Avoimen tieteen uutisia 1/2020 | Open Science News 1/2020

(Please, scroll down to read in English.)

Kiinnostavatko kirjoittajamaksut?

UEFin kirjoittajamaksutiedot (article processing charges, APC) vuodelta 2019 löytyvät nyt OpenAPC:sta.  OpenAPC:n (Bielefeldin yliopiston kirjasto) avulla kerätään tietoa kustantajille maksetuista APC-maksuista maailmanlaajuisesti. Vuoden 2019 tiedot eivät vastaa täysin omaa seurantaamme OpenAPC:n rajoituksista johtuen, mutta palvelu tarjoaa hyvän kokonaiskuvan maksetuista summista ja maksujen jakautumisesta kustantajittain. Lisää aiheesta kirjaston blogissa.

Cabells Blacklist on käytössä UEF-Primossa

Cabells Blacklistille kerätään tietoa lehdistä, jotka luokitellaan “saalistajiksi” (predators) tai joiden julkaisuprosesseissa ja tiedoissa on parannettavaa.

Tutkijoille koulutusta tutkimusaineistojen hallintaan

UEFin tutkijoille suunnattu koulutus tutkimusaineistojen hallintaan on alkanut tammikuussa ja jatkuu maaliskuulle 2020. Koulutussarja sisältää useita lyhyitä osiota, joihin voit osallistua verkossa tai katsoa tallenteena jälkikäteen. Tarkempaa tietoa sisällöstä ja osallistumislinkin Skype-koulutuksiin löydät koulutusesitteestä. Koulutuksen tallenteet ja esitysmateriaalit tulevat saataville henkilöstökoulutusten materiaalipankkiin.

Uusittu ohje tutkimusaineistojen hallinnan suunnitteluun

Kansallinen aineistonhallinnansuunnittelun ohje vuodelle 2020 on päivitetty. Hyödynnä tätä yleisohjetta aineistonhallinnan suunnittelussasi huomioiden myös organisaation ja rahoittajan mahdolliset vaatimukset. Kaikki ajantasaiset ohjeet löydät DMPTuulista. Lisätietoa kirjaston tutkimuksen tuen sivuilta.

Avoimen tieteen kypsyystasoselvitys 2019

Selvityksen tulokset julkaistiin tammikuussa. UEF pääsi OKM:n kanssa tehdyssä tulossopimuksessa edellytetylle tasolle. Yliopiston toiminnoissa avoin tiede on strategisella tasolla huomioitu, mutta käytännön toiminnoissa on vielä kehitettävää. Yliopiston ohjeistukset ovat pääsääntöisesti toimivia ja kehitettävää on lähinnä sopimustoiminnassa ja laatujärjestelmän avoimuudessa. Avoimen julkaisemisen ja tutkijanäkyvyyden seuraaminen toimivat ja tutkimusdatan seuraamista tulisi kehittää. Tutkimusaineistojen elinkaaren hallinta, uudelleen käyttö ja löydettävyys toimivat. Avoimen tieteen osaamistason kohottamisessa tarvitaan toimenpiteitä. Raportissa on tunnistettu haasteita, joita on vielä analysoitu hiukan tarkemmin raportin julkaisemisen jälkeen ja niistä lisätietoja löytyy avoimen tieteen sivuilta.

Unescon suositus avoimista oppimateriaaleista

UNESCOn 25.11.2019 hyväksymä suositus avoimista oppimateriaaleista on kansainvälisesti tärkeimpiä avoimia oppimateriaaleja käsitteleviä linjauksia. Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat välillisesti organisaatioihin, yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin. Suosituksessa painotetaan viittä eri päämäärää: valmiuksien lisääminen, tukikäytäntöjen kehittäminen, laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen, taloudellisen kestävyyden edistäminen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Suositus oppimateriaalien avoimesta julkaisemisesta

Suositus tulee täydentämään valmisteilla olevaa osalinjausta oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta. Suosituksen yhtenä keskeisenä ajatuksena on, että etenkin yhteistyössä tehtävissä avoimissa oppimateriaaleissa on syytä sopia jo materiaaleja suunniteltaessa niihin liittyvistä käyttöoikeuksista. Lisäksi suosituksessa painotetaan Creative Commons -lisenssejä ensisijaisena menetelmänä, joilla käyttöoikeuksia materiaaleihin voidaan jakaa. Suosituksessa löytyy erikseen avoimen oppimateriaalien tekijän, organisaation ja opiskelijan näkökulmat.

