Detektiivusanua livvinkarjalakse

Kerännyt karjalan sanakirja- ja sanastotyön kurssilla: Maria Kuismin
Tarkistanut: Natalia Giloeva

advokuattu – asianajaja

aineh – aine

Hyö väitettih, ku ei tietä, kuspäi aineh tuli. He väittävät etteivät tiedä mistä aine tuli.

amfetamiinupakiettaine – amfetamiinierä

Häi ei nähnyh eruo hašiššusigarietan da suan gramman amfetamiinupakietan välil. Hän ei nähnyt eroa hasissavukkeen ja sadan gramman amfetamiinierän välillä.

ammattiniekku – ammattilainen

Kulgou rouno migi ammattiniekku. Kulkee kuin mikäkin ammattilainen.

arestuičendu – pidättäminen

Uudizet saneltih narkoliigan arestuičendah näh. Uutiset kertoivat huumeliigan pidättämisestä.

arestuija – pidättää

Pidäsgo händy arestuija? Pitäisikö hänet minun pidättää?

avuarii – onnettomuus

azienajandu – asianajo

čurahine – ulkopuolinen

Ga mindäh kengi čurahine valličis piäniekoičendukohtakse duačan tävven rahvastu? Mutta miksi joku ulkopuolinen valitsisi murhapaikaksi ihmisiä kuhisevan huvilan?

dekku – dekkari

Niilöishäi paistah kaikis dekkuloisgi. Niistähän puhutaan joka ikisessä dekkarissakin.

detektiivu – etsivä

Älä opi ezittiä nimittumua detektiivua. Älä yritä ruveta esittämään mitään etsivää.

dielo – tapaus

Dielo tulis suudoh kačottavakse tuliel nedälil. Tapaus tulisi oikeuskäsittelyyn ensiviikolla.

dielonkačondanprocessu suvvos – oikeudenkäyntiprosessi

Sellittelin hänele dielonkačondanprocessua. Selvittelin hänelle oikeudenkäyntiprosessia.

dielonkačondu suvvos – oikeudenkäynti

Dielonkačondu oli olluh suvvos mennyt nedälil. Oikeudenkäynti oli ollut viime viikolla.

diileri – diileri

Diileri ei ruohtinuh paista. Diileri ei uskalla puhua.

diletantu – amatööri

Diletantugi ei ottavus nengomah. Amatöörikään ei ryhtyisi sellaiseen.

duaččumurdo – huvilamurto

Olisgo häi lähtenyh duaččumurdoloih kesken parahan kezänedälinlopun. Olisiko hän lähtenyt tekemään huvilamurtoja kesken parhaan kesäviikonlopun.

ebäilty – epäilty

Ollou sinun kai ebäiltyt aiguhizet. Jos kaikki sinun epäiltysi ovat aikuisia.

ebäiltävy – epäilyttävä

Kost’uman kangas ozuttihes ebäilyttäjäh šulkule. Puvun kangas näytti epäilyttävästi silkiltä.

ebäkohtinaine tovesteh – aihetodiste

Minul ei olluh händy vastah kui ebäkohtinastu tovestehtu Minulla ei ollut häntä vastaan kuin aihetodisteita.

ečindyluba – etsintälupa

Sit pidäs organizuija ečindyluba hänen fatierah. Sitten olisi järjestettävä etsintälupa hänen asuntoonsa.

ečindyilmoitus – etsintäkuulutus

Häneh näh on luajittu ečindyilmoitus. Hänestä on tehty etsintäkuulutus.

ehtonalaine – ehdonalainen

Sit voi suaha ehtonalahizen tyrmäsolendunakazuanien. Siitä voi saada ehdonalaisen vankeustuomion.

grozičču – uhkaava

Oligo häi olluh grozičču? Oliko hän tehnyt mitään uhkaavaa?

hašišan torguiččii – hasiskauppias

Nygöi puutui suaha vaiku setämä hašišan torguiččii. Nyt haaviin oli jäänyt vain muutamia hasiskauppiaita

hašišankurii – hasiksenpolttaja

Silloi oli täydynyh resursua piävyndähizien hašišankurijoin arestiiruičendah da kuulustelendah. Silloin oli riittänyt voimavaroja satunnaisten hasiksenpolttajien pidättämiseen ja kuulusteluun.

hašiššusigariettu – hasissavuke

Häi ei nähnyh eruo hašiššusigarietan da suan gramman amfetamiinupakietan välil. Hän ei nähnyt eroa hasissavukkeen ja sadan gramman amfetamiinierän välillä.

