediiluavendumalto / medienluvendumalto

Tutkijat ovat sillä kannalla, että hyvä medialukutaito vahvistaa demokratiaa.

Tutkijat ollah sidä mieldy / sil kannal, gu hyvä mediilugumalto / mediiluavendumalto / medienluvendumalto lujendau demokruatiedu.

 

mellakkapoliisi – torapolicii

Uutistoimistojen mukaan mellakkapoliisi käytti mielenosoituksen hajoittamisessa tarpeetonta väkivaltaa.

Uudistoimistoloin mugah torapolicii käytti mielenozutuksen hajoitamizes tarbehettomua / liigua vägivaldua.

 

mielipidekirjoitus – mielipidehkirjutus

Mielipidekirjoitus karjalan kielen tilanteesta synnytti kiivaan keskustelun.

Mielipidehkirjutus karjalan kielen tilandeheh näh viritti ravien paginan.

 

mobiilivarmenne – mobil’uvarmendeh

Mobiilivarmenne estäisi varastettujen henkilötietojen väärinkäytön.

Mobiil’uvarmendeh estäs varrastettuloin hengi(lö)tiedoloin viärinkäytön / käyttämizen viärin.

 

neuloosi – hiilavu nieglondan himo, nieglouzu

Tämä talvi on innostanut neulonnan harrastajia niin paljon, että ilmiötä on alettu kutsua neuloosiksi.

Tämä talvi on innostannuh nieglomizen suvaiččijoi muga äijäl, ga ilmivyö kai on ruvettu kuččumah nieglouzakse.

 

näytösoikeudenkäynti – spektaklisuudo, ozutelmusuudo

Monet Euroopan maat pitävät Navalnyin tuomiota Stalinin ajan tyylisenä näytösoikeudenkäyntinä.

Äijät Euroupan muat pietäh tädä Naval’noin nakazaaniedu Stalinan aijan jyttyzenny ozutelmusuvvonnu.

 

osamaksukauppa – vuittimaksolaukku

Kuluttajan kannattaa tarkistaa osamaksukauppan todelliset kulut.

Kuluttajale  pidäy arkistua vuittimaksolaukan tovellizet / oigiet kulut.

 

palopuhe – palopagin, hiilavu pagin

Valmentaja piti palopuheen joukkoeelleen ennen ratkaisuottelua.

Treeneru pidi palopaginan omassah joukkovehele enne piätösotteluu.

 

paraatipaikka – paruadukohtu, -paikku

Uusi kirjasto rakennetaan keskustan paraatipaikalle.

Uuzi kirjasto srojitah / nostetah keskučan paruadukohtah.

 

pidätyskeskus – arestukeskus

Omaisia ei ole päästetty tapaamaan pidätyskeskuksessa olevia.

Omahizii ei laskiettu vastuamah arestukeskukses olijoi.

 

porukkahenki – joukkohengi

Meillä on sellainen porukkahenki, että jokainen otetaan tasavertaisesti huomioon.

Meil on moine joukkohengi, gu jogahizen otammo tazaverdazeh huomavoh.

 

pyramidihuijaus – piramiidumuanitus

Oikeus antoi pitkät vankeustuomiot pyramidihuijauksen pääsyytetyille.

Suudo andoi pitkät vangičusnakazaaniet piramiidumuanituksen piäviäryniekoile / piäviäritettylöile.

 

retkivarustekauppa – pohoduvarustehlaukku

Epidemian hyötyjiä ovat olleet muun muassa retkivarustekaupat.

Epidemien hyödylöih kuulutah paiči muudu pohoduvarustehlaukat.

 

rokotehuijari – rokotehmošenniekku, rokotehtu tariččii muanitelii, rokotehmuanittelii

Yle: Viranomaiset varoittavat, että rokotehuijarille voi menettää rahansa tai henkilökohtaisia tietojaan.

Yle: Virguniekat vakustetah, gu rokotehmuanittelijoile voit menettiä omat dengat libo hengilökohtazii tiedoloi.

 

rokotevastaisuus – rokotehvastažus

Kampanjalla pyritään vaikuttamaan rokotevastaisuuteen.

Kampuanien vuoh pyrritähes vaikuttamah rokotehvastažuoh.

