Karjalan kielen tutkimuskysymyksiä (2019)

Pagin paginua jatkau: karjalan kielen tutkimuskysymyksiä (2019)

Luentokokonaisuus Pagin paginua jatkau esittelee Itä-Suomen yliopistossa tehtävää karjalan kielen tutkimusta, ja sillä toimii luennoitsijoina joukko Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijoita ja opettajia. 2010-luvulla Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu erityisesti Suomen Raja-Karjalassa puhuttua karjalan kieltä, ja myös suurin osa Pagin paginua jatkau -videoista käsittelee rajakarjalaismurteita. Karjalan kieli elää kuitenkin vahvasti myös nykyajassa, ja yksi videoista käsitteleekin karjalan kielen nykytilannetta, karjalaksi kääntämistä ja uuden sanaston luomista. Luentokokonaisuuden aloittaa johdantoluento, jolla tutustutaan yleisesti Raja-Karjalan historiaan ja siellä puhuttuun karjalaan. Päätösluennolla käydään puolestaan läpi rajakarjalaismurteista tehtyä tutkimusta 1800-luvulta 2010-luvulle. Jokainen video on kuitenkin itsenäinen kokonaisuutensa, ja voit katsoa videot haluamassasi järjestyksessä. Tervetuloa tutustumaan karjalan kielen tutkimuskysymyksiin!

***

Luventokokonaisuš Pagin paginua jatkau ošuttau Päivännoušu-Šuomen yliopistošša luajittavua karjalan kielen tutkimušta, ta luventojen pitäjinä on joukko Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen tutkijua ta opaštajua. 2010-luvulla Päivännoušu-Šuomen yliopistošša on erityisešti tutkittu Šuomen Raja-Karjalašša paistuo karjalan kieltä, ta enimmät Pagin paginua jatkau -videoloista ollah niisi rajakarjalaismurtehista. Ka karjalan kieli kuiteski eläy nykyaikuaki, ta yheššä näistä videoloista šanellah karjalan kielen nykytilantehešta, karjalakši kiäntämiseštä ta uuvven šanašton luatimisešta. Luventokokonaisuš alkau alotušluvennolla, kumpasella voit ylehisešti tuttavuštuo Raja-Karjalan historijah ta šielä paistuh karjalan kieleh. Lopetušluvennolla puoleštah kačellah rajakarjalaisista murtehista luajittuo tutkimušta 1800-luvulta 2010-luvulla šuaten. Ka jokahini video on iččenäini kokonaisuš, ta niin voit kaččuo videot mittyöššä tahot järješšykšeššä. Tule terveh tuttavuštumah karjalan kielen tutkimuškyšymykših!

***

Luvendokogonazus Pagin paginua jatkau ozuttau Päivännouzu-Suomen yliopissossa luajittavua karjalan kielen tutkimusta, da luvennonpidäjinä siinä on joukko Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kielen tutkijua da opastajua. 2010-luvulla Päivännouzu-Suomen yliopissossa ennen kaikkie on tutkittu Suomen Raja-Karjalassa paistuo karjalan kieldä, da suurin vuitti Pagin paginua jatkau -videoloista koskougi rajakarjalazie murdehie. Yhelläh karjalan kieli lujana eläy nygyzellägi aigua, da yhessä videoloista sanellah karjalan kielen nygyzestä tilandehesta, karjalaksi kiändämizestä da uuven sanasson luajinnasta. Luvendokogonazuon alottau algusanaluvendo, kumbazessa ylehizešti tuttavussutah Raja-Karjalan historieh da sielä paistuh karjalah. Loppusanaluvennolla kačellah rajakarjalazista murdehista luajittuo tutkimusta 1800-luvulda 2010-luvulla suaten. Yhelläh jogahine video on iččenäne kokonazus, da videot voit kaččuo siinä järjessyksessä kun tahot. Tule terveh tuttavustumah karjalan kielen tutkimuskyzymyksih!

