Harjoittelu A-klinikkasäätiöllä tutkimus- ja kehitysyksikössä

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, joka tarjoaa koulutusta ja työkaluja ammattilaisille sekä tuottaa tietoa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. A-klinikkasäätiö on addiktioiden erityisasiantuntija. Säätiö toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa ja se pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla addiktioihin liittyvää tietoa ja palveluita. Lisäksi stigman poistaminen, yhteiskunnan inhimillistäminen, edistyksellisten digitaalisien palvelujen tarjoaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen ovat suuressa osassa säätiön strategiaa.

Toiminnan ytimessä on ihmisten kohtaaminen, jota tehdään sekä verkossa että kasvokkain. A-klinikkasäätiön neljä eri yksikköä, kohtaava työ, digitaaliset palvelut, addiktiot ja työelämä sekä tutkimus- ja kehitysyksikkö toimivat kukin oman erityisosaamisensa kautta ja yhteistyössä osana addiktioiden ehkäisyä ja asiantuntijuutta.

Harjoittelu Tutkimus- ja kehitysyksikössä

Tutkimus- ja kehitysyksikön tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja sitä kautta lisätä ymmärrystä, tukea ehkäisyä ja hoitoa sekä auttaa löytämään kestäviä ratkaisuja addiktioihin liittyen niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Tutkimustyötä tehdään laajasti yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja tutkimus kattaa monipuolisesti aiheita addiktioiden ja niihin liittyvien teemojen ympäriltä.

Olen ollut viimeiset kaksi kuukautta harjoittelijana A-klinikkasäätiöllä tutkimus- ja kehitysyksikössä, ja harjoitteluni on tapahtunut pääasiassa Dopinglinkin alaisuudessa, joka on yksi tutkimus- ja kehitysyksikön alla toimivia alayksiköitä. Työskentelin jo aikaisemmin osa-aikaisesti Puhtaan liikunnan puolesta -lähettiläänä Dopinglinkillä tammikuusta 2023 eteenpäin ja lokakuun alusta alkaen minulle tuli mahdollisuus työskennellä uusissa kokoaikaisissa työtehtävissä ja yhdistää harjoittelu samaan pakettiin. Harjoittelupaikka siis sattui tulemaan puolivahingossa vastaan.

Dopinglinkki toimii kuntodopingin eli kilpaurheilun ulkopuolisen dopingaineiden käyttöön liittyvien aiheiden parissa. Se tarjoaa hyvin laajasti tutkittua tietoa, koulutusta sekä terveysneuvontaa niin liikkujille kuin eri alojen ammattilaisille. Harjoitteluuni on kuulunut hyvin laajalla skaalalla monipuolisia ja erittäin mielenkiintoisia työtehtäviä, joista muutamasta kerron alla hieman tarkemmin. (Jos et jaksa lukea tarkemmin työtehtävistä siirry kohtaan ”Mitä olen oppinut harjoittelun aikana”)

Liikunta-alan koulutukset ja oppitunnit

Dopinglinkki sekä Puhtaan liikunnan puolesta -toiminta tekevät laajaa yhteistyötä liikunta-alan toimijoiden kanssa kuntoilun antidopingteemoihin liittyen. Täysituntisen harjoittelun myötä pääsin luennoimaan laajemmin kuntodoping -koulutuksia ja -oppitunteja liikunta-alan ammattilaisille sekä yläasteiden ja lukioiden opiskelijoille. Kuntodoping -koulutusten ja -oppituntien tarkoituksena on ehkäistä kuntodopingin käyttöä ja siihen liittyviä haasteita sekä kehittää liikunta-alan vastuullisuustyötä. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä kehonkuvaan ja itsetuntoon liittyviä ongelmia ja kertoa niihin liittyvistä tekijöistä, sekä antaa työkaluja osaksi nuorten että ammattilaisten arkea kohti turvallisempaa, vastuullista ja puhdasta liikuntaa.

