Viisi vuotta eikä suotta! Hyvinvointioikeuden keskus on yhdessä tekemisen voimaa

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Heidi Vanjusov

Mäki-Petäjä-Leinonen on vanhuusoikeuden professori ja Vanjusov on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella.

 

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle perustettiin Hyvinvointioikeuden instituutti vuonna 2018. Olimme suunnitelleet ja haaveilleet kaikesta siitä, mitä voisikaan olla, jos pistämme ideamme yhteen ja perustamme jotain uutta. Suunnitelmalle näytettiin vihreää valoa ja avajaisia vietettiin toiveikkaissa ja innostuneissa tunnelmissa 7.5.2018. Instituutin ideana oli koota yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvää oikeustieteellistä tutkimusta, asiantuntijuutta ja koulutusta. Tavoitteena oli toimia valtakunnallisesti johtavana hyvinvointioikeudellisten teemojen tutkimuskeskittymänä, joten olimme myös kunnianhimoisia alkavan toiminnan suhteen.

Voimme iloksemme todeta, että tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, sillä toimintamme on kasvanut ja olemme saaneet hyvin rahoitusta tutkimushankkeillemme. Lisäksi syksystä 2021 alkaen hyvinvointioikeutta on voinut opiskella pääaineena Itä-Suomen yliopistossa ensimmäisenä yliopistona Suomessa. Toimintaamme liittyy vahvasti myös jatko-opintokoulutus ja ensimmäinen tiimissämme tuotettu väitöskirja valmistui viime vuonna. Toimintamme laajennuttua liki kolmellakymmenellä tutkijalla keskusmaiseksi toiminnaksi instituutin nimi vaihtui hyvinvointioikeuden keskukseksi 1.2.2022 alkaen.

Viiden toimintavuotensa aikana hyvinvointioikeuden keskus on verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja on mukana lukuisissa monitieteisissä tutkimushankkeissa ja yhteistyöverkostoissa. Yhtenä esimerkkinä voimme mainita mukanaolon usean tutkijan voimin Itä-Suomen yliopiston monitieteisissä tutkimusyhteisöissä (Research Community), joihin on vahva strateginen painotus koko yliopiston tasolla. Tutkimuksessa olemme tarttuneet ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin, lainsäädännöllisiin ja yksilön hyvinvointiin liittyviin monialaisiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Koneen säätiön rahoittamassa hankessa ”Varjoja paratiisissa? -muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa” (VAPA) keskeisenä tavoitteena on saada esille muistisairaiden ihmisten oikeusongelmia ja niiden korjauskeinoja sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua muistisairaiden ihmisten asemasta. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Vammaisuus ja ihmisarvo” (Disability&Dignity) analysoidaan vammaisuuden ja ihmisarvon käsitteitä filosofisesti, tutkitaan ihmisarvon oikeudellista perustaa sekä tarkastellaan empiirisesti vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia ihmisarvon toteutumisesta. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa ”Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa” (WELGO) kehitettään kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä koronapandemian hallinnasta saatujen kokemusten pohjalta. Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä keskittyy hankkeessa erityisesti ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeudensaantimahdollisuuksiin pandemia-aikana.

Hyvinvointioikeuden keskuksen toiminnassa keskeistä on myös yhdistää tutkijoita eri tieteiden ja oikeudenalarajojen yli. Hankkeissamme on tutkijoita esimerkiksi sosiologian ja yhteiskuntamaantieteen aloilta. Olemme kokeneet tämän erittäin hedelmälliseksi ja tämä toiminta on konkreettisesti vienyt meitä eteenpäin niissä tavoitteissa, mitä alun perin toiminnalle asetimme. Teemme yhdessä, toisiamme tukien uusia avauksia ja pohdimme erilaisia mahdollisuuksia. Tutkimustoimintamme tukee myös hyvin tarjoamaamme opetusta, mikä toteuttaa edellytystä siitä, että yliopisto-opetuksen tulee perustua tutkimukseen. Oppiaineemme ylittää oikeudenalarajat ja leikkaa myös julkis- ja yksityisoikeudellisen rajapinnan. Hyvinvointioikeuden koulutuksessa korostuu monitieteisyys ja -menetelmäisyys ja oppiaineessa hyödynnetään lainopin lisäksi vahvasti myös muita metodeja, kuten määrällisen ja laadullisen empiirisen tutkimuksen menetelmiä. Pystymme tarjoamaan opiskelijoille ajankohtaista tietoa ja haastamaan heitä kriittiseen ajatteluun esimerkiksi siitä, miten hyvin lainsäädännölle asetetut tavoitteet toteutuvat käytännössä.