***

Luvendokogonažus Pagin paginua jatkau ozuttau Päivännouzu-Suomen yliopistos luajittavua karjalan kielen tutkimustu, da sit luvendoloin lugijoinnu on joukko Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijua da opastajua. 2010-luvul Päivännouzu-Suomen yliopistos eričyksellizesti on tutkittu Suomen Raja-Karjalas paistuu karjalan kieldy, da suurin vuitti Pagin paginua jatkau –videolois on sežo rajakarjalazih murdehih näh. Yhtelläh karjalan kieli eläy nygözelgi aigua, da yhtes nämmis videolois sanellah karjalan kielen nygözes tilandehes, karjalan kiändämizes da uvven sanaston luajindas. Luvendokogonažuon algau algusanaluvendo, kudual ylehizesti tuttavut Raja-Karjalan histourieh da sie paistuh karjalan kieleh. Loppusanaluvendol kačellah rajakarjalazis murdehis luajittuu tutkimustu 1800-luvuspäi 2010-lugussah. Yhtelläh jogahine luvendo on iččenäine kogonažus, da voit kaččuo videot sit jälletykses, mittuzes tahtot. Terveh tule tuttavumah karjalan kielen tutkimuskyzymyksih!

Videot on saatavissa myös tekstitettyinä. *** Voit kaččuo videot niisi tekstitykšien kera. *** Videot voit kaččuo i tekstityksen kera. *** Voit kaččuo videot sežo tekstityksenke.

1. Mikä on Raja-Karjala ja mitä tarkoitetaan rajakarjalaismurteilla? Aloitusluento johdattaa Raja-Karjalan alueen historiaan sekä siellä puhuttuun karjalan kieleen.

Mi on Raja-Karjala ta mitpä ollah rajakarjalaismurtehet? Alotušluvento viey Raja-Karjalan alovehen historijah ta šielä paistuh karjalan kieleh.

Mi on Raja-Karjala da midä tarkotetah, konza sanotah ”rajakarjalazet murdehet”? Enzimäne luvendo viey Raja-Karjalan alovehen historieh da sielä paistuh karjalan kieleh.

Mibo on Raja-Karjala da midä tarkoitetah, konzu sanotah ”rajakarjalazet murdehet”? Algusanaluvendo viey Raja-Karjalan alovehen histourieh sego sie paistuh karjalan kieleh.

2. Mitä kieliä Raja-Karjalassa käytettiin eri tarkoituksiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa? Videolla sukelletaan rajakarjalaiseen kielimaisemaan.

Mimmosie kielie Raja-Karjalašša käytettih eri tarkotukših 1800-luvun lopulla ta 1900-luvun alušša? Videon avulla čukelletah rajakarjalaiseh kielimaiselmah.

Mimmozie kielie Raja-Karjalassa käytettih eri tarkotuksih 1800-luvun lopulla da 1900-luvun allussa? Videossa čukelletah rajakarjalazeh kieliymbäristöh.

Mittumii kielii Raja-Karjalas käytettih eriluaduzih tarkoituksih 1800-luvun lopul da 1900-luvun allus? Videos čukeldetah rajakarjalazeh kielikuvah.

3. Raja-Karjalassa puhuttu karjala sai vuosisatojen ajan vaikutteita suomen kielen murteista. Videolla tutustutaan rajakarjalaismurteiden suomalaisuuteen kahden murrepiirteen esiintymisen kautta.

Raja-Karjalašša paistu karjalan kieli oli šuanun šuomen kielen murtehien vaikutušta monen šuan vuuvven aikana. Videolla šuau tuttavuštuo rajakarjalaismurtehien šuomelaisuteh kahen murrehpiirtehen ošuttamisen kautti.

Raja-Karjalassa paistu karjala vuozisavoin aijan sai vaikuttehie suomen kielen murdehista. Videossa tuttavussutah rajakarjalazien murdehien suomelazuoh kahen murrehpiirdehen ozuttamizen kautti.

Raja-Karjalas paistu karjalan kieli vuozisavoin aijan sai vaikuttehii suomen kielen murdehispäi. Videos sanellah rajakarjalazien murdehien suomelažuos kahten murrehpiirdehen ozuttamizen kauti.

