Urheilušanašto – Urheilusanasto (vienankarjala–suomi)

Kerännyt karjalan sanakirja- ja sanastotyönkurssilla: Tarja Hätinen
Tarkistanut: Olga Karlova

Sanat on jaettu kymmeneen luokkaan Liikunnan ja urheilun asiasanasto -teoksen (Meriläinen 1989: 175–206) mukaan, ja sanojen taivutusmalli perustuu Raija Pyölin teokseen Sanakirja karjala-suomi. Nominit esitetään yksikön nominatiivissa, genetiivissa ja partitiivissa sekä monikon partitiivissa. Verbeistä annetaan preesensin yksikön 1. ja 3. sekä monikon 3. persoonamuodot. Pystyviivalla (|) erotetaan sanan taipumaton osa, ja taivutuspäätteiden edellä on yhdysmerkki (-). Yhdyssanan alkuosa erotetaan kahdella viivalla (||).

Sanastoon kerättyjä sanoja on poimittu useista eri lähteistä: runsas kirjallisuusluettelo linkkineen löytyy sanalistan lopusta.

1. Ylehiset termit

kuormitu|š s. (-kšen, -šta, -kšie) kuormitus

urheilu||kun|to s. (-non, -tuo, -toja) urheilukunto

taš|o s. (-on, -uo, -oja) taso

2. Oikevuš

la|ki s. (-jin, -kie, -kija) laki

urheilu||seur|a s. (-an, -ua, -oja) urheiluseura

3. Kašvatuš, opaššuš

kerh|o s. (-on, -uo, -oja) kerho

urheilukoulu s. (-n, -o, -ja) urheilukoulu

urheilu||leiri s. (-n, -e, -jä) urheiluleiri

urheiluministerij|ö s. (-n, -yö, -öjä) urheiluministeriö

4. Ruato, vällällini aika, joutoaika

harraššu|š s. (-kšen, -šta, -kšie) harrastus Ks. himoruato, hobbi

hiihto||lom|a s. (-an, -ua, -ija) hiihtoloma

himo||rua|to s. (-von, -tuo, -toja) harrastus Ks. harraššuš, hobbi

hobbi s. (-n, -e, -ja) harrastus Ks. harraššuš, himoruato

5. Ravinto, tervehyš

hieron|ta s. (-nan, -tua, -toja) hieronta

juom|a s. (-an, -ua, -ija) juoma

kyly s. (-n, -ö, -jä) sauna (rakennus), saunasta lämmitettynä: kyly, kylpy

levähtämi|ni s. (-sen, -stä, sie) lepo, lepääminen

liikun|ta s. (-nan, -tua, -toja) liikunta

šuihku s. (-n, -o, -ja) suihku

šyomi|ne s. (-šen, -štä, -šie) ruoka, syötävä; syöminen

tervehyš s. (-ön, -ttä, -isie/-kšie) terveys

un|i s. (-en, -ta, -ie) uni

vitamiini s. (-n, -e, -ja) vitamiini

6. Suunnittelemini, rakentamini, šuorituspaikat

alppi||hiih|to||kešku|š s. (-kšen, -šta, -kšie) alppihiihtokeskus

avan|to s. (-non, -tuo, -toja) avanto

čeri s. (-n, -e, -jä) 1. raja, rajaviiva, -pyykki; piiri, pesä (pelissä) 2. kuv. kohtuullisen, kunnollisen, sopivan ja säädyllisen käyttäytymisen rajasta; oma ala t. paikka 3. määräaika, määräys Ks.
pešä

hank|i s. (-en, -ie, -ja) hanki Ks. lumihanki, umpihanki

hiek|ka s. (-an, -kua, -koja) hiekka; ||kent|tä s. (-än, -tyä, -tijä) hiekkakenttä

hiihto||la|tu s. (-vun, -tuo, -tuja) hiihtolatu; ||selˈlˈ|a s.(-an, -ua, -oja) hiihtolatu Ks. latu,
sukšilatu

