Hyvinvointioikeuden instituutti täyttää 3 vuotta!

 

Henna Nikumaa  & Heidi Vanjusov
Nikumaa ja Vanjusov toimivat yliopisto-opettajina oikeustieteiden laitoksella Hyvinvointioikeuden instituutissa.  Vanjusov koordinoi instituutissa opetusta ja sen kehittämistä, Nikumaa muuta toimintaa.

 

Hyvinvointioikeuden instituutti perustettiin kolme vuotta sitten tarjoamaan yhteinen ryhmittymä hyvinvointioikeudellisista kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille. Olimme tuolloin kovin innoissamme uudesta avauksesta ja toivoimme, että pieni tiimimme saisi instituutin avulla tukea tavoitteilleen tutkimuksellisesta yhteistyöstä yhteisten kiinnostuksen kohteiden sisällöissä.

Instituutin avajaisia vietettiin 7.5.2018. Vaikka tuolloin ilmoitimme ylpeänä instituutin tavoitteeksi muun ohella toimia valtakunnallisesti johtavana hyvinvointioikeudellisten teemojen tutkimuskeskittymänä ja tuottaa laadukasta tutkimustietoa, emme tuolloin ehkä kuitenkaan arvanneet kehittymisen olevan näin nopeaa. Kolmessa vuodessa instituutti on kasvanut yli 20 tutkijan monitieteiseksi tiimiksi ja juuri 3-vuotissynttäreiden kynnyksellä saimme julkaista tiedon siitä, että hyvinvointioikeudesta tulee pääaine julkisoikeuden tutkintoihin oikeustieteiden laitoksella – ensimmäisenä Suomessa.

Hyvinvointioikeuden kehittäminen pääaineeksi oli tiimillemme ja instituutin toiminnalle luonteva askel. Hyvinvointioikeus on ollut yksi laitoksen painopistealueista ja instituutin kehittyessä myös tarjoamamme kurssitarjonta on laajentunut siten, että se pystyy nyt kantamaan pääaineelle kuuluvan vastuun. Hyvinvointioikeus oppiaineena yhdistää erilaisia yksilön hyvinvointiin elämänkaaren eri vaiheissa liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Se kiinnittyy useampaan oikeudenalaan ja hyvinvointioikeudelliset kysymykset usein myös leikkaavat julkis- ja yksityisoikeuden rajapinnan. Hyvinvointioikeudessa korostuu monitieteisyys ja -menetelmäisyys ja oppiaineessa panostetaan monitieteiseen verkottumiseen. Hyvinvointioikeudessa hyödynnetään lainopin lisäksi vahvasti myös muita metodeja – kuten määrällisen ja laadullisen empiirisen tutkimuksen menetelmiä.

Pääaineen myötä meillä on jatkossa mahdollisuus yhä enemmän huomioida koulutuksellisia elementtejä toiminnassamme. Yliopistoissa opetus perustuu tutkimukselle ja panostamme siihen, että instituutin toiminta ja sen monimuotoinen tutkimus tulee tutuksi opiskelijoille jo perustutkintovaiheessa. Opetuksen tiivis yhteys instituutissa tehtävään tutkimukseen tarjoaa opiskelijalle vahvempia mahdollisuuksia ymmärtää tieteellisen tarkastelun merkitystä tietoon perustuvassa toiminnassa ja päätöksenteossa työelämässä. Meille opiskelija on osa yhteisöämme.

Tärkeä osa instituutin toimintaa on myös jatko-opiskelijoiden tukeminen heidän kasvussaan osaksi akateemista tutkimusyhteisöä. Toivomme, että uusi pääaine innostaa hakeutumaan jatko-opintoihin. Tarjoamme hyvinvointioikeuden väitöskirjatutkijoille aktiivista tukea integroimalla heidät mukaan instituutin toimintaan esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvan hyvinvointioikeuden jatko-opintoseminaarin muodossa.

Instituutin toiminnassa on keskeistä yhdistää tutkijoita sekä eri tieteiden että oikeudenalarajojen yli. Kolmen toimintavuotensa aikana instituutti on verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja on mukana lukuisissa monitieteisissä tutkimushankkeissa ja yhteistyöverkostoissa. Yhtenä esimerkkinä voimme mainita mukanaolon usean tutkijan voimin monitieteisissä tutkimusyhteisöissä (Research Community), joihin strateginen panostaminen on vahvalla sijalla myös koko ylipiston tasolla. Yhteistyökumppanit sekä yliopistomme sisällä että ulkopuolella ovat meille tärkeitä.

Haluamme kannustaa myös opiskelijoitamme yhteistyöhön muiden alojen edustajien kanssa jo opiskeluaikana. Muutaman vuoden ajan järjestetty klinikkatoiminnan kurssi yhteistyössä sosiaalityön oppiaineen kanssa on tästä hyvä esimerkki. Kurssilla oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijat työparina harjoittelevat oikeudellisen neuvonnan antamista vaikkapa ikääntyville tai päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaille. Olemme myös mukana monitieteisessä asiakas- ja potilasturvallisuuden opintokokonaisuudessa. Haluamme edelleen laajentaa opetuksellista yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa, mikä sopii mainiosti monialaisen Itä-Suomen yliopiston toimintaan. Hyvinvointioikeus on oppiaine, joka voi hyvin yliopistossa, jossa on mahdollisuuksia rikkoa rajoja ja luoda yhdessä uutta.

Koemme, että tiimimme on kasvanut yhteisen innostuksen ja yhdessä tekemisen kivijalalle. Monitieteisyyden ja -menetelmäisyyden tukemisen strategia sekä erilaisen osaamisen arvostaminen on ollut tiimissämme alusta alkaen itsestään selvää. Olemme pyrkineet pitämään toimintamme avoimena ja edelleen kutsumme mukaan hyvinvointioikeudesta kiinnostuneita. Haluamme toimia tutkijoiden verkostoitumisen apuna ja myös kaataa mahdollisia tieteidenvälisiä raja-aitoja.

Odotamme innolla instituutin seuraaviakin vuosia, kehittymistä ja kehittämistä, uusia pelottomia avauksia ja oivaltavaa yhteistyötä.