Innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla tunnistetaan elintapojen ja mielenterveyden riskitekijöitä sekä edistetään hyvinvointia

Vuoden vaihteessa käynnistyi kansallisen Vaikuttavuuskeskus-verkoston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston yhteishanke Hyvinvoinnin edistämisen ja perustason sote-palveluiden integraation vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Savossa (HYPE).

Yhteishankkeessa yhtenä osatavoitteena on toteuttaa Pohjois-Savossa väestötason tutkimus, jossa hyödynnetään Wellpro Impact Solutions Oy:n innovatiivisia digitaalisia työkaluja arvioimaan mielen hyvinvoinnin riskitekijöitä ja edistämään asukkaiden elintapoja ja mielen hyvinvointia.

Digitaalisella elintapainterventiolla mielen hyvinvointia

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tunnistettu tarve kustannusvaikuttaville mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen interventiolle, ja digitaaliset interventiot voisivat tarjota tähän yhden ratkaisun. Elintavat ja arjen tottumukset ovat yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja lisäksi terveellisillä elintavoilla on havaittu olevan keskeinen rooli mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Digitaaliset interventiot nähdään kustannustehokkaina ja helposti laajemmin käyttöönotettavina. Ne voivat tarjota myös joustavan tavan väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seurantaan ja varhaiseen puuttumiseen ongelmien ilmetessä.

Vaikka tutkimustulokset ovat lupaavia ja digitaalisilla interventioilla on pystytty parantamaan elintapoja, myös selkeitä haasteita on tunnistettu. Digitaalisten interventioiden tulisi ottaa paremmin huomioon käyttäjien tarpeet ja kokemukset sekä olla personoitavissa käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Keskeisiä tekijöitä näiden interventioiden onnistumisen näkökulmasta ovat oman kehityksen seuranta, tavoitteenasettelu, palaute ja ohjeistus sekä sosiaaliset toiminnallisuudet.

BitHabit-sovellus kehitettiin alunperin StopDia-hankkeessa elintapojen parantamiseen

BitHabit-sovellus kehitettiin Itä-Suomen yliopiston Stop Diabetes -hankkeessa kannustamaan aikuisia elintapamuutosten tekemiseen ja uusien terveellisten tapojen muodostamiseen. Tutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia sovelluksen käytön vaikutuksista tutkittavien ruokavalioon ja liikunnallisuuteen.

Keväällä 2023 Pohjois-Savon alueen Mieliteko-ohjelma tarjosi sovelluksen kaikille pohjoissavolaisille kokeiltavaksi kahdeksi kuukaudeksi. Sovellukseen lisättiin myös mielen hyvinvointia edistäviä pieniä tekoja, esimerkiksi rentoutumis- ja hengitysharjoituksia, kanssaihmisten huomioimista, tietoisen läsnäolon ja positiivisen ajattelun lisäämistä sekä omista ajatuksista kirjoittamista.

Ennen sovelluksen käyttöönottoa tutkittavat vastasivat lyhyeen hyvinvointikyselyyn, johon saatiin 1647 vastausta. Puolet kyselyyn vastanneista otti käyttöön BitHabit-sovelluksen, mutta vain harva käytti sovellusta aktiivisesti. Sovellus kiinnosti enemmän naisia miehiin verrattuna, ja myös työelämän ulkopuolella olevat aloittivat sovelluksen käytön harvemmin kuin työssäkäyvät. Tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, millaiset digitaaliset interventiot olisivat käyttäjille houkuttelevimpia, ja erityisesti miten miehet ja työelämän ulkopuolella olevat saataisiin hyötymään interventioista.

Jatkotutkimuksessa sovelluksen käytettävyyttä ja vaikuttavuutta mielen hyvinvoinnin edistämisessä tutkitaan lisää

HYPE-hankkeessa toteutamme interventiotutkimuksen Pohjois-Savon väestöä edustavassa ositetussa otanta-asetelmassa. Kutsumme tänä keväänä noin 10000 pohjoissavolaista osallistumaan tutkimukseen ja kaikki kutsutut saavat BitHabit-sovelluksen käyttöönsä porrastetusti. Interventio kestää koko tutkimuksen osalta vuoden, jonka aikana tietoa sovelluksen käyttäjien hyvinvoinnista kerätään lyhyellä digitaalisella kyselyllä neljä kertaa. Kyselyn päätteeksi käyttäjät saavat hyvinvoinnistaan raportin, jonka tavoitteena on lisätä sovelluksen käyttöaktiivisuutta ja tuoda esiin niitä hyvinvoinnin osa-alueita, jotka erityisesti vaativat tutkittavan kohdalla huomiota.

Kertyvän aineiston perusteella voimme arvioida digitaalisten työkalujen vaikutuksia elintapoihin, mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen. Lisäksi tavoitteena on arvioida mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä kustannuksia sosiaali- ja terveystaloustieteellisiä menetelmiä hyödyntäen. Tutkimukseen osallistuneita seurataan pidempään intervention jälkeen hyödyntäen hyvinvointialueen omia ja kansallisia rekisteritietoja, mikäli jatkorahoitus tämän mahdollistaa.

Kansallinen Vaikuttavuuskeskus-verkosto

Kansallisen Vaikuttavuuskeskus-verkoston tavoitteena on edistää yhdenvertaista, vaikuttavaa ja kustannusvaikuttavaa hoitoa ja palveluita asiakkaille ja ihmisille Suomessa sekä parantaa ihmisten elämänlaatua sekä tukea arjessa pärjäämistä. Työtä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on juurruttaa vaikuttavuusperusteinen ajattelutapa perusterveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon rooli on tuoda verkostoon monitieteellistä TKI- ja koulutusosaamista perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuudesta sekä näihin liittyvien toimintamallien implementoinnista. Tämä lisäksi tuemme verkoston rakentumista päivittämällä tilannekuvan tietotarpeista ja osaamistarpeiden nykytilasta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Vaikuttavuuden talon yhteistyönä toteutamme näihin liittyen Pohjois-Savon alueella kehittämistoimenpiteitä, joissa levitämme koko maakunnan alueelle hyväksi havaittuja toimintamalleja asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseksi (osahanke 1) sekä tyypin 2 diabeteksen seuraamuksien vähentämiseksi (osahanke 2) että toteutamme vointimittareiden kehittämistä tiedolla johtamisen tueksi (osahanke 3).

Projektitutkija Hanna Rekola
Hanna Rekola
Projektitutkija
Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/hanna.rekola/

Professori Tomi Mäki-Opas
Tomi Mäki-Opas
Professori (erityisasiantuntija) yhteiskuntapolitiikka, vaikuttavuuden tutkimus
Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/tomi.maki-opas/

EU-rahoituksen logo