jiä||halli s. (-n, -e, -ja) jäähalli

kalliv|o s. (-on, -uo, -oja) kallio

kent|tä s. (-än, -yä, -tijä) kenttä Ks. urheilukenttä

kork|ka s. (-an, -kua, -koja) mäki Ks. mäki, termä

la|tu s. (-vun, -tuo, -tuja) latu Ks. hiihtolatu, šukšilatu, selˈlˈa

luissin||kent|tä s. (-än, -tyä, -tijä) luistelukenttä

mä|ki s. (-en, -kie, -kijä) mäki Ks. korkka, termä

nurm|i s. (-en, -ie, -ija) (luonnon)niitty, nurmi; harv. nurmikko, nurmikenttä t. keto;
||kent|tä s. (-än, -tyä, -tijä) nurmikenttä

peš|ä s. (-än, -yä, ijä) pesä 1a. eräs polttopallon tapainen peli tai eräänlainen noppapeli; rauhoitettu alue tai maali tällaisissa peleissä 1b. pieni aitaus, johon porot ajetaan merkittäviksi 1c. taimen istutuskuoppa 1d. piipun tai lusikan pesä 2a. eläimen pesä 2b. edelliseen liittyvää laajentunutta käyttöä 2c. perheen omaisuus; jäämistö 2d. alku-, syntyperä 2e. kasvin juuristo sipuleineen t. mukuloineen; tupas 2f. kuvainnollinen käyttö Ks. čeri

smart-kent|tä s. (-än, -tyä, -tie) älykenttä, viisas kenttä, harjoittelija saa ohjeita Wi-Fi-verkon kautta Ks. kenttä, urheilukenttä

stadioni s. (-n, -e, -ja) stadion

sel’l’|a s. (-an, -ua, -oja) latu, suksen jälki

šukši||la|tu s. (-vun, -tuo, -tuja) hiihtolatu Ks. hiihtolatu, latu, selˈlˈa

term|ä s. (-än, -yä, -ijä) mäki Ks. mäki, korkka

ual|to s. (-lon, -tuo, -toja) aalto

umpi||hank|i s. (-en, -ie, -ja) umpihanki Ks. hanki, lumihanki

uinti||al|laš s. (-tahan, -lašta, -tahie) uima-allas

uima||halli s. (-n, -e, -ja) uimahalli

urheilu||aloveh s. (-en, -ta, -ie) urheilualue

urheilu||kent|tä s. (-än, -tyä, -ijä) urheilukenttä

urheilu||kešku|š s. (-kšen, -šta, kšie) urheilukeskus

urheilu||kompleksi s. (-n, -e, -ja) urheilukokonaisuus; urheilukeskittymä

voimistelu||šali s. (-n, -e, -ja) voimistelusali

7. Vuattiet, varuštehet, välinehet

ahkiv|o s. (-on, -uo, -oja) ahkio, pulkka Ks. pul(u)kka pulkka

biljardi||kep|pi s. (-in, -ie, -pijä) biljardimaila; ||stol|a s. (-an, -ua, -ija) bijardipöytä

čoh|o s. (-on, -uo, -oja) kypärä

čun|a s. (-an, -ua, -ie) kelkka Ks. kelkka

hat|tu s. (-un, -tuo, -tuja) hattu

hokki||kenk|ä s. (-än, -yä, -ijä) nastakenkä Ks. šiippakenkä

hualari s. (-n, -e, -ja) s. haalari Ks. kombinesoni

jalka||pall|o s. (-on, -uo, -oja) jalkapallo

juatr|a s. (-an, -ua, -ie) kuula Ks. kuula

kakla||paik|ka s. (-an, -kua, -koja) kaulaliina

karhuanta||telineh s. (-en, -tä, -ie) kiipeilyteline

kegl’|a s. (-an, -ua, -oja) keila

keijä|š s. (-hän, -štä, -hie) keihäs

kelk|ka s. (-an, -kua, -koja) kelkka Ks. čuna

kep|pi s. (-in, -pie, -pijä) maila Ks. maila

kiek|ko s. (-on, -kuo, -koja) kiekko

kilpa||šoutu||veneh s. (-en, -tä, -ie) kilpasoutuvene

kin|naš s. (-tahan, -našta, -tahie) kinnas

kombinesoni s. (-n, -e, -ja) haalari Ks. hualari

konat|ta s. (-an, -tua, -tuja) köysi, paksu nuora, touvi Ks. köysi, rossi

koripall|o s. (-on, -uo, -oja) koripallo; || peš|ä s. (-än, -yä, -ijä) koripallokori