hengirikos – henkirikos

Olin tutkinuh kymmenizen hengirikostu. Olin tutkinut kymmenkunta henkirikosta.

humalasajelendu – rattijuopumus

huoldopolicii – huoltopoliisi

Sit sain minun tahtotun siirron huoldopolicieh. Sitten sain haluamani siirron huoltopoliisiin.

hyväksekäyttäi – hyväksikäyttäjä

Häi oli omanenäine, vallanhimoiččii da hyväksekäyttäi. Hän oli itsekäs, vallanhaluinen ja hyväksikäyttäjä.

ičentapandu – itsemurha

Ičentapandu tundui ebäuskottavimbale vaihtoehtole. Itsemurha tuntui epäuskottavimmalta vaihtoehdolta.

ičentappai – itsemurhantekijä

Minul oli välis pidänyh kävvä kaččomah yksi ičentappai. Olin joutunut välillä käymään katsomassa yhden itsemurhantekijän.

igäine vangičusnakazuanii – elinkautinen vankeusrangaistus

jarmanku – markkinat

Jarmankas oli kaikkie myödävänny. Markkinoilla oli kaikkea myytävänä.

jiämizet – jäämistö

Heil pidäs töngie hänen jiämizet. He joutuisivat penkomaan hänen jäämistöään.

kerdukeikku – irtokeikka

kerähine pahanruavos – kanssarikollinen

Häi luadihes kerahizekse pahanruavos. Hän teki itsestään kanssarikollisen.

kodiečindy – kotietsintä

Oletgo luadinuh kodiečindän? Oletko tehnyt kotietsinnän?

kodiečindyluba – kotietsintälupa

Olen juuri lähtendälleh hänen fatieran kodiečindäh. Oon juuri lähdössä tekemään kotietsintää hänen asuntoonsa.

korgevin oigevus – korkein oikeus

Häi tahtou pakita žualobulubua korgiembas oigevuos. Hän aikoo hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

kulissu – kulissi

Hyö oldih kiinnostunnuot vaiku minun eloksen kulissoih näh. He olivat kiinnostuneita ainoastaan minun elämäni kulisseista.

kuolendansyy – kuolinsyy

Varzinaine kuolendansyy oli uppuomine. Varsinainen kuolinsyy oli hukkuminen.

kuolendantuottamine – kuolemantuottamus

Händy ebäilläh tylgies kuolendantuottamizes. Häntä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta.

kuolendu – kuolema

Hänen kuolendu oli ozattomus. Hänen kuolemansa oli onnettomuus.

kuulustelendu – kuulustelu

Tahtozin algua kuulustelut vie tänä ehtän. Haluaisin aloittaa kuulustelut vielä tänä iltana.

kuulustelenduprotokol – kuulustelulausunto

Häi oli allekirjutannuh kuulustelenduprotokolan. Hän oli allekirjoittanut kuulustelulausunnon

laboratouriitutkimus – laboratoriotutkimus

Laboratouriitutkimukset ozutettih, ku se on tapanduvehkeh. Laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että se on murha-ase.

labru, labra – labra

Nu minä tiä labraspäi, terveh. No minä täältä labrasta, terve.

laukasvarrastandu – myymälävarkaus

Setämä vuozi laukkuvoroin tagaperien sellittelyy täydyi minule. Pari vuotta myymälävarkaiden taustojen selvittelyä riitti minulle.

liijal ruavol gruužittu – ylityöllistetty

Kaikkii vanhembii rikostutkijoi oli gruužittu liijal ruavol. Kaikki vanhemmat rikostutkijat ovat täysin ylityöllistettyjä.

luottamukselline – luottamuksellinen

Yhtes juomizen periä tilandehes vois roita kuito luottamukselline. Yhdessä juominen voisi tehdä tilanteesta jotenkin luottamuksellisemman.

maineh – maine

mennä vedeh – hukkua

Häi meni vedeh! Hän hukkui!

motiivu – motiivi

Toven toivon, ku keksit sille tyräperziele mintah motiivan. Todella toivon, että keksit sille kusipäälle jonkun motiivin.

muanittua – harhauttaa

Hänel oli olluh aigua planiiruija kui muanittua policiedu. Hänellä oli ollut aikaa suunitella miten harhauttaa poliisia.

murdovarras – murtovaras

Murdovarrastajatgi odva oldih lekkehel parahah duačalkäyndyaigah. Murtovarkaatkaan tuskin olivat liikkeellä parhaaseen mökkiaikaan.

