TYÖRYHMÄ JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

TYÖRYHMÄ

MARTIN UBANI

martin.ubani@uef.fi

+358 294 45 2694

Martin Ubani työskentelee uskonnonpedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa teologian sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoilla. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu uskonnon opettjankoulutukseen ja ainedidaktiikkaan, katsomusopetuksen luokkahuonekäytänteisiin sekä laajemmin uskontoon koulussa. Martin Ubani toimii aktiivisesti erilaisissa rooleissa alan kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä verkostoissa sekä muissa asiantuntijarooleissa. Hän on julkaissut useita tieteellisiä julkaisuja ja erityisesti uskontokasvatusta koskevaa kirjallisuutta. Lisäksi Martin Ubani toimii vierailevana tutkijana yhteisuntaan, koulutukseen, monikulttuurisuuteen ja dialogiin paneutuvassa tiedeyhteisössä Van Leer Institutessa, Jerusalemissa, Israelussa (2016-).

 • Uskonnonpedagogiikan professori
 • Vieraileva tutkija Van Leer Institutessa, Israelissa
 • Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta

ARTO KALLIONIEMI

arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

+358 294 12 9610

Arto Kallioniemi työskentelee uskonnon didaktiikan professorina Helsingin yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on erikoistunut uskonto- ja maailmankatsomuskasvatuksen tutkimukseen. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu tällä hetkellä dialogitaitoihin ja ihmisoikeuskasvatuskysymyksiin. Arto Kallioniemi on toiminut aktiivisesti ihmisoikeuskysymyksiin liittyvissä tehtävissä. Tällä hetkellä hän on jäsenenä  Ihmisoikeusvaltuuskunnassa. Kallioniemi on julkaissut useita akateemisia julkaisuja sekä uskonnon oppikirjoja. Kallioniemellä toimii UNESCO -professorina tehtäväalueenaan arvot, dialogi ja ihmisoikeudet. Tällä hetkellä hän toimii kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaanina (tehtävät: kansainväliset suhteet, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tasa-arvo).

 • Uskonnon didaktiikan professori
 • Varadekaani (kansainväliset suhteet, yhteiskunnallinen kanssakäyminen ja tasa-arvo
 • UNESCO-professori (arvot, dialogi ja ihmisoikeudet)
 • Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

KAISA VIINIKKA, FT, TM, YTM

kaisa.viinikka@uef.fi

Postdoctoral researcher Kaisa Viinikka

Kaisa Viinikka toimii hankkeessa projektitutkijana. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on Helsingin- ja Itä-Suomen yliopistojen katsomusaineiden opettajankoulutuksen tutkiminen monimenetelmäisesti laaja-alaisessa verkostoyhteisössä.

TUULI LIPIÄINEN, KM

tuuli.lipiainen@helsinki.fi

Project researcher Tuuli Lipiäinen

Tuuli Lipiäinen on taustaltaan luokan- ja aineenopettaja ja toimii tässä hankkeessa projektitutkijana. Hänen tutkimuksensa tarkoituksena on tarkastella katsomusaineiden opetussuunnitelmia, sekä opettajien käsityksiä katsomusaineiden opetukseen ja opettajankoulutukseen liittyen 21-vuosisadan taitojen näkökulmasta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

HY: Teologian osasto: opetuksesta vastaava varadekaani professori Tuula Sakaranaho

ISY: Filosofian osasto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto: opetuksesta vastaava varadekaani professori Pertti Väisänen

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä:

 • Professori Rob Freathy, U. of Exeter, Iso-Britannia
 • Professori Jenny Berglund, U.of Stockholm, Ruotsi
 • Professori Henrik Simojoki, U. Bamberg, Saksa
 • Professori Arniika Kuusisto, U of Stockholm, Ruotsi

HANKKEESSA MUKANA

 • Aducate-täydennyskoulutuskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
 • Taloudellinen tiedotustoimisto
 • Koulutuksen arviointikeskus, HY
 • Suomen uskonnonopettajainliitto (SUOL)
 • Seurakuntaopisto
 • Helsingin kaupungin opetustoimi
 • Joensuun normaalikoulu
 • Helsingin normaalilyseo
 • Opiskelijoiden ainejärjestöt (ISY: Fides Ostiensis, Pistis; HY: Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys)
 • Aluehallintovirasto