Lähteet

Gedrimiene, E., Silvola, A., Pursiainen, J., Rusanen, J., & Muukkonen, H. (2019). Learning Analytics in Education: Literature Review and Case Examples From Vocational Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 1–15

Ouli, Juuso – Voutilainen, Tomi: Oppimisanalytiikka ja opiskelijatietojen käsittely yliopistoissa. Edilex 2019/37.

Korpisaari, Päivi – Pitkänen, Olli – Warma-Lehtinen, Eija, Uusi tietosuojalainsäädäntö. Alma Talent 2018.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, Kerro käsittelystä rekisteröidylle.(https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi) Tieto otettu 23.10.2019.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, kohta Arvioi riskit ja suunnittele toimenpiteet tietosuojan toteuttamiseksi. (https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit). Tieto otettu 21.10.2019.

WP29 tietosuojatyöryhmä. Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat. 17/FIWP260 rev.01 (https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf) Tieto otettu 22.10.2019.

WP29 tietosuojatyöryhmä. Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää ”liittyykö käsittelyyn todennäköisesti” asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu ”korkea riski”. WP 248 rev.01 (https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Vaikutustenarviointi+fi.pdf/af51e999-5326-4223-9deb-e21bdd2e0a63/Vaikutustenarviointi+fi.pdf.pdf) Tieto otettu 22.10.2019.

Muita hyödyllisiä lähteitä avuksi tietosuojakysymyksiin:

Voutilainen, Tomi: Oikeus tietoon. Informaatio-oikeuden perusteet. 2. uudistettu painos. Edita Publishing Oy 2019.

Andrearsson, Ari – Riikonen, Jaana – Ylipartanen, Arto: Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tietosanoma Oy 2019.