Opiskelisinko avoimessa uusia julkishallinnon opintomoduuleita vai suorittaisinko koko julkishallinnon HTK-tutkinnon avoimessa?

Jonna Kosonen ja Niina Mäntylä
Kosonen työskentelee hallinto-oikeuden ylipisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Mäntylä työskentelee julkisoikeuden apulaisprofessorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä (julkisoikeus).

 

Moduuliopintoja?

Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitos ja Vaasan yliopiston Hallintotieteet ovat kehittäneet yhteistyössä neljä etäopintoina suoritettavissa olevaa julkishallinnon opintomoduulia: Hallinnon muutos, Julkisten varojen käyttö, Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja Muuttava työ. Moduulit ovat laajuudeltaan noin 30 opintopistettä ja kukin niistä koostuu oikeustieteellisistä ja hallintotieteellisistä opintojaksoista. Tarkoituksena on, että moduulin suorittaneelle opiskelijalle muodostuu kokonaisvaltainen temaattinen osaaminen. Tämän vuoksi moduulit on rakennettu poikkitieteellisiksi ja niihin on sisällytetty opintojaksojen yhteennivovia osioita.

Hallinnon muutos -moduuli

Millaisten muutosten keskellä julkishallinto on? Miten organisaatio- ja toimintakulttuuri muuttuvat? Miten nämä organisaatiomuotojen ja toiminnan muutokset vaikuttavat organisaatioiden hallintaan ja johtamiseen?

Moduulissa tarkastellaan kansallista ja eurooppalaistaa hallintoimintaa. Huomio on julkishallintoa, mm. kuntien, päätöksenteossa ja palveluissa. Moduulissa käsitellään myös tiedonhallinnan oikeudellisia puitteita. Moduuli antaa myös valmiuksia näiden muutosten johtamiseen.

 

Muuttuva työ -moduuli

Nykyajan työelämään liittyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi perinteisessä työntekijä-työnantaja-asetelmasta luopuminen, työn määräaikaisuus, osa-aikaisuus ja etätyö sekä erilaistuviin työsuhteisiin liittyvät turvaverkot.

Moduulissa tarkastellaan työsuorituksiin ja työtehtäviin liittyviä muutoksia sekä näiden muutosten johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Moduulissa annetaan myös valmiuksia työntekijöiden hyvinvoinnin huomioimiseen. Moduulin käytyään opiskelija ymmärtää työoikeuden ja virkamiesoikeuden periaatteet ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyvän normijärjestelmän sekä tuntee työnantajan ja työntekijän oikeusaseman perusteet.

Julkisten varojen käyttö -moduuli

Moduulissa huomio on viime vuosina korostuneessa julkisten varojen käytössä ja hallinnassa.

Moduulin käytyään opiskelija tuntee julkisen talouden keskeiset rakenteet, systematiikan ja taloushallinnon perusteet. Opiskelija ymmärtää valtion ja kuntien toiminnan talouden suunnitteluun, talousarvioon, tilinpäätökseen ja valvontajärjestelmiin sekä julkisiin hankintoihin liittyviä seikkoja. Moduulissa tutustutaan myös keskeiseen verotuslainsäädäntöön, kuten tulo- ja arvonlisäverotukseen sekä sopimusoikeuden yleisiin oppeihin ja sopimuksen laadintaan ja tulkintaan. Lisäksi käsitellään julkisten palveluiden tuottamiseen liittyviä ulkoistuksia ja palvelusetelijärjestelmiä.

Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen  -moduuli

Mitä ovat hyvinvointipalvelut? Miten tuottaa hyvinvointipalveluita?

Moduulin keskiössä on hyvinvointipalveluiden järjestäminen palveluita tuottavien organisaatioiden ja palveluiden asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi moduulissa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota, sosiaaliturvajärjestelmää, toimeentuloturvaa ja terveydenhuollon lainsäädäntöä sekä valvontajärjestelmiin. Moduuliin sisältyy myös vanhusten ja lasten asemaa käsitteleviä opintoja.