4. Miten karjalan ja suomen rinnakkaiselo näkyy rajakarjalaismurteiden partisiippimuodoissa? Videolla esitellään, millaisia NUT-partisiipin variantteja rajakarjalaismurteissa käytetään, ja pohditaan, mitkä kielelliset tekijät selittävät varianttien vaihtelua.

Karjalan ta šuomen kieli on eletty Raja-Karjalašša rinnakkah, kuin tämä šeikka näkyy partisiippimuotoloissa? Videolla šanellah, mimmosie NUT-partisiipin varianttija rajakarjalaismurtehissa käytetäh, ta smietitäh, mit kielelliset faktorit šelitetäh varianttien vaihtelentua.

Kuin karjalan da suomen rinnakkaheländä nägyy rajakarjalazien murdehien partisiippamuodoloissa? Videossa ozutetah, mimmozie NUT-partisiipan varianttoi rajakarjalazissa murdehissa käytetäh, da kačellah, mittyöt kielellizet faktorat sellitetäh varianttoin vaihtelendua.

Kui karjalan da suomen rinnal eländy nägyy rajakarjalazien murdehien partisiippumuodolois? Videos ozutetah, mittustu NUT-partisiipan variantua rajakarjalazis murdehis käytetäh sego kačellah, mittumat kielellizet faktorat sellitetäh variantoin vaihtelendua.

5. Karjalassa verbin sinä-muodolla ei aina viitata vain kuulijaan, vaan sen merkitys voi olla myös ’kuka tahansa’ (midä enemmän ruavoit, sen oli parempi). Videolla tutustutaan lähemmin tällaisiin verbin persoonamuotojen käyttötapoihin.

Karjalan kieleššä verbin šie-muuvvolla ei juohateta kaikičči vain kuulijah, šentäh kun šen merkityš voipi olla niisi ’hoš ken’ (midä enemmän ruavoit, sen oli parempi). Videošta tarkempah šuat tietyä tämmösistä verbin personamuotojen käyttötavoista.

Karjalassa verbin sie-muuvolla ei ainos vihjata vain kuulijah, a sen merkičys voibi olla i ’hos ken’ (midä enemmän ruavoit, sen oli parempi). Videossa tarkembah tuttavussut moizih verbin personamuodoloin käyttötaboih.

Karjalas verbin sinä-muvvol ei ainos vihjata vaigu kuulijah, ga sen merkičys voibi olla sežo ’hos ken’ (midä enemmän ruavoit, sen oli parempi). Videos lähembä tiijustat moizet verbilöin persounumuodoloin käyttöluavut.

6. Suomen itse-sanalla on pitkä ja vaiheikas historia. Videolla kerrotaan itse-sanan kehityksestä ja sen eri käyttötavoista suomessa ja sen lähimmissä sukukielissä.

Šuomen itse-šanalla on pitkä ta vaihtelija historija. Videolla šanellah itse-sanan kehitykšeštä ta šen erimoisista käyttötavoista šuomen kieleššä ta šen lähempäisissä šukukielissä.

Suomen itse-sanalla on pitkä da vaihiekas historie. Videossa sanellah itse-sanan kehityksestä da sen eriluaduzista käyttötavoista suomessa da sen lähimmäzissä sugukielissä.

Suomen itse-sanal on pitky da vaihtelii histourii. Videos sanellah itse-sanan kehitykses da sen eriluaduzis käyttötavois suomes da sen lähembäzis sugukielis.

7. Rajakarjalaismurteiden sanastossa suomen ja venäjän kielten naapuruus konkretisoituu suomalaisina ja venäläisinä lainoina. Videolla perehdytään lainasanoihin tarkastelemalla venäläisten lainojen taajuutta murteittain sekä vertailemalla venäläisten ja suomalaisten lainasanojen, etenkin konjunktioiden, käyttöä.

