Käyttäjäpalautetta koulun tilojen uudistuksesta

FCLab.lukio-hankkeen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa on uudistettu lukion fyysisiä tiloja. Tavoitteena on ollut tehdä opiskelijoita kuullen muutoksia, jotka lisäävät hyvinvointia ja viihtyisyyttä koulussa.

Laadimme elokuussa 2023 lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille kyselyn, johon vastasi 42 opiskelijaa. Saatujen tulosten mukaan valtaosa opiskelijoista kokee koulun tilat viihtyisiksi sekä ajattelee yleisten tilojen muuttuneen viihtyisämpään suuntaan. Enemmistö kyselyyn vastanneista kertoo myös löytäneensä yleisistä tiloista opiskeluun hyvin sopivan ympäristön.
Tilan äänitasolla koetaan olevan myös merkitystä, sillä mieluisimmiksi opiskelutiloiksi nimettiin useimmiten uudet hiljaiseen työhön tarkoitetut työskentelykopit tai muut mahdollisimman hiljaiset tai rauhalliset paikat, joissa tulivat mainituiksi myös hankkeen ensimmäisessä vaiheessa sisustetut vuodenaikapäädyt.

Suurin osa kyselyyn vastanneista ei koe tällä hetkellä melutasoa häiritseväksi, mutta toisaalta edelleen 30% vastaajista kokee melun jonkin verran tai erittäin häiritseväksi.

Yleisesti ottaen opiskelijat ovat tyytyväisiä tilojen uudistuksiin. Toisaalta toiveina olisi yhä enemmän opiskelurauhaa lisäävät muutokset ja ratkaisut.

”Mielestäni on mukavaa, että koulun tiloja ollaan muutettu ja modernisoitu. Kouluun tuleminen on mukavempaa, kun tilat ovat viihtyisiä”

”olen tykännyt, oppilaiden toiveita on kuunneltu”

”Toivoisin lisää yksityisiä opiskelupaikkoja, pienille ryhmille. Ne olisivat hyviä hiljaiseen työskentelyyn kun tarvitsee rauhaa.”