Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksellista osaamista kehittämässä

Kuvituskuva1: Pixabay

Työskentelen mukana Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen opettajan katsomuskasvatuksellista osaamista sekä mallintaa varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisuuden kehittymistä. Hankkeen päämääränä on selvittää niitä tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen pedagogiikan toteutumista. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pedagogisia sovelluksia, niin ajatuksellisia ja kuin myös käytännöllisiä malleja, joita voidaan hyödyntää jatkossa opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

Hankkeessa toteutetaan kolme keskenään eri tyyppistä tutkimusta, jotka yhdessä selvittävät monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen pedagogiikan ja ammatillisuuden rakentumisen keskeisiä osatekijöitä. Hankkeen yhteistyötahot ovat profiililtaan ja osaamiseltaan toisiaan täydentäviä ja edustavat maantieteellisesti erilaisia katsomusympäristöjä. Hankkeen hallinnoivana yhteisönä on Helsingin yliopisto, kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatustieteiden osasto. Hankkeen johtajana toimii dosentti Saila Poulter. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto. Itä-Suomen osahankkeeseen kuuluvat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston professori Martin Ubani, professori Sari Havu-Nuutinen ja nuorempi tutkija Elisa Balčin.

Itä-Suomen osahankkeessa tarkastellaan ja pyritään ymmärtämään katsomuskasvatukseen liittyvää opettajan ajattelun ja ammatillisuuden haasteita ja opettajan pedagogista toimintaympäristöä osana sitä. Tutkimuksessa huomioidaan Itä-Suomen alueelliset erityispiirteet: ortodoksit ovat seudulla yksi alueellisesti merkittävistä katsomuksellisista vähem-mistöistä. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena onkin katsomuksellisen moninaisuuden tarkastelu ortodoksisuuden näkökulmasta.

Osahankkeellamme on projektipäiväkoti, jonka kanssa tehdään yhteistyötä toteuttamalla katsomuskasvatus –teemaisia tuokioita yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Hankeosuudessa hyödynnetään Collaborative team teaching -mallia, jossa opiskelijat ja opettajat muodostavat työskentely-yhteisön ja kehittävät katsomuskasvatukseen liittyvää ymmärrystä yhteisöllisesti. Tavoitteena on saada uutta tieteellistä tutkimustietoa katsomuskasvatuksen toteutuksesta, Collaborative team teaching –mallin hyödyntämisestä osana sitä sekä konkreettisia ideoita, kokemuksia ja materiaalia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoa Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hankkeesta:

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/

 

Elisa Balčin, KM, TM
Nuorempi tutkija
Itä-Suomen yliopisto

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.