Sosiaalihuollon johtajat puristuksessa – johtamisen ääni kuuluviin hyvinvointialueilla

Kolme logoa rinnakkain: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla eli PURJO-hankkeessa tutkimme ja tuemme sosiaalihuollon johtamista muuttuvissa palvelurakenteissa yhteensovitettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja. Jaamme huolen sosiaalihuollon johtajista erilaisten odotusten ja paineiden puristuksessa ja siksi on tärkeää saada heidän ääntään vahvemmin kuuluviin. PURJO-hankkeessa toimimme yhtenä kanavana sosiaalihuollon johtajien äänelle sekä tiivistämme tutkimuksemme kautta viestiä siitä millainen näkymä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sosiaalihuollon johtajilla on sosiaalihuollon johtamisen tilasta ja tulevaisuudesta hyvinvointialueilla.

Palvelujen yhteensovittaminen vaatii johtamisen yhteensovittamista

Parhaillaan muotoaan hakevien hyvinvointialueiden eräänä kriittisimmistä tavoitteista kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on todettu olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integrointi. Tiedämme kuitenkin aikaisemman tutkimuksen pohjalta, että palvelujen yhteensovittamisen onnistuminen ei ole kiinni vain ammattilaisten tahdosta ja toiminnasta, vaan se edellyttää myös johtamisen yhteensovittamista. Koska sosiaalihuollon johtamista on tutkittu viime vuosikymmeninä hyvin vähän, on tärkeää, että myös sosiaalihuollon johtamisen kysymykset tehdään näkyväksi sosiaali- ja terveyspalveluja yhteensovitettaessa asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Tähän tutkimusaukkoon olemme nyt PURJO-hankkeessa tarttuneet.

Mitä PURJO-hankkeessa teemme ja ratkaisemme?

Tutkimalla ja tekemällä näkyväksi sosiaalihuollon johtajien näkemyksiä sosiaalihuollon johtamisen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä yhteensovittavasta johtamisesta ja sitä estävistä sekä edistävistä tekijöistä voimme yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa löytää keinoja vahvistaa sosiaalihuollon johtamisen asemaa ja erityiskysymysten huomioonottamista erilaisilla ammatillisilla, organisatorisilla ja kulttuurisilla rajapinnoilla. Myös poliittisten päättäjien rooli ja näkemykset sosiaalihuollon johtamisen kehittämiseksi ovat olennainen osa tätä kokonaisuutta. Tutkimus sosiaalihuollon roolista hyvinvointialueiden yhteensovittavassa johtamisessa on tärkeä, mutta myös meille tutkijoille haasteellinen, kokonaisuus. Siksi tartumme siihen paitsi monitieteisesti niin myös erilaisin menetelmällisin, aineistollisin ja dialogisin ratkaisuin. Yhtäältä keräämme tietoa sosiaalihuollon johtamisen nykytilasta ja tulevasta kaikilta Suomen hyvinvointialueilta (valtakunnallinen kysely sosiaalijohtajille keväällä -24) ja toisaalta keskitymme tarkemmin yhteensovittavan johtamisen erityiskysymyksiin sosiaalihuollon näkökulmasta kahdella hyvinvointialueella (johtajien ja poliittisten päättäjien haastattelut keväällä -24 sekä työpajatyöskentely sen jälkeen syksyllä -24).

Keitä me PURJO-tutkimusryhmäläiset olemme?

Kun päätimme tarttua tähän yhteiskunnallisesti tärkeään aiheeseen ja vähän tutkittuun ilmiöön, tiesimme, että se edellyttää niin sosiaalityön ja -huollon substanssin vahvaa asiantuntijuutta kuin monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen osaamista sekä ymmärrystä palveluintegraatiosta. Näistä lähtökohdista rakentui kahden yliopiston (Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston) tutkijatiimien välinen yhteistyö ja monitieteinen kokoonpano https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/purjo/. Olemme ylpeitä tutkimusryhmästämme ja sen monipuolisesta asiantuntijuudesta, ja varmoja siitä, että tällä kokoonpanolla meidän on hyvä rohkeasti tarttua tähän vähän tutkittuun ja ajankohtaiseen aiheeseen. Sosiaalihuollon yhteensovittavan johtamisen tutkimus on myös meille tutkijoille ainutlaatuinen matka erilaisten näkökulmien, tieteenalojen, vahvuuksien ja intressien yhteensovittamiseen.

Kirjoittajat

Sanna Laulainen, sosiaalihallintotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto                                    
Kati Närhi, sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto

Sanna Laulainen toimii PURJO-tutkimushankkeen vastuullisena johtajana ja Kati Närhi hankkeen varajohtajana