kuul|a s. (-an, -ua, -ie) kuula

käsi||pall|o s. (-n, -uo, -oja) käsipallo; ||pump|pu s. (-un, -puo, -puja) käsipumppu

köy|si s. (-ven, -ttä, -sie) köysi Ks. konatta, rossi

lak|ki s. (-in, -kie, -kija) lakki, pipo

lau|ta s. (-van, -tua, -toja) lauta Ks. myös SUP-lauta

lento||pall|o s. (-on, -uo, -ja) lentopallo; ||verk|ko s. (-on, -uo, -ja) lentopalloverkko

luis|sin s. (-timen, -sinta, -timie) luistin

luitoč|ču s. (-un, -čua, -čuja) liukuri

lumi||jalač|či s. (-in, -čie, -čija) lumikenkä; ||kenk|ä s. (-än, -yä, – ijä); lumikenkä; ||tyk|ki s.
(-in, -kie, -kijä) lumitykki

mail|a s. (-an, -ua, -oja) maila Ks. keppi

mat|to s. (-on, -tuo, -toja ) matto

meččä||šukš|i s. (-en, -ie, -ja) metsäsuksi Ks. šukši

mel|a s. (-an, -ua, -oja) mela

moto||čun|a s. (-an, -ua, -oja) moottorikelkka Ks. mouttorikelkka

mouttori||kelk|ka s. (-an, -kua, -koja) moottorikelkka Ks. motočuna; ||pyör|ä s. (-än, -yä,
-iä) moottoripyörä

muali s. (-n, -e, -ja) maali Ks. veräjä

noja||pu|u s. (-un, -uta, -ita) nojapuu

očča||nauh|a s. (-an, -ua, -oja) otsapanta

pain|o s. (-on, -uo, -oja) paino

pall|o s. (-on, -uo, -oja) pallo

pilli s. (-n, -e, -jä) pilli Ks. piisku

piisku s. (-n, -o, -ja) pilli, pyypilli Ks. pilli

polku||pyör|ä s. (-än, -yä, -ie) polkupyörä

potku||čun|a s. (-an, -ua, -ie) potkukelkka; ||kelk|ka s. (-an, -kua, -koja) potkukelkka

pualik|ka s. (-an, -kua, -koja) 1. lyöntimaila, kyykän peliväline, palikka, kapula 2.

pesukarttu Ks. viestipualikka

pukšu|t s. (-jen, -ja) housut

pul(u)k|ka s. (-an, -ua, -ija) ahkio, pulkka Ks. ahkivo

puola||pu|u s. (-un, -uta, -ita) puolapuu

rep|pu s. (-un, -puo, -puja) reppu

rossi s. (-n, -e, -ja) köysi (paksu) Ks. konatta, köysi

rul’ačun|a s. (-an, -ua, -ie) rattikelkka

räpil|ä s. (-än, -yä, -öjä) räpylä

šauv|a s. (-an, -ua, -oja) sauva

šiippa||kenk|ä s. (-än, -yä, -ijä) nastakenkä Ks. hokkikenkä

šort|at s. (-tien, -tie) shortsit

šukš|i s. (-en, -ie, -ija) suksi; luistelusukšet, perintehiset šukšet

šukši||jalač|či s. (-in, -čie, -čija) hiihtokenkä, mono; ||kenk|ä s. (-n, -yä, -ijä) hiihtokenkä,
mono; ||kep|pi s. (-in, -ie, -pijä) suksisauva; ||šauv|a s. (-an, -ua, -oja) suksisauva; ||si|je s.
(-tien, -jettä, -teitä) suksiside; ||stupni s. (-n, -e, -ja) hiihtokenkä; ||voi|je s. (-tien, -jetta, -teita) suksivoide

