Oikeustieteiden laitoksella kehitetään etäopiskelijoiden ohjausta

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori on myöntänyt oikeustieteiden laitokselle ohjauksen kannustinrahaa vuodelle 2019 etäopiskelijoiden ohjauksen kehittämiseksi. Ohjauksen kannustinrahaa myönnettiin hankkeille, jotka liittyvät Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelman toimintakokonaisuuteen ”Sujuvan oppimisen tuki, hyvinvoiva opiskeluyhteisö”.

Arviolta noin puolet oikeustieteiden opiskelijoista suorittavat opintojaan etänä. Etäopiskelijat muodostavat hyvin heterogeenisen joukon ikänsä, opiskelijahistoriansa ja elämäntilanteesta osalta. Heistä monet ovat mukana työelämässä, jolloin opinnot painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Nykyinen ohjausjärjestelmä on kuitenkin rakennettu ensijaisesti täysipäiväisesti opiskelevien ja opetukseen osallistuvien opiskelijoiden näkökulmasta, jolloin etäopiskelijat jäävät paitsi erilaisista opiskeluinfoista ja luentojen yhteydessä annettavasta ohjauksesta sekä vertaisryhmässä tapahtuvasta oppimisesta ja ryhmän tuesta.

Tavoitteenamme on tarjota etäopiskelijalle sellaista ohjausta, joka mahdollistaa opintojen sujuvan etenemisen. Kehittämällä vertaisryhmätoimintaa haluamme luoda myös etäopiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Toivomme heidän myös kiinnittyvän oikeustieteiden laitokseen sekä UEF-yhteisöön.

Etäohjauksen kehittämishankkeessa:

  • luodaan yhteisö etäopiskelijoille,
  • kehitetään ajasta ja paikasta riippumatonta ohjausta,
  • lisätään ohjauksen vuorovaikutusta esim. hyödyntämällä Skype-tapaamisia ja muita digitaalisia työvälineitä sekä
  • kehitetään vertaisryhmäohjausta.

Kehittämistyön lähtökohtana ovat etäopiskelijoiden toiveet ja tarpeet, joita kartoitamme sähköisellä kyselyllä. Haluamme kysyä opiskelijoilta, millaisia haasteita ohjauksen löytämisessä ja saamisessa on ollut, mikä olisi hyvä tapa ohjata etäopiskelijoita ja miten opintoja koskeva tieto tavoittaisi parhaiten myös etäopiskelijat. Analysoimme kyselyn tulokset yhdessä oikeustieteiden laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen Legio Ostiensis ry:n ja Judican ry:n edustajien kanssa. Lisäksi järjestämme yliopiston sisäisen workshopin, jossa jaetaan etäohjauskokemuksia – sekä hyviä että huonoja! Kyselyn ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta kehitämme annettavaa ohjausta ja ohjausmenetelmiä sekä vertaisryhmätoimintaa ja selkeytämme ohjausta antavien henkilöiden työnjakoa ja ohjausprosessia.

Toivomme etäohjauksen kehittämistarpeita kartoittavaan kyselyyn vastauksia mahdollisimman monelta etänä opintojaan suorittavalta opiskelijalta pystyäksemme mahdollisimman hyvin vastaamaan opiskelijoidemme erilaisiin ohjaustarpeisiin. Vastaajien kesken arvomme kaksi UEF-reppua. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin ja vastauksia kerätään 10.3. asti.

Lisätietoja hankkeesta:
Hanna Partinen, projektitutkija, hanna.partinen@uef.fi
Veikko Vauhkonen, opetus- ja tutkimusavustaja, veikko.vauhkonen@uef.fi