Joitakin huomioita julkaisumyynnistä menneeltä vuodelta 2013

Joensuun kampuksen myynti painottui ympäristöön, ekologiaan, sekä oikeustieteisiin. Oman mausteensa tuovat filosofia, historia ja uskontotieteet. Suurin osa on Joensuun yliopiston aikaisia julkaisuja, eli vanha pitää pintansa. Kuopion kampuksen opusten myynnistä valtaosan ottaa Social Sciences sarja, joka käsittelee sosiologiaa ja sen nyansseja kuten perhettä, mielenterveyttä ja koulua. Toki joukossa on hoitotiedettä, kuten numero 10, joka on Kuopion yliopiston aikaista sarjaa. Kaikki Joensuun ja Kuopion kymppilistalle päässeet bestsellerit ovat suomenkielisiä.

TOP10 – Joensuun kampus

1.    Rikosvastuu ja sen toteuttaminen, 2004;  Tapani, Jussi  & Tolvanen, Matti
2.    Esiliina aikansa kehyksissä : moniaikaista tekstiilikulttuuria ja representaatioita kodista, perheestä, puhtaudesta ja käsityöstä 1900-luvun alkupuolen Suomessa, 2012; Sipilä,  Outi
3.    Metsäekologia, 1991; Kellomäki, Seppo
4.    Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 6, 2013; Määttä, Tapio et. al.
5.    Metsän mittaus ja kartoitus, 2003;  Kangas, Annika et .al.
6.    Kansan käsissä ja kätköissä : rahankätkentä Pohjois-Karjalassa keskiajalta vanhan Suomen palauttamiseen, 1998; Vänskä, Raimo
7.    Pyhän Aleksanteri Syväriläisen koulukunta : 1500-luvun luostarihistoriaa vai 1800-luvun venäläiskansallista tulkintaa? 2013; Karvonen, Irina
8.    Oikeustieteellinen opinnäytetyö, 2004;  Miettinen; Tarmo (toim.)
9.    Fides directa – fides reflexa : Jonas Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta, 2013; Pitkänen, Jorma
10.    Kymmenelle sijalle kiilasi samalla myyntimäärällä kuusi julkaisua: Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? : ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, 2011;  Borgström, Suvi, Metsien ilmastolliset ja hydrologiset suojavaikutukset, 2012; Mannerkoski, Hannu, Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä, 2012; Muukkonen, Matti, Esiopetuksen merkitys matematiikan opiskelulle alkuopetuksessa, 1998; Mutanen, Rauni, Äiti ja nunna : Kirkkojen maailmanneuvoston naisten ekumeenisen vuosikymmenen pan-ortodoksisten dokumenttien naiskuva, 2004;  Raunistola-Juutinen, Eeva

TOP10 – Kuopion kampus

1. Kehityskulkuja ja väliintuloja: ekologinen näkökulma vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten  sosioemotionaalisen terveyden kehitykseen, 2013; Rytkönen, Minna
2. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta, 2012; Paakkonen, Tarja
3. Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen : tutkimus lääkäreiden ja sairaanhoitajien työ- ja organisaatiositoutumisesta, 2013; Hietamäki, Marja
4. Kouluhyvinvointi nuorten tulkitsemana, 2013; Janhunen, Kirsi-Marja
5. Sähköisen potilastietojärjestelmän sosiotekninen käyttöönotto : seitsemän vuoden seurantatutkimus odotuksista omaksumiseen, 2013; Valta, Maija
6. Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa : laadullinen haastattelututkimus, 2013; Kärkkäinen, Maj-Lis
7. Perheen rakenteen, dynamiikan ja arvojen merkitys lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille, 2013; Väänänen, Riitta
8. Haavanhoidon kirjaamismalli : innovaatio kliiniseen hoitotyöhön, 2013; Kinnunen, Ulla-Mari
9. Monikkoperheen elämismaailma varuillaan olosta vanhemmuuden vahvistumiseen : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, 2013; Heinonen, Kristiina
10. Etiikkaa monitieteisesti : pohdintaa ja kysymyksiä, 2008; Pietilä, Anna-Maija & Länsimies-Antikainen, Helena (toim.)

Anne-Mari Karttunen, palvelusihteeri,  ja Yrjö Valtanen, kirjastoamanuenssi, sisäiset palvelut

