TUVET/KTVA//#paraskoulu –hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta

TUVET/KTVA//#Paraskoulu –hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta

TUVET/KTVA//#Paraskoulu –hanke jakautuu kahteen oppilaiden kouluhyvinvointiin liittyvään teemaan. TUVET-osuudessa keskitytään moniammatillisen yhteistyön toimintamallin kehittämiseen koulussa. KTVA-osuudessa keskitytään oppilaiden käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien tukemiseen monitahoisesti. TUVET//#Paraskoulu linkittyy valtakunnalliseen OKM-rahoitteeseen TUVET-hankkeeseen https://www.tuvet.fi/
TUVET/KTVA//#Paraskoulu -hankkeen tutkimus on aloitettu keväällä 2019 ja aineistonkeruu jatkuu lukuvuoden 2020 loppuun.

Vaativan erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön tukeminen TUVET-osuudessa
Hankkeessa tehtävän tutkimuksen ja kehittämistyön avulla on tarkoitus luoda normaalikouluun toimintamalli, joka tukee moniammatillisen yhteistyön toteuttamista.

Toimintamallin suunnittelutyön alussa toteutettiin valtakunnallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston (VIP-verkosto) moniammatillisille toimijoille kysely siitä, mitä toimivassa moniammatillisessa yhteistyössä tulee huomioida erityisesti. TUVET//#Paraskoulu –osiossa aineistoa kerätään haastattelemalla opettajia liittyen heidän toiveisiin ja näkemyksiin koulunsa moniammatillisen toimintamallin kehittämisestä. Koulussa aloitti elokuun 2019 alussa moniammatillisena toimijana myös psykiatrinen sairaanhoitaja, psyykkari. TUVET//#Paraskoulu –osion tutkimuksessa tarkastellaan opettajien näkemyksiä koulussa tapahtuvasta psyykkaritoiminnasta, sen edelleen kehittämisestä ja miten toiminta opettajien asiantuntijuuden näkökulmasta tukee oppilaiden kouluhyvinvointia. Lisäksi ollaan kiinnostuneita oppilaiden kokemuksista psyykkarin kanssa työskentelystä.

Pitkittäistutkimusta oppilaiden käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arvioinnista ja tukemisesta KTVA-osuudessa
KTVA//#Paraskoulu -osuudessa tarkastellaan systemaattisesti oppilaiden käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia monitahoarvioinnin eli oppilaan itsensä, opettajan ja huoltajan näkökulmasta. Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet ovat oppilaan taitoja, kykyjä ja piirteitä, jotka (1) luovat tunteen omasta osaamisesta, (2) edistävät suhteita vertaisiin, perheenjäseniin ja muihin aikuisiin, (3) vahvistavat kykyä sietää stressiä ja vastoinkäymisiä, sekä (4) edistävät sosiaalista, persoonallista ja akateemista kehitystä.

Monitahtoarviointiin liittyen on oleellista tarkastella oppilaan vahvuuksia kaikista eri vastaajien näkökulmista, koska oppilas voi käyttäytyä eri arvioitsijan näkökulmasta eri tavalla eri ympäristöissä. Tutkimuksella pyritään saamaan monipuolinen kuva oppilaiden vahvuuksista, jotta vahvuuksia voidaan tukea osana koulunkäyntiä ja kasvua. Vahvuuksien ohella on oleellista tarkastella myös oppilaiden koulumenestystä, oppilaiden minäpystyvyyskokemusta koulunkäynnissä ja kartoittaa myös mahdollisia käyttäytymisen ja tunne-elämän pulmia.

Lisäksi kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta on oleellista tarkastella vahvuuksien arvioinnin ja huoltajien kouluun sitoutumisen yhteyttä. Aineistoa kerätään tutkimustarkoitusta varten valikoiduilla arviointivälineillä harkinnanvaraisesti luokilta 1.-9. (opettajat ja huoltajat) sekä luokilta 4.-9. (oppilaat). Kyselyt toteutetaan sähköisillä kyselylomakkeilla viiden mittauspisteen aikana.

TUVET/KTVA//#Paraskoulu –hankkeessa tehdään pro gradu –tutkielmia sekä ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja.

Lisätietoa hankkeen tutkijoilta:
TUVET: Aino Äikäs, Yliopistonlehtori, KT, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto aino.aikas@uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/aino.aikas/

KTVA: Erkko Sointu, Yliopistotutkija, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto erkko.sointu@uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/erkko.sointu/