Uraohjauksen erikoistumiskoulutus uraohjaajan ammatillisen identiteetin uudistajana

Yliopistollinen uraohjauksen erikoistumiskoulutus tarjoaa ohjauksen eri työtehtävistä ja toimintaympäristöstä tuleville opiskelijoilleen moniäänisen ja -ammatillisen tilan, jossa tarkastella uraohjausvuorovaikutusta, -prosessia ja -menetelmiä työelämän ja yhteiskunnallisen muutoksen viitekehyksessä. Koulutuksen osallisuutta rakentava vastavuoroinen työote ja sujuvasti rullaava toteutus tukevat opiskelijoiden kohtaamista jaetun asiantuntijuuden hengessä. Opiskelijat tulevat työllistyvyyden, työurien muutosten, koulutus- ja työelämäsiirtymien, opinto-ohjauksen, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämisen työtehtävistä joten koulutuksessa pääsee osallistumaan todella moniääniseen keskusteluun. Uraohjausosaamisen lisääntyminen lisäksi tärkeänä tavoitteena on myös ohjauksen laajalla kentällä eri tehtävissä toimivien henkilöiden verkostoituminen. Työelämämuutoksien myötä uraohjauksen tehtävä- ja ammattikenttä on monipuolistunut ja ohjaustyötä tarjotaan niin yksityisten yritysten kuin outplacement palveluna, joten on selvää että uraohjaajien valmiuksien ja ohjausosaamisen tulee olla ajan tasalla.

Koulutusta kehitetään niin tutkimusperustaisesti kuin opiskelijapalautteen sekä yhteiskunnallisen ja työelämän muutoskeskustelun viitoittamana. Sisällöt ja toteutus ovatkin siten jo viiden vuoden aikana rakentuneet jouhevasti eteneväksi opiskelijaa kuulevaksi verkkototeutukseksi. Palautteiden mukaan koulutuksesta on haettu ja saatu teoreettista ymmärrystä ja käytännön ohjausmenetelmiä omaan työhön ja ohjausosaamiseen. Koulutus tuntuu sysäävän liikkeelle jotain niin, että osallistujan ammatillinen identiteetti uusiutuu. Palautteen mukaan osallistujat arvostavat myös sitä, miten teorian ja käytännön vuoropuheluna rakentuvat opintosisällöt ja toteutus ovat mahdollistaneet oman ammatillisen identiteetin ja ja ajattelun siirtyneen ”aivan uudelle tasolle”. Koulutus on ollut heille merkityksellinen ja oivalluttava, ammatillista varmuutta lisännyt kokemus, josta he ovat kollektiivisesti ylpeitä.

Valitsin osaamiseni kehittämiseen yliopistollisen UraErkon, jonka aikana halusin erityisesti reflektoida kokemuksia muiden uraohjaajien kanssa. Sain koulutuksessa vahvistusta omalle asiantuntijuudelle ja varmuutta uraohjaajana toimimiseen. Myös tuoreilla menetelmäopeilla ja teoreettisella tietopohjalla sain itsevarmuutta työhöni. Osaamiseni avulla pystyn nyt myös vaikuttamaan meneillään oleviin innovatiivisiin hankkeisiin ja yksilötapaamisiin. (opiskelija)

Alumnit kohtasivat Tampereella

15.10.2022 järjestettiin ensimmäinen ”uraohjauserkolaisten” alumnitapaaminen Tampereella. Paikalla oli läsnä ja etänä reilu 30 alumnia, kouluttajaa ja opiskelijaa. Jälleennäkeminen oli täynnä sorisevaa porinaa ja kohtaamisen iloa. Kuulumisten ja kokemustenvaihdon lisäksi kuulimme Sanna Vehviläisen johdattelua uraohjauksen ajankohtaiseen tutkimusteemaan, jonka jälkeen herkuttelimme yhdessä illastamalla. Yhdessä olikin hienoa tuumia, että tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavan tapaamisen suunnittelua!

Kirjoittaja Päivi Rosenius työskentelee opinto- ja uraohjaajauksen yliopisto-opettajana UEF Ohjauksen koulutuksessa sekä uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen kouluttajana ja koordinaattorina. Aiemmin hän on työskennellyt useita vuosia nuorten ja aikuisten uraohjauskoulutusten kouluttajana sekä ohjauksen asiantuntijana aikuisohjauksen kehittämishankkeessa.