Täydennyspyyntö  Tällä lomakkeella hakijaa pyydetään täydentämään oikaisupyyntöään.

  Hakijalle sähköpostitse lähetetyssä täydennyspyynnössä yksilöidään, miltä osin oikaisupyyntöä on täydennettävä.

  Med denna blankett ombeds sökanden komplettera sitt rättelseyrkande.

  I kompletteringsbegäran som skickats till sökanden per e-post specificeras till vilka delar rättelseyrkandet ska kompletteras.

  *Hakijan tiedot / Sökandets uppgifter

  *Päätöksen toimitustapa / Välj här Leveranssättet av beslutet?

  Osoitetiedot (Täytetään ainoastaan, mikäli päätös halutaan tiedoksi paperipostilla) / Addressuppgifterna (fylls i endast, om man vill att delgivningen sker per post i pappersformat)

  Asiamiehen käyttäminen / Agent

  Oikaisua voi hakea hakijan puolesta asiamies (Esim. asianajaja) / Istället för sökanden kan omprövning ansökas av ett ombud

  Täytä tähän asiamiehen nimi ja yhteystiedot

  *Hakukohteet / Ansökningsobjekt

  Valitse alla olevista alasvetovalikoista hakukohde, jonka opiskelijavalintapäätökseen haet oikaisua. / Välj från rullgardinsmenyn ansökningsobjektet vars studerandeantagningsbeslut du begär omprövning av.

  Hakukohde / Ansökningsobjektet

  Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
  Valitse kaikki yliopistot / hakukohteet, joihin haet oikaisua
  Helsingin yliopisto.Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketiede.Itä-Suomen yliopisto, lääketiede.Oulun yliopisto.Tampereen yliopistoTurun yliopisto.

  Sosiaalityön yhteisvalinta
  Valitse kaikki yliopistot / hakukohteet, joihin haet oikaisua
  Helsingin yliopisto: Sosiaalityö, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Itä-Suomen yliopisto: Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Maisterihaku, Sosiaalityön maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)Jyväskylän yliopisto: Maisterihaku, sosiaalityön maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)Jyväskylän yliopisto: Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Lapin yliopisto: Maisterihaku, Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)Lapin yliopisto: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), RovaniemiTampereen yliopisto: Sosiaalityön koulutus, yhteiskuntatieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Turun yliopisto: Maisterihaku, Sosiaalityö, valtiotieteiden maisteri (2 v)Turun yliopisto: Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  *Oikaisupyynnön vaatimus ja perustelut vaatimukselle / Omprövningsbegärans krav och grunderna för kravet

  Esitä, mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi / Ange, vilka ändringar du kräver att skall göras.

  Opiskelijavalintaan voi hakea oikaisua useista syistä. Alla on yksilöity tyypillisimpiä oikaisupyyntöjen syitä. HUOM! Täytä laatikkoon, millä perusteella haet oikaisua. / Man kan söka omprövning till studerandeantagningen på grund av flera orsaker. Nedan har man specificerat typiska orsaker till omprövningsbegäran.

  Jos haet oikaisua määrättyyn tehtävään, yksilöi mistä tehtävästä on kyse ja miksi haet oikaisua eli kuvaa, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

  Om du söker omprövning av en viss uppgift, specificera vilken uppgift det är frågan om och varför du söker omprövning det vill säga förklara under vilka grunder du söker omprövning (bifoga till begäran all dokumentation som stöder din begäran)

  Yksilöi, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan dokumentaatio, jolla osoitat hakukelpoisuutesi.)

  Specificera på vilka grunder du söker omprövning (bifoga dokumentationen med vilken du bevisar din ansökningsbehörighet).

  Yksilöi, millä perustein haet oikaisua.

  Specificera på vilka grunder du ansöker om omprövning.

  Yksilöi, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

  Specificera på vilka grunder du söker omprövning. (Bifoga dokumentationen som stöder begäran)

  Yksilöi muu mahdollinen oikaisupyynnön peruste. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

  Specificera en annan möjlig grund för omprövningsbegäran (bifoga dokumentationen som stöder begäran)

  *OIKAISUPYYNNÖN LIITTEET / OMPRÖVNINGSBEGÄRANS BILAGOR

  • Päätös, johon halutaan oikaisua, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Esimerkiksi hakijan saama ilmoitus opiskelijavalinnan tuloksesta korkeakoulujen yhteishaussa tai ilmoitus opiskelijavalinnan tuloksesta Itä-Suomen yliopiston siirtohaussa.

  • Hakijan pääsykoevastaus (tämä on liitettävä mukaan aina, jos oikaisua haetaan pääsykokeen pisteytyksestä).

  • Valtakirja, jos käytät asiamiestä. (Ei tarvita, jos kyseessä asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)

  • Hakukelpoisuuteen liittyvä dokumentaatio, jos haet oikaisua hakukelpoisuuden osalta.

  • Muu oikaisupyyntöä perusteleva dokumentaatio.

  ÄLÄ LIITÄ TÄHÄN LOMAKKEESEEN TERVEYDENTILATIETOJASI. JOS OIKAISUPYYNTÖÖSI LIITTYY TÄLLAISIA LIITTEITÄ, TOIMITA NE: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi.

  • Beslutet som omprövningsbegäran gäller i original eller en kopia av det. Till exempel anmälan som ansökaren har mottagit gällande studerandeantagningens resultat i högskolornas gemensamma antagning eller anmälan gällande resultatet i studerandeantagningen inom överflyttningsantagningen vid Östra Finland universitet (OBLIGATORISK BILAGA)

  • Ansökarens urvalsprovsvar (dessa skall alltid bifogas om omprövningen gäller urvalsprovets poängsättning).

  • Fullmakt, om du använder en ombud (behövs ej, om det är frågan om en advokat eller en rättegångsbiträde med tillstånd)

  • Dokumentation gällande ansökningsbehörigheten om du söker omprövning gällande ansökningsbehörigheten.

  • Annan dokumentation som stödjer omprövningsbegäran.

  BIFOGA INTE TILL DEN HÄR ENKÄTEN DINA HÄLSOTILLSTÅNDSUPPGIFTER. OM DIN OMPRÖVNINGSBEGÄRAN INNEHÅLLER SÅDANA UPPGIFTER, SKICKA DEN INFORMATIONEN: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi

  Liitteet. Toimita kaikista liitteistä kopiot. Sallitut tiedostotyypit: pdf, docx, xlsx ja png. Suurin mahdollinen tiedostojen yhteiskoko on 15mb. / Bilagor. Lämna in kopior på alla bilagor. Tillåtna filtyper: pdf, docx, xlsx och png. Den största möjliga sammanlagda filstorleken är 15 mb.

    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove
    Remove

  TARKISTATHAN LOMAKKEEN TIEDOT ENNEN LÄHETTÄMISTÄ!

  VÄNLIGEN KONTROLLERA UPPGIFTERNA I BLANKETTEN INNAN DU SÄNDER DEN!

  Lähetyksen jälkeen saat kuittauksen ilmoittamaasti sähköpostiosoitteeseen / Efter försändelsen får du en kvittering till e-post