Oikeustieteiden opiskelun ja ohjauksen kehittämistyön uusia tuulia

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos sai vuodelle 2019 ohjauksen kannustinrahaa etäohjauksen kehittämiseksi. Tavoitteena oli digitaalisia työvälineitä hyödyntämällä parantaa etäopiskelijoiden ohjausta ja vuorovaikutusta ohjaajien sekä toisten opiskelijoiden kanssa ja siten tukea heidän toimijuuttaan, opiskelukykyään ja hyvinvointiaan.

Hanke käynnistyi opiskelijoille toteutetulla kyselyllä. Vastausten perusteella etäopiskelijat kokivat haastavaksi ohjausta ja opintoja koskevan tiedon löytämisen yliopiston lukuisista eri tietojärjestelmistä. He toivoivat, että kaikki tarpeellinen tieto löytyisi yhdeltä henkilöltä tai yhdestä paikasta. Tätä toivetta ei valitettavasti aivan sellaisenaan kyetty toteuttamaan. Laitoksen nettisivuille ja opintoyhteisöön koottiin kuitenkin yhdelle sivulle tiedot siitä, keneltä saa ohjausta missäkin asiassa ja mitä tietoa löytyy mistäkin järjestelmästä. Tämä kehittämistyö jatkuu yliopiston verkkosivuja uudistettaessa.

Ohjauksen saatavuutta etäopiskelijoille edistettiin kevään kuluessa erilaisin toimenpitein:

  • Mahdollisuus tavata amanuenssi Skype-yhteydellä
  • Amanuenssien ja opettajatuutoreiden info Skypellä uusille opiskelijoille
  • Skype-info jatkaville opiskelijoille (esim. tutkintorakenteet, valmistuminen)
  • Mahdollisuus osallistua opettajatuutoreiden järjestämiin tilaisuuksiin etäyhteydellä
  • Mahdollisuus osallistua HOPS-työpajaan etäyhteydellä
  • Tenttivastausklinikat kolme kertaa Skype-yhteydellä keväällä 2019
  • Tenttivideot (3 kpl erilaisista tenteistä ja niihin vastaamisesta) syksyllä 2019
  • Tallenne tuomioistuinharjoitteluinfosta
  • Yammerin etäopiskelijoiden tiedotus- ja keskusteluryhmä

Joulukuussa 2019 toteutettiin palautekysely, jossa pyydettiin palautetta toimenpiteistä. Vastaukset jäivät niukoiksi, mutta niistä voitiin kuitenkin päätellä, että suunta on oikea. Toimenpiteitä ja uusien keinojen ideointia jatketaan edelleen. Esimerkiksi helmikuussa juridisen oppimisen klinikalle voi osallistua paikan päällä kampuksella tai etänä Zoom-yhteydellä. Myös huhtikuussa järjestettäville opintojen suunnittelumessuille on mahdollista osallistua etänä.

Kyselyistä kävi ilmi, että etäohjauksen lisäksi opiskelijat toivovat myös opintojaksoille monipuolisia etäopiskelumahdollisuuksia. Monet laitoksen opettajat kehittävätkin opintojaksoilleen aktiivisesti uusia etäsuoritusmuotoja eri opintojaksoille. Näin laitos samalla terävöittää profiiliaan johtavana oikeustieteen jatkuvan oppimisen toimijana.

Myös yliopisto tukee laitoksen pedagogista kehittämistyötä: vuodelle 2020 oikeustieteiden laitos sai sekä ohjauksen kehittämisrahaa että oppimisympäristöjen kehittämisrahaa. Viimeksi mainitulla rakennetaan opiskelijoiden yhteisoppimiskäytäntöjä kaikille pakollisille yleisten oikeusjärjestysopintojen opintojaksoille.  Erityistä huomiota kiinnitetään etäopiskelijoiden yhteisoppimistilanteiden fasilitointiin. Hanke myös parantaa opiskelijoiden ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia, kun yhteisoppimistilanteissa syntyvää materiaalia voi myöhemminkin hyödyntää itsenäisesti.

Ohjauksen kehittämisrahaa myönnettiin oppimisen ohjauksen kehittämiseen. Tavoitteena on 1) tuottaa tietoa siitä, millaiset ohjauskäytännöt tukevat oikeustieteiden oppimista mahdollisimman osuvasti, sekä 2) kehittää tältä pohjalta laitoksen ohjauskäytäntöjä sekä opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää saamaansa palautetta ja muuta ohjausta.

Kaikki oikeustieteiden kehittämishankkeet toteutetaan yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, ja työ perustuu opiskelijoilta kerättyyn palautteeseen. Hankkeiden lähtökohtana on oikeustieteiden opiskelijoiden heterogeenisuus: oikeustieteitä opiskelee päätoimisia, työssäkäyviä, etä- ja vaihto-opiskelijoita, alanvaihtajia, sivuaineopiskelijoita sekä avoimen yliopiston opiskelijoita. Tämä lähtökohta kannustaa toteuttamaan joustavia ja eri tarpeisiin vastaavia opiskelu- ja ohjauskäytäntöjä.

 

Lisätietoja hankkeista:
Sampo Mielityinen (sampo.mielityinen@uef.fi)
Hanna Partinen (hanna.partinen@uef.fi)