9. video: Tutkimusetiikka ja aineistojen eettinen käyttö

”Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.” (https://vastuullinentiede.fi/fi/tietoa-sivusta, linkki avautuu uuteen ikkunaan. Luettu 1.8.2023) Sinä opiskelijana olet osa yliopistoyhteisöä ja tuotat tutkimusta omilla opinnäytteilläsi – muista siis tehdä se vastuullisesti!

Alla olevan ohjeistus on kopioitu Itä-Suomen yliopiston kotisivuilta kohdasta “tutkimusetiikka” (linkki avautuu uuteen ikkunaan):

“Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta on vastuussa koko yliopiston henkilöstö. Yliopisto noudattaa tutkimustoiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia tutkimuseettisiä ohjeita.

Hyvä tieteellinen käytäntö

 1. Toimintatapoina rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimuksessa, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
 2. Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus tulosten julkaisussa
 3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
 4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteelliselle tiedolle asettettujen vaatimusten mukaan
 5. Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet määritelty ennen tutkimuksen alkamista tai tutkijan rekrytointia
 6. Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
 7. Hyvä hallintokäytäntö sekä henkilöstö- ja taloushallinto”

Plagiointi on sinulle varmasti jo tuttu käsite. Mutta tiesitkö, että plagiointia on montaa eri tyyppiä? Katso alla oleva Scribbrn video (kesto 3:25, CC BY) plagionnista:

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Kuitenkin:

 • Esimerkiksi lainatusta kirjasta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön (Tekijänoikeuslain 12§)
 • Sitaattioikeus: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 22 §). Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään ja siteerattaessa lähde on aina mainittava.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

 • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja
 • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin työssä on viitattu. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.

Mitä kirjaston hankkimilla elektronisilla julkaisuilla saa tehdä?

 • Käyttää opiskeluun ja tutkimukseen
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tallentaa tiedostoon hakutuloksia ja artikkeleita
 • tulostaa tai tallentaa osia e-kirjasta
 • lähettää yksittäisiä tiedostoja sähköisesti kollegalle hänen omaan tutkimuskäyttöönsä

Mitä puolestaan ei saa tehdä?

•käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
•tallentaa hakutuloksia suuria määriä järjestelmällisesti
•tulostaa tai tallentaa kokonaista e-kirjaa
•jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
•kopioida (tallentaa) alkuperäistä e-aineistoa (esim. artikkelia) kurssisivulle tai oppimisympäristöön (esim. pdf-artikkelia)

Kun olet perehtynyt yllä olevaan materiaaliin, käy vastaamassa Moodlessa olevaan ennakkotehtävään (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Päivitetty: 8/2023

Siirry osioon ”Oman alan tietokannat”