Rajakarjalaisien murtehien šanaštošša sussietakšien šuomen ta venäjän kielien vaikutuš näkyy konkrettisešti šuomelaisina ta venäläisinä laihinašanoina. Videolla kačellah laihinašanoja tarkaštelomalla venäläisien laihinojen frekvenssie murtehittain šekä vertual’omalla venäläisien ta šuomelaisien laihinašanojen, liijaten konjunktojen, käyttyö.

Rajakarjalazien murdehien sanassossa suomen da ven’an kielien susiedoina olenda selgiešti nägyy suomelazina da ven’alazina laihinasanoina. Videossa tunnussutah ven’alazih laihinasanoih kaččomalla niijen tuagevutta eri paginaluaduloissa dai verdualemalla ven’alazien da suomelazien laihinasanoin, ennen kaikkie konjunktoin, käyttyö.

Rajakarjalazien murdehien sanastos suomen da ven’an kielien susieduičendu konkretnoih luaduh nägyy suomelazinnu da ven’alazinnu laihinsanoinnu. Videos kačellah laihinsanoi ottamal huomavoh ven’alazien laihinsanoin loittožuttu eri paginluadulois sego verdailemal ven’alazien da suomelazien laihinsanoin da enne kaikkie konjunktoin käyttyö.

8. Mitä rajakarjalaistaustaiset pohjoiskarjalaiset muistavat karjalan kielestä? Haastattelututkimuksessa olemme selvittäneet, miten karjalan kieli on säilynyt muistikuvissa.

Mitä rajakarjalaista peruo olijat pohjaiskarjalaiset muissetah karjalan kieleštä? Pakauttelututkimukšešša olemma šelvittän, mitein karjalan kieli on pisyn muississa.

Midä rajakarjalaista roindaperiä olijat pohjaiskarjalazet muissetah karjalan kielestä? Pagizuttelututkimuksessa olemma sellittän, kuin karjalan kieli on pyzyn muissossa.

Midä rajakarjalastaga-alazet pohjas-karjalazet mustetah karjalan kieleh näh? Pagizuttelututkimukses olemmo sellitännyh, kui karjalan kieli on pyzynyh mustos.

9. Kuinka kääntyisivät karjalan kielelle lämpövuoto tai äitiyspakkaus? Miksi karjalankielisiin uutisiin tarvitaan uusia sanoja, miten sellaisia luodaan ja kuinka osataan valita useista sanavaihtoehdoista se kaikkein paras? Videolla kerrotaan kääntäjän arjesta.

Kuinpa olis karjalakši lämpövuoto tahi äitiyspakkaus? Mintäh karjalankielisih uutisih pitäy olla uutta šanua, mitein niitä luajitah ta kuin šuau valita monešta šanavariantista kaikista parahimman? Video kertou kiäntäjän jokapäiväseštä ruavošta.

Kuin kiännyttäis karjalaksi lämpövuoto libo äitiyspakkaus? Mintäh karjalankielizih uudizih pidäy luadie uutta sanua, kuin niidä luajitah da kuin maltetah vallita äijistä sanavariantoista paras? Videossa sanellah kiändäjän jogapäivähizestä ruavosta.

Kuibo kiändys karjalakse lämpövuoto libo äitiyspakkaus? Mindäh Yle uudizih karjalakse pidäy azuo uuttu sanua, kui niidy luajitah da kui maltetah vallita äijäs sanavariantas se paras? Videos sanellah kiändäjän jogapäivähizes ruavos.

10. Miten rajakarjalaismurteita on tutkittu ja miten niitä on tallennettu? Päätösluennolla käydään läpi rajakarjalaismurteiden tutkimushistoriaa.

Kuin rajakarjalaismurtehie on tutkittu ta kuin niitä on pantu talteh? Lopetušluvennolla kačellah rajakarjalaisien murtehie tutkimušhistorijua.

Kuin rajakarjalazie murdehie on tutkittu da kuin niidä on pandu tallella? Loppusanaluvennolla kačellah rajakarjalazien murdehien tutkimuksen historieda.

Kui rajakarjalazii murdehii on tutkittu da kui niidy on pandu taldeheh? Loppusanaluvendol kačellah rajakarjalazien murdehien tutkimuksen histouriedu.