SUP-||lau|ta s. (-van, -tua, -toja) SUP-lauta, suppailulauta

tak|ki s. (-in, -kie, -kija) takki

tank|o s. (-on, -uo, -oja) tanko

tennis||stol|a s. (-n, -ua, -ija) pöytätennis

uima||pukšu|t s. (-jen, -ja) uimahousut; ||pu|ku s. (-vun, -kuo, -kuja) uimapuku

uinti||lak|ki s. (-in, -kie, -kija) uintilakki

urheilu||miek|ka s. (-an, -kua, -koja) urheilumiekka

urheilu||pu|ku s. (-vun, -kuo, -kuja) urheilupuku

van|neh s. (-tehen, -nehta, -tehie) vanne

veneh s. (-en, -tä, -ie) vene

veräj|ä s. (-än, -yä, -ie) maali Ks. maali

voimistelu||lait|eh s. (-tehen, -ehta, -tehie) voimistelulaite; ||renkah|at s. (-ien, -ie) voimistelurenkaat

8. Kilpailut, tapahtumat, kisat, pivot

ai|ka s. (-jan, -kua, -koja) aika

ajo||kilpailu s. (-n, -o, -ja) ajokilpailu

diplomi s. (-n, -e, -ja) diplomi

evtuš|tua v. (-šan, -tau, -šetah) edustaa

evtuštaj|a s. (-an, -ua, -ie) edustaja

festivali s. (-n, -e, -ja) (urheilu)tapahtuma

finali s. (-n, -e, -ja) loppukilpailu, -ottelu

henkilö||kilpailu ~ yksityis||kilpailu s. (-n, -o, -ja) henkilökohtainen kilpailu ⁓ yksilökilpailu

hop|ie s. (-ien, -ieta, -eita) hopea

jouk|ko s. (-on, -kuo, -koja) joukkue Ks. joukkoveh; ||kilpailu s. (-n, -o, -ja) joukkuekilpailu Ks. henkilökilpailu ~ yksityiskilpailu, kilpailu

joukkoveh s. (-en, -ta, -ie) joukkue Ks. joukko

kešä||urheilu s. (-n, -o, -ja) kesäurheilu

kilpa||šou|tu s. (-vun, -tuo, -tuja) kilpasoutu

kis|ata v. (-uan, -uau, -atah) 1. kisata, leikkiä, kilpailla 2. hyppiä, tanssia, karkeloida 3. pelata 4. soittaa

kisualˈ|lˈa v. (-en, -ou, -lˈah) kisata, tanssia, hyppiä

kul|ta s. (-lan, -tua, -tija) kulta

mat|ka s. (-an, -kua, -koja) matka, matkanteko, kulku, siirtyminen

marafoni s. (-n, -e, -ja) maratoni; ||šarj|a s. (-an, -ua, -oja) maratonisarja

muasteri s. (-n, -e, -ja) mestari, taituri; etevästä, kyvykkäästä

muasteru|š s. (-on, -tta, -kšie/-isie) mestaruus; ||kilpailu s. (-n, -o, -ja) mestaruuskilpailu

metali ⁓ mitali s. (-n, -e, -ja) mitali; kulta-, hopie-, pronššimetali kulta-, hopea-, pronssimitali

muailman muasteruon kilpailu s. (-n, -o, -ja) maailmanmestaruuskilpailu Ks. kilpailu

numer|o s. (-on, -uo, -oja) numero

olimpija||kis|a s. (-an, -ua, -oja)

ošanottaj|a s. (-an, -ua, -ie) osanottaja, osallistuja

ošallistuj|a s. (-an, -ua, -ie)

