Mitä tarkoittaa sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka ja yhteiskuntapolitiikka?

Yliopistojen eri tutkinto-ohjelmia selatessa saattaa törmätä useisiin melko tuntemattomiin termeihin. Tässä postauksessa on tarkoituksena avata yhteiskuntatieteiden eri pääaineiden sisältöä sekä yksinkertaisesti sitä, mitä kukin käsite tarkoittaa ja mitä eroja eri alojen kesken on. Itsellenikään nämä eivät olleet tuttuja termejä opintoja aloittaessa, mutta opinnoissa olen kuitenkin päässyt näihin tieteenaloihin tutustumaan tarkemmin ja sitä kautta ne ovat tulleet tutuksi. Seuraavaksi yritän saada näitä termejä myös teille tutummiksi.

Sosiologia

”Sociology is the study of social life, groups and modern societes.” -Anthony Giddens 

Sosiologiaa kutsutaan yleiseksi yhteiskuntatieteeksi, joka tutkii laajasti kaikkea yhteiskunnan toimintaa yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisestä kokonaisiin yhteiskuntiin. Sosiologiaa kutsutaankin yhteiskuntatieteiden laajimmaksi tieteenalaksi. 

Sosiologiassa pohditaan erilaisia arkeen ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Tieteenala pyrkii käsitteellistämään yhteiskunnan eri ilmiöitä sekä ihmisten toimintaa tarkastelemalla sosiaalisia järjestelmiä, niiden välisiä suhteita sekä yhteiskunnan rakenteita. Itä-Suomen yliopistossa sosiologian opinnoissa ollaan kiinnostuneita mm. hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin muodostumisesta, eriarvoisuutta ja syrjintää aiheuttavista tekijöistä, ihmisten toiminnasta suhteessa toisiin ihmisiin sekä koulutus- ja työmarkkinoiden toiminnasta. Sosiologiaa voit opiskella Joensuussa pääaineena tai Kuopiossa osana hyvinvointi yhteiskunnassa suuntautumisvaihtoehtoa. 

Miksi kannattaa opiskella sosiologiaa? 

 • Saat laajan ymmärryksen yhteiskunnan toiminnasta ja sitä kautta mahdollisuuden nostaa esiin erilaisia yhteiskunnan epäkohtia sekä tarjota niihin ratkaisuja (pienet maailmanpelastaja vibat <3) 
 • Opit näkemään maailman isommassa kuvassa ja eri ilmiöt nimenomaan yhteiskunnallisesta kontekstista, joka on tosi tärkeä näkökulma esim. psykologian rinnalle. 
 • Kokonaisuudessaan monipuoliset opinnot, joissa pääset keskustelemaan myös ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista samanhenkisten ihmisten kanssa. 
Kuvassa talvimaisemaa Puijon tornista.

Sosiaalipsykologia

”Sosiaalipsykologia keskittyy tieteelliseen tutkimukseen siitä, miten kuviteltu tai implisiittinen läsnäolo vaikuttaa ihmisten ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen.” -Allport, 1985 

Sosiaalipsykologiaa kuvataan sosiologian ja psykologian väliin sijoittuvaksi tieteenalaksi. Sosiaalipsykologiassa yhdistyy siis laajempi kokonaisuuksien ymmärtäminen, jossa tarkastellaan sosiaalisten ympäristöjen vaikutusta ihmisten toimintaan sekä ajatteluun. Sosiaalipsykologiassa tutkitaankin ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä sosiaalisia ryhmiä.  

Sosiaalipsykologiassa tarkastellaan mm. minuuden kehittymistä sosiaalisessa kontekstissa kuten yhteisöissä, organisaatioiden ja ryhmien toimintaa sekä esim. mielikuvien muodostumista. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologinen tutkimus on keskittynyt erityisesti koettuun hyvinvointiin, hyvinvointia edistävien ryhmien tarkasteluun sekä terveyspsykologiaan. Sosiaalipsykologiassa ja sosiologiassa on paljon yhteneviä tutkimuskohteita, mutta ne kuitenkin tarkastelevat kohteita omista hieman erilaisista näkökulmistaan. Sosiaalipsykologiaa voi opiskella pääaineena Kuopion kampuksella. 

Miksi kannattaa opiskella sosiaalipsykologiaa? 

 • Ihmiset ovat perusluonteeltaan sosiaalisia olentoja ja erilaiset sosiaaliset ympäristöt vaikuttavat meihin joka päivä. Näistä tietoiseksi tuleminen on silmiä avartava kokemus. 
 • Sosiaalipsykologian opiskelu on todella mielenkiintoista ja monipuolista, jossa oppii samalla paljon asioita itsestään sekä ympärillä olevista ihmisistä. 
 • Jos oot kiinnostunut psykologiasta, ihmisten toiminnasta ja ihmisistä yleisestikin nii tää on ehdottomasti sun juttu!  