Opinnäytteet ja avoimuus

Yliopistossamme vuonna 2012 aloitettu käytäntö viedä pro gradu -työt verkkoon yhtenäisti toimintatavat eri kampuksilla, tarjosi mahdollisuuden edistää tieteellisen tiedon avointa leviämistä sekä nopeutti käyttöön saattamista verrattuna aiempiin paperisiin ja mikrokorttimuotoisiin pro graduihin. Kaikki ei ole kuitenkaan edennyt aivan tavoitteiden mukaisesti. Asian nurja puoli paljastuu, kun tutkitaan pro gradujen avointa internet-saatavuutta, eli onko gradu ns. Open Access (OA) -julkaisu. Vuoden 2013 pro gradu -töistä vain 36% julkistettiin OA-muodossa. Ainoaan vertailukohtaan, vuoteen 2012 (42%) nähden suunta on ollut jopa laskeva. Tilanne ei ole hyvä. Näitä EI-Open Access – opinnäytteitä kun voi käyttää ainoastaan kampuskirjastoissa ja niissäkin vain tietyiltä työasemilta. Moni ei myöskään varmaan tiedä sitä, että näitä kampuskäyttöisiä graduja ei voida kaukolainata toisiin kirjastoihin. Tämä kutistaa entisestään potentiaalisesti kiinnostuneiden lukijoiden mahdollisuutta saada aineisto käyttöönsä.

OA-julkaisemisessa on selviä eroja tiedekuntien välillä, mikä voi tarkoittaa sitä, että osassa tiedekuntia asenne tiedon vapaan levittämisen suhteen on kannustavampi. Eri alojen graduntekijöillä saattaa myös olla erilainen käsitys työnsä yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä ja kiinnostavuudesta. Tämä voi osaltaan vaikuttaa OA-julkaisemista harkittaessa. Open Access on kuitenkin aina opinnäytetyön tekijän oma valinta.

Kuva

Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa OA-tilanne on vain hivenen parempi kun meillä, mutta Tampereen huikeaan yli 80% tulokseen on vielä matkaa. (Verkkari 6/2013)

Tänä avoimuuden aikana on outoa, että työ, jonka parissa opiskelija on viettänyt lukemattomia tunteja, jätetään julkaisematta avoimesti internetissä. Opinnäytteen tekijältä OA-julkaiseminen edellyttää vain hiukan ylimääräistä työtä: verkkojulkaisusopimuksen täyttämisen ja allekirjoittamisen. Helpommalla pääsee kun jättää sen tekemättä…?

Miksi sitten tekijä julkistaisi opinnäytteensä avoimesti verkossa? Suurimmat ja ylevimmät edut löytyvät miltei minkä tahansa OA-asiaa ajavan tahon tai julkaisuarkiston sivuilta tai vaikkapa Google-haulla ”open access initiative”:

–          lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

–          lisää viittauksia tutkimukseen

–          parantaa tasavertaisuutta

–          julkisella rahoituksella tehty tutkimus tulee saada avoimesti saataville

Entäpä tekijän kannalta hivenen itsekkäämpi asenne? Opinnäytteen julkaiseminen avoimesti verkossa voisi toimia töitä hakiessa hyvänä korttina. Tuskin täysin mahdoton on myöskään tilanne, että gradun lukija on tekijän asiantuntemuksesta niin kiinnostunut, että lähestyy työtarjouksella. Kampuskäyttöisiä pro graduja kysytään kirjastolta käytettäväksi miltei viikoittain, niistä ovat kiinnostuneita niin tutkijat, ammatinharjoittajat (esim. lääkärit) kuin media. Joudumme ilmoittamaan näille kylmän tosiasian: matkustakaa kampuskirjastoomme lukemaan teosta.

Tietenkin on olemassa tilanteita ettei OA-julkaiseminen ole mahdollista, yhteistyö esimerkiksi liike-elämän toimijoiden kanssa tuo omat rajoitteensa. Toki moni tilanne voisi olla hoidettavissa siten, että työn tieteellinen puoli pysyy eheänä ilman että yhdenkään kolmannen tahon oikeuksia tulee loukatuksi. Työn julkaiseminen Open Accessina voi myös haitata mahdollisia kaupallisia julkaisutarjouksia.

Toivon että saamme parannettua yliopistossamme tietoisuutta OA-julkaisemisesta, etenkin pro gradu -työtään tekevien keskuudessa. Ajatusta on heitelty myös tiedotuskampanjasta, jonka myötä saataisiin pieni infopaketti graduseminaarien järjestäjille. Toivottavasti tiedotuksen avulla saamme opiskelijan pohtimaan työnsä vaikutusta muihin, sen sijaan että hän jää pohtimaan opinnäytteen arvosanaa tai antaa vaatimattomuuden haitata tieteen avointa leviämistä. Tavoitteena on myös helpottaa OA-julkaisemisen prosessia entisestään, nykyaikainen sähköinen sopimuspaperi on todennäköisesti houkuttelevampi vaihtoehto kun paperinen sopimuspaperi.

Lisätietoa Open Access -julkaisemisesta

–          Kirjaston kotisivuilta: http://www.uef.fi/fi/kirjasto/lisatietoja-open-access-julkaisemisesta

–          Suomen Open Access -työryhmä: http://www.finnoa.fi/

–          Jyväskylän yliopistolla on listattuna hienosti OA-julkaisemisen etuja: http://openaccess.jyu.fi/edut

Antti Laurila, Tietojärjestelmäasiantuntija