ottelija s. (-an, -ua, -oita) ottelija Ks. taistelija

ottelu s. (-n, -uo, -ja) ottelu

palkita v. (-palkičen, palkiččou, palkitah)

pall|o s. (-on, -uo, -oja) pallo

partn’ori s. (-n, -ie, -ja) tukija, sponsori

piä||jouk|ko s. (-on, -kuo, -koja) edustusjoukko

sekunti||mittari s. (-n, -e, -ja) sekuntikello

startti||tarkissu|s s. (-kšen, -šta, -kšie) lähtötarkistus

taistelij|a s. (-an, -ua, -oita) ottelija Ks. ottelija

talvi||urheilu s. (-n, -o, -ja) talviurheilu

tulo|š s. (-kšen, -šta, -kšie) tulos

turnau|š s. (-kšen, -šta, -kšie) turnaus

tuulettami|ni s.(-sen, -sta, -sie) tuulettaminen

tuulet|tua v. (-an, -tau, -etah) tuulettaa

tuuletu|š s. (-kšen, -šta, -šie) tuuletus

urheilu||šuavutu|š s. (-kšen, -šta, -kšie) urheilusaavutus

urheilu||turisti s. (-n, -e, -ja) urheiluturisti

urheilu||turismi s. (-n, -e, -ja) urheiluturismi

vaštuštaj|a s. (-an, -ua, -jie) vastustaja

video||kamer|a s. (-an, -ua, -oja) videokamera

viesti||pualik|ka s. (-an, -kua, -koja) viestikapula

vihelly|š s. (-kšen, -štä, -šie) vihellys

voittaj|a s. (-an, -ua, -ie) voittaja

voit|tua v. (-an, -tau, -etah) voittaa, saada voitto

väli||ai|ka s. (-jan, -kua, -koja) väliaika

9. Liikuntamuuvvot, urheilulajit

ajel|la v. (-en, -ou, -lah) polkupyörällä ajella polkupyörällä

alppi||hiih|to s. (-on, tuo, -toja) alppihiihto

am|puo v. (-mun, -puu, -mutah) ampua

biljardi s. (-n, -e, -ja) biljardi

čukellu|š s. (-kšen, -šta, -kšie) sukellus

čukeltami|ni s. (-sen, -sta, -sie) sukeltaminen

čukel|tua v. (-lan, -tau, -letah) sukeltaa

čur|ata v. (-uan, -uau, -atah) laskea mäkeä Ks. čurnie

čurni|e v. (-n , -u, -tah) laskea mäkeä Ks. čurata

dzyd|o ⁓ dzˈudo s.(-n, -uo, -oja) judo

ekstremalini hiih|to s. (-on, -tuo, -toja) erikoispitkä hiito

gorodki s. (-n, -e, -ja) peli, venäläinen kyykkää muistuttava peli, linnapeli

harjottelu s. (-n, -o, -ja) harjoittelu

harraš|tua v. (-šan, -tau, -šetah) urheiluo harrastaa urheilua

heit|tyä v. (-än, -täy, -etäh) heittää

heit|ellä v. (-telen, -telöy, -elläh) heitellä

he|poni s. (-posen, -voista, -posie) hevonen Ks. račču

hiih|ellä v. (-telen, -telöy, -elläh) hiihdellä

hiih|tyä v. (-än, -täy, -etäh) hiihtää Ks. šukšittua;

hiihtyä luisteluhiihtuo hiihtää luisteluhiihtoa/hiihtää vapaalla
hiihtotyylillä
hiihtyä perintehistä hiihtuo hiihtää perinteisellä hiihtotyylillä

hokkei s. (-n, -ta, -loita) jääkiekko Ks. jiäkiekko

hyp|pie v. (-in, -piy, -itäh) hyppiä

hyp|py s. (-yn, -pyö, -pyjä) hyppy

hypähy|š s. (-kšen, -štä, kšie) hypähdys

hyp|ätä v. (-pyän, -pyäy, -ätäh) nuorua hypätä narua

jalka||pall|o s. (-on, -uo, -oja) jalkapallo

jakšau|tuo v. (-vun, -tuu, -vutah) riisua, riisuutua

jiä|kiek|ko s. (-on,- kuo, -koja) jääkiekko Ks. hokkei; ||pall|o s. (-on, -uo, -oja) jiäpallo

juokšu s. (-n, -o, -ja) juoksu

juokšomi|ni s. (-sen, -sta, – sia) juokseminen

juo|šša v. (-kšen, -kšou, -ššah) juosta

karate s. (-n, -ta, -ja) karate

kilpa||šou|tu s. (-vun, -tuo, -tuja) kilpasoutu

koira||valˈlˈakko||aj|o s. (-on, -uo- -oja) koiravaljakko-ajo

kori||pallo||peluaj|a s. (-an, -ua, ija) koripalloilija

kuperkeik|ka s. (-an, -kua, -koja) kuperkeikka

kuri s. (-n, -e, -ja) 1. polttopallon tapainen peli; tässä pelissä käytetty pallo 2. kuri, järjestys, komento; kuritus

kylven|tä v. (-nän, -tyä, -töjä) järvessä järvessä uinti

kyyk|kä s. (-än, -kyä, -kie) kyykkä

käsi||pall|o s. (-n, -uo, -oja) käsipallo

kävel|lä v. (-en, -öy, -läh) kävellä

käy|vä v. (-n, -pi, -väh) avannošša/avantoh käydä avannossa

lento||pall|o s. (-on, -uo, -ja)

leuvan||noššan|ta s. (-nan, -tua, -toja) leuanveto

liikun|ta s. (-nan, -tua, -toja) liikunta

lua|tie v. (-jin, -tiu, -jitah ) muali tehdä maali

luis|sella v. (-telen, -telou, -sellah) luistella

luistel|u s. (-un, -uo, -uja) luistelu

ly|yvvä v. (-ön, -öy, -yvväh) ) kiekko veräjäh lyödä kiekko maaliin, tehdä maali

lyön|ti s. (-nin, -tie, -tijä) lyönti

mel|uo v. (-on, -ou, -otah) meloa

miekkailu s. (-n, -o, -ja) miekkailu

noš|tua v. (-šan, -tau, -šetah) leukua nostaa leukaa, leuanveto

nouš|u s. (-un, -uo, -uja) nousu

nyrkkeily s. (-n, -ö, -jä) nyrkkeily

pot|kie v. (-in, -kiu, -kitah) 1. potkia 2. laskea nuottaa

purjeh|tie v. (-in, -tiu, -itah) purjehtia

purjehu|š s. (-kšen, -šta, -kšie) purjehdus

pyörit|tyä v. (-än, täy, -etäh) vannehta pyörittää vannetta

rač|ču s. (-un, -čuo, -uja) ratsu Ks. heponi

šalipall|o s. (-on, -uo, -oja) salibandy [-bändi], “sähly”, kaukalopalloa musituttava sisäpeli

šauv|a s. (-an, -ua, -oja) sauva; ||kävely s. (-n, -ö, -jä) sauvakävely

šeisat|tuo piän piällä v. (-un, -tuu, -utah piän piällä) asettua seisomaan päällään

šil|ta s. (-lan, -tua, -toja) silta voimistelussa

šou|tua v. (-van, -tau, -vetah) soutaa

sport|ti s. (-in, -tie, -tija) urheilu Ks. urheilu

športui|ja v. (-čen, -ččou, -jah) urheilla Ks. urheilla

šukšit|tua v. (-an, -tau, -etah) hiihtää Ks. hiihtyä

šuoriu|tuo v. (-vun, -tuu, -vutah) 1. pukeutua, 2. valmistautua

suppail|u s. (-un, -uo, -uja) ~ SUP (enkl. Stand up paddle surfing) ark. suppailu, suppaileminen

SUP-||lau|ta||-joog|a s. (-an, -ua, -ija) SUP-jooga; ||-ualtolautail|u s. (-un, -uo, -uja) Sup-aaltolautailu

taito||voimistelu s. (-n, -o, -ja) taitovoimistelu

talvi||aj|o s. (-on, -uo, -oja) talviajo; ||urheilu s. (-n, -o, -ja) talviurheilu

tanšši|e v. (-n, -u, -tah) tanssia

tenni|s s. (-ksen, -stä, -ksie) tennis

ui|ja v. (-n, -pi, -jah) uida

uimi|ni s. (-sen, -sta, -sie) uiminen

umpi||hanki||hiih|to s. (-on, -tuo, -toja) ~ umpilumihiihto umpihankihiihto

uin|ti s. (-nin, -tie, -teja) uinti

urheil|la v. (-en, -ou, -lah) urheilla Ks. sportuija

urheil|u s. (-un, -uo, -uja) urheilu Ks. sportti

voimissel|la v. (-en, -lou, -lah) voimistella

voimistelu s. (-n, -o, -ja) voimistelu

vuoro||juokšu s. (-n, -o, -ja) viestijuoksu

ylehis||urheilu s. (-n, -o, -ja) yleisurheilu

10. Harraštajat, urheilijat

alppi||hiih|to||urheilij|a s. (-an, -ua, -oita) alppihiihtourheilija

dzˈudoisti s. (-n, -e, -ja) judoka

harraštaj|a s. (-an, -ua, -ie) harrastaja

hiihtäj|ä s. (-än, -yä, -ie) hiihtäjä

hyppyäj|ä s. (-än, -yä, -ie) hyppääjä

jalka||palloilij|a s. (-an, -ua, -ie) jalkapalloilija

joukkoveh s. (-en, -ta, -ie) joukkue

juoksij|a s. (-an, -ua, -ie) juoksija

kisa||tovarissa s. (-an, -ua, -ie) pelitoveri, pelikaveri Ks. pelitoveri

koira||val’l’akko||urheilij|a s. (-n, -ua, -ie) koiravaljakkourheilija

lento||pall|o||peluaj|a s. (-an, -ua, -ie) lentopalloilija

liikunnan||ohjuaj|a s. (-n, -ua, -ie) liikunnanohjaaja; ||opaštaj|a s. (-n, -ua, -ie) liikunnanopettaja

luistelij|a s. (-an, -ua, -ie) luistelija

meluaj|a s. (-an, -ua, -ie) meloja

miekkailij|a s. (-an, -ua, -ie) miekkailija

muali||vah|ti s. (-in, -tie, -tija) maalivahti Ks. veräjänvarteiččija

nyrkkeilij|ä s. (-än, -yä, -ie) nyrkkeilijä

pain|o||urheilij|a s. (-an, -ua, -ie) painourheilija

peli||toveri s. (-n, -e, -ja) pelitoveri, pelikaveri; ||tovarissa s. (-an, -ua, -ie) pelitoveri, pelikaveri Ks. kisatovarissa

peluaj|a s. (-n, -ua, -ie) pelaaja

pyöräilij|ä s. (-än, yä, -ie) pyöräilijä

ryhm|ä s. (-än, -yä, -ie) ryhmä

šeka||jouk|ko s. (-on, -kuo, -koja) sekajoukkue

taistelij|a s. (-an, -ua, -ie) ottelija Ks. ottelija

taito||voimistelij|a s. (-an, -ua, -ie) taitovoimistelija

tenniksen||peluaj|a s. (-an, -ua, -ie) tennispelaaja

treneri s. (-n, -ie, jä) valmentaja Ks. valmentaja

uimari s. (-n, -e, -ja) uimari

urheilij|a s. (-an, -ua, -ie) urheilija

valmentaj|a s. (-an, -ua, -ie) valmentaja Ks. treneri

vaštuštaj|a s. (-an, -ua, -ie) vastustaja

veräjän||varteiččij|a s. (-an, -ua, -ie) maalivahti Ks. mualivahti

voimistelij|a s. (-an, -ua, -ie) voimistelija

ylehis||urheilu||urheilij|a s. (-an, -ua, -ie) yleisurheilija