Sorbonnen julistus tutkimusdataoikeuksista allekirjoitettu

Maailman tutkimusintensiivisten yliopistojen verkostot sitoutuvat avaamaan tutkimusdataa, mutta vaativat oikeudellisia raameja ja resursseja. Kansainvälinen Research Data Rights Summit pidettiin Sorbonnen yliopistossa 27.1.2020.  Yliopistot ovat valmiita jakamaan dataa, mutta vaativat jakamiselle selkeää oikeudellista sääntelyä ja keinoja sen toteuttamiseen. Lisätietoja julistuksesta.

OpenAIRE – 10 vuotta avoimen tieteen asialla

OpenAIRE-hanke täytti 10 vuotta joulukuussa 2019. Hanke edistää tieteen tulosten avointa saatavuutta Euroopassa. Merkkipäivää juhlistavat video ja aikajana.

Tulevia tapahtumia

Lisää avoimen tieteen asioita kirjaston tutkimuksen tuki -sivuilla ja Open UEF -sivuilla sekä OpenUEF Yammerissa.

Kuva | Photo: Pixabay

Interested in article processing charges?

The UEF article processing charges (APC) for 2019 are now available at the OpenAPC.  The OpenAPC (Bielefeld University Library) helps collect data on APCs paid to publishers worldwide. Due to the restrictions in the OpenAPC, the data for 2019 does not correspond to our data fully, but the service offers a good overview of the amounts paid and the distribution of the charges between publishers. Fore more information, please refer to the library blog.

Cabell’s Blacklist available at the UEF Primo

The Cabell’s Blacklist contains information on journals classified as “predators” and those whose publishing processes or information are lacking in some respect.

Training in research data management for researchers

Research data management training for researchers at the UEF started in January and will continue until March 2020. The training is divided into short units that you can attend online, or you can watch the recordings later. For more information on the content of the training and the link to attend the training sessions via Skype, please refer to the training brochure. The recorded sessions and presentation materials will be available in the staff training material bank.

Revised guidance for research data management planning

The General Finnish DMP guidance for 2020 has been updated. Refer to this guidance when planning your data management while also paying attention to the requirements your organisation and funder may have. You will find up-to-date guidance at DMPTuuli. For more information, please refer to the library’s research data management page.

Open science maturity evaluation 2019

The survey results were published in January. The UEF achieved the level required in the performance agreement with the Ministry of Education and Culture. Open science is acknowledged at a strategic level in the operations of the university, however, there is still room for improvement in the operations at a practical level. The guidance at the university is mostly functional, and there is room for improvement mostly in the operations regarding agreements and in the transparency of the quality system. The monitoring of open publishing and visibility of researchers works well while the monitoring of research data requires improvement. The life-cycle management, reuse and findability of research data are at a good level, whereas measures should be taken to improve the level of competence regarding open science. Challenges were identified in the report that have been further analysed since the publication of the report. More information can be found on the open science pages.

The UNESCO Recommendation on Open Educational Resources

The UNESCO Recommendation on Open Educational Resources,  approved on 25 November 2019, is one of the most important international policies on educational materials. The recommendation is aimed at governments, but the measures it proposes have an indirect impact on organisations, individual teachers and students as well. The recommendation highlights five different objectives: capacity-building, developing supportive policies, ensuring quality and equitable access to materials, promoting financial sustainability and strengthening international cooperation.

Recommendation on open publishing of teaching materials

The recommendation (in Finnish) will amend the policy on open accessibility to teaching materials that is being drafted. One of the leading principles in the recommendation is that, particularly when preparing openly accessible learning materials, the access rights applicable to the materials should be agreed upon as early as the preparation phase. In addition, the recommendation highlights Creative Commons licensing as the primary method of granting access to the materials. The recommendation addresses the learning material producer’s, organisation’s and student’s perspectives separately.

Sorbonne declaration on research data rights signed

The networks of research-intensive universities around the world commit to opening access to their research data, but they also require the legal frameworks and resources for it. The international Research Data Rights Summit was held at the Sorbonne University on 27 January 2020.  Universities are ready to share their data, but they demand clear legal regulations to govern it and means to implement the regulation. More information on the declaration.

OpenAIRE – 10 years of promoting open science

The OpenAIRE project celebrated its 10th anniversary in December 2019. The project promotes open access to scientific results in Europe. Click the links here for a video and a timeline that celebrate the anniversary.

Upcoming events

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open UEF and OpenUEF Yammer.

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services