Sosiaalipedagogiikka

”Sosiaalipedagogiikkaa kiinnostaa sosiaalisten ilmiöiden pedagogisuus ja pedagogisten ilmiöiden sosiaalisuus.” 

Sosiaalipedagogiikka oli itselle tosi vieras tieteenala ennen yliopistoa ja se eroaakin muista tieteenaloista jonkun verran. Se on kuitenkin tosi tärkeä tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan yksilön kasvua yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi tarkastellaan kasvatusta niin arkisissa kuin formaaleissa tilanteissa. Sosiaalipedagogiikka kuvaillaan toimintatieteeksi, koska sen tärkeänä ulottuvuutena pidetään teorian ja käytännön läheistä suhdetta toisiinsa. 

Sosiaalipedagogiikassa tutkitaan mm. kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuden liittyviä kysymyksiä. Itse olen esimerkiksi käynyt kurssin, jossa tarkasteltiin tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta sekä ekologista vastuuta kasvatuksen näkökulmasta. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikka opiskellaan Kuopiossa kandivaiheessa osana perus- ja aineopintoja sekä hyvinvointi yhteiskunnassa suuntautumisvaihtoehdossa maisterivaiheessa. 

Miksi opiskella sosiaalipedagogiikka? 

 • Kasvatus ja yhteiskuntaan kasvaminen ovat kaiken toiminnan lähtökohta, jonka tutkimisessa haluat varmasti olla mukana. 
 • Ainutlaatuinen tieteenala, joka yhdistää yhteiskuntatieteitä ja kasvatustieteitä. 
 • Pystyt tarkastelemaan tärkeitä teemoja kuten eriarvoisuutta erilaisesta näkökulmasta ja tarjoamaan siten myös uudenlaisia ratkaisuehdotuksia. 
Kuvassa joulukoriste poro talvimaisemassa.

Yhteiskuntapolitiikka

Viimeisenä käydään läpi yhteiskuntapolitiikan tieteenalaa. Yhteiskuntapolitiikkaa kutsutaan soveltavaksi yhteiskuntatieteeksi, joka hakee käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat. Lisäksi yhteiskuntapolitiikassa on vahvasti läsnä muutos ja siinä pyritäänkin pohtimaan sitä, miten yhteiskuntia voisi muuttaa. Yhteiskuntapolitiikassa pyritään siis muodostamaan käsitteitä maailman hahmottamisen tueksi sekä saamaan eri menetelmillä tietoa yhteiskunnasta ja muodostaa niistä analyysejä. 

Yhteiskuntapolitiikassa voidaan pohtia sitä, miten hyvinvointia parhaiten edistetään tai vaikkapa sitä, kuuluuko sosiaaliturva ja hyvinvointi ansaita ja miten. Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella yhteiskuntapolitiikkaa pääaineena Joensuun kampuksella. Yhteiskuntapolitiikka eroaa sosiologiasta nimenomaan muutoksen hallinnan sekä politiikan tarkastelun näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikkaa kuvataan ohjeistavaksi tieteenalaksi, kun taas sosiologiaa enemmän kuvailevaksi tieteenalaksi. 

Miksi opiskella yhteiskuntapolitiikkaa? 

 • Kukapa ei haluaisi olla mukana muuttamassa maailmaa paremmaksi paikaksi – yhteiskuntapolitiikan opinnot tarjoavat tähän loistavan mahdollisuuden. 
 • Yhteiskunnallinen muutos ja maailmanpolitiikka ovat läsnä meidän jokaisen elämässä tässä globaalissa maailmassa, joten yhteiskuntapolitiikan ymmärtäminen on tärkeässä roolissa nykyaikana.
 • Saat kokonaisuudessaan laajan ymmärryksen yhteiskuntien muodostumisesta. 

Kaikkia näitä neljää mielenkiintoista tieteenalaa voi siis opiskella Itä-Suomen yliopistossa. Tieteenalat ovat osittain hyvinkin samanlaisia eikä erot aina ole selviä, joten ei huolta, jos et vielä ymmärtänyt mitä kukin tarkoittaa ja mitä eroa näillä on keskenään. Voisin sanoa, että opiskellessa sitä sitten oppii paremmin ymmärtämään. Toivottavasti tästä oli kuitenkin edes vähän hyötyä ja sait innostuksen kipinän näitä tieteenalojen kohtaan. <3

Hyvää loppuvuotta sinne! 

-Suvi/yhteiskuntatieteet