Moduulit on rakennettu siten, että ne vastaavat julkishallinnollissa jo toimivien yksilöiden osaamistarpeeseen. Opinnoissa on myös mahdollista huomoida työelämässä toimivien yksilöllisiä työnkehittämishankkeita. Moduulien sisällöt on rakennettu siten, että ne palvelevat myös sellaisia yksilöitä, joilla ei ole työkokemusta tai, jotka eivät ole saaneet koulutusta julkishallinnon tehtäviin.

Opiskelija voi omien tarpeidensa ja kiinnostuksensa perusteella valita, haluaako hän suorittaa yhden tai useamman moduulin taikka moduuleihin sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja.

Kaikki opinnot suoritettavissa avoimessa yliopistossa

Koulutus järjestetään avoimen yliopiston opetuksena. Opiskelija suorittaa opintojaksot ovat Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopistoon tai Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon. Opinnot on hinnoiteltu opintojaksokohtaisesti.

Vaiko sittenkin koko tutkinto?

Opiskelija voi halutessaan koostaa moduuleista kokonaisen hallintotieteen kandidaatin tutkinnon. Tällöin neljästä temaattisesta moduulista tulee valita kolme. Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa peruskursseista muodostuva aloitusmoduuli, viestintä-  ja kieliopinnot -moduuli sekä tutkielmamoduuli. Tämän lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintoja suositelluista opintojaksoista, jotka liittyvät esimerkiksi johtamiseen, valvontaan sekä koulutukseen ja hallintoon.

Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet oikeudellista ja julkishallinnollista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin, julkisen sektorin esimiestyöhön, johtamiseen ja hallintotyöhön sekä johtamiskäytäntöihin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan rakenteet ja sen palveluiden järjestämisen lähtökohdat. Opiskelija osaa myös tehdä perusteltuja oikeudellisia ratkaisuja sekä hankkia ja hallita oikeudellista ja muuta tietoa.

Koska avoin yliopisto ei voi myöntää tutkintoja, opiskelijan tulee suorittaa ensin tutkintoon kuuluvat opinnot (180 op) Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston avoimissa yliopistoissa, jonka jälkeen hän saadakseen tutkinnon hakee opinto-oikeutta joko Itä-Suomen yliopistosta tai Vaasan yliopistosta pääasiassa opinnäytetyön tematiikan mukaisesti. Opintoihin sisältyvä tutkielmamoduuli (14–20 opintopistettä) on opiskelijoille ilmainen.

Mikä erona Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston jo aiemmin olemassa oleviin HTK/HTM –väyliin?

Molemmissa yksiköissä on jo aiemmin ollut olemassa avoimen väylät. Nämä hyväksikoetut ja yksiköille tärkeät väylät jatkavat edelleen. Erona näiden vakiintuneiden väylien ja uuden modulaarisen HTK-väylän välillä on HTK-tutkinnon

  • moduulimalli
  • oikeustieteen ja hallintotieteen yhdistävä näkökulma
  • temaattisesti rakennettu sisältö
  • mahdollisuus suorittaa opinnot kokonaan etänä
  • julkishallinnon työtehtävien jo toimivien huomioiminen.

Modulaarisessa HTK-tutkinnossa on kyse alemmasta korkeakoulututkinnosta. Tarkoituksena ei ole luonnollisesti luoda koulutuksellista umpiperää, vaan opiskelijat voivat hakeutua Itä-Suomen yliopistoon tai Vaasan yliopistoon taikka johonkin muuhun yliopistoon suorittamaan ylempää tutkintoa.

 

Lisätietoja:

Koulutuksen internet -sivut: https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/tavoitteena_tutkinto/julkishallinnon_htk-tutkinto/

Sway-esitys koulutuksesta:
https://sway.office.com/190fKGGg31Th6qzW?accessible=true

Koulutus opintopolussa:
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/julkishallinnon%20htk-tutkinto?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los

Koulutus on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Toinen reitti yliopistoon –hanketta.