HANKKEEN KUVAUS

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää katsomusaineiden opettajienkoulutusta tutkimusperustaisesti niin, että koulutus tarjoaa valmistuville opiskelijoille laajat valmiudet toimia työelämässä. Erityisen tarkastelun kohteena ovat 21. vuosisadan taitojen, kuten uskontolukutaidon ja katsomuksellisen dialogin esiintyvyyden tarkastelu nykyisessä katsomusaineiden opettajankoulutuksessa sekä näiden kehitystarpeen tarkastelu.

Katsomusaineiden opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot ovat jo kehittyneet ilmiöperäisen tutkivan oppimisen suuntaan. Hankkeen tavoitteena on tämän kehityksen tukeminen. Ainelaitosopinnot tarjoavat katsomusaineiden opettajaopiskelijoille laajan substanssiosaamisen. Hankkeessa pyritään kehittämään keinoja, joiden avulla saatu osaaminen palvelesi erityisesti opettajaksi opiskelevia.

Hankkeen tavoitteena on myös antaa suosituksia opintojaksoihin sekä kehittää sovellettavissa olevia malliopintojaksoja.

Tutkimuksen toteutus

Hankkeen aikana tarkastellaan opetussuunnitelmia, havainnoidaan valittuja opintojaksoja sekä tehdään kenttähaastatteluita. Tietoa kerätään aloittelevilta, valmistuvilta ja työelämään siirtyneiltä aineenopettajaopiskelijoilta sekä rehtoreilta.

Hankkeen aikataulu

Hanke on kolmivuotinen. Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja päättyy syksyllä 2021.