narekoluajittu – tahallinen

Korgevin oigevus suudii händy narekoluajitus virguvelvolližuon rikkomizes. Korkein oikeus tuomitsi hänet tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

narkoaineh – huumausaine

narkoarestuičendu – huumepidätys

Uudizis saneltih mihtahto narkoarestuičendoih näh. Uutisissa kerrottiin jostain huumepidätyksistä.

narkoliigu – huumeliiga

Uudizet saneltih narkoliigan arestuičendah näh. Uutiset kertoivat huumeliigan pidättämisestä.

narkoloin torguiččii – huumekauppias

Toinah narkoloin torguiččii oli sobinuh vastavundah näh. Ehkä huumekauppias oli sopinut kohtaamisesta.

narkoutiekkuainehrikos – huumausainerikos

neitralitiettu – puolueettomuus

Putin policien pidäs kohtavuo kuulusteltavih neitrallizesti. Kunnon poliisin pitäisi suhtautua kuulusteltaviin puolueettomasti.

nosilkoinkandajat – paarinkantajat

Vastavuin nosilkoinkandajienke randutroppazel. Paarinkantajat tulivat vastaan rantapolulla.

oigevuonmugahine – oikeudenmukainen

Minun piä oli täyzi ihandehtu oigevuonmugazeh yhteskundah näh. Minun pääni oli täynnä ihanteita oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta.

oigevustiijolline – oikeustieteellinen

Lopukse pyrriimmös da piäzin Oigevustiijollizeh. Lopulta pyrin ja pääsin Oikeustieteelliseen.

oružu – ase

Tulit oružattah. Sä tulit ilman asetta.

ozattomus – onnettomuus

Poijan kuolendu oli ozattomus. Pojan kuolema oli onnettomuus.

pahoipidäi – pahoinpitelijä

Pahoipidäjien da tappajien tabuamizes oli hos vähäine tolkuugi. Pahoinpitelijöiden ja tappajien jahtaamisessa oli sentään jonkinlaista järkeä.

paikalline suudo – käräjäoikeus

patologu – patologi

Piälikön jälles oli soittanuh patologu. Pomon jälkeen oli soittanut patologi. 

peittokohtu – kätköpaikka

Se vikse oli olluh hyvä peittokohtu. Se oli varmaankin ollut hyvä kätköpaikka.

peittokohtu – salakätkö

Opimmo eččie mahtollizii peittokohtii. Yritimme etsiä mahdollisia salakätköjä

peittokulletus – salakuljetus

Sidä oli käytetty peittokulletukses. Sitä oli käytetty salakuljetuksessa.

piendy – hallussapito

Sidä viijäh poličale hašišan piendäs. Se viedään kamarille hasiksen hallussapidosta.

pihal torguiččii – katukauppias

Nämmä pihal torguiččijat väitetäh. Nämä katukauppiaat väittävät.

piälikkö – pomo

Stola vuotti käsky piälikölluo. Pöydällä odotti komennus pomon luo.

piälystökursu – päällystökurssi

Kävyin terväzeh erähän piällystökursua. Kävin tiheään tahtiin pari päällystökurssia.

piäniekoičendan tutkimus – murhatutkimus

Piäniekoičendan tutkimukses kai on tärgei. Murhatutkimuksessa kaikki on tärkeää.

piäniekoičendu – murha

Pagin oli planiiruittuih piäniekoičendah, ei tapandah näh. Kyseessä oli harkittu murha, ei tappo.

piäniekoičendukohtu – murhapaikka

Mindäh kengi valličis sen piäniekoičendukohtakse. Miksi joku valitsisi sen murhapaikaksi.

piäniekoičusvehkeh – murha-ase

Piäniekoičusvehkehehs tovennägözesti olis sormen jället. Murha-aseessa todennäköisesti olisi sormen jäljet.

piäniekoittu – murhattu

Mindäh händy olis piäniekoittu? Miksi hänet olisi murhattu?

piävyndähine keikku – irtokeikka

pokoiniekku – ruumis, vainaja

Sie on löytty pokoiniekku. Sieltä on löydetty ruumis.

policien formu – poliisiunivormu

Se oli policien forman tuoduu ičevarmuttu. Se oli poliisiunivormun tuomaa itseluottamusta.

policiimašin – poliisikyyti

Hyö suostuttas lähtemäh policiimašinah. He suostuisivat lähtemään poliisikyytiin.

pričin – (teko)syy

En keksinyh nimittustu pričiniä. En keksinyt mitään tekosyytä.