Liikunta-alan ammattilaisten sekä opiskelijoiden koulutuksia ja oppitunteja

Nordic Fitness Expo

Lokakuun alussa pääsin myös mukaan Dopinglinkin ständille osaksi Nordic Fitness Expoja. Tavoitteena messuilla oli herättää keskustelua messukävijöiden kanssa puhtaaseen liikuntaan ja kuntoilun antidopingasioihin liittyen. Messuilla kohdattiin useita liikkujia ja liikunta-alan ammattilaisia sekä saatiin luotua uusia kontakteja tulevaa yhteistyötä varten. Kohtaamisiin sisältyi myös parin entisen käyttäjän kohtaaminen sekä varmasti myös nykyisiä käyttäjiä. Kokonaisuudessaan messujen aikana kuultiin monia mielenkiintoisia keskustelua herättäviä tarinoita dopingasioihin liittyen ja saatiin ääntä kuuluville moneen tärkeään suuntaan. Lisäksi messujen aikana kerättiin kyselylomakkeen avulla tietoa kuntodopingiin liittyen ja vastauksia kohtaamisten aikana saatiinkin huikeat 172 kappaletta. Myös Yle oli paikalla haastattelemassa Dopinglinkkiä kuntodopingaiheista uutista varten. (https://yle.fi/a/74-20053577)

Dopinglinkki Nordic Fitness Expoilla

Mindful Muscles EU Erasmus+ Sport -hanke

Harjoittelun aikana pääsin työskentelemään osana kansainvälistä EU:n Erasmus+ Sport rahoitteista, Sheffield Hallam yliopiston koordinoimaa Mindful Muscles -hanketta. Mindful Muscles on kuntoliikkujille, urheilijoille sekä liikunnan parissa työskenteleville ammattilaisille kehitetty liikuntapsykologiaa hyödyntävien harjoitteiden työkirja, jonka tarkoituksena on tarjota kohderyhmille välineitä psyykkisen terveyden edistämiseksi sekä osaksi päivittäistä harjoittelua ja arkea. Harjoitteluni alkaessa hankkeessa oli laadullisten haastattelujen pohjalta kehitetty psykologisten harjoitteiden oppaita liikkujille ja ammattilaisille, joiden pohjalta pääsin kirjoittamaan virallisia suosituksia (policy recommendations) oppaiden hyödyntämisestä käytäntöön sekä formatoimaan suosituksia lopulliseen muotoon. Pääsin myös luomaan lyhytvideoita havainnollistamaan oppaiden sisältöä. Lisäksi pystyin yhdistämään Mindful Muscles -materiaalit osaksi liikunta-alan kuntodoping -koulutuksia ja luennoimaan ja levittämään hanketta laajemmalle yleisölle osana koulutuksia. Pääsin siis esittelemään hanketta alueellisesti ja kansallisesti liikunta-alan toimijoille ja opiskelijoille sekä sain oman hetkeni parrasvaloissa myös esitellessä Mindful Muscles -hanketta kansainvälisesti Pohjoismaiden tapaamisessa, jota olin myös organisoimassa.

Mindful Muscles EU Erasmus+ Sport -hanke

Pohjoismaiden kuntoilun antidopingtoimijoiden tapaaminen Helsingissä

Osana harjoittelua pääsin mukaan järjestämään Pohjoismaisten kuntoilun antidopingtoimijoiden tapaamista marraskuun puolessavälissä Helsingissä. Tapaamisen tavoitteena oli luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto eri maiden kuntodopingtoimijoiden välille ja esitellä sekä oppia eri maiden toiminnasta kuntodopingin parissa. Tapaaminen oli kaksipäiväinen ja sen järjestelyyn omalta osaltani kuuluivat mm. aikataulujen ja ohjelman suunnittelu sekä organisointi, tapahtumapaikkojen kartoittaminen ja varaaminen, osallistujamaiden ja osallistujien kontaktoiminen sekä hallinnollisten tehtävien, kuten budjetin tarkkailun toteuttaminen. Itse tapaamiseen osallistui edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Itävallasta. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla ja oppia muiden maiden työskentelystä kuntoilun antidopingkentällä. Tapaamisessa nousi esiin hyvin paljon maiden toiminnan samankaltaisuuksia mutta ehkä mielenkiintoisin ero liittyy tavallisten kuntosalikävijöiden testaamiseen. Ruotsissa, Tanskassa sekä Norjassa suoritetaan myös tavallisten kuntosalikävijöiden testaamista, mikä ei ole Suomessa sallittua. Tapahtuman aikana saimme luotua tavoitellun yhteistyöverkoston osallistujamaiden välille, jonka kanssa jatkamme yhteistyötä tulevaisuudessa.

