OIKAISUPYYNTÖ / BEGÄRAN AV OMPRÖVNING

Tällä lomakkeella pyydetään oikaisua opiskelijavalintaa koskevaan valintapäätökseen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin opiskelijavalintapäätökseen oikaisua haetaan, mitä oikaisua haetaan ja millä perustein oikaisua haetaan sekä asianosaisen yhteystiedot. Lomakkeen tarkoituksena on auttaa hakijaa täyttämään nämä vaaditut tiedot ja yksilöimään oikaisupyynnön perusteet.

Tällä lomakkeella pyydetään oikaisua yhteen hakukohteeseen.

Esimerkiksi jos olet hakenut oikeustieteiden yhteisvalinnassa useamman yliopiston hakukohteeseen, pyydetään tällä lomakkeella oikaisua ainoastaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden hakukohteeseen.

Med den här enkäten begär man omprövning gällande antagningsbeslutet i anslutning till studerandeurvalet.

I begäran av omprövning skall det anmälas vilken studerandeurvalsbeslut man begär omprövning av, vilken omprövning begärs samt med vilka grunder omprövning begärs samt partens kontaktuppgifter. Syftet med enkäten är att hjälpa sökanden att fylla de ovannämnda uppgifterna som krävs och att hjälpa sökanden att specificera grunderna för omprövningsbegäran.

Med den här enkäten begärs omprövning av ett ansökningsobjekt.Till exempel om du har ansökt i det rättsvetenskapliga gemensamma antagningen till ansökningsobjekt vid flera universitet, begär man omprövning med den här enkäten av Östra Finlands universitetets rättsvetenskapernas ansökningsobjekt.

Hakijan tiedot / Sökandets uppgifter

Päätöksen toimitustapa / Välj här Leveranssättet av beslutet?

Osoitetiedot (Täytetään ainoastaan, mikäli päätös halutaan tiedoksi paperipostilla) / Addressuppgifterna (fylls i endast, om man vill att delgivningen sker per post i pappersformat)

Asiamiehen käyttäminen / Agent

Oikaisua voi hakea hakijan puolesta asiamies (Esim. asianajaja) / Istället för sökanden kan omprövning ansökas av ett ombud

Täytä tähän asiamiehen nimi ja yhteystiedot

Hakukohteet / Ansökningsobjekt

Valitse alla olevista alasvetovalikoista hakukohde, jonka opiskelijavalintapäätökseen haet oikaisua. / Välj från rullgardinsmenyn ansökningsobjektet vars studerandeantagningsbeslut du begär omprövning av.

Oikaisupyynnön vaatimus ja perustelut vaatimukselle / Omprövningsbegärans krav och grunderna för kravet

Esitä, mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi / Ange, vilka ändringar du kräver att skall göras.

Opiskelijavalintaan voi hakea oikaisua useista syistä. Alla on yksilöity tyypillisimpiä oikaisupyyntöjen syitä. HUOM! Täytä laatikkoon, millä perusteella haet oikaisua. / Man kan söka omprövning till studerandeantagningen på grund av flera orsaker. Nedan har man specificerat typiska orsaker till omprövningsbegäran.

Jos haet oikaisua määrättyyn tehtävään, yksilöi mistä tehtävästä on kyse ja miksi haet oikaisua eli kuvaa, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

Om du söker omprövning av en viss uppgift, specificera vilken uppgift det är frågan om och varför du söker omprövning det vill säga förklara under vilka grunder du söker omprövning (bifoga till begäran all dokumentation som stöder din begäran)

Yksilöi, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan dokumentaatio, jolla osoitat hakukelpoisuutesi.)

Specificera på vilka grunder du söker omprövning (bifoga dokumentationen med vilken du bevisar din ansökningsbehörighet).

Yksilöi, millä perustein haet oikaisua.

Specificera på vilka grunder du ansöker om omprövning.

Yksilöi, millä perustein haet oikaisua. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

Specificera på vilka grunder du söker omprövning. (Bifoga dokumentationen som stöder begäran)

Yksilöi muu mahdollinen oikaisupyynnön peruste. (Liitä mukaan pyyntöä tukeva dokumentaatio.)

Specificera en annan möjlig grund för omprövningsbegäran (bifoga dokumentationen som stöder begäran)

Oikaisupyynnön liitteet / Omprövningsbegärans bilagor

  • Hakijan saama ilmoitus opiskelijavalinnan tuloksesta korkeakoulujen yhteishaussa tai ilmoitus opiskelijavalinnan tuloksesta Itä-Suomen yliopiston siirtohaussa. (PAKOLLINEN LIITE).
  • Hakijan pääsykoevastaus (tämä on liitettävä mukaan aina, jos oikaisua haetaan pääsykokeen pisteytyksestä).
  • Valtakirja, jos käytät asiamiestä. (Ei tarvita, jos kyseessä asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)
  • Hakukelpoisuuteen liittyvä dokumentaatio, jos haet oikaisua hakukelpoisuuden osalta.
  • Muu oikaisupyyntöä perusteleva dokumentaatio.

ÄLÄ LIITÄ TÄHÄN LOMAKKEESEEN TERVEYDENTILATIETOJASI. JOS OIKAISUPYYNTÖÖSI LIITTYY TÄLLAISIA LIITTEITÄ, TOIMITA NE: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi.

Tallenna painikkeen jälkeen voit liittää tarpeelliset liitetiedostot prosessiin.

  • Anmälan som ansökaren har mottagit gällande studerandeantagningens resultat i högskolornas gemensamma antagning eller anmälan gällande resultatet i studerandeantagningen inom överflyttningsantagningen vid Östra Finland universitet (OBLIGATORISK BILAGA)
  • Ansökarens urvalsprovsvar (dessa skall alltid bifogas om omprövningen gäller urvalsprovets poängsättning).
  • Fullmakt, om du använder en ombud (behövs ej, om det är frågan om en advokat eller en rättegångsbiträde med tillstånd)
  • Dokumentation gällande ansökningsbehörigheten om du söker omprövning gällande ansökningsbehörigheten.
  • Annan dokumentation som stödjer omprövningsbegäran.

BIFOGA INTE TILL DEN HÄR ENKÄTEN DINA HÄLSOTILLSTÅNDSUPPGIFTER. OM DIN OMPRÖVNINGSBEGÄRAN INNEHÅLLER SÅDANA UPPGIFTER, SKICKA DEN INFORMATIONEN: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi

Efter spara-knappen kan du bifoga de behövliga bilagorna till processen.

Suurin mahdollinen tiedostojen yhteiskoko on 15mb /
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove
  Remove

Lisätietoja oikaisupyynnöistä voit kysyä Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnan sihteeriltä. Evgenia Kurvinen (evgeniya.kurvinen@uef.fi, 050 3363762).

”Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen.

Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.” (Yliopistolaki 558/2009, 82.1 §)

Skickandet av uppgifterna

Du kan fråga efter tilläggsuppgifter från Östra Finlands universitetets besvärsnämndens sekreterare. Evgenia Kurvinen (evgeniya.kurvinen@uef.fi, 050 3363762).

”Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får hos det organ som universitetet har förordnat, på det sätt som anges i förvaltningslagen begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. När resultatet av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur en sökande kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. Resultatet av antagningen får inte med anledning av en begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.” (Universitetslagen 558/2009, 82.1 §)

Lähetyksen jälkeen saat kuittauksen yllä olevaan sähköpostiin / Efter försändelsen får du en kvittering till ovannämnda e-post