puolistusazienvedäi – puolustusasianajaja, puolustaja

Sinul on oigevus puolistusazienvedäjäh. Sinulla on oikeus puolustusasianajajaan.

puuttuo – jäädä haaviin

Olis puuttunuh suaha setämä suurembigi kala. Haaviin olisi jäänyt pari isompaakin kalaa.

revniivoi – mustasukkainen

Se oli aiga revniivoi häneh näh. Se oli aika mustasukkainen hänestä.

revnosti – mustasukkaisuus

rida – loukku, salajuoni

Poliitikku oli puuttunuh ridah. Poliitikko oli salajuonen uhri.

rikolline – rikollinen

Silloi pagin ei olis nimittuzeh kovah ammattirikollizeh näh. Silloin kyseessä ei olisi mikään kovapintainen ammattirikollinen.

rikosoigevus – rikosoikeus

Semmite ku roimmos rikosoigevuon eričuspecistakse. Varsinkin kun olin erikoistunut rikosoikeuteen.

ripustuakseh – hirttäytyä

Häi oli ripustannuhes hänen galdarin hurstitelineheh. Hän oli hirttäytynyt parvekkeensa mattotelineelle.

rungantarkastus – ruumiintarkastus

Oli raportoin kirjuttamistu da irdolasnaizien rungantarkastustu. Oli raporttien kirjoittamista ja irtolaisnaisten ruumiintarkastuksia.

rutiinukyzymys – rutiinikysymys

Lopukse vie tämä rutiinukyzymys. Lopuksi vielä tämä rutiinikysymys.

ryöständypiäniekoičendu – ryöstömurha

Hot’ hänel on kesken se ryöständypiäniekoičendu. Hänellä on tosin se ryöstömurhajuttu kesken.

sekcien piälikkö – jaoksen päällikkö

Sekcien piälikkö, minun lähin načalniekku hänen jälles, oli soittanuh Jaoksen pomo, lähin esimieheni hänen jälkeensä, oli soittanut.

sijahismiärydengat – sijaismäärärahat

Sijahismiärydengat loppiettihes jo sulakuul. Sijaismäärärahat olivat loppuneet jo huhtikuussa

štruafu – sakkorangaistus

Rikosregistras oli jo štruafuu. Rikosrekisterissä oli jo sakkorangastuksia.

sugupuoliyhtevys – sukupuoliyhteys

surmuandu – surma

Surmuandu on nakazuanien puoles tapandua lievembi, no kuolendantuottamistu kovembi hengirikos. Surma on rangaistukseltaan tappoa lievempi, mutta kuolemantuottamista ankarampi henkirikos.

suudo – oikeus

Dieluo kačellah suvvos. Tapaus käsitellään oikeudessa.

syy – syy

Ei minul olluh nimittumua syydy. Ei minulla ollut mitään syytä.

syylline – syyllinen

Syylline oli libo se, libo yksi sen dovarišois. Syyllinen on joko se, tai yksi sen kavereista.

tapandu – tappo

Kai ruttopiäs azuttuu tapandua. Kaikki pikaistuksissa tehtyjä tappoja.

tapanduvehkeh – murha-ase

Tehniekku jäi eččimäh tapanduvehkehekse pättäviä azutestu. Tekniikka jäi etsimään murha-aseeksi kelpaavaa esinettä

toizen instansien suudo – hovioikeus

Toizen instansien suudo piätti pidi muuttamattah paikallizen suvvon nakazaanien. Hovioikeus päätti pitää ennallaan käräjäoikeuden tuomion.

torrut – markkinat

Kokajinua oli vähättävy torguloil. Kokaiinia oli tarjolla markkinoilla varsin vähän.

tovestai – todistaja

Häi yksikai kuulis, midä tovestajil olis sanottavua. Hän kuitenkin kuulisi, mitä todistajilla olisi kerrottavanaan.

tovestanduarvo – todistusarvo

Oligo jällel mittumuatahto tovestanduarvuo? Oliko jäljellä mitään todistusarvoa?

tovestandupala – todistuskappale

Konfiskuičemmogo sen tovestuspalannu? Takavarikoidaanko se todistuskappaleena?

tovesteh – todiste

Nimittustu tovestehtu nengomas ei vie oldu suadu. Mitään todisteita sellaisesta ei oltu vielä saatu.

tunnustua – tunnustaa

Maksau tunnustua kerras. Kannattaa tunnustaa heti.