 

räjähdysmäinen – räjähtämizenjyttyine

Vierailut kansallispuistoissa lähtivät räjähdysmäiseen kasvuun.

Käyndät kanzallizih puustoloih lähtiettih räjähtämizenjyttyzeh kazvandah / käyndöin miärät kazvettih räjähtämizenjyttyzeh luaduh.

 

saamelaiskäräjät – saamelazien suudo

Inarissa kokoontuvat saamelaiskäräjät valitsivat uuden puheenjohtajan.

Inaris kerävyi saamelazien suudo valličči uvven paginanvedäjän.

 

sairaanhoitopiiri – voimattomanhoidopiiri

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on epidemian suhteen hyvässä tilanteessa.

Pohjas-Karjalan voimattomanhoidopiiri on epidemien kohtal hyväs tilandehes.

 

selvityshenkilö – sellittäi, sellityshengilö, sellitysristikanzu

Selvityshenkilö lupasi tiedottaa tuloksista kevään aikana.

Sellittäi uskaldi tiijoittua / sanella tuloksih näh keviän aigua.

 

seulontasäännöt – sieglondusiännöt

Kansalliset seulontasäännöt otetaan käyttöön heti.

Kanzallizet sieglondusiännöt otetah käyttöh järgieh.

 

sisäisiin asioihin sekaantuminen   – syväindieloloih segavundu

Ulkoministeri piti tätä valtion sisäisiin asioihin sekaantumisena.

Ulgoaziiministru pidi tädä valdivon segavundannu syväindieloloih.

 

skenaario – scenuarii

Pahimmassa skenaariossa tilanne tulee jatkumaan vielä syksyyn.

Pahembas scenuaries / pahemban scenuarien mugah tilandeh roih jatkumah / rubieu jatkumah moizennu vie sygyzyssäh.

 

sosioekonominen tausta – socioekonoumine roinduperä, taga-ala

Paremman sosioekonominen taustan omaavat pärjäävät paremmin opinnoissaan.

Paremban socioekonoumizen taga-alua / roinduperiä olijat lykystytäh opastundas / opindolois parem.

 

suojateho – suojan effektiivižys / suojueffektiivižys

Rokotteen saaneiden suojatehon tulisi olla yli 90 prosenttia.

Rokottehen suannuzien suojueffektiivižys pidäs ola enäm 90 prosentua.

 

susipartio – hukkupatruli

Susipartion tavoitteena on hälventää ristiriitoja ja erimielisyyksiä.

Hukkupatrulin tavoittehennu on pienendiä / lievendiä risturiidoi da erimieližytty.

 

sähköistyminen – sähköistymine, elektifikacii , sähközekse luajindu / azundu

Tulevina vuosina autoliikenteen sähköistyminen etenee nopeasti.

Tulieloin vuozien aigua autoliikendehen sähköistymine eistyy edehpäi terväh.

 

talousnäkymät – talovusnägymät

Syksyn talousnäkymissä on positiivisia singnaaleja.

Sygyzyn talovusnägymis on pozitiivistu signualua.

 

tappiollinen – hävivölline

Tilikausi jäi tappiolliseksi.

Čottukauzi jäi hävivöllizekse. / Čottuaigu oli hävivölline.

 

tartuntavyyhti – tartunduviihti, tartundanviihti

Muuntoviruksen tartuntavyyhti lähti liikkeelle yökerhosta.

Muuttunuon viirusan tartunduviihti lähti leviemäh yökluubispäi.

 

tietomurto – tiedomurdo

Tietomurron kohteeksi joutuneet hakevat yhtiöltä korvauksia.

Tiedomurron kohteheke / objektakse joudunuot pakitah yhtivölpäi korvavuksii / korvavusmaksuo.

 

tietoverkkorikos – tiedoverkorikos

Puutteellinen tietoturva johti vakavaan tietoverkkorikokseen.

Vajai / paha tiedoturvu vei vagavah tiedoverkorikokseh.

 

totuus- ja sovintokomissio – todevus- da sovindokomissii

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio aloittaa toimintansa tänä vuonna.

Saamelazien todevus- da sovindokomisii algau oman ruandan tänä vuon.

 

tukiverkko – tugiverko

Vapaaehtoiset tarjoavat tukiverkon monelle syrjäytyneelle nuorelle.