Nordic Clean Fitness Meeting Helsinki

Muita työtehtäviä

Yllä mainittujen työtehtävien lisäksi harjoitteluun on sisältynyt lukuisia palavereja ja tapaamisia niin Dopinglinkin sekä tutkimus- ja kehitysyksikön kanssa kuin myös koko organisaation sisäisesti. Olen saanut olla mukana erittäin monessa työtehtävässä niin isomman kansainvälisen tapahtuman sekä hankkeen järjestämisessä ja toteutuksessa, että lukuisien pienempien työtehtävien, kuten mm. tietosisältöjen ja verkkokurssien päivittämisen, sosiaalisen median sisällöntuotannon, tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen ja sen kautta tutkimustiivistelmien tuottamisen sekä uusien rahoitushankkeiden suunnittelun parissa. Lisäksi olen saanut perehtyä hyvin laajasti A-klinikkasäätiön toimintaan koko harjoittelun ajan. Harjoittelun aikana olen päässyt verkostoitumaan erittäin laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti alan toimijoiden kanssa ja saanut paljon hyviä kontakteja tulevaisuutta varten.

Mitä olen oppinut harjoittelun aikana?

Harjoittelun aikana olen oppinut enemmän kuin ennen sitä osasin kuvitellakaan. Harjoittelun aikaiset monipuoliset työtehtävät ovat opettaneet itse aiheisiin liittyen hyvin paljon mutta myös yleisesti työelämään liittyen. Yksittäisistä työtehtävistä, Pohjoismaisten toimijoiden tapaamisen järjestämisessä opin projektinhallinnan, tapahtuman järjestämisen, organisoinnin sekä resurssienhallinnan ja aikataulutuksen taitoja. Tapahtuma antoi kokemusta ja varmuutta kansainvälisestä työskentelystä ja yhteistyöstä, sekä opetti paljon eri maiden organisaatioiden toiminnasta ja niiden kanssa toimimisesta. Lisäksi sain tärkeää kokemusta esiintymisestä ja verkostoitumisesta kansainvälisesti vieraalla kielellä.

Kansainvälisten työtehtävien yhteydessä olen oppinut myös EU-rahoitteisen hankkeen ja sen asettamien vaatimusten parissa työskentelyä. Mindful Muscles -hankkeen parissa työskentely syvensi entisestään projektinhallintataitojani sekä lisäsi oppia kansainvälisessä hankkeessa toimimisessa ja yhteistyöstä sen parissa. Suosituksia kirjoittaessa opin analysoimaan hankkeen pohjalta tuotettuja työkirjoja ja tiivistämään niiden sisällön kansainvälisiksi suosituksiksi niin liikkujille kuin alan ammattilaisille.

Luentojen ja koulutusten sekä tietosisältöjen ja verkkokurssin päivittämisen pohjalta olen oppinut koostamaan laajoja koulutusmateriaaleja, ja esiintymään sekä esittämään entistä varmemmin isommallekin yleisölle. Lisäksi tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen kautta olen päässyt vahvasti syventämään ja kehittämään tiedonhankinta- sekä tutkimustaitojani.

Kaikista työtehtävistä olen oppinut verkostoitumaan ja luomaan kontakteja alan ammattilaisten sekä organisaatioiden kanssa, ratkaisemaan joustavasti useita muuttuvia tilanteita ja tekijöitä, ottamaan laajasti vastuuta monista tehtävistä sekä tuottamaan monipuolisesti sisältöä tekemästäni työstä. Lisäksi harjoittelu on ennen kaikkea vahvistanut merkittävästi ammattitaitoa ja asiantuntijuuttani liikuntalääketieteen ja terveyden edistämisen alalla. Kaiken kaikkiaan antoisinta harjoittelun aikana on ollut huomata, kuinka jo tässä vaiheessa koulutusta pystyy hyvin moneen haastavaankin työtehtävään sekä kuinka paljon osaamista jo tässä vaiheessa on vaikka sitä ei uskoisikaan. Harjoittelu on kokonaisuudessaan antanut erinomaista oppia ja kokemusta tulevaisuuden työuralle, enkä varmasti ole vielä edes tajunnut tai sisäistänyt kaikkea kokemaani ja oppimaani.

Eetu Torpström, Liikuntakääketieteen ja terveysliikunnan 3 vuosikurssin opiskelija