Koulutuspaikkasopimukset ja visitaatiot erikoistumisen laadunparantajana

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus etenee myös koulutuspaikkojen laadun osalta. Ensimmäisenä uudistettiin yliopistojen koulutuspaikkasopimukset, jotka ovat nyt yhteneväiset eri yliopistoissa. Syksyn aikana saamme myös ohjeet koulutuspaikkojen arviointiin ns. visitaatiorungon muodossa.

Tätä osaa uudistuksesta luotsaa turkulainen lastenlääkäri Anna Pärtty. Anna on lastentautien erikoislääkäri, LT ja kliininen opettaja TYKSissä ja on toiminut osa-aikaisesti erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorina elokuusta 2020 alkaen. Anna suorittaa samalla myös lastengastroenterologian lisäkoulutusohjelmaa.

Mikä sai sinut lähtemään koordinaattoriksi Anna?

– Mielestäni erikoislääkärikoulutuksen uudistus on erittäin tärkeä konkreettinen asia, jolla saamme jatkossa koulutettua entistä parempia erikoislääkäreitä. Lisäksi olen ollut jo pidempään huolissani erikoislääkäreiden epätasaisesta jakautumisesta eri erikoisalojen välillä ja uskon ja toivon uudistuksen tuovan ainakin jonkinlaista helpotusta tähän ongelmaan.

Mitä koulutuspaikkasopimus tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään?

Koulutuspaikkasopimus solmitaan yliopiston ja jokaisen oman ERVA-alueen erikoislääkärikoulutuksen osallistuvan koulutuspaikan välillä. Käytännön koulutusjaksot hyväksytään osaksi erikoislääkärikoulutus ainoastaan, mikäli koulutuspaikkasopimus on tehty. Oppiaineen vastuuhenkilöt vastaavat koulutuspaikkasopimusten tekemisestä ja ajantasaisuudesta.

Lista kaikista hyväksytyistä koulutuspaikoista löytyy täältä: https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus//koulutuspaikat

Miksi sopimukset piti uudistaa?

Jokaisella yliopistolla oli erilaiset sopimuspohjat ja näin myös sisällöt vaihtelivat jonkin verran. Osassa sopimuksista oli myös puutteita. Nyt kaikki yliopistot käyttävät samaa sopimuspohjaa ja sopimukset ovat näin ollen yhtenäiset ympäri Suomea ja vaatimukset sillä tavalla laadultaan samanlaiset.

Mitä visitaatio tarkoittaa?

– Visitaatio tarkoittaa käytännössä yliopiston (erikoisalan) ja koulutuspaikkojen vuoropuhelua. Yksiköt yliopistosairaaloissa ja niiden ulkopuolella arvioidaan ja varmistetaan että koulutukseen tarvittavat asiat ovat kunnossa. Osaamisperustaisuuden myötä yliopistosairaaloiden ja muiden koulutuspaikkojen välinen yhteistyö tulee olemaan entistä tärkeämmässä roolissa. Visitaatioiden tarkoituksen on varmistaa, että erikoistuvat saavat laadukasta osaamisperustaisuuteen pohjautuvaa koulutusta koko erikoistumisajan kaikissa koulutuspaikoissa.

Miten se visitaatio käytännössä tapahtuu?

– Oikeastaan se on yksinkertaista: yksiköissä käydään ”kylässä” ja arvioidaan koulutuspaikalle asetetut vaatimukset ja kuinka ne toteutetaan. Visitaation tekeminen ei siis vaadi suuria resursseja, kunhan yhteinen aika löytyy koulutuksesta vastaavien henkilöiden kalenterista ja koulutuspaikalla pystytään käymään. Visitaatiorungon tarkoituksena on toimia apuvälineenä, lähinnä muistilistana läpikäytävistä asioista. Visitaatioiden aikana on tarkoituksena käydä läpi erikoislääkärikoulutuksen yleisiä asioita, koulutuksen toimijoita ja avainlukuja sekä tietysti käytännön koulutuksen toteutumista koulutuspaikassa erikoistuvan ja kouluttajan näkökulmasta. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida mitä asioita erikoistumisessa on mielekästä kouluttaa missäkin yksikössä ja samalla voidaan tehdä jo työnjakoa osaamisperustaisuudenkin suhteen. Jos joku asia havaitaan puutteelliseksi, sovitaan kuinka se laitetaan kuntoon. Kunhan saamme ohjeistuksen käyttöön, sitä voi alkaa kokeilla eri erikoisaloilla.

Paljon siis tapahtuu, asiat etenevät ja yhteistyössä on tämänkin uudistuksen olennaisin voima! Muistetaan pitää SOTE-kuvioissa ääntä myös erikoislääkärikoulutuksesta – se on olennainen osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sillekin pitäisi löytyä aikaa ja resursseja. Se on investointi parempaan terveydenhuoltoon mitä suuremmissa määrin!

yst

Anne-Mari
UEF erikoislääkärikoulutuksen koordinaattori
P.S
Tsekkaa uusin juttu lääkärilehdestä; ELSA järjestelmän pilotista!
http://Lääkärilehti – Erikoistuja kokoaa kohta osaamisensa Elsaan (laakarilehti.fi)