Omatahtozet taritah tugiverkon / tugiverkuo äijile syrjäh jätettylöile nuorile.

 

turvallisuusviranomainen – turvalližusvirguniekku

Turvallisuusviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä.

Turvalližusvirguniekat kačotah tilandehen kehittymisty.

 

tuulivoimapuisto – tuulivoimupuusto, tuulivägipuusto

Vaaran kylkeen nousee kymmenen voimalan tuulivoimapuisto.

Vuaran kylgeh nouzou kymmenen voimalan tuulivoimupuusto / tuulivägipuusto

 

työllisyysvaikutus – ruavolližusvaikutus

Uuden tehtaan työllisyysvaikutus on noin kaksisataa henkeä.

Uvven zavodan ruavolližusvaikutus on läs kahtusadua hengie.

 

työkykyinen – ruadovoimaine    

Yhä useammat eläkeikäiset ilmoittavat olevansa täysin työkykyisiä.

Puaksum endisty eläkehigähizet sanotah, gu hyö vie voidas ruadua / maltetas ruadua/ vie ollah ruadovoimazet.

 

työmarkkinatilanne – ruadomarkinutilandeh

Työ- ja elinkeinoministeriö odottaa työmarkkinatilanteen piristymistä.

Ruado- da eloikeinoministerstvu vuottau ruadomarkinutilandehen ravenemistu / viriemisty / bodrenemistu.

 

työssäoppiminen – ruavosopastundu

Uudeksi väyläksi työmarkkinoille tarjotaan työssäoppimista.

Uvvennu dielonnu ruadomarkinoile taritah ruavosopastundua.

 

työvoimapula – ruadovägivajavus / ruadajien vajavus

Hoitoalaa uhkaa vaikea työvoimapula jo muutaman vuoden kuluttua.

Hoidoalua varaittau jygei ruadovägivajavus /ruadajien vajavus jo sen-tämän vuvven peräs.

 

uhkasakko – varaitusštruaffu / vakustusštruaffu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto asetti yritykselle 100 000 euron uhkasakon.

Kilbu- da kuluttajanvirrasto pani yrityksile 100 000 euron vakustusštruafun.

 

vahva tunnistaminen – luja tunnistamine

Verkko-ostosten väärinkäyttö on helppo torjua vahvan tunnistamisen avulla.

Verko-ostoksien viärinkäyttö on kebjei estiä lujan tunnistamizen vuoh.

 

verkkopankkitunnus – verkobankutunnus

Älä koskaan anna verkkopankkitunnuksiasi, jos niitä kysellään sähköpostissa.

Nikonzu älä anna omua verkobankutunnustu, kyzeltänneh sidä sähköpoštači.

 

viimeistely – loppuvarustandu, -mine / loppuhvarustandu

Lain viimeistely vaatii vielä yhden käsittelyn lakivaliokunnassa.

Zakonan loppu(h)varustandah niškoi vie pidäy yksi kaččelendu zakonanvalličendukunnas.

 

vintage-muoti – vintage-moudu, vintažnoi moudu

Nuoriso arvostaa vintage-muotia tyylin lisäksi myös ekologisista syistä.

Nuorižo arvostau / suvaiččou vintage-moudua stiil’an ližäkse sežo ekolougien dieloloin täh / ekolougižuon täh.

 

virusmuunnos – muuttunuh viirussu, viirusanvariantu

Herkästi tarttuva virusmuunnos pelottaa terveysviranomaisia.

Herkäh tartui muuttunuh viirussu / viiruasnvariantu  varaittau tervehysvirguniekkoi.

 

viruskanta – viirussukandu, viirusankandu

Uusi virusmuunnos saattaa syrjäyttää vanhan viruskannan keväällä.

Uuzi viirusanvariantu voibi siirdiä tielpäi / syrjäh vahnan viirussukannan keviäl.

 

ylikapasiteetti – ylikapazitiettu

Tuotannon ylikapasiteetti johtaa hintojen ja kannattavuuden laskuun.

Tuotandon ylikapazitiettu viey hinnoin da kannattavuon pakundah / laskendah / pienenemizeh.

 

ympäristövaikutus – ymbäristövaikutus

Ennen rakennuslupaa tutkitaan tehtaan ympäristövaikutus.

Enne srojimislubua tutkitah zavodan ymbäristövaikutus.