Aleksityymiset piirteet vähenevät nuoruusiästä nuoreen aikuisikään tultaessa, ja niiden piirteiden pysyvyys on yhteydessä masennus- ja dissosiaatio-oireisiiin

Aleksitymia tarkoittaa tunnekokemusten sanoittamisen vaikeutta. Aleksityymiset piirteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen: tunteiden tunnistamisen ja kuvaamisen vaikeudet sekä toiminnallisuuteen suuntautuminen. Tutkimme näiden piirteiden pysyvyyttä nuoruudesta nuoreen aikuisikään. Lisäksi tutkimme sitä, ovatko aleksityymiset piirteet yhteydessä sosiaalisiin suhteisiin tai psyykkisiin oireisiin. Viiden vuoden seurantatutkimuksemme osoitti, että aleksityymiset piirteet vähenivät nuoreen aikuisikään tultaessa. Ne olivat yhteydessä yksinäisyyteen, ongelmiin ikätoverisuhteissa sekä psyykkisiin oireisiin kuten masennukseen ja dissosiaatioon.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 755 kuopiolaista 13–18-vuotiasta yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka vastasivat aleksityymisiä piirteitä, sosiaalisia suhteita ja psyykkisiä oireita mittaaviin kyselyihin. Kyselyt uusittiin viiden vuoden kuluessa heidän ollessaan 18–25-vuotiaita.


Aleksityymiset piirteet vähenivät merkittävästi seurantajakson aikana. Merkittävin muutos tapahtui toiminnallisuuteen suuntautumisessa, jonka piirteet vähenivät iän myötä. Aleksityymisiä piirteitä oli molemmissa vaiheissa enemmän niillä, joilla tutkimuksen alkuvaiheessa oli vähemmän ikätoverisuhteita, enemmän yksinäisyyttä ja masennus- tai dissosiaatio-oireita. Aleksityymisistä piirteistä tunteiden tunnistamisen ja kuvaamisen vaikeuksien pysyminen korkeammalla tasolla läpi seuranta-ajan liittyi alkuvaiheen masennus- ja dissosiaatio-oireisiin, kun taas toiminnallisuuteen suuntautuminen ei ollut niihin yhteydessä.

Aleksityymiset piirteet näyttäisivät liittyvän nuoruusiässä heikompiin ikätoverikontakteihin ja psyykkisiin oireisiin. Tavallisesti aleksityymiset piirteet vähenevät nuoruusiän myötä, mutta psyykkiset oireet kuten masennus- ja dissosiaatio-oireet voivat vaikuttaa aleksityymisten piirteiden pysyvyyteen. Aleksitymian parempi ymmärtäminen voi auttaa parantamaan aleksityymisten ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Alkuperäinen julkaisu:
Virve Kekkonen, Siiri-Liisi Kraav, Jukka Hintikka, Petri Kivimäki, Outi Kaarre, Tommi Tolmunen. Stability of alexithymia is low from adolescence to young adulthood, and the consistency of alexithymia is associated with symptoms of depression and dissociation.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110629