tylgei – törkeä

Händy suudittih tapandas, tapandan opindas da tylgies kuolendantuottamizes. Häntä syytettiin taposta, tapon yrityksestä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

tyrmäsolenduakanuazii – vankeusrangaistus, linnatuomio

Nygöi se toinah vois suaha tyrmäsolendunakazuanien. Nyt se ehkä voisi saada linnatuomionkin.

uppuondu – hukkuminen

Varzinaine kuolendansyy oli uppuomine. Varsinainen kuolinsyy oli hukkuminen.

vaibumus – tajuttomuus

Piäh iškendäh täh oli tovennägözesti roinnuh vaibumus. Isku päähän oli todennäköisesti aiheuttanut tajuttomuuden.

grozie – uhata

Se grozi, ku sanelou policiele. Se uhkasi kertoa poliisille.

varrastua – kavaltaa, varastaa

Häi oli varrastanuh dengua. Hän oli kavaltanut rahoja.

veičeliškendy – puukotus

Paikallizes suvvos on algavunnuh veičeliškendydielon piäkačondu. Käräjäoikeudessa on alkanut puukotustapauksen pääkäsittely.

verianualizu – verianayysi

Soitin laborah, ku kyzyö verianualizan tuloksih näh. Soitin labraan kysyäkseni verianalyysien tulosta

viinusurmu – viinasurma

Gaziettuilmoittehet saneldih viinusurmah näh. Lööpit kertoivat viinasurmasta.

vijatoi – viaton

Vai oldihgo hyö yksikai kaikin vijattomat? Vai olivatko kaikki kuitenkin viattomia?

viluverelline – kylmäverinen

Sinä viluverellizesti piätit kalan. Sä kylmäverisesti murhasit kalan.

virguoružu – virka-ase

En käyttänyh virguoružua, paiči yhty kerdua. En ole käyttänyt virka-asetta kuin kerran.

virransijahine – viransijainen

Olin vaiku virransijahine. Olin vain viransijainen.

virrantoimitus – virantoimitus

Oletgo sinä virrantoimitukses. Oletko sinä virantoimituksessa.

viärittäi – syyttäjä

Pagizin viärittäjänke tänäpäi. Puhuin tänään syyttäjän kanssa.

viäritys – syyte

Suudo hylgäi viärityksen. Oikeus hylkäsi syytteet.

viäritändytoimet – syytetoimet

Sit olis aigu piättiä viäritändytoimih näh. Sitten olisi aika päättää syytetoimista.

viäryniekku – syyllinen

Toven sanuo, en tiijä, ken on viäryniekku. En todellakaan tiedä, kuka on syyllinen.

vägehpidäi – raiskaaja

Laitoksele piästyy rubein kuulustelemah vägehpidäjiä. Laitokselle päästyäni ryhdyin kuulustelemaan raiskaajaa.

vägehpiendy – raiskaus

vägehpiendydielo – raiskaustapaus

Vägehpiendydieloloi oli olluh läs joga nedälii. Raiskaustapauksia oli ollut harva se viikko.

vägehpiendyviäritändy – raiskaussyyte

Minul oli pidänyh kaččuo sivus vägehpiendyviäritändän tutkindua. Olin joutunut seuraamaan sivusta raiskaussyytteen tutkintaa.

vägehpiettylöin tugijoukko – raiskausryhmä

Annoin hänele pahoinpiendän žertvoin da Unionin vägehpiettylöin tugijoukon telefonnoumerat. Annoin hänelle Pahoinpitelyn uhrien ja Unionin raiskausryhmän puhelinnumerot.

vägivaldusekcii – väkivaltajaos

Ruan rikospolicien vägivaldusekcies. Työskentelen rikospoliisin väkivaltajaoksessa.

vägivaldutoimisto – väkivaltatoimisto

Sijahižus policiilaitoksen rikosozaston vägivaldutoimistos oli tundunuh hyväle duumavole. Sijaisuus poliisilaitoksen rikososaston väkivaltatoimistossa oli tuntunut hyvältä ajatukselta.

välilöin sellittely – välienselvittely

Se oli pal’l’astunuh narkoliigoin syväinpuolizekse välilöinsellitändäkse. Se oli paljastunut huumeliigojen sisäiseksi välienselvittelyksi.

ylivauhti – ylinopeus

Olin tundenuh iččiedäni tarttelijakse, konzu vahailimmos mašinoin ylivauhtii. Olin tuntenut itsensä nipottajaksi kytätessäni ylinopeuksia.

žertvu – uhri

Jälgimäi žertvu oli heittänyh viäritändän. Lopulta uhri oli luopunut syytteestä.