Oppimisanalytiikan yksinkertaistettu riskiarviotyökalu yliopistokoulutuksessa

Oppimisanalytiikalle on monia käyttömahdollisuuksia yliopistokoulutuksessa (ks. kuvio). Opiskelijan käytössä oppimisanalytiikka voi tukea reflektiota, oppimisen henkilökohtaistamista ja ohjausta. Opettajan näkökulmasta oppimisanalytiikan käytössä korostuvat opintojen seuranta, arviointi ja tuki sekä opetuksen kehittäminen. Yliopistolle oppimisanalytiikan käyttö tuo lisämahdollisuuksia koulutuksen johtamiseen ja kehittämiseen ja yhteiskunnallisella tasolla sen avulla voidaan tuottaa tietoa koulutuspoliittiseen päätöksentekoon. (Gedrimiene ym., 2019.)

Pyramidin mallinen kuva oppimisanalytiikan käyttötarkoituksista
Kuvio: Oppimisanalytiikan mahdollisuuksia yliopistokoulutuksessa (Gedrimiene ym., 2019)

Tämän sivuston tarkoituksena on toimia työkaluna yliopistokoulutuksessa hyödynnettävän oppimisanalytiikan ja siinä käytettävien henkilötietojen riskien potentiaalin arvioimista ja riskien kartoittamista varten. Riskityökalu perustuu siihen, että EU:n yleisen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 edellyttää riskiperusteista suunnittelua ja henkilötietojen käsittelyn hallintaa, minkä perusteella voidaan toteuttaa toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Riskiarviotyökalu sisältää kysymyksiä ja niihin liittyviä ohjeistuksia. Riskiarviotyökalu on tarkoitettu ohjeistukseksi ja tueksi, eikä korvaa organisaation omaa varsinaista riskiarvioprosessia tai vaikutustenarviointia. Mikäli riskiarviotyökaluun annetut vastaukset osoittavat korkeaa riskiä, on henkilötietojen käsittelystä todennäköisesti laadittava erillinen tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi. Riskiarviotyökalu on yksinkertaistettu malli, ja voi myös vaatia erilaisia painotuksia riippuen siitä, minkälainen oppimisanalytiikan käyttötapaus on käsillä.

Tietosuojakysymykset on huomioitava oppimisanalytiikan suunnittelussa alusta alkaen, sillä rekisterinpitäjän velvollisuudet ja tarvittavien suojatoimien taso määräytyy riskiperusteisesti. Riskiarviotyökalussa esitettyjä kysymyksiä voidaan hyödyntää myös oppimisanalytiikan käyttötapausten suunnittelussa, jotta riskit voidaan helpommin kartoittaa ja jotta mahdollisia riskejä voidaan minimoida jo suunnitteluvaiheessa.

Riskiarviotyökalu ja sen ohjeistukset pohjautuvat Juuso Oulin ja Tomi Voutilaisen (2019) artikkeliin ”Oppimisanalytiikka ja opiskelijatietojen käsittely yliopistoissa”, sekä artikkelissa esitettyyn riskiarviomalliin ja siinä käytettyihin lähteisiin. Riskiarviotyökalun ohjeistuksissa viitataankin artikkeliin useaan kertaan ja ohjeistuksia on luettava yhdessä artikkelin kanssa. Ennen riskiarviotyökaluun vastaamista johdatuksena oppimisanalytiikkaan liittyvään lainsäädäntöön on suositeltavaa perehtyä Oulin ja Voutilaisen artikkeliin. On myös huomioitava, että oppimisanalytiikan kehittämisessä sekä siinä käytettävien tietojen riskien arvioimisessa on tietosuojalainsäädännön lisäksi huomioitava muu yleishallinto-oikeudellinen sääntely, joista keskeisimpiä ovat hallintolaki, julkisuuslaki ja tiedonhallintalaki sekä erityislakina yliopistolaki.

Tämä riskiarviotyökalu on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministerion tukemaan AnalytiikkaÄly -hanketta.

Lue lisää:

Ks. myös lähteistä muuta hyödyllistä luettavaa