Voimme ylpeinä todeta, että tänä päivänä keskus on alan merkittävin tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa. Tarkoituksenamme on kehittää toimintaamme entistä paremmaksi, edelleen yhdessä toimien, ideoiden ja toisiamme tukien. Erilaisten vastuiden kasvettua olemme päättäneet jakaa vastuita jatkossa niin, että Anna vastaa keskuksen johtajana tutkimuksellisesta puolesta ja Heidi opetuksesta. Tämän on tarkoitus sujuvoittaa toimintaamme ja helpottaa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Juhlavuoden tapahtumia

Hyvinvointioikeuden keskus täyttää viisi vuotta 7.5.2023 ja juhlistamme tähänastista taivalta läpi vuoden. Tämä blogikirjoitus avaa kirjoitusten sarjan, jossa hyvinvointioikeuden keskuksen tutkijat ja hyvinvointioikeutta pääaineenaan opiskelevat opiskelijat avaavat hyvinvointioikeudellisia kysymyksiä eri näkökulmista. Tulemme julkaisemaan juhlavuoden aikana myös muutamia hyvinvointioikeuden pääaineopiskelijoiden tarinoita konkretisoimaan hyvinvointioikeuden opiskelun yksilöllisiä polkuja. Lisäksi järjestämme tutkijoille sekä suuremmalle yleisölle suunnattuja seminaareja ja workshopeja. Seuraavassa esittelemme lyhyesti kevään tapahtumia.

Tapahtumat avaa hyvinvointioikeuden keskuksen ja oikeustieteiden laitoksen siviilioikeuden oppinaineen yhteistyössä järjestämä seminaarisarja ”Tuettu, saavutettava ja yhdenvertainen oikeudellinen päätöksenteko”.  Kysymyksessä on kaksiosaisen työpajasarja, jossa aihetta lähestytään yhteiskuntafilosofisista, lainopillista ja oikeusvertailevista sekä empiirisistä näkökulmista käsin. Työpajoista ensimmäinen ’Tuettu päätöksenteko’ järjestetään Joensuussa 13.-14.2.2023. Seminaariin saapuu pääpuhujaksi Adrian D. Ward Skotlannista. Toinen työpaja ’Saavutettavuus ja päätöksenteko’ järjestetään 8.6.2023 Helsingissä. Seminaarin pääpuhujaksi saapuu professori Rosie Harding Englannista. Työpajat ovat englanninkielisiä. Tutustu työpajoihin verkkosivuillamme.

Huhtikuussa 2023 Hyvinvointioikeuden keskus järjestää kuudennet valtakunnalliset Hyvinvointioikeuden päivät Joensuussa. Päivät koostuvat yleisöseminaarista ja tutkijoille suunnatuista tutkimuspäivistä. Tiistaina 18.4. järjestetään kaikille avoin yleisöseminaari ”Hyvinvointia Pohjois-Karjalassa”, jossa esitellään hyvinvointioikeudellista tutkimusta ja pohditaan uudistuvia hyvinvointipalveluja. 19.-20.4. järjestetään tutkimuspäivät teemalla ”Kenen hyvinvointi?”. Alustajina meillä on yhteiskuntatutkija, perustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen Anna Kontula sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Päiville on tervetullut riippumatta tieteenalataustasta, tutkijauran vaiheesta tai tutkimuksen metodisista valinnoista. Lisää hyvinvointioikeuden päivistä verkkosivuillamme.

Kesän alkajaisiksi hyvinvointioikeuden keskus järjestää yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa 7.6.2023 seminaarin, jossa tarkastellaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutumista, tutkimuksen haasteita ja tuoreita tutkimustuloksia. Seminaarin keynote -puhujaksi on lupautunut professori Rosie Harding Birminghamin yliopistosta. Muutoin seminaari on suomenkielinen ja se järjestetään Helsingissä. Seminaarista tiedotetaan myöhemmin alkuvuodesta.

Toivotamme kaikki hyvinvointioikeudellisista teemoista kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi hyvinvointioikeuden keskuksen juhlavuoden tapahtumiin!

Juhlavuotta voi seurata sosiaalisessa mediassa ottamalla seurantaan #HVO5vuotta.

Hyvinvointioikeuden keskuksen 5-vuotisjuhlavuoden logo

Hyvinvointioikeuden keskus täyttää vuonna 2023 viisi vuotta ja juhlii kasvuaan alan merkittävimmäksi tutkimus- ja opetuskeskittymäksi Suomessa. Hyvinvointioikeuden keskus kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän monitieteisen oikeudellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa hyvinvointioikeutta voi opiskella pääaineena. Keskuksessa toimii noin 30 tutkijaa hyvinvointioikeuden eri aloilta.