Kiännöstiijolline sanasto livvinkarjalakse

Luadijat: Natalia Giloeva, Milla Tynnyrinen da karjalan kiännösseminuaran II opastujat

Tämä kiännöstiijolline sanasto on luajittu Kiännä!-projektan (2015–2019) hantuzis piettylöin luvendoloin pohjal da tävvendetty karjalan kiännösseminuaran II ruadopajas. Sanastos on käytetty lähtehinny sežo Natalia Giloevan, Milla Tynnyrizen da kiännösseminuaran kučuttuloin pagizijoin luvendovuittiloi.

*

asiatekstien kääntäminen – aziitekstoin kiändämine

asioimistulkkaus – dielontulkavus

auktorisointi – autorizoičendu

av-kääntäminen – av-kiändämine

dubbaus – dubliiruičendu

eksplisiittisyyden muutos – ekspliziittižyön muutos

eksplisiittistäminen – ekspliziittistämine

ekspressiivinen teksti – ekspressiivine tekstu

ekvivalenssi – ekvivalensi

epäsuora käännös – ebäsuoru kiännös, kierdäi kiännös

erikoisalojen kääntäminen – eričysaloin kiändämine

esteettinen kääntäminen – esteettine kiändämine

globaalit käännösstrategiat – globualit kiännösstrategiet

implisiittistäminen – impliziittistämine

informatiivinen teksti – informatiivine tekstu

interferenssi – interferencii

intersemioottinen kääntäminen – intersemiottine kiändämine

itsekäännös – ičenkiännös

karjalannos – kiännös karjalakse

kaunokirjallinen kääntäminen – kaunehkirjalline kiändämine

keinotekoinen vastine – keinotegoine vastineh

kielipari – kielipuaru

kiännösratkaisu – kiännöspiätös

kohdejärjestelmä – kohtehsistiemu

kohdekieli – kohtehkieli

kohdekulttuuri – kohtehkul’tuuru

kohdeyleisö – kohtehjoukko

konferenssitulkkaus – konferensiitulkavus

konsekutiivitulkkaus – vuorotulkavus

konekääntäminen – konehkiändämine

kotouttava, kotouttaa – kodivuttai, kodivuttua

kuiskaustulkkaus – šupahtustulkavus

kuvailutulkkaus – kuvailutulkavus

käyttäjäkeskeinen kääntäminen – käyttäjänkeskeine kiändämine

käännettävyys – kiännettävys

käännös – kiännös

käännöshistoria – kiännöshistourii

käännöskommentti – kiännöskommentu

käännöskonventiot – kiännöskonvenciet

käännöslaina – kiännöslaihin

käännösmuisti – kiännösmusto

käännösmuistiohjelma – kiännösmustoprogrammu

käännösnormit – kiännösnormat

käännöspalvelu – kiännöspalvelu

käännösprosessi – kiännösprocessu

käännössiirtymä – kiännössiirdymy

käännösstrategia – kiännösstrategii

käännössuhde – kiännösväli

käännösteknologia – kiännöstehnolougii

käännösteoria – kiännösteorii

käännöstilanne – kiännöstilandeh

käännöstoimisto – kiännöstoimisto

käännösuniversaalit – kiännösuniversalit

käännösvariantti – kiännösvariantu

käännösviestintä – kiännösviestindy

kääntäjä – kiändäi

kääntäjän kompetenssi – kiändäjän kompetencii

kääntäjän ongelmanratkaisu – kiändäjän probliemanpiätös

kääntäjänopetus – kiändäjänopastus

kääntäminen – kiändämine

kääntämisen ekologia – kiändämizen ekolougii

kääntämisen etiikka – kiändämizen eetiekku

laadunvarmistus – luavunvarmistus

lainasana – laihinsana

leksikaalinen aukko – sanastolline loukko, leksikolougine loukko

lokalisointi – lokalizoičendu, paikallistamine, alovehellistamine

luonnollinen vastine – luonnolline vastineh

lähtökieli – lähtökieli

lähtökulttuuri – lähtökul’tuuru

neologismi – neologismu

oikeustulkki – oigevustulki

operatiivinen teksti – operatiivine tekstu

operatiivisemotionaalinen teksti – operatiivisemocionualine tekstu

osittainen vastine – vuitittaine vastineh

paikalliset käännösstrategiat – paikallizet kiännösstrategiet

parafraasi – parafruazu

polysysteemiteoria – polisistiemuteorii

postkolonialistinen käännöstutkimus – jälgikolonialistine kiännöstutkimus

pragmaattinen kääntäminen – pragmuattine kiändämine

raakakäännös – ruohkukiännös

rinnakkaisteksti – rinnakkastekstu

sananmukainen käännös – sananmugahine kiännös

sanastotyö – sanastoruado

segmentti – segmentu

sisälukija – syväinlugii

skoposteoria – skoposteorii

suomennos – kiännös suomekse

takaisinkäännös – järillehkiännös

tiedonhaku – tiijoneččo

tietokoneavusteinen kääntäminen – tiedokonehavustehine kiändämine

tilannevastine – tilandehvastineh

toimeksiantaja – toimekseandai

toimittava kääntäminen – toimittai kiändämine

tulkkaus – tulkavus

työkieli – ruadokieli

täysi vastine – täyzi vastineh

vastaanottaja – vastahottai

vastine – vastineh

vastinehdotus – vastinehehoitus

vapaa käännös – välly kiännös

vieraannuttava, vieraannuttaa – vieraittai, vieraittua

viestintätilanne – viestindytilandeh

viittomakielen tulkkaus – viiputuskielen tulkavus

vähän käännetyt kielet – vähän kiännetyt